အေကာင္းဆုံး အြန္လုိင္း (online) အဘိဓာန္ ၉ ခု

[Zawgyi]

အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားကို သင္နားလည္ေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္း (online) အဘိဓာန္ေတြကုိ web ေပၚမွာျဖန္႔တင္ထားတာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ၎တို႕အထဲမွ အေကာင္းဆုံး online အဘိဓာန္ (၉) ခုကုိ ေအာက္မွာ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


1. Wiktionary


Wikipedia စြယ္စုံက်မ္းစီမံကိန္းႏွင့္ တူညီေသာ သေဘာတရားအေပၚ အေျခခံၿပီးျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Wikitionary ကေတာ့ internet အသုံးျပဳသူေတြေပါင္းၿပီး ဘာကုိလုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိေဖာ္ျပတဲ့ ေနာက္ထပ္အေထာက္အထားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Wikepedia နဲ႔တူညီတဲ့ မည္သူမဆုိ page တစ္ခုကို တည္းျဖတ္ႏုိင္တာမ်ဳိးစတဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ၀င္ေသာ္လည္း Wikepedia လုိပဲ Wikitionary မွာလည္း ၎ကုိတတ္ႏုိင္သမွ် တိတိက်က်ျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ စိတ္ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ စာတည္းအုပ္စုတစ္စုရွိပါတယ္။ ၎ကုိအဓိကက်ေသာ တစ္ခုပဲရွိတဲ့ ဇစ္ျမစ္လုိ႔ ေတာ့ မသတ္မွတ္ပါႏွင့္။ သုိ႔ေသာ္ အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးျပဳမယ္ဆုိပါက သင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ online အဘိဓာန္တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။


2. Google Dictionary


Google Dictionary တြင္ အသံထြက္မ်ား၊ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဥပမာ ၀ါက်မ်ား၊ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ စကားစုမ်ားအျပင္ တျခားေသာအဂၤါရပ္မ်ားပါရွိေသာ ဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိး ပါ၀င္ပါသည္။ ၎သည္ အက်ယ္ျပန္႔ ဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး online အဘိဓာန္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ ခုိင္ခ့ံေသာ အမ်ဳိးအစားေကာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း ခံထားရပါတယ္။ (Google chrome webstore တြင္ download ရယူႏိုင္ပါတယ္။)


3. Dictionary.com


၎သည္ online အဘိဓာန္ေတြထဲက အေကာင္းဆုံးနယ္ပယ္နာမည္ရွိတဲ့အျပင္ အသုံး၀င္ဆုံး အဘိဓာန္တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ ၎သည္ Ask.com နဲ႔ တြဲေနပါတယ္။ ဒီလုိတြဲေနလုိ႔ ၎ကုိအထင္မေသးလုိက္ပါနဲ႔။ ၎တြင္ အဓိပၸါယ္သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အသံထြက္မ်ား၊ စကားလုံးဇစ္ျမစ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့သမုိင္းတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ၎သည္ အေကာင္းဆုံးေသာ အလြယ္တကူလက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏုိင္သည့္ online အဘိဓာန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


4. The Free Dictionary


The Free Dictionary မွတစ္ဆင့္ စကားလုံးမ်ား၊ အကၡရာစာလုံးမ်ားႏွင့္ စာပိုဒ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ ၎တြင္ အဓိပါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိးစုံ၊ ေ၀ါဟာရပေဒသာက်မ္း၊ ကံပုဒ္မရွိေသာ ႀကိယာမ်ား (Intransitive verb) ႏွင့္ အသံထြက္မ်ားအျပင္ အမ်ားသုံး ဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္ႏွင့္ဂရိအစရွိေသာ ဘာသာစကား မ်ားကုိ ဘာသာျပန္ေပးထားေသာ ဘာသာျပန္သည့္ feature တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ၎သည္ ထူးျခားဆန္းျပားလွသည္ ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သင့္အေနနဲ႔ကလည္း ဆန္းျပားမႈကုိ ရွာေဖြေနတာျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာပါ။ ၿခဳံၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ The Free Dictionary သည္ အေကာင္းဆုံး online အဘိဓာန္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


