ေၾကျငာခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္ ႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း (Announcement, Comments & Help) (344)

Featured Discussions

Admin

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ိဳးသားျပတိုက္တြင္ “လက္ခတ္သံ” ျမန္မာ့႐ိုးရာရက္ကန္းထည္ဆိုင္ရာျပပြဲ က်င္းပမည္

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ Swiss Agency for Development and Cooperation, Embassy of Switzer…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3Latest Reply


Admin

4th Video Storytelling Workshop: Exploring Human Rights and Advocacy

သင့္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္း၊ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို လူမႈဘဝ ေရးရာ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ဗြီဒီယိုအျဖစ္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမလဲဆိုတာကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3Latest Reply


Admin

ေလွ်ာက္လႊႊာေခၚယူျခင္း - လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္

သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္း/လုပ္ငန္းသည္ လူမႈအက်ိဳးျပဳေသာ ရလာဒ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။ အဆိုပါ သင္၏ ပန္းတိုင္သို႕ေရာက္ရွိရန္ စီးပြားေရးဆုိ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3Latest Reply

Discussions Replies Latest Activity

Star Member

Vocational Education for Youth စကား၀ိုင္း

၁) လူငယ္မ်ားအတြက္ ၁.၁) Switzerland ႏုိင္ငံတြင္ သင္ၾကားေနေသာ Dual Education & Training စနစ္မ်ားအတုိင္း သင္ၾကားေပးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမ…

Started by Yamin Aye

0 Jan 17

Admin

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ိဳးသားျပတိုက္တြင္ “လက္ခတ္သံ” ျမန္မာ့႐ိုးရာရက္ကန္းထည္ဆိုင္ရာျပပြဲ က်င္းပမည္

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ Swiss Agency for Development and Cooperation, Embassy of Switzer…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Aug 23, 2017

MDF Asia – CHANGE MANAGEMENT, 13 - 16 June 2017, Hanoi, Vietnam

“The training was comprehensive, practical and very applicable for those going through organisational changes” Date: 13 - 16 June 2017 Loca…

Started by MDF Indochia

0 Jun 1, 2017

Admin

4th Video Storytelling Workshop: Exploring Human Rights and Advocacy

သင့္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္း၊ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို လူမႈဘဝ ေရးရာ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ဗြီဒီယိုအျဖစ္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမလဲဆိုတာကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Mar 15, 2017

Admin

ေလွ်ာက္လႊႊာေခၚယူျခင္း - လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္

သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္း/လုပ္ငန္းသည္ လူမႈအက်ိဳးျပဳေသာ ရလာဒ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။ အဆိုပါ သင္၏ ပန္းတိုင္သို႕ေရာက္ရွိရန္ စီးပြားေရးဆုိ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Feb 21, 2017

Admin

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္တြင္ Diversity Day က်င္းပမည္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးရင္း ၄င္းတုိ႔အၾကား ကမၻာအႏွံ႕ယုံၾကည္မႈ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Feb 8, 2017

Admin

Email digest ေျပာင္းလဲရယူျခင္းျဖင့္ အီးေမးလ္အေရအတြက္ကို ကန္႕သတ္ပါ

အီးေမးလ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (email digest) သည္ Myanmar Network မွ သင္စိတ္ဝင္စားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေန႕စဥ္အီးေမးလ္အေရအတြက္ နည္းနည္းျဖင့္ မ်က္ေျခမ…

Started by Myanmar Network

24 Dec 21, 2016
Reply by ko ye

Admin

ျဗိိတိသွ်ေကာင္စီမွ General English ႏွင့္ IELTS Preparation တန္းခြဲသစ္မ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖႏိုင္ျပီ

တန္းခြဲသစ္မ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္မွ မတ္လ ၁၇ ရက္ အထိ ဖြင့္လွစ္ပါမည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္မွ (၁၁) ရက္အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Oct 24, 2016

Admin

သင္၏ကေလးမ်ားအား ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားထားလိုပါသလား

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) ၌ အသက္ ၇ မွ ၁၅ ႏွစ္ကေလးမ်ား အတြက္ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၀) ရက္ မွ ဧျပီလ (၄) ရက္ေန႕အထိ…

Started by Myanmar Network

0 Oct 11, 2016

Admin

ယူေကေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဒီိမိုကေရစီဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲသို႔ဖိတ္ၾကားျခင္း

ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်သံရံုးႏွင့္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းတို႔ပူးေပါင္း၍ က်င္းပမည့္ပြဲ၌ ယူေကေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဂြ်န္ဘာဂိုးမွ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Oct 5, 2016

RSS

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service