၆၉။ both with verbs ႏွစ္ခုစလံုး၊ ႏွစ္ေယာက္စလံုးအား ႀကိယာႏွင့္တြဲသံုးသည့္အခါ

 

both သည္အျခားႀကိယာ၀ိေသသနမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ႀကိယာႏွင့္တြဲကာ ၀ါက်အလယ္တြင္ရွိႏိုင္ပါသည္။


1.

auxiliary verb + both  အကူႀကိယာ၏ေနာက္တြင္ေနသည္။

am/are/is/was/were + both    ႀကိယာ be ၏ေနာက္တြင္ေနသည္။

 

 • We can both swim. 
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးေရကူးႏိုင္သည္။

 • They have both finished.
  သူတို႔ ႏွစ္ဦးလုံး ၿပီးသြားၿပီ။

 • We are both tired.
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဦးလံုး ေမာပန္းေနသည္။

 

2.

both + other verb    အျခားႀကိယာမ်ား၏ေနာက္တြင္ ေနသည္။

 

 • My parents both like travelling.
  ကၽြန္ေတာ့္ မိဘႏွစ္ပါးစလံုး ခရီးသြားျခင္းကို ႏွစ္သက္သည္။

 • You both look tired.
  ခင္ဗ်ားတို႔ ႏွစ္ဦးလံုး ေမာပန္းေနပံုရသည္။

 

၇၀။  both ...and  ႏွင့္  . . .လည္းပဲ


၄င္းသည္ အရည္အေသြးႏွစ္ခုကိုတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေဖာ္ျပလိုသည့္အခါသံုးသည္။ “တစ္ခု ျဖစ္သလို အျခားတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ တစ္ခုလုပ္သလို အျခားတစ္ခုလည္းလုပ္သည္။” ဟုေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

both + adjective + and + adjective

both + noun + and + noun

both + clause + and + clause

 

Both . . . and ႏွစ္ခုၾကားတြင္ အမ်ိဳးအစားတူစကားလံုးမ်ားသံုးေလ့ရွိသည္။

 

 • She's both pretty and clever. (adjectives)
  သူမသည္ လွလည္းလွသည္။ ေတာ္လည္းေတာ္သည္။

 • I spoke to both the Director and his secretary. (nouns)
  ကၽြန္ေတာ္ ညႊန္မွဴးႏွင့္ သူ႔အတြင္းေရးမွဴး ႏွစ္ေယာက္စလံုးအား ေျပာျပခဲ့သည္။

 

(NOT I both spoke to the the Director and his secretary. မဟုတ္ပါ။ ႀကိယာႏွင့္ နာမ္ ႏွစ္ခုတြဲေနသည္။) spoke ၏ေရွ႕ထားလိုပါက ႀကိယာႏွစ္ခုတြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာလည္းေျပာ၊ လုပ္လည္းလုပ္ တစ္ခုခုျဖစ္ရမည္။

 

 • She both plays the piano and sings. (verbs)
  သူမ စႏၵယားလည္းတီးသလို သီခ်င္းလည္းဆိုသည္။

 

(NOT She both plays the piano and she sings.  မဟုတ္ပါ။ )  (verb ႏွင့္ clause အမ်ိဳးအစားမတူျဖစ္ေနသည္။)

 

၇၁။  bring and take ယူလာသည္။ ယူသြားသည္။


၁။ bring အား ေျပာသူထံသို႔ယူလာသည္ (ထိုေနရာမွ ဤေနရာသို႔ေရြ႕လ်ားမႈ)အားျပသည့္အခါ သံုးသည္။  

Take အား ေျပာသူထံမွအျခားေနရာသို႔ယူသြားသည္ (ဤေနရာမွ ထိုေနရာသို႔ေရြ႕လ်ားမႈ) အားျပသည့္အခါသံုးသည္။

ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

 • This is a nice restaurant. Thanks for bringing me here.
  ဒါဟာ စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္းတစ္ခုပါ။ ဒီကိုေခၚလာတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

(NOT Thanks for taking me here. )

 

 • Let’s have another drink and then I'll take you home.
  ေနာက္တစ္ခြက္ေလာက္ေသာက္ၾကစို႔ ၿပီးရင္ မင္းကို အိမ္လိုက္ပို႔မယ္။

(NOT . . .  and then I'll bring you home.)