5. Merriam – Webster Online


၎သည္ အမ်ားဆုံးအသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ပုံႏွိပ္အဘိဓာန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သင္အဆင္ေျပရန္အတြက္ website လည္းထားရွိပါသည္။ ၎ကုိပုံမွန္ အဘိဓာန္တစ္ခု၊ ေ၀ါဟာရ ပေဒသာက်မ္းတစ္ခု၊ စပိန္ဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ ဘာသာျပန္ေပးေသာ ဘာသာျပန္တစ္ခုႏွင့္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ အဘိဓာန္တစ္ခုတုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ႏႈန္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၎၏အစီအစဥ္မ်ားက ေတာ္ေတာ္ေလးက်ဲပါသည္။ ဒါေပမဲ့ အထင္ႀကီးေလာက္ေသာေနာက္ခံသမုိင္း ေကာင္းေကာင္းရွိေသာ online အဘိဓာန္ကုိရွာေနပါက Merriam- Webster online သည္ သင္စိတ္၀င္စားမည့္ အဘိဓာန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


6. Cambridge Dictionary Online


Cambridge Dictionary ကေတာ့ အမ်ားကအသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ေနာက္ထပ္ပုံႏွိပ္အဘိဓာန္ျဖစ္ၿပီး ၎ေနာက္ တြင္မ်ားစြာေသာ မွတ္တမ္းမ်ားရွိၿပီး ၎ႏွင့္အရည္အေသြးတူေသာ online အဘိဓာန္ လည္းရွိပါသည္။ Online မူကုိေတာ့ the Cambridge Dictionary of American English, the Cambridge Learner's Dictionary, the Cambridge Internatioanl Dictionary of Phrasal verbs ႏွင့္ the Cambridge Internatioanl Dictionary of Idioms ဆုိတဲ့ အဘိဓာန္(၄)ခုနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ သင့္အေနျဖင့္ ပုိၿပီးေလးနက္မႈရွိတဲ့ online အဘိဓာန္ကုိ ရွာေဖြေနတာ ျဖစ္ပါက ၎သည္ သင့္အေနျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာ သင့္ေသာ အဘိဓာန္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


7. Visuwords


ဒီရုပ္ပုံဒီဇုိင္းမ်ားပါေသာ online အဘိဓာန္ကေတာ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ သေဘာတရားေတြရဲ႕ ဆက္စပ္ပုံကုိ သင္နားလည္ေအာင္ကို ပံ့ပိုးေပးမဲ့ ပုံမ်ားကုိ တီထြင္ထားပါတယ္။ တကယ့္ကုိ တမူထူးျခားတဲ့ အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ထူးျခားမႈကုိ ရွာေနတာျဖစ္ပါက Visuwords ကေတာ့ အေကာင္းဆုံး online အဘိဓာန္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။


8. NetLingo


Online ေပၚမွာေတြ႕ရတဲ့ အတုိေကာက္စာလုံး(Acronyms) အမ်ားႀကီးထဲက တခ်ဳိ႕စကားလုံးေတြက ဘာကုိ ကုိယ္စားျပဳသလဲဆုိတာ မေသခ်ာဘူးလား? NetLingo က LOL၊ FWIW တုိ႔အျပင္ ေနာက္ထပ္မရွင္းလင္းေသာ internet စကားေတြက ဘာလဲဆုိတာကုိ ရွင္းျပေပးတဲ့ အေကာင္းဆုံး online အဘိဓာန္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


9. Urban Dictionary


သင္အကၽြမ္းမ၀င္ေသးတဲ့ ဗန္းစကားတခ်ဳိ႕ကုိ ႀကဳံေတြရတဲ့အခါ ဒီအဘိဓာန္က အလြန္တန္ဖုိးရွိတဲ့ ကိရိယာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ သင္ယူဖုိ႔လုိအပ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီအဘိဓာန္က online အဘိဓာန္ေတြထဲက သင့္အတြက္ အမ်ားဆုံးအက်ဳိးရွိေစႏုိင္မည့္ အဘိဓာန္ျဖစ္ပါတယ္။


