ယေန႔ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရး အေတြးအေခၚမ်ားတြင္ "explicit teaching of grammar သဒၵါကို အသားေပး သင္ၾကားမႈ" အား ေရွ႕တန္းတင္မႈ ေလ်ာ့ပါးလာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆရာမ်ားကလည္း သဒၵါေလ့လာရန္မလိုဟူသည့္ အယူအဆမ်ား ကိုင္စြဲလာၾကသည္။ သူတို႔က မိခင္ဘာသာစကားကို တတ္ေျမာက္လာသူတုိ႔၏ အေျခအေနႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပ ၾကသည္။ ဥပမာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ကေလးငယ္တို႔ ျမန္မာသဒၵါကို သင္ယူျခင္းမရွိဘဲ ေျပာဆိုႏိုင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာစကားသင္ေပးရာတြင္ သဒၵါသင္ေပးျခင္းထက္ language acquisition စိမ့္၀င္ရယူျခင္း ကို ဦးစားေပးၾကသည္။

 

ေရွး႐ိုးဆရာတစ္ခ်ိဳ႕က သဒၵါသည္သာ ဘာသာစကားေလ့လာေရးအတြက္ ပံုမွန္နည္းလမ္းဟု ယူဆၾကျပန္သည္။ “သဒၵါမတတ္ စာမတတ္" ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ားတြင္ စကားေျပာဆိုျခင္းထက္ သဒၵါကို အဓိက သင္ၾကား ေပးၾကသည္။

 

စာသင္သားတို႔အေနျဖင့္လည္း ထိုဆရာမ်ားၾကားတြင္ ေယာင္လည္လည္ျဖင့္ ဘယ္သူ႔စကား နားေထာင္ရမွန္းမသိဘဲ “ဆရာမ်ား သားေသ” ဘ၀ေရာက္ေနၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ အစြန္းတရားမ်ားမွ ဖယ္၍ ဓမၼဓိဌာန္က်က် စဥ္းစားၾကည့္သင့္သည္။့ အမွန္တြင္ “သဒၵါမလို” ဟူသည့္ အယူအဆသည္လည္းေကာင္း၊ “သဒၵါမွ သဒၵါ” ဟူသည့္အစြဲသည္ လည္းေကာင္း “ႏိုင္ငံျခား ဘာသာ စကားသင္ယူျခင္း” ၏ ပကတိ အေျခအေန မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရာ ေရာက္ေနသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ ဘာသာစကား ေလ့လာ တတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ exposure ထိေတြ႕မွဳ ရႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သဒၵါသင္ၾကားေရးမွာ (အဂၤလိပ္)ဘာသာစကား ေလ့လာေရးတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အေနျဖင့္ အေရးပါေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

 

အမွန္မွာ သဒၵါကိုသင္ၾကားေပးသည့္ နည္းလမ္းသည္သာ အဓိက အာ႐ံုျပဳရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ Grammar is a mean to an end, not an end in itself. ဆိုသည့္စကားအတိုင္း သဒၵါသည္ ေရာက္ရွိရမည့္ ပန္းတိုင္ မဟုတ္။ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ အသံုးခ်ရမည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ သဒၵါကိုသာတတ္ေျမာက္ေအာင္ အာ႐ံုစိုက္ေနလွ်င္ အဓိကပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ ကိုမေရာက္ႏိုင္ ျဖစ္တတ္သည္။ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈသည္ ပန္းကံုးေလးတစ္ကံုးသာ ျဖစ္ပါလွ်င္ သဒၵါသည္ ဟိုတစ္စ ဒီတစ္စ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ဘာသာစကား အစအန words, phrases, sentences, မ်ားအား သီကံုးေပးသည့္ ေက်ာ႐ိုးေလးသာပင္ျဖစ္သည္။

 

သဒၵါဆိုတာဘာလဲ


အလြယ္ဆံုးေျပာရလွ်င္ သဒၵါုသည္ ဘာသာစကားတစ္ခု၏ ဖြဲ႕စည္းပံု စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က သဒၵါအား ဘာသာစကားတစ္ခု၏ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒသ rules of a language အျဖစ္ျမင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ဘာသာစကားကမွ သဒၵါကို ျပဌာန္းခ်က္အျဖစ္ မေတြးၾကေပ။ “စည္းကမ္း”ဟူသည့္ စကားလံုးကိုသံုးမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ဤသို႔ေျပာရသည္၊ ဤသို႔မေျပာရဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး က်န္လူတို႔က လိုက္နာ ေျပာဆိုၾကသလို ျဖစ္ေနေပမည္။ အမွန္တြင္ Esperanto ကဲ့သို႔ တမင္ တီထြင္ထားေသာ ဘာသာစကားမ်ိဳးမွလြဲ၍ မည္သည့္ သဘာ၀ ဘာသာစကားကမွ ဤသို႔ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမရွိပါ။ လူတို႔သည္ ေျပာခ်င္သလို ေျပာၾကသည္။ စကားသံတို႔မွ စကားလံုး၊ ထိုမွ စကားစု၊ စကားစုမွ ၀ါက်မ်ားအထိ လူသားတို႔ပါးစပ္မွ ဘာသာစကားသည္ ဆင့္ကဲ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။

 