 

 • (တယ္လီဖုန္းတြင္) Can we come and see you next weekend? We'll bring a picnic.
  ေနာက္တစ္ပတ္လာေတြ႕လို႔ရမလား။ တို႔ လာေပ်ာ္ပြဲစားမယ္။

 • Let's go and see the Robinsons next weekend. We can take a picnic.
  ေနာက္တစ္ပတ္ ေရာ္ဘင္ဆန္တို႔ကိုသြားေတြ႕စို႔။ သြားေပ်ာ္ပြဲစားမယ္ေလ။

 

၂။ bring အား ေျပာသူရွိသည့္ေနရာ၊ ရွိေနမည့္ေနရာကိုညႊန္းရန္သံုးသည္။

 

 • Can you bring the car to my house tomorrow?
  မနက္ျဖန္ ကၽြန္ေတာ့္ကားကို အိမ္ကိုယူလာႏိုင္မလား။

 • Can you take the car to the garage tomorrow?
  မနက္ျဖန္က်ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကားကို ကားဂိုေဒါင္ (ကားျပင္႐ံု) ကို ယူသြားႏိုင္မလား။

 

၇၂။ ဂရိတ္ၿဗိတိန္၊ ယူေက၊ ၿဗိတိသွ်ကၽြန္းစုမ်ားႏွင့္ အဂၤလန္ (Great) Britain, the United Kingdom, the British Isles and England


ၿဗိတိန္ (ဂရိတ္ၿဗိတိန္) ႏွင့္ ယူေကသည္ အဂၤလန္ျပည္၊ စေကာ့တလန္ျပည္၊ ေ၀းလ္စ္ျပည္ႏွင့္ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ျပည္တို႔ ေပါင္းစုထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္သည္။ ၄င္း၏တရား၀င္အမည္အျပည့္အစံုမွာ The United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာလွ်င္

ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း the United Kingdom (the ပါသည္ကိုသတိျပဳပါ) = အဂၤလန္၊ စေကာ့တလန္၊ ေ၀လ ႏွင့္ေျမာက္အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္သည္။


ဂရိတ္ၿဗိတိန္ Great Britain =  အဂၤလန္၊ စေကာ့တလန္၊ ေ၀လ (ေျမာက္အိုင္ယာလန္ မပါဘဲ) ရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည္။


The British isles ၿဗိတိသွ်ကၽြန္းစု သည္ အဂၤလန္၊ စေကာ့တလန္၊ ေ၀လ၊ ေတာင္/ေျမာက္ အိုင္ယာလန္အျပင္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိကၽြန္းအစုအေ၀းကိုရည္ညႊန္းသည္။

(မွတ္ရန္။ အဂၤလန္သည္ ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စု၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာျဖစ္သည္။ စေကာ့ႏွင့္ေ၀လ ျပည္နယ္သားမ်ားသည္ သူတို႔အား အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးဟုေခၚေ၀ၚျခင္းအားႏွစ္ၿခိဳက္ေလ့မရွိပါ။ သူတို႔အား British ဟုသာေခၚေ၀ၚသံုးစြဲသင့္သည္။)

၄င္းသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဗမာဟု သိမ္းႀကံဳးေခၚေ၀ၚ၍မရသလိုပင္ျဖစ္သည္။ ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ သတိထားသံုးစြဲသင့္သည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

 

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

 


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1538

Reply to This

Replies to This Discussion

တင္ထားေသာသင္ခန္းစာမ်ားကိုဘယ္လိုdownလိ့ုရမလဲ သိခ်င္ပါတယ္
It is good for studying.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service