ေျပာနည္း၁၀၀ အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၁၀)

45. DISAGREE PARTIALLY တစ္၀က္တစ္ပ်က္သေဘာမတူျခင္း

 

I see your point of view, but

 • I can see your point of view, but winter is very cold in Montreal.
  ခင္ဗ်ားအျမင္ကိုသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မြန္ထရီယယ္မွာ ေဆာင္းရာသီဆိုအရမ္းေအးေနၿပီ။

 

You might be right. However

 • You might be right. However, how can we tell for sure?
  ခင္ဗ်ားေျပာတာမွန္ေကာင္းမွန္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေပျငားလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေသခ်ာေပါက္ ဘယ္လိုေျပာႏိုင္မွာလဲ။

 

You have a good point, though

 • You have a good point, though Anthony is also right.
  ခင္ဗ်ားေျပာတာအကြက္ေကာင္းေပမယ့္ အန္ေထာ္နီလည္းမွန္တာပဲ။

 

You could say that, but

 • You could say that, but who buys ice cream in winter?
  ဒီလိုေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆာင္းတြင္းမွာဘယ္သူကေရခဲမုန္႔စားမွာလဲ။

 

Up to a point I agree. Nevertheless

 • Up to a point I agree. Nevertheless, I feel James has a sounder approach.
  အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့သေဘာတူပါတယ္။ သို႔ပင္ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း ဂ်ိမ္းစ္မွာ ပိုေျခေျချမစ္ျမစ္ရွိတဲ့ နည္းလမ္းရွိတယ္လို႔ထင္တယ္။

 

46. DISAGREE STRONGLY ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ျခင္း

 

I don’t agree

 • I don't agree with you at all.
  ကၽြန္ေတာ္ခင္ဗ်ားနဲ႔လံုး၀သေဘာမတူဘူး။

 

You’re not right.

 • You're not right. Everything you said is wrong.
  မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားေျပာတာတစ္ခုမွမဟုတ္ဘူးဗ်။

 

It’s not what I believe

 • It's not what I believe and I will not back you.
  ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တာက့ဒီလိုမ်ိးမဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားကိုေထာက္ခံေပးမွာမဟုတ္ဘူး။

 

I don’t think so

 • I don't think so. Why don't you change strategy?
  ဒီလိုမထင္ဘူးဗ်ာ။ နည္းလမ္း(မဟာဗ်ဴဟာ) ေျပာင္းပါလား။

 

That’s not such a good idea

 • That's not such a good idea. Fiona tried it and it never worked.
  ဒါသိပ္ေကာင္းတဲ့အႀကံေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဖီအိုနာစမ္းၾကည့္ၿပီးၿပီ။ တစ္ခါမွမေအာင္ျမင္ေသးဘူး။

 

 

47. DISAGREE LESS STRONGLY ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့သေဘာမတူျခင္း

 

I’ve got another

 • I've got another point of view.
  ကၽြန္ေတာ့္မွာအျခား႐ႈေထာင့္တစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။

 

I wouldn't do that

 • I wouldn't do that. I would never sell a car to buy a motorcycle.
  ကၽြန္ေတာ္ဒါမ်ိဳးလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဆိုင္ကယ္၀ယ္ဖို႔ကားကိုဘယ္ေတာ့မွေရာင္းမွာမဟုတ္ဘူး။

 

I'm afraid I can’t see it

 • I'm afraid I can't see it that way.
  အားနာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဒီလိုမ်ိဳးမ႐ႈျမင္ပါဘူး။

 

Don't get me wrong

 • Don't get me wrong but no one here shares your views.
  တစ္မ်ိဳးေတာ့မထင္ပါနဲ႔။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာခင္ဗ်ားေတြးသလိုတစ္ေယာက္မွမေတြးၾကဘူး။

 

I’m not so keen

 • I'm not so keen on your strategy. It seems too complicated.
  ခင္ဗ်ားရဲ႕နည္းလမ္းကိုသိပ္စိတ္မပါဘူးဗ်ာ။ သိပ္႐ႈပ္လြန္းေနသလိုပဲ။

 