Lifehack.org မွ MATT OKEEFE ေရးသားထားေသာ The 10 Best Online Dictionaries ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


[Unicode]

အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများကို သင်နားလည်အောင် အကူအညီပေးနိုင်သည့် အွန်လိုင်း (online) အဘိဓာန်တွေကို web ပေါ်မှာဖြန့်တင်ထားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့အထဲမှ အကောင်းဆုံး online အဘိဓာန် (၉) ခုကို အောက်မှာ ရွေးချယ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

1. Wiktionary

Wikipedia စွယ်စုံကျမ်းစီမံကိန်းနှင့် တူညီသော သဘောတရားအပေါ် အခြေခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Wikitionary ကတော့ internet အသုံးပြုသူတွေပေါင်းပြီး ဘာကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ နောက်ထပ်အထောက်အထားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Wikepedia နဲ့တူညီတဲ့ မည်သူမဆို page တစ်ခုကို တည်းဖြတ်နိုင်တာမျိုးစတဲ့ အားနည်းချက်တွေ အများကြီးပါ၀င်သော်လည်း Wikepedia လိုပဲ Wikitionary မှာလည်း ၎င်းကိုတတ်နိုင်သမျှ တိတိကျကျဖြစ်ရန် ပြုလုပ်ဖို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ စာတည်းအုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်။ ၎င်းကိုအဓိကကျသော တစ်ခုပဲရှိတဲ့ ဇစ်မြစ်လို့ တော့ မသတ်မှတ်ပါနှင့်။ သို့သော် အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုမယ်ဆိုပါက သင့်လိုအပ်ချက်များ အတွက် အကောင်းဆုံးသော online အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

2. Google Dictionary

Google Dictionary တွင် အသံထွက်များ၊ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဥပမာ ၀ါကျများ၊ ဆက်စပ်လျှက်ရှိသော စကားစုများအပြင် တခြားသောအင်္ဂါရပ်များပါရှိသော ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ပါ၀င်ပါသည်။ ၎င်းသည် အကျယ်ပြန့် ဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး online အဘိဓာန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် ခိုင်ခ့ံသော အမျိုးအစားကောင်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းလည်း ခံထားရပါတယ်။ (Google chrome webstore တွင် download ရယူနိုင်ပါတယ်။)

3. Dictionary.com

၎င်းသည် online အဘိဓာန်တွေထဲက အကောင်းဆုံးနယ်ပယ်နာမည်ရှိတဲ့အပြင် အသုံးဝင်ဆုံး အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။ ၎င်းသည် Ask.com နဲ့ တွဲနေပါတယ်။ ဒီလိုတွဲနေလို့ ၎င်းကိုအထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ ၎င်းတွင် အဓိပ္ပါယ်သတ် မှတ်ချက်များ၊ အသံထွက်များ၊ စကားလုံးဇစ်မြစ်များနှင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတို့ပါ၀င်ပါသည်။ ၎င်းသည် အကောင်းဆုံးသော အလွယ်တကူလက်တွေ့အသုံးချနိုင်သည့် online အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

4. The Free Dictionary

The Free Dictionary မှတစ်ဆင့် စကားလုံးများ၊ အက္ခရာစာလုံးများနှင့် စာပိုဒ်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် အဓိပါယ်သတ်မှတ်ချက်မျိုးစုံ၊ ဝေါဟာရပဒေသာကျမ်း၊ ကံပုဒ်မရှိသော ကြိယာများ (Intransitive verb) နှင့် အသံထွက်များအပြင် အများသုံး ဘာသာစကားများဖြစ်သော ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်နှင့်ဂရိအစရှိသော ဘာသာစကား များကို ဘာသာပြန်ပေးထားသော ဘာသာပြန်သည့် feature တို့ပါ၀င်ပါသည်။ ၎င်းသည် ထူးခြားဆန်းပြားလှသည် တော့မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သင့်အနေနဲ့ကလည်း ဆန်းပြားမှုကို ရှာဖွေနေတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ။ ခြုံပြီးပြောရရင်တော့ The Free Dictionary သည် အကောင်းဆုံး online အဘိဓာန်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

