အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (16 Substitutes for “Because” or “Because Of”)

[Zawgyi]

အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ အေၾကာင္းအက်ိဳးရွင္းျပရန္ ဆင္ေျခေပးရန္ စကားလံုးမ်ားစြာရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔အထဲတြင္အသံုးအမ်ားဆံုးမွာ because ႏွင့္ because of (အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္) ပင္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ သာမန္ေလ့လာသူမဟုတ္ဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရးသားလိုသည့္အခါ ၎စကားလုံးမ်ားအား အစားထိုးသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးေရးထားသည့္ စာကိုနားလည္သေဘာက္ေပါက္ေစရန္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔ကို သိထားရန္လိုအပ္ေပသည္။

 

Because  သည္ ၀ါက်ႏွစ္ခုကိုဆက္သည့္ conjunction ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ because ၏ေနာက္က clause လိုက္သည္။ because of သည္ ၀ိဘတ္ပါစကားစု phrasal preposition ျဖစ္သည္။ သူ၏ေနာက္က noun သို႔မဟုတ္ pronoun လိုက္သည္။

 • The picnic was canceled because it was raining.
 • The picnic was canceled because of the rain.

 

because it was raining. ( Subject လည္းရွိသည္။ verb လည္းရွိသည္။)

because of the rain.   (“the rain” သည္ noun ျဖစ္သည္။

 

because ႏွင့္ because of တို႔၏ တည္ေဆာက္ပံုကိုသိလွ်င္ ေအာက္ပါ အစားထိုး စကားလံုးမ်ားသံုးစြဲႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

 

1. As: ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ၊ အေနႏွင့္ ။ ေသာေၾကာင့္။ သည့္အတြက္။

As  သည္ because ၏အနီးဆံုး အဓိပၸါယ္တူစကားလံုးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ because ထက္နည္းနည္းေပ်ာ့သည္ ဟုဆိုၾကသည္။


ဥပမာ  

 • “He opted not to go see the movie, as it had gotten poor reviews”
  ႐ုပ္ရွင္အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္အဆင့္နိမ့္ေနသည့္အတြက္ သူထို႐ုပ္ရွင္အား သြားမၾကည့္ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

 

2. As a result of: ရလာဒ္အားျဖင့္၊ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္။  

၄င္းသည္ “because of,”  အစားသံုးသည္။ because မဟုတ္။


ဥပမာ

 • “As a result of his intervention, the case was reopened and they were ultimately exonerated.”
  သူ၏ၾကား၀င္ေစ့စပ္မႈေၾကာင့္ အမႈအားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿပီး သူတို႔အား တရားေသလႊတ္လိုက္သည္။

 

3. As long as

သေရြ႕၊ တစ္ခုခုျဖစ္ေန ရွိေနသေရြ႕ အျခားတစ္ခုလည္းျဖစ္ေန ရွိေနမည္ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္တြင္ informal equivalent of because  အေနျဖင့္သံုးသည္။


ဥပမာ

 • “As long as you live, I'll be waiting for you?”
  မင္းအသက္ရွင္ေနသေရြ႕ ငါေစာင့္ေနမွာပါ။

 

4. Being as (or being as how or being that): ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။

“as long as.” ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။


5. Considering that
: စဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္၊  ျဖစ္ေသာအားျဖင့္။

“as long as” ႏွင့္ “being as” တို႔၏မူကြဲမ်ားအျဖစ္သံုးသည္။ အဓိပၸါယ္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

 

6. Due to: အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ 

သူ၏ေနာက္တြင္ Noun phrase လိုက္သည္။ “as a result of,” “due to” is a preposition, rather than a conjunction like because, and is used in place not of because alone but instead of “because of.” It applies specifically to an explanation of why something occurred or will or will not occur, as in


ဥပမာ

 • “Due to the large number of applications, we cannot respond individually to each applicant.”
  ေလွ်ာက္လႊာပမာဏမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လႊာရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီအား အေၾကာင္းမျပန္ႏိုင္ပါ။

 

7. For: အတြက္ေၾကာင့္။ အလို႔ငွာ။ ဖို႔။  

သူသည္လည္း because ၏အစားထိုးအသံုးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကဗ်ာလကၤာဆန္ေသာ အသံုးတြင္သာသံုးေလ့ရွိသည္။


