ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၅)

amoral ႏွင့္ immoral

amoral ကိုယ္က်င့္တရားကင္းမဲ့ေသာ။
immoral အက်င့္ပ်က္ေသာ။ ယုတ္မာေသာ။

 

amoral သည္ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စည္းေဘာင္မ်ားမွကင္းလြတ္ေနသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သံုးသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္မဆိုင္သည့္အရာ၊ လူ႔က်င့္၀တ္စံႏႈန္းမ်ားမရွိေသာဟူသည့္အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္သည္။

 

 • Humans, he argues, are amoral and what guides them is not any sense of morality but an instinct for survival.
  သူက လူေတြသည္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ၄င္းတို႔အားထိန္းေက်ာင္းထားသည္မွာ ကိုယ္က်င့္တရားသေဘာမဟုတ္ဘဲ  မိမိရွင္သန္ေရးဗီဇစိတ္ ျဖစ္သည္ဟုေစာဒကတက္သည္။

 

immoral ကေတာ့ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ယြင္းေသာ၊ လူ႕ေဘာင္ေလာကမွ လက္ခံထားသည့္ လူ႔က်င့္၀တ္ႏွင့္မကိုက္ညီ၊ ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္း အဓိပၸါယ္ႏွင့္သံုးသည္။ (m ႏွစ္လံုးပါသည္ကိုသတိျပဳပါ။)

 

 • It's an immoral tax, because the poor will pay relatively more.
  ဒါက လူမဆန္တဲ့အခြန္ပဲ ဆင္းရဲတဲ့သူေတြကပိုေပးေနရတာ။
 • an immoral act / immoral behavior သိကၡာမဲ့အျပဳအမူ
 • immoral earnings  ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမွရသည့္၀င္ေငြ

 

amount ႏွင့္ number ပမာဏ၊ ကိန္းဂဏန္း၊ အရည္အတြက္

amount ကို ေရတြက္၍မရေသာနာမ္မ်ားႏွင့္တြဲသံုးသည္။

 • a small amount of sugar သၾကားအနည္းငယ္
 • a surprising amount of gossip အံ့ၾသေလာက္စရာအတင္းအဖ်င္းပမာဏ
 • I should reduce the amount of coffee I drink.
  ငါေသာက္တဲ့ေကာ္ဖီပမာဏကိုေလွ်ာ့သင့္တယ္။
 • Did you use the right amount of flour?
  ဂ်ံဳမႈန္႔အခ်ိန္အဆ မွန္မွန္သံုးရဲ႕လား။

 

any amount of သည္ a very large amount of ပင္ျဖစ္သည္။

 • We had any amount of people applying for the job.
  အလုပ္လာေလွ်ာက္တဲ့လူေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။

 

number ကို ေရတြက္၍ရေသာနာမ္မ်ားႏွင့္တြဲသံုးသည္။

 • a number of mistakes  အမွားအမ်ားအျပား
 • a number of reasons ဆင္ေျခအမ်ားအျပား
 • We don't know the number of people involved yet.
  ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့လူအေရအတြက္ကိုမသိရေသးဘူး။
 • They received a large number of complaints.
  သူတို႔တိုင္တန္းခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရထားတယ္။

 

the number of + plural noun ၏ေနာက္တြင္ singular verb လိုက္သည္။

 • The number of people affected remains small.
  (ကူးစက္ခံရ)ထိခိုက္ခံရတဲ့လူအေရအတြက္ကနည္းပါေသးတယ္။

 

a number of + plural noun ၏ေနာက္တြင္ plural verb လိုက္သည္။

 • A number of people remain to be contacted.
  လူအမ်ားႀကီးဆက္သြယ္ရန္က်န္ေသးသည္။

 

any number of things သည္ a lot of a particular thing ျဖစ္သည္။

 • His shop stocks any number of different kinds of pasta.
  သူ႔ဆိုင္သည္ ပါစတာေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအမည္ေပါင္းမ်ားစြာသိုေလွာင္ထားသည္။

 

and ႏွင့္ but  -ႏွင့္။ သို႔ေသာ္။

အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူအမ်ားစုသည္ and ႏွင့္ but တို႔ကို ၀ါက်၏အစတြင္ဘယ္ေတာ့မွမသံုးရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄င္းသည္ေကာင္းမြန္သည့္သြန္သင္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ and ႏွင့္ but တို႔သည္ စကားစု၊ ၀ါက် တို႔အားဆက္စပ္ေပးသည္ သႏၺႏၶ  conjunction ျဖစ္သျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ၀ါက်အလယ္တြင္သာရွိေနပါလိမ့္မည္။

 • I should love to come AND I look forward to the party very much.
  ပါတီပြဲကိုတက္ေရာက္ရန္ဆႏၵရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပါတီပြဲအားစိတ္အားထက္သန္စြာေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိပါသည္။
 • They wanted to come BUT sadly they had to visit a friend in hospital some miles away.
  သူတို႔လာခ်င္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကိုအတန္လွမ္းသည့္ ေဆး႐ံုတြင္ လူနာသြားေမးခဲ့ရသည္။

သို႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရန္ အထူးျပဳေရးသားလိုသည့္အခါတြင္ စည္းမ်ဥ္းကိုခ်ိဳးေဖာက္ကာ and ႏွင့္ but ကို၀ါက်အစတြင္ေရးသားရသည္လည္းရွိတတ္ပါသည္။

 • It’s a pretty smart and progressive budget. But do you think those changes go far enough?
  ဒါကေတာ့ တိုးတက္ဆန္းသစ္တဲ့ ရသံုးစာရင္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျပာင္းအလဲေတြက လံုေလာက္တယ္လို႔ထင္လား။
 • Some people are calling this film the worst movie ever. And who are we to argue?
  တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ဒီ႐ုပ္ရွင္ကိုအခ်ာဆံုးလို႔သတ္မွတ္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ငါတို႔ကလည္းဘာလို႔ျငင္းရမွာလဲ။ (ဘယ္သူ႕ကိုသြားျငင္းရမွာလဲ)

တစ္ခ်ိဳ႕အေရးအသားမ်ားတြင္ အံ့အားသင့္သည့္ေလသံေပါက္ေစရန္ ေရွ႕တင္ေရးတတ္သည္။

 • Jonh’s answer is no. But why not?
  ဂၽြန္႔အေျဖမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘာလို႔မဟုတ္တာလဲ။
 • Who would have thought it? And is it really true?
  ဒါဘယ္သူကေတြးမိမွာလဲ။ ၿပီးေတာ့ မွန္ေကာတကယ္မွန္လို႔လား။

 

annex ႏွင့္ annexe

annex သည္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အားသိမ္းပိုက္သည္ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

 • Britain annexed this small island west of Scotland in 1955.
  ၿဗိတိန္သည္ စေကာ့တလန္အေနာက္ဖက္ကထိုကၽြန္းငယ္ကေလးအား ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။


annexe ကေတာ့ appendix ႏွင့္အဓိပၸါယ္ဆင္တူကာ ေနာက္ဆက္တြဲ(စာရြက္စာတမ္း)၊ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

 

 • Delicate and valuable books are kept in an air-conditioned annexe to the main library.
  ပ်က္စီးလြယ္ေသာ၊ အဖိုးတန္ စာအုပ္မ်ားအား ပင္မစာၾကည့္တိုက္၏ ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္ထားေသာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

Read more -

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၂)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၃)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၄)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၅)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၆)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၇)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၈)

ဆင္တူ႐ိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၉)

ဆင္တူ႐ိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁၀)

 

Views: 1920

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service