အဂၤလိပ္စာမွာ sentence တစ္ေၾကာင္းသည္

(၁) subject နဲ႔ verb ရွိရမည္။
(၂) complete thought ကိုေဖာ္ျပရမည္။
(၃) meaningful အဓိပၸါယ္ရွိရမည္
တဲ့ ဤသံုးခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီမွ ၀ါက်မည္သည္လို႔ဆိုပါတယ္။

Linguistic ပညာရွင္ Noam Chomsky က syntax နဲ႔ semantic ကိုခြဲျပခ်င္လို႔ ၁၉၅၇ မွာ သူ႔စာအုပ္ Syntatic Structures စာအုပ္မွာေအာက္ပါစာေၾကာင္းေလးေရးျပခဲ့ပါတယ္။
"Colorless green ideas sleep furiously." ၄င္းစာေၾကာင္းသည္ သဒၵါဖြဲ႕စည္းပံုအရ မည္သို႔မွ်အျပစ္ဆိုစရာမရွိေသာ္လည္း မည္သည့္အဓိပၸါယ္ကိုမွေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

စာသင္သားတို႔အတြက္ အထက္ပါဥပမာေလးသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာကိုတတ္ကၽြမ္းရန္ သဒၵါခ်ည္းသက္သက္ေလ့လာေန၍မရေၾကာင္း သင္ခန္းစာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

 

အဂၤလိပ္စကားကို သဘာ၀က်စြာေျပာဆိုေရးသားႏိုင္ရန္ collocations

မ်ားကိုေလ့လာရန္လိုအပ္သည္။ co = ပူးတြဲ၊ location = တည္ေနရာ။ ပူးတြဲသံုးေလ့ရွိသည့္စကားလံုးမ်ားျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္စကားလံုးမ်ား word partners ဟုဆိုလွ်င္ရမည္ထင္သည္။ အဆိုပါစကားလံုးတို႔သည္ ဘာသာစကားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တူညီမည္မဟုတ္ေခ်။ ဥပမာ  ျမန္မာစကားတြင္ “လြတ္သြားသည္” သည္ “ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရသည္” “လက္လႊတ္လိုက္ရသည္” ျဖစ္သျဖင့္ “ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရသည္” = lose ဟုဘာသာျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ “ဘတ္စ္ကားလြတ္သြားသည္” ကိုျမန္မာလိုစဥ္းစားေျပာ သည့္အခါ I lost the bus ဟုဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္တို႔ မသံုးသည့္ ထူးဆန္းသည့္စကားျဖစ္ေနမည္။ ျမန္မာတို႔နားတြင္ “ကၽြႏ္ုပ္ကိုေရခ်မ္းခ်မ္းတစ္ခြက္ေပးပါ” ဟူသည့္စကားလို ကန္႔လန္႔၀င္မည့္စကားျဖစ္သည္။ တစ္ကယ္က I missed the bus (= I didn’t catch the bus) ဟုသာေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ collocation မ်ားတြင္ verb ႏွင့္ noun တြဲသည့္စကားလံုးမ်ား၊ adjective ႏွင့္ noun တြဲသည့္စကားလံုးမ်ား၊  adverb ႏွင့္ adjective တြဲသည့္စကားလံုးမ်ား စသည္ျဖင့္ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔သည္ ေန႔စဥ္သံုးစကားတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းႀကီးမားစြာေနရာယူ ထားသျဖင့္ မျဖစ္မေန ေလ့လာထားရန္လိုအပ္လွသည္။

 

မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ near native အဂၤလိပ္ဘာသာကိုမိခင္ဘာသာစကား အေနႏွင့္ ေျပာသူမ်ားနီးပါး ေျပာတတ္လိုပါက “learn the language by chunks” ဟူသည့္စကားကိုနာယူသင့္သည့္အတြက္ collocation မ်ားသည္အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည့္ နယ္ပါယ္ျဖစ္သျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

 

She made a mistake. [NOT  She did a mistake.] သူအမွားလုပ္မိတယ္။

 

A heavy smoker (= someone who smokes a lot) [NOT a strong smoker or a big smoker ] ေဆးလိပ္အလြန္ေသာက္သူ

 

It was a serious illness [NOT a big illness or a strong illness ] ျပင္းထန္သည့္ဖ်ားနာမႈ

 

Verb + noun အတြဲ

သာမန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါ collocation မ်ား၏အဓိပၸါယ္ကို နားလည္လြယ္သည္ဟု ယူဆၾကမည္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ေရးၾကည့္သည္အခါမွ မည္သည့္စကားလံုးႏွင့္တြဲရမည္ကို ေ၀ခြဲမရျဖစ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ (ျမန္မာစကားတြင္လည္းအတူတူပဲလား ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ၾကည့္ပါ)

