Amount/ Number ပမာဏ၊ ကိန္းဂဏန္း (အပိုင္း-၂)

 

 

၂။ a number of people or things လူ၊ အရာ၀တၳဳမ်ားအေရအတြက္

the number of  --- အေရအတြက္

We need to know the number of students in each class.

အတန္းတစ္တန္းစီရွိ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ကိုသိရန္လိုသည္။

 

The number of cars on our roads has doubled since 1970.

လမ္းေပၚရွိကားမ်ားအေရအတြက္သည္ ၁၉၇၀ ကတည္းကႏွစ္ဆတိုးလာခဲ့သည္။

 

a large/small number  ေသးငယ္/ႀကီးမားသည့္ပမာဏ၊ အေရအတြက္

A large number of reporters had gathered outside the house.

သတင္းေထာက္အမ်ားႀကီး အိမ္အျပင္ဘက္တြင္ စုေ၀းလာၾကသည္။

 

Thousands of men apply to join the Marines but only a small number are accepted.

မရိန္းတပ္ဖြဲ႕သို႔ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အနည္းငယ္ေသာ အေရအတြက္သာ ၀င္ခြင့္ရၾကသည္။

 

** ‘a big number’ ဟုသံုး၍မရပါ။ a large number ဟုသာသံုးသည္။

** Number သည္ plural verb ျဖင့္သံုးသည္။

Only a small number of people were injured.

 

** Number ကို အမ်ားကိန္းအေနျဖင့္လည္းသံုးသည္။ အဓိပၸါယ္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

 ‘large numbers of people’  =  ‘a large number of people’.

 

how many ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား

လူ၊ ပစၥည္း အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရွိသည္၊ ရွိသလဲ ကိုေျပာရန္၊ ေမးရန္သံုးသည္။

 

how many people/things/gears etc   ဘယ္ႏွစ္ေယာက္/ဘယ္ႏွစ္ခု စသည္

How many cups of coffee do you have a day?

တစ္ေန႔ ေကာ္ဖီဘယ္ႏွစ္ခြက္ ေသာက္သလဲ။

 

He wouldn’t tell us how many girlfriends he'd had.

သူ မိန္းကေလးဘယ္ႏွစ္ေယာက္နဲ႔တြဲခဲ့သလဲ တို႔ကိုေျပာျပမွာမဟုတ္ဘူး။

 

how many + of

How many of you can swim?

မင္းတို႔ထဲကဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေရကူးတတ္သလဲ။

 

** how many ကိုေရတြက္၍ရေသာနာမ္မ်ားႏွင့္သာသံုးသည္။

 

quantity အေရအတြက္၊ ပမာဏ

သိုေလွာင္၊ ေရာင္းခ်၊ သယ္ယူေနသည့္ ပစၥည္းပမာဏကိုေျပာရန္အထူးသျဖင့္သံုးသည္။

 

a quantity of

A man was loading a quantity of TV sets onto the back of a truck.

လူတစ္ေယာက္သည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အေတာ္မ်ားမ်ားမ်ားကို ကုန္တင္ကားေနာက္သို႔ တင္ေနသည္။

 

a large quantity  ႀကီးမားသည့္ပမာဏ/အေရအတြက္

Customs officers discovered a large quantity of cigarettes in his baggage.

သူ႔အိတ္ထဲမွ စီးကရက္ပမာဏအေတာ္မ်ားမ်ားကို အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ား ရွာေတြ႕သြားၾကသည္။

 

Quantity ကိုအမ်ားကိန္းအေနျဖင့္လည္း အဓိပၸါယ္တူသံုးႏိုင္သည္။

 ‘large quantities of weapons’ = ‘a large quantity of weapons’

 

100 pounds’ worth/ten dollars’ worth etc  ေပါင္တစ္ေထာင္တန္ဖိုးရွိ/ဆယ္ေဒၚလာတန္ဖိုးရွိ စသည္

ပစၥည္းမ်ား၏ စုေပါင္းတန္ဖိုးကိုျပရန္သံုးသည္။

Police seized over a million pounds' worth of stolen diamonds at London Heathrow Airport yesterday.

ေပါင္တစ္သန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ခိုးရာပါစိန္မ်ား လန္ဒန္ဟီးသ႐ိုးေလဆိပ္တြင္ မေန႔က ရဲမွဖမ္းဆီးမိသည္။

 

100 pounds’ worth  + of

$100,000 worth of rugs were destroyed in the fire.

