၄၅။ articles: special rules and exceptions အထူးဥပေဒသမ်ားႏွင့္ခၽြင္းခ်က္မ်ား

 

1. article မပါဘဲသံုးေလ့ရွိသည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

◊ to school   ◊ at school   ◊ from school                  ◊ to/at/from university/college

◊ to/at/in/into/from church         ◊ to/in/into/out of   bed/prison/hospital

◊ to/at/from work   ◊ to/at sea   ◊ to/in/from town   ◊ at/from home

◊ for/at/to breakfast/lunch/dinner/supper     ◊ at night

◊ by car/bus/bicycle/plane/train/tube/ boat

◊ on foot   ◊  go to sleep  ◊ watch television (TV) on TV

 

2. Possessives ပိုင္ဆိုင္ျခင္းျပ

(John’s, America’s) ကဲ့သို႔ေသာ possessive ေနာက္တြင္လုိက္ေသာ noun သည္ article ပါေလ့မရွိပါ။

 • John’s coat. (NOT the John’s coat )
 • America’s economic problems (NOT the America’s economic problems )

 

3. Musical instruments တူရိယာပစၥည္းမ်ား

တူရိယာပစၥည္းတစ္ခုအေၾကာင္းေယဘုယ်ေျပာသည့္အခါ article the ထည့္သံုးေလ့ရွိသည္။

 • l’d like to learn the piano. ကၽြန္ေတာ္ စႏၵယားသင္ခ်င္တယ္။

 

သို႔ရာတြင္၄င္းအား jazz, pop ဂီတတို႔ႏွင့္မသံုးပါ။

 • This recording was made with Miles Davis on trumpet. ဤဓါတ္ျပားအား  Miles Davis ကထရမ္းပက္ႏွင့္ဖန္တီးထားသည္။

 

4. all and both အားလံုးႏွင့္ ႏွစ္ခုလံုး

both ၏ေနာက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းပါေသာ after တို႔ေနာက္တြင္ article the ကိုဖယ္ထုတ္ထား ေလ့ရွိသည္။

 • Both (the) children are good at maths. ကေလးႏွစ္ေယာက္စလံုးသခ်ၤာေတာ္သည္။
 • All (the) eight students passed the exam. ေက်ာင္းသားရွစ္ေယာက္လံုး စာေမးပြဲေအာင္ၾကသည္။

 

all day, all night, all week, all summer/winter, all year, တို႔အား the မပါဘဲသံုးႏိုင္သည္။

 • l've been waiting for you all day. မင္းကိုငါတစ္ေန႔လံုးေစာင့္ေနတာ။

 

5. Seasons ရာသီဥတုမ်ား

in spring သို႔မဟုတ္ in the spring, in summer သို႔မဟုတ္ in the summer ဟုေျပာႏိုင္သည္။ အဓိပၸါယ္အနည္းငယ္ကြာျခားသည္။

 

6. Jobs and positions အလုပ္အကိုင္ရာထူး

အလုပ္အကိုင္အမည္ေရွ႕တြင္ article သံုးသည္။

 • My sister is a doctor. (NOT My sister is doctor.)

 

* သို႔ရာတြင္ the ကို Queen Elizabeth, President Lincoln ကဲ့သို႔တြင္မသံုးပါ။

 

7. Exclamations အာေမၮိတ္

အံ့အားသင့္ျခင္း၊ က်ံဳး၀ါးျခင္း၊  အလန္႔တၾကားျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ီးက်ဴးျခင္း စသည့္ အာေမၮိတ္ စကားတို႔ေျပာသည့္အခါ  What + a/an + singular countable nouns! ပံုစံျဖင့္သံုးေလ့ရွိသည္။

 • What a lovely dress! (NOT What a lovely dress!  ) လွလိုက္တဲ့အက်ႌေလး။

 

8. Nature သဘာ၀တရား

ေယဘုယ်အေၾကာင္းအရာကိုေျပာေနသည့္တိုင္ town, country, sea, seaside and

mountains, စသည့္စကားမ်ားႏွင့္ the ကိုတြဲသံုးတတ္သည္။ wind, rain, snow and sun(shine)တို႔သည္လည္းအတူတူျဖစ္သည္။