 

start the car (= turn on the engine)  ကားစက္ႏႈိးသည္။

start a family (= think about having your first child) ကေလးယူဖို႔စဥ္းစားသည္။ (မိသားစုဘ၀စတင္သည္။)

tell a story  ပံုေျပာသည္

tell the truth/ tell a lie အမွန္ေျပာသည္။ လိမ္ေျပာသည္။

tell a joke  ဟာသေျပာသည္။                  

run a shop/company (= manage/control it) ဆိုင္ဖြင့္သည္။ ကုမၸဏီဖြင့္သည္။

get on / get off a bus  ဘတ္စ္ကားေပၚတက္သည္။ ဘတ္စ္ကားမွဆင္းသည္။

get in(to) a car /get out (of) a car ကားေပၚတက္သည္။ ကားေပၚမွဆင္းသည္။

miss a person (= be unhappy because that person is not there) = (တစ္စံုတစ္ေယာက္အားလြမ္းသည္။)

miss a lesson (= when you don’t come to a lesson) သခၤန္းစာလြတ္သြားသည္။

 

Adjective + noun အတြဲ

နာမ္မ၀ိေသသနသည္ နာမ္ကိုအထူးျပဳသျဖင့္ adjective သည္ noun ႏွင့္တြဲသည္မွာမထူးဆန္းပါ။

 

a soft drink (= non-alcoholic drink) အခ်ိဳရည္

a soft voice /a loud voice ႏူးညံ့သည့္အသံ။ တိုးသည့္အသံ/ က်ယ္ေလာင္သည့္အသံ

dry wine /sweet wine  ၀ိုင္ျပင္း/ ၀ိုင္ေပ်ာ့။

dry weather / wet weather ေခ်ာက္ေသြ႕သည့္/စိုစြတ္သည့္ ရာသီဥတု။

strong coffee /weak coffee ေကာ္ဖီျပင္း/ေကာ္ဖီေပ်ာ့။

a strong accent /a slight accent  စကားအရမ္း၀ဲ။ / အနည္းငယ္၀ဲ

hard work (hard physically or mentally) အလုပ္ၾကမ္း (ကိုယ္/စိတ္)

a great success (= very successful) အလြန္ေအာင္ျမင္ျခင္း။ ႀကီးမားသည့္ေအာင္ျမင္မႈ။

heavy traffic (= a lot of cars) ယာဥ္ေၾကာၾကပ္ျခင္း။

heavy rain (= raining a lot) မိုးမ်ားျခင္း။

 

I can’t understand his English because he has such a strong accent.

သူက စကားအရမ္း၀ဲေတာ့ သူ႔အဂၤလိပ္စကားကိုနားမလည္ဘူး။

 

It was hard work organising the conference, but I think it was a great success.

ညီလာခံတစ္ခုက်င္းပရတာ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ထင္တယ္။

 

You always get heavy traffic during the rush hour.

႐ံုးတက္႐ံုးဆင္းခ်ိန္ဆို အၿမဲတမ္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ေတာ့တာပဲ။

 

Adverb + adjective အတြဲ

ေအာက္ပါဥပမာအားလံုးတြင္ ႀကိယာ၀ိေသသနအားလံုးသည္  very “အလြန္” ဟူသည့္အဓိပၸါယ္တစ္ခုတည္းေဆာင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔ႏွင့္တြဲသံုးသည့္ နာမ၀ိေသသန မ်ားမွာေတာ့ကြာျခားၾကသည္။

I was terribly sorry to hear about your accident.

ခင္ဗ်ားမေတာ္တဆမႈကိုၾကားရတာ အလြန္၀မ္းနည္းပါတယ္။

 

He’s highly unlikely to come now. (= I’m almost sure he will not come)

သူ မလာဖို႔ အလြန္မ်ားပါတယ္။

 

She is fully aware of the problem. (= she knows all about the problem)

သူ ျပႆနာကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္တယ္။

 

အဘိဓါန္ေကာင္းတစ္ခုသည္ collocations မိတ္ဖက္စကားလံုးမ်ား ကိုေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ မိမိအေနျဖင့္ စာတစ္ပိုဒ္ဖတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းတစ္ပုဒ္နားေထာင္သည္ျဖစ္ေစ collocation မ်ားအား သတိမူ ေရးမွတ္တတ္သည့္အက်င့္ရွိပါက သင္၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္စကား သဘာ၀က် ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုတတ္ေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္လမ္းစပင္ျဖစ္သည္ဟု အားေပးလိုက္ခ်င္ပါသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

Views: 2427

Reply to This

Replies to This Discussion

She made a mistake. [NOT  She made a mistake.] သူအမွားလုပ္မိတယ္။

ဒီေနရာေလးက typing error လို႔ထင္ပါတယ္။ [NOT She did a mistake] လို႔ ေရးခ်င္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္ Corazon ခင္ဗ်ား။ typo error ပါ။ ေထာက္ျပေပးသည့္အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ျပင္လိုက္ပါမည္ခင္ဗ်ား။

It was very helpful to me!Thank You!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service