5. Merriam – Webster Online

၎င်းသည် အများဆုံးအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသော ပုံနှိပ်အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်အဆင်ပြေရန်အတွက် website လည်းထားရှိပါသည်။ ၎င်းကိုပုံမှန် အဘိဓာန်တစ်ခု၊ ဝေါဟာရ ပဒေသာကျမ်းတစ်ခု၊ စပိန်ဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ပေးသော ဘာသာပြန်တစ်ခုနှင့် ဆေးပညာဆိုင်ရာ အဘိဓာန်တစ်ခုတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ နှုန်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ၎င်း၏အစီအစဉ်များက တော်တော်လေးကျဲပါသည်။ ဒါပေမဲ့ အထင်ကြီးလောက်သောနောက်ခံသမိုင်း ကောင်းကောင်းရှိသော online အဘိဓာန်ကိုရှာနေပါက Merriam- Webster online သည် သင်စိတ်ဝင်စားမည့် အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

6. Cambridge Dictionary Online

Cambridge Dictionary ကတော့ အများကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ နောက်ထပ်ပုံနှိပ်အဘိဓာန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းနောက် တွင်များစွာသော မှတ်တမ်းများရှိပြီး ၎င်းနှင့်အရည်အသွေးတူသော online အဘိဓာန် လည်းရှိပါသည်။ Online မူကိုတော့ the Cambridge Dictionary of American English, the Cambridge Learner's Dictionary, the Cambridge Internatioanl Dictionary of Phrasal verbs နှင့် the Cambridge Internatioanl Dictionary of Idioms ဆိုတဲ့ အဘိဓာန်(၄)ခုနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့် ပိုပြီးလေးနက်မှုရှိတဲ့ online အဘိဓာန်ကို ရှာဖွေနေတာ ဖြစ်ပါက ၎င်းသည် သင့်အနေဖြင့် စူးစမ်းလေ့လာ သင့်သော အဘိဓာန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

7. Visuwords

ဒီရုပ်ပုံဒီဇိုင်းများပါသော online အဘိဓာန်ကတော့ စကားလုံးတွေနဲ့ သဘောတရားတွေရဲ့ ဆက်စပ်ပုံကို သင်နားလည်အောင်ကို ပံ့ပိုးပေးမဲ့ ပုံများကို တီထွင်ထားပါတယ်။ တကယ့်ကို တမူထူးခြားတဲ့ အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ထူးခြားမှုကို ရှာနေတာဖြစ်ပါက Visuwords ကတော့ အကောင်းဆုံး online အဘိဓာန်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

8. NetLingo

Online ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ အတိုကောက်စာလုံး(Acronyms) အများကြီးထဲက တချို့စကားလုံးတွေက ဘာကို ကိုယ်စားပြုသလဲဆိုတာ မသေချာဘူးလား? NetLingo က LOL၊ FWIW တို့အပြင် နောက်ထပ်မရှင်းလင်းသော internet စကားတွေက ဘာလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးတဲ့ အကောင်းဆုံး online အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

9. Urban Dictionary

သင်အကျွမ်းမဝင်သေးတဲ့ ဗန်းစကားတချို့ကို ကြုံတွေရတဲ့အခါ ဒီအဘိဓာန်က အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို သင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအဘိဓာန်က online အဘိဓာန်တွေထဲက သင့်အတွက် အများဆုံးအကျိုးရှိစေနိုင်မည့် အဘိဓာန်ဖြစ်ပါတယ်။

Lifehack.org မှ MATT OKEEFE ရေးသားထားသော The 10 Best Online Dictionaries ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မူရင်းဆောင်းပါးကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 7690

Reply to This

Replies to This Discussion

How to join
I will first use google dictionary now .
THANKS
Please.Tell me.How to join
please tell me how to joy .

Thanks a lot!

hi
thank you.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service