ဥပမာ

 • “Let us eat and drink, for tomorrow we die.”
  သံုးေဆာင္စားေသာက္ၾကပါေလာ့။ အေၾကာင္းကား ကၽြႏု္ပ္တို႔ မနက္ျဖန္ ေသရမည္တည္း။

 

8. In as much as: အေၾကာင္းကိုေထာက္ျခင္းအားျဖင့္။ အေၾကာင္းမူကား။

ဤစကားလံုးသည္ အလြန္ ခံ့ခံ့ညားညားသံုးသည့္ စကားလံုးျဖစ္သည္။ This phrase is a very formal equivalent of because, as in


ဥပမာ

 • “In as much as his account has been discredited, I wouldn’t believe anything else he says.”
  သူ႕မေကာင္းသတင္းမ်ားေထာက္ခ်င့္ျခင္းအားျဖင့္ သူေျပာသမွ်အရာမွန္သမွ် ကၽြႏု္ပ္မယံုၾကည္ႏိုင္ေပ။

 

9. In view of the fact that:  


In view of the fact that သည္ “inasmuch as.” ႏွင့္ဆိုလိုရင္းထပ္တူပင္ျဖစ္သည္။

 

10. Now that: ျဖစ္ၿပီဆိုေတာ့၊ --- ၿပီဆိုေတာ့။  

အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳး ဆက္စပ္မႈကိုျပသည္။ သာမာန္အသံုးျဖစ္သည္။

ဥပမာ

 • “Now that you’re here, we can proceed.”
  မင္းအခုဒီမွာေရာက္ေနၿပီဆိုေတာ့ တို႔ဆက္သြားႏိုင္တာေပါ့။

 

11. Out of: ျဖင့္။  

စိတ္ခံစားခ်က္ျဖင့္ျပဳသည္၊ ေျပာသည္ ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ရွိသည္။

ဥပမာ

 • “She asked out of compassion.”
  သနားသျဖင့္ (စာနာစိတ္ျဖင့္) သူေမးလိုက္သည္။ 

 •  “Out of spite, I refrained from passing the message along.”
  မလိုစိတ္ျဖင့္၊ မုန္းထားစိတ္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ သတင္းစကားအား လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။

 

12. Owing to: အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။  

“due to” ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။  “because of.” ထက္ပို၍ informal ျဖစ္သည္။

 

13. Seeing that: စဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္၊  ျဖစ္ေသာအားျဖင့္။ 

“considering that.” ႏွင့္အဓိပၸါယ္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

 

14. Since: ေသာေၾကာင့္။ 

since ၏အဓိကအသံုးမွာ ကုန္ဆံုးသြားေသာအခ်ိန္ကိုရည္ညႊန္းသည့္ “ကတည္းက” ျဖစ္သည့္အတြက္ because အစားသံုးစြဲသည့္အခါ informal ပိုျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးေကာင္း ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ

 • Since(because) it had rained, we didn’t need to water the garden.”
  မိုးရြာထားေသာေၾကာင့္ ပန္းျခံကို ေရေလာင္းရန္မလိုခဲ့ေခ်။

 

15. Thanks to: --- ေက်းဇူးေၾကာင့္၊ ရလာဒ္အားျဖင့္၊ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္။  

“because of,” အစားသံုးႏိုင္သည္။ positive or a negative outcome အေကာင္းရလာဒ္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုးရလာဒ္ျဖစ္ေစကိုေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

ဥပမာ

 • Thanks to your meddling, we’re receiving much unwanted attention”
  ခင္ဗ်ား၀င္႐ႈပ္တဲ့ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ မလိုခ်င္ဘဲ လူအမ်ားအာ႐ံုစိုက္ခံေနရၿပီ။

 

16. Through: အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ အားျဖင့္၊ မွတစ္ဆင့္။


သည္လည္း preposition ျဖစ္သည္။  “because of,” အစားသံုးႏိုင္သည္။

ဥပမာ

 • Through the efforts of these charities, the city’s homeless services have been reinstated.”
  လူမႈဒါနအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အိုးအိမ္မဲ့မ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား ျပန္လည္အသက္၀င္လႈပ္ရွားလာခဲ့သည္။

 

source: Mark Nichol "16 Substitutes for “Because” or “Because Of"

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ဇာနည္(MyWay!)