48. DISAGREE POLITELY ယဥ္ေက်းစြာသေဘာထားကြဲလြဲျခင္း

 

I don't mean to be rude

 • I don't mean to be rude but Bahia is north of Rio, not south.
  ႐ိုင္းတယ္လို႔ေတာ့မထင္ပါနဲ႔။ ဒါေပမယ့္ ဘာဟီယာ ဟာ ရီယိုရဲ႕ေျမာက္ဖက္မွာပါ။ ေတာင္ဖက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

 

This may sound

 • This may sound offensive but it is not my intention to hurt anyone.
  ဒါဟာေစာ္ကားသလိုျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ နာက်င္ေစလိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါဘူး။

 

Correct me if I'm wrong

 • Correct me if I'm wrong but I think cell phone sales have remained flat.
  မွားရင္ေထာက္ျပေပးပါ။ ဒါေပမယ့္ ဆဲလ္ဖုန္းအေရာင္းဟာတက္မလာဘူး။

 

I hate to bring this up

 • I hate to bring this up but Brigitte never studies Marketing.
  ဒါကိုအစေဖာ္ရတာေတာ့မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘရစ္ဂ်စ္ဟာ မားကက္တင္းအေၾကာင္းကို ဘယ္ေတာ့မွမေလ့လာဘူး။

 

There’s another way

 • There's another way we could handle this. Why not try the Beta system?
  ဒါကိုကိုင္တြယ္ဖို႔တစ္ျခားနည္းလမ္းရွိပါတယ္။ ဘီတာစနစ္ကို စမ္းၾကည့္ပါလား။

 

49. SOFTEN DISAGREEMENT သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕သေဘာမတူျခင္း


I’m afraid

 • I'm afraid your models are a bit outdated.
  အားနာပါတယ္ ခင္ဗ်ားရဲ႕နမူနာေတြဟာ နည္းနည္းေတာ့ ေခတ္တုံးေနၿပီ။

 

I’m sorry

 • I'm sorry but I can't agree with you.
  စိတ္မရွိပါနဲ႔ဒါေပမယ့္ သေဘာမတူႏိုင္ဘူးဗ်ာ။

 

Even though I respect your

 • Even though I respect your position I must dissent.
  ခင္ဗ်ားရဲ႕ရာထူး(ေနရာ)ကိုေလးစားေပမယ့္ ဆန္႔က်င္ရပါလိမ့္မယ္။

 

I know you’ve tried your best

 • I know you've tried your best, but your assumptions are wrong.
  ခင္ဗ်ားအေကာင္းဆံုးလုပ္ခဲ့တာသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားသံုးသပ္ခ်က္ေတြဟာ မွားေနတယ္။

 

It’s a great idea

 • It's a great idea but there's another way to do it.
  ဒါတကယ္ေကာင္းတဲ့အႀကံပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တျခားနည္းလမ္းရွိပါေသးတယ္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

 

Andrew D. Miles ၏ "100 ways to say it in business English" စာအုပ္အား ရည္ညႊန္းကိုးကားပါသည္။ Original E-book အား ဤ link တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.barcelonaenglish.com/ebooks

Read more:

ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သုံး စကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး စကားေျပာ အပိုင္း (၄)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ အပိုင္း(၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၆)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၇)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ (၈)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၉)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၁၀)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၄)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၆)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၇)

Views: 7392

Reply to This

Replies to This Discussion

I can't read myanmar font.pls kindly let me know how can i do?

ma su pwint , you haven't download either zaw-gyi or Uni font yet, later can read asap :)

Thkz bya

I have Saw Gyi Font bro...I can read all a few days ago.But now i can't read..anyway I really thank you for your attention. I try to find another way out.

how do you use internet with computer or phone. If you are using  with computer MozillaFirefox  [find the (Options) click on (Content), at (Default font) change Zawgyi-one.] click on OK

Attachments:

Highly Appreciated for your help,bro. Now I'm following to do as per your instructions.

Now I can read all....thank you so much :)))

Thank u so much ! :)

Thkz for yur discourse post for disagree,bro

thanks
thanks

Thanks a lot

thank!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service