 • Do you prefer the town or the countryၿမိဳ႕ကိုပိုႀကိဳက္လား။ ေက်းလက္ဘက္ကိုပိုႀကိဳက္လား။
 • l love the mountains. ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ေတြကိုခ်စ္တယ္။
 • I like the noise of the wind. ကၽြန္ေတာ္ ေလတိုးသံေတြကိုႀကိဳက္တယ္။
 • She spends her time lying in the sun. သ႔ူအခ်ိန္ေတြကိုေနေရာင္ေအာက္မွာ လဲေလ်ာင္းျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆံုးေစခဲ့သည္။


9. Places-names ေနရာအမည္မ်ား

the ကိုေအာက္ပါေနရာအမည္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္တြဲသံုးေလ့ရွိသည္။

 • seas - ပင္လယ္အမည္ (the Atlantic)
 • mountain groups - ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းအမည္(the Himalayas)
 • island groups - ကၽြန္းစုအမည္ (the West Indies)
 • rivers - ျမစ္မ်ားအမည္(the Rhine)
 • deserts - သဲကႏၱာရအမည္(the Sahara)
 • hotels - ဟိုတယ္အမည္(the Grand Hotel)
 • cinemas and theatres - ႐ုပ္ရွင္႐ံုႏွင့္ျပဇာတ္႐ံုအမည္ (the Odeon, the Playhouse)
 • museums and art galleries - ျပတိုက္ႏွင့္အႏုပညာျပခန္းအမည္ (the British Museum, the Tate)

 

continents, countries, states, counties, departments တိုက္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းျပည္မ်ား၊ ျပည္နည္မ်ား၊စီရင္စုမ်ား၊ ဌာနမ်ား အျပင္ ေအာက္ပါမည္တို႔ႏွင့္ the ကိုတြဲသံုးေလ့မရွိပါ။

(Africa, Brazil, Texas, Berkshire, Westphalia)

 • towns - ၿမိဳ႕အမည္ (Oxford)
 • streets - လမ္းအမည္(New Street)
 • lakes - ေရကန္အမည္(Lake Michigan)

 

ခၽြင္းခ်က္။ republic, state(s), union စကားလံုးမ်ားပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ the ထည့္သံုးသည္။

(the People 's Republic of China, the USA, the USSR). the Netherlands နယ္သာလန္ႏိုင္ငံႏွင့္၄င္း၏အစိုးရရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕ the Hague

 

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၏အထင္ကရအေဆာက္အဦႀကီးမ်ားကို the ႏွင့္မသံုးပါ။

 • Oxford University (NOT the Oxford University)
 • Oxford Station (NOT Oxford Station)
 • Salisbury Cathedral
 • Birmingham Airport
 • Bristol Zoo

 

** သီးျခားရွိေတာင္မ်ား၏အမည္မ်ားတြင္ the သံုးသည္လည္းရွိသည္။ မသံုးသည္လည္းရွိသည္။ (Everest, the Matterhorn)

 

10. Newspapers သတင္းစာမ်ား

သတင္းစာအမည္မ်ားတြင္ the ပါေလ့ရွိသည္။

 • The Times      
 • The Washington Post

မဂၢဇင္းအမည္အမ်ားစုတြင္ the မပါပါ။

 • Punch                   
 • New Scientist

 

11. Special styles အထူးေရးဟန္မ်ား

ထူးျခားသည့္စာေရးဟန္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ the ခ်န္ထားကာေရးသည္မ်ားလည္းရွိသည္။

 • newspaper headlines - သတင္းစာေခါင္းႀကီးမ်ား MAN KILLED ON MOUNTAIN
 • notices, posters etc - ေၾကာ္ျငာ၊ သတိေပးစာ၊ ပိုစတာမ်ား SUPER CINEMA, RITZ HOTEL
 • telegrams - ေၾကးနန္းမ်ား  WIFE ILL MUST CANCEL HOLIDAY
 • instructions - လမ္းညႊန္၊ အမိန္႔မ်ား Open packet at other end
 • dictionary entries - အဘိဓာန္ေရးသြင္းခ်က္မ်ား palm: inner surface of hand between wrist and fingers
 • lists - စာရင္းစုမ်ား take car to garage; buy buttons; pay phone bi
 • notes - မွတ္စု၊ စာတိုမ်ား J. thinks company needs new office

 

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

Views: 2328

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service