[Unicode]

အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် အကြောင်းအကျိုးရှင်းပြရန် ဆင်ခြေပေးရန် စကားလုံးများစွာရှိပါသည်။ ၄င်းတို့အထဲတွင်အသုံးအများဆုံးမှာ because နှင့် because of (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်) ပင်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် သာမန်လေ့လာသူမဟုတ်ဘဲ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ထိထိရောက်ရောက် ရေးသားလိုသည့်အခါ ၎င်းစကားလုံးများအား အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ရန် ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးရေးထားသည့် စာကိုနားလည်သဘောက်ပေါက်စေရန်ဖြစ်စေ ၄င်းတို့ကို သိထားရန်လိုအပ်ပေသည်။

 

Because  သည် ဝါကျနှစ်ခုကိုဆက်သည့် conjunction ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် because ၏နောက်က clause လိုက်သည်။ because of သည် ၀ိဘတ်ပါစကားစု phrasal preposition ဖြစ်သည်။ သူ၏နောက်က noun သို့မဟုတ် pronoun လိုက်သည်။

The picnic was canceled because it was raining.
The picnic was canceled because of the rain.
 

because it was raining. ( Subject လည်းရှိသည်။ verb လည်းရှိသည်။)

because of the rain.   (“the rain” သည် noun ဖြစ်သည်။

 

because နှင့် because of တို့၏ တည်ဆောက်ပုံကိုသိလျှင် အောက်ပါ အစားထိုး စကားလုံးများသုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်သည်။

 

1. As: ဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ၊ အနေနှင့် ။ သောကြောင့်။ သည့်အတွက်။

As  သည် because ၏အနီးဆုံး အဓိပ္ပါယ်တူစကားလုံးဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် because ထက်နည်းနည်းပျော့သည် ဟုဆိုကြသည်။


ဥပမာ  

“He opted not to go see the movie, as it had gotten poor reviews”
ရုပ်ရှင်အကဲဖြတ်ချက်တွင်အဆင့်နိမ့်နေသည့်အတွက် သူထိုရုပ်ရှင်အား သွားမကြည့်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
 

2. As a result of: ရလာဒ်အားဖြင့်၊ အကျိုးဆက်အားဖြင့်။  

၄င်းသည် “because of,”  အစားသုံးသည်။ because မဟုတ်။


ဥပမာ

“As a result of his intervention, the case was reopened and they were ultimately exonerated.”
သူ၏ကြား၀င်စေ့စပ်မှုကြောင့် အမှုအားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီး သူတို့အား တရားသေလွှတ်လိုက်သည်။
 

3. As long as

သရွေ့၊ တစ်ခုခုဖြစ်နေ ရှိနေသရွေ့ အခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်နေ ရှိနေမည်ဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်တွင် informal equivalent of because  အနေဖြင့်သုံးသည်။


ဥပမာ

“As long as you live, I'll be waiting for you?”
မင်းအသက်ရှင်နေသရွေ့ ငါစောင့်နေမှာပါ။
 

4. Being as (or being as how or being that): ဖြစ်သောကြောင့်။

“as long as.” နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။


5. Considering that: စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်၊  ဖြစ်သောအားဖြင့်။

“as long as” နှင့် “being as” တို့၏မူကွဲများအဖြစ်သုံးသည်။ အဓိပ္ပါယ်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။

 

6. Due to: အကြောင်းကြောင့်၊ ဖြစ်သောကြောင့်။ 

သူ၏နောက်တွင် Noun phrase လိုက်သည်။ “as a result of,” “due to” is a preposition, rather than a conjunction like because, and is used in place not of because alone but instead of “because of.” It applies specifically to an explanation of why something occurred or will or will not occur, as in


ဥပမာ

“Due to the large number of applications, we cannot respond individually to each applicant.”
လျှောက်လွှာပမာဏများပြားသောကြောင့် လျှောက်လွှာရှင်တစ်ဦးချင်းစီအား အကြောင်းမပြန်နိုင်ပါ။
 

7. For: အတွက်ကြောင့်။ အလို့ငှာ။ ဖို့။  

သူသည်လည်း because ၏အစားထိုးအသုံးဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကဗျာလင်္ကာဆန်သော အသုံးတွင်သာသုံးလေ့ရှိသည်။


ဥပမာ

“Let us eat and drink, for tomorrow we die.”
သုံးဆောင်စားသောက်ကြပါလော့။ အကြောင်းကား ကျွနု်ပ်တို့ မနက်ဖြန် သေရမည်တည်း။
 