မည္သည့္ဘာသာစကားမွ် မတည္ၿမဲပါ။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲေနသည္။ သည့္အတြက္  living language ဟုဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ grammar သည္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအတြင္းရွိ ဘာသာစကားတစ္ခုကို လူတို႔ မည္သို႔ ေျပာဆိုၾကသနည္း ဟူသည္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္ မွတ္တမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဒၵါအား သင့္ကို အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၊ တိုင္ပင္ေဖာ္တိုင္ပင္ဖက္ တစ္ဦးအျဖစ္ သေဘာထား ၾကည့္ပါ။ ဘာသာစကားတစ္ခု၏ စနစ္(သဒၵါ) ကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ပါက အေၾကာင္းအရာ အမ်ားစုကို အျခားသူတစ္ေယာက္အား ေမးရန္ မလို ဘဲ ကိုယ္တိုင္ သံုးစြဲႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

 

အဂၤလိပ္သဒၵါ။ ယခင္ႏွင့္ယခု

ေခတ္ေဟာင္းတြင္ သဒၵါကို word grammar ႏွင့္ sentence grammar ဟူ၍ ခြဲၾကသည္။ word grammar ကိုွ parts of speech ျဖစ္သည့္ verbs, nouns, adjective, adverbs စသည့္ content words မ်ား၊ determiners, pronouns, prepositions, conjunctions, interjections စသည့္ structure words  မ်ားအျဖစ္ ထပ္ဆင့့္ ခြဲျခားသည္။ sentence grammar သည္ phrase, clause တို႔မွတစ္ဆင့္ ၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား စာပိုဒ္မ်ား ေရးပံုအထိ ပါ၀င္သည္။

 

ယေန႔ေခတ္တြင္ သဒၵါအားခ်ည္းကပ္ပံုအသစ္ျဖင့္ သဒၵါစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား မဆံုးႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေသာ စာအုပ္မ်ားမွ ခြဲထြက္ကာ လက္ေတြ႕ဘ၀ျဖင့္ ဆက္စပ္ သံုးစြဲလာႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္လာၾကသည္။ ေခတ္ေဟာင္းနည္းကို prescriptive grammar approach ဟုေခၚၾကသည္။ ဤျပဌာန္းသဒၵါနည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အႏုပညာစာေပမ်ား၊ ဘာသာေရးစာေပမ်ားမွ စာပိုဒ္မ်ား ထုတ္ႏႈတ္ကာ မွန္/မွား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ေစသည္။ သူ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စံသတ္မွတ္ထားေသာ ဘာသာစကားအား ထိန္းသိမ္း လိုက္နာေရးျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သဒၵါေလ့လာေရးမွာ ဘာသာစကား ေလ့လာေရး၏ အစိတ္အပိုင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သီးျခားဘာသာရပ္ ေလ့လာေရးျဖစ္သြားသည္။

 

ေခတ္သစ္နည္းတြင္ descriptive grammar ဟူသည့္ လက္ေတြ႕ လူတို႔ ေျပာဆို သံုးစြဲသည့္ သဒၵါကို ေလ့လာသည္။ ဘာသာစကား ေျပာင္းလဲပံု ႏွင့္ သံုးစြဲဟန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လက္သင့္ခံသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကို ေျပာဆို ႏိုင္သည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚလာသည္။ ေက်ာင္းသံုးသဒၵါမ်ားတြင္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း၊ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္စြာဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ သဒၵါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုသာ သင္သည္။ ဥပမာ present perfect ၏အသံုးအား I have worked as စသည့္၀ါက်မ်ားျဖင့္ အလုပ္ အင္တာဗ်ဴး ေျဖရာတြင္ ယခင္အေတြ႕အႀကံဳအား ျပန္ေျပာျပပံုမ်ိဳးျဖင့္ ရွင္းျပထားသည္။  prescriptive grammar အလိုအရ rules ကို အရင္ေလ့လာၿပီးမွ ၀ါက် တည္ေဆာက္ ရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း  descriptive grammar သည္ နမူနာ၀ါက် ကိုၾကည့္ၿပီးမွ rules ကို ေလ့လာသည္။

 

အေျပာစကားႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ၀တၳဳဇာတ္လမ္းမ်ားထဲမွ စကားေျပာမ်ားသည္ သဒၵါနည္းလမ္း မက်ျခင္း၊ အမွားအယြင္းရွိျခင္းတို႔ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခု ၏ ထူးျခားေသာ ၀ိေသသအေနႏွင့္ လက္ခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ ပညာေရး စာေပမ်ားတြင္မူ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ဘာသာစကား အသံုးအႏႈန္းကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေျပာထက္ အေရးက ပို၍ စံမီရသည္။ "She doesn't want to do nothing"  ကဲ့သို႔ double negative မ်ားသည္ ေကာ္ဖီဆိုင္တြင္ ထိုင္ေျပာရာတြင္ လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း စားပြဲထိုး၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းပံုကို ေရးသား တိုင္ၾကားသည့္စာတြင္ "She does not want to do anything." ဟု စံမီသည့္ အဂၤလိပ္စာ ကိုသာသံုးရေပမည္။ ဤျပႆနာမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္ကား သဒၵါေလ့လာေရး ပင္ျဖစ္သည္။

 

အခ်ဳပ္အားၿဖင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ သဒၵါအား သီအိုရီသက္သက္သာမက လက္ေတြ႕ က်သည့္ ဘာသာစကား အေလ့အက်င့္အား အေထာက္အကူ ျပဳသည့္ အရာအျဖစ္ ရႈျမင္လာၾကသည္။ irregular verbs မ်ားအား သမ႐ိုးက် နည္းလမ္းျဖင့္သာ ေလ့လာရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိရန္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေပါင္းစပ္ အသံုးျပဳႏိုင္မွသာ ထိေရာက္ေပမည္။


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

Views: 2105

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks

thanks

thank
hi
hello
i like english grammar.
thank you.
bye'

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service