မီးေၾကာင့္ ေဒၚလာ တစ္သိန္းတန္ဖိုးရွိ ေကာ္ေဇာမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြားသည္။

 

၃။ a number that is compared with another number အျခားကိန္းဂဏန္းႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ျပသည့္ ကိန္းဂဏန္း၊ အေရအတြက္။

 

percentage ရာခိုင္ႏႈန္း

100 ႏွင့္အခ်ိဳးခ်တြက္ခ်က္ကာ % သေကၤတျဖင့္ေဖာ္ျပသည့္ကိန္းဂဏန္း

 

percentage + of

The percentage of women students at the university has increased steadily.

တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသူရာခိုင္ႏႈန္း မွန္မွန္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

 

a slight fall in the percentage of nitrogen in the air ေလထုအတြင္းႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဓါတ္ေငြ႕ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ေလ်ာ့က်မႈ

 

a high/large percentage  ျမင့္မားသည့္/ႀကီးမားသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အခ်ိဳး

a country where a high percentage of the population lives in poverty

လူဦးေရ၏ ျမင့္မားသည့္အခ်ိဳးအစားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေအာက္ေနထိုင္ရသူမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံ

 

a low/small percentage နိမ့္သည့္/ေသးငယ္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အခ်ိဳး

The disease is serious, and in a small percentage of cases it can be fatal.

ေရာဂါသည္ျပင္းထန္သည္။ ျဖစ္ပြားသည့္ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္တြင္ အသက္ဆံုး႐ႈံးေလာက္သည္။

 

proportion အစိတ္အပိုင္း၊ အခ်ိဳးအစား၊

ပမာဏတစ္ရပ္၏ အေရအတြက္အားလံုးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာေဖာ္ျပသည့္ ယင္း၏အစိတ္အပိုင္း၊ အခ်ိဳးအစားတစ္ရပ္။

 

 

proportion +  of

a program to increase the proportion of women and black people in the police service

ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္လူမည္းပါ၀င္မႈအခ်ိဳးအစား တိုးျမွင့္မည့္အစီအစဥ္

 

a high/low/large/small proportion

Part-time workers now make up a high proportion of jobs.

ယခုအခါတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ျမင့္မားသည့္အခ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

 

ratio  အခ်ိဳး

ပမာဏတစ္ခုသည္ အျခားပမာဏတစ္ခုထက္ မည္မွ်ပိုႀကီးသည္ကိုျပရန္သံုးသည့္ ‘2O:1‘ or ‘5:1', ကဲ့သို႔ေသာ ကိန္းဂဏန္း

 

the ratio of sth to sth

a school where the ratio of students to teachers is about 5.-1

ေက်ာင္းသား-ဆရာ အခ်ိဳးသည္ ၅ေယာက္-၁ေယာက္ႏႈန္းရွိသည့္ေက်ာင္း (ေက်ာင္းသား ၅ ေယာက္လွ်င္ ဆရာ ၁ ေယာက္)

 

ratio ႏွင့္ rate  ကိုမေရာေထြးပါႏွင့္။

rate သည္ ကာလတစ္ခုအတြင္း တစ္စံုတစ္ခု၏ လည္ပတ္၊ လႈပ္ရွား၊ ေျပာင္းလည္းသည့္အႀကိမ္ကိုျပသည့္ပမာဏ။ အထူးသျဖင့္ လူမႈေရးေျပာင္းလည္းမႈႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကိုျပရန္သံုးေလ့ရွိသည္။

 

the crime/divorce/suicide/murder etc rate  ရာဇ၀တ္မႈႏႈန္း/ ကြာရွင္းျပတ္စဲႏႈန္း/ မိမိကိုယ္သတ္ေသႏႈန္း/လူသတ္မႈႏႈန္း စသည္

 

The city that has the highest murder rate in the US.

ထိုၿမိဳ႕သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားႏႈန္းအျမင့္ဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

 

fraction  အစိတ္အပိုင္း၊ အနည္းငယ္၊ အပိုင္းဂဏန္း

Computers can now do the same job at a fraction of the cost.

ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္နည္းစြာျဖင့္ တန္းတူအလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

 

The disease affects only a tiny fraction of the population.

ေရာဂါသည္ လူဦးေရ၏ ေသးငယ္သည့္ပမာဏ ေလာက္သာကူးစက္မႈရွိသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

Views: 1722

Reply to This

Replies to This Discussion

So many thanks.

Thanks you :)

The number of cars on our roads has doubled since 1970.

Sayar, Why do we use 'has' for above sentence?

The number of cars is plural, isn't ?

Best Regards,

The expression the number is followed by a singular verb while the expression a number is followed by a plural verb.

The number of people we need to hire is thirteen.

A number of people have written in about this subject.

Thank you Sayar.

Hi Sayar,

Good day to you.

If u don't mind,I would like to request you to explain about AFTER , ITS  & UPON.

I am very confused to write by using these three.

Please help me Sayar.

Thanks and Best Regards,

HMT.

  

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service