8. In as much as: အကြောင်းကိုထောက်ခြင်းအားဖြင့်။ အကြောင်းမူကား။

ဤစကားလုံးသည် အလွန် ခံ့ခံ့ညားညားသုံးသည့် စကားလုံးဖြစ်သည်။ This phrase is a very formal equivalent of because, as in


ဥပမာ

“In as much as his account has been discredited, I wouldn’t believe anything else he says.”
သူ့မကောင်းသတင်းများထောက်ချင့်ခြင်းအားဖြင့် သူပြောသမျှအရာမှန်သမျှ ကျွနု်ပ်မယုံကြည်နိုင်ပေ။
 

9. In view of the fact that:  


In view of the fact that သည် “inasmuch as.” နှင့်ဆိုလိုရင်းထပ်တူပင်ဖြစ်သည်။

 

10. Now that: ဖြစ်ပြီဆိုတော့၊ --- ပြီဆိုတော့။  

အကြောင်းနှင့်အကျိုး ဆက်စပ်မှုကိုပြသည်။ သာမာန်အသုံးဖြစ်သည်။

ဥပမာ

“Now that you’re here, we can proceed.”
မင်းအခုဒီမှာရောက်နေပြီဆိုတော့ တို့ဆက်သွားနိုင်တာပေါ့။
 

11. Out of: ဖြင့်။  

စိတ်ခံစားချက်ဖြင့်ပြုသည်၊ ပြောသည် ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။

ဥပမာ

“She asked out of compassion.”
သနားသဖြင့် (စာနာစိတ်ဖြင့်) သူမေးလိုက်သည်။ 

 “Out of spite, I refrained from passing the message along.”
မလိုစိတ်ဖြင့်၊ မုန်းထားစိတ်ဖြင့် ကျွန်တော် သတင်းစကားအား လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းမပြုခဲ့ပေ။
 

12. Owing to: အကြောင်းကြောင့်၊ ဖြစ်သောကြောင့်။  

“due to” နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။  “because of.” ထက်ပို၍ informal ဖြစ်သည်။

 

13. Seeing that: စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်၊  ဖြစ်သောအားဖြင့်။ 

“considering that.” နှင့်အဓိပ္ပါယ်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။

 

14. Since: သောကြောင့်။ 

since ၏အဓိကအသုံးမှာ ကုန်ဆုံးသွားသောအချိန်ကိုရည်ညွှန်းသည့် “ကတည်းက” ဖြစ်သည့်အတွက် because အစားသုံးစွဲသည့်အခါ informal ပိုဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ်သူများအတွက် ရှုပ်ထွေးကောင်း ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါသည်။

ဥပမာ

“Since(because) it had rained, we didn’t need to water the garden.”
မိုးရွာထားသောကြောင့် ပန်းခြံကို ရေလောင်းရန်မလိုခဲ့ချေ။
 

15. Thanks to: --- ကျေးဇူးကြောင့်၊ ရလာဒ်အားဖြင့်၊ အကျိုးဆက်အားဖြင့်။  

“because of,” အစားသုံးနိုင်သည်။ positive or a negative outcome အကောင်းရလာဒ်ဖြစ်စေ၊ အဆိုးရလာဒ်ဖြစ်စေကိုဖော်ပြနိုင်သည်။

ဥပမာ

“Thanks to your meddling, we’re receiving much unwanted attention”
ခင်ဗျား၀င်ရှုပ်တဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှာ မလိုချင်ဘဲ လူအများအာရုံစိုက်ခံနေရပြီ။
 

16. Through: အကြောင်းကြောင့်၊ အားဖြင့်၊ မှတစ်ဆင့်။


သည်လည်း preposition ဖြစ်သည်။  “because of,” အစားသုံးနိုင်သည်။

ဥပမာ

“Through the efforts of these charities, the city’s homeless services have been reinstated.”
လူမှုဒါနအသင်းအဖွဲ့များ၏အားထုတ်မှုကြောင့် မြို့တော်၏ အိုးအိမ်မဲ့များအတွက် အကူအညီများ ပြန်လည်အသက်၀င်လှုပ်ရှားလာခဲ့သည်။
 source: Mark Nichol "16 Substitutes for “Because” or “Because Of"

 

ကျွန်တော်ရေးထားသမျှကိုဖတ်ချင်လျှင်ဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါသည်။
 

ဇာနည်(MyWay!)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

Views: 6248

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot
Thanks
thanks

Thanksyou ,teacher.

The graet thank you

Thanks

Thanks you.

Thanks
thanks
good

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service