ေျပာနည္း၁၀၀ အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (၁၇)


82. GET PEOPLE TO ACT လူမ်ားကိုအလုပ္လုပ္ေစျခင္း


Now’s the time to apply

Now's the time to apply what we have learnt.

ကဲအခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလ့လာခဲ့တာေတြကို အသံုးခ်ဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။

 

We’d better move before

We'd better move before the competition does.

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမစခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႈပ္ရွားမွျဖစ္မယ္။


*** We had better + infinitive လုပ္ရင္ပိုေကာင္းမယ္။ --- ကိုလုပ္တာသင့္မယ္။ တစ္စံုတစ္ရာ တိက်သည့္အႀကံေပးခ်က္တြင္သံုးသည္။

 

Let’s get going

Let's get going. Time is golden.

စလိုက္ၾကပါစို႔။ အခ်ိန္ကေရႊပဲ။

 

We must act now

We must act now if we want immediate results.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ငင္းအက်ိဳးခံစားခ်င္ရင္ အခုလုပ္မွျဖစ္မယ္။

 

Tomorrow will be too late

Tomorrow will be too late. Today is the beginning of a new life.

မနက္ျဖန္ဆိုတာေနာက္က်ေနလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔ကဘ၀သစ္အစပဲ။

 

83. PROPOSE SOLUTIONS  ေျဖရွင္းနည္းအဆိုျပဳျခင္း

 

Maybe we should

Maybe we should call Gerald.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Gerald ဖုန္းဆက္သင့္တယ္ထင္တယ္။

 

How about

How about setting up a meeting with their purchasing department?

သူတို႔ရဲ႕ကုန္အ၀ယ္ဌာနနဲ႔ အစည္းအေ၀းစီစဥ္ရင္ဘယ္လိုလဲ။

 

Why don’t you

Why don't you call the help line?

အကူအညီေပးတဲ့လိုင္းကိုေခၚပါ့လား။

*** Why don't you သည္ ေမးခြန္းထက္ “လုပ္ပါ့လား” ဆိုသည့္တိုက္တြန္းသည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။

 

The best way is to

The best way to find a job is to look for one!

အလုပ္တစ္ခုရွာဖို႔အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ စရွာဖို႔ပဲ။

 

I would

I would change your old computer for a newer one.

ကၽြန္ပ်ဴတာအေဟာင္းကို အသစ္တစ္ခုနဲ႔လဲေပးမယ္။

 

84. EXPLORE OPTIONS  ေရြးပိုင္ခြင့္စူးစမ္းျခင္း

 

Let's look at

Let's look at option A.

ေရြးစရာနည္းလမ္း “က” ကိုၾကည့္ၾကပါစို႔။

 

Why don’t we consider?

Why don't we consider Nina's suggestion?

Nina ရဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ကို စဥ္းစားၾကပါစို႔လား။

 

How about?

How about this last alternative? Shall we review it?

ေဟာဒီေနာက္ဆံုးနည္းလမ္းေကာဘယ္လိုလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္မလား။

 

We have several choices

We have several choices. Bangkok, Shanghai or Hanoi.

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာေရြးခ်ယ္စရာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဘန္ေကာက္၊ ရွန္ဟိုင္း၊ ဟႏြိဳင္။

 

We could either

We could either invest in gold or silver.

ေရႊသို႔မဟုတ္ေငြ ႀကိဳက္တာမွာရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံႏိုင္တယ္။

 

85. PROPOSE WHAT IS NEEDED


You might need

You might need an architect to sign the blueprints.

အေဆာက္အဦးပံုစံဒီဇိုင္း ကိုလက္မွတ္ထိုးဖို႔ ဗိသုကာပညာရွင္တစ္ေယာက္လိုလိမ့္မယ္။

 

It would be a good idea

It would be a good idea to take a couple of spare ropes.

ႀကိဳးအပိုတစ္စံုေလာက္ယူလာတာ ေကာင္းတဲ့စိတ္ကူးတစ္ခုပဲ။

 

It might be better

It might be better to include a colour photograph along with the letter.

စာႏွင့္အတူ ေရာင္စံုဓါတ္ပံုတစ္ပံုထည့္ေပးတာ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္။

 

You would better add

You'd better add another person to the team.

အဖြဲ႕မွာလူေနာက္တစ္ေယာက္ထည့္တာပိုေကာင္းလိမ့္မယ္။

 

You shouldn’t forget

You shouldn't forget to carry your passport.

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ယူသြားဖို႔မေမ့သင့္ဘူး။

 

86. REQUEST WHAT IS NEEDED လိုအပ္ခ်က္ကိုေတာင္းခံျခင္း

 

We need

We need at least $10,000 for the next round of financing.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္တစ္ေက်ာ့ရန္ပံုေငြအတြက္ အနည္းဆံုး ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းေတာ့လိုတယ္။

 

We can’t do without

We can't do without Jane. She's our leader!

ဂ်ိန္းမရွိဘဲအလုပ္မျဖစ္ဘူး။ သူကကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္။

 

It is essential

Working all night is essential. We won't meet targets otherwise.

တစ္ညလံုးအလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ပဓာနလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ မဟုတ္ပါက ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မွီမွာမဟုတ္ေခ်။

 

It is compulsory

Wearing a tie is compulsory at this office.

ဤ႐ံုးတြင္ လည္စည္းစည္းျခင္းသည္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

We require

We require a deposit of at least twenty percent of the final price.

ေနာက္ဆံုးေစ်းႏႈန္း၏ အနည္းဆံုးႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အား စေပၚေငြအျဖစ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

Andrew D. Miles ၏ "100 ways to say it in business English" စာအုပ္အား ရည္ၫြန္ကိုးကားပါသည္။ Original E-book အား ဤ link တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.barcelonaenglish.com/ebooks

Read more:

ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သုံး စကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး စကားေျပာ အပိုင္း (၄)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ အပိုင္း(၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၆)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၇)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ (၈)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၉)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၁၀)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၄)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၆)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၇)

Views: 4911

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service