၄၆ as...as..  (. . . သလို . . . ကဲ့သို႔)


as . . .as ၾကားထဲတြင္ adjective သို႔မဟုတ္ adverb ၾကားခံသံုးႏိုင္သည္။

 

as + adjective + as

noun/pronoun/clause

as + adverb + as

 

၁။ ဤပံုစံသည္ အရာႏွစ္ခုတူညီသည္ဟုႏႈိင္းယွဥ္သည့္အခါသံုးသည္။

 

 • She’s as tall as her brother. သူမသည္ သူ႔ေမာင္ေလာက္အရပ္ရွည္သည္။
 • Can a man run as fast as a horse? လူတစ္ေယာက္သည္ ျမင္းတစ္ေကာင္ေျပးသေလာက္ ျမန္ေအာင္ေျပးႏိုင္သလား။
 • It's not as good as I expected. ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ေတာ့မေကာင္းဘူး။

 

၂။ object pronouns (me, him etc) တို႔အား as, ေနာက္တြင္ထားကာ သာမန္အရပ္သံုး ပံုစံျဖင့္သံုးႏိုင္သည္။

 

 • She doesn’t sing as well as me. သူငါ့ေလာက္ဆိုတာမေကာင္းဘူး။

 

ပံုမွန္အခန္႔သံုးစကားတြင္ေတာ့ object ေနရာတြင္ subject + verb ကိုသံုးပါသည္။

 • She doesn't sing as well as I do.

 

၃။ အျငင္းပံုစံအေနျဖင့္ not as . . . as, not so . . . as ကိုသံုးႏိုင္သည္။

 • She's not as/so pretty as her sister. သူကသူ႔ညီမေလာက္မလွဘူး။

 

၄။ ပမာဏျပသည့္စကားလံုးမ်ားႏွင့္တြဲသံုးပံုကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။

half as . . . as . . .  

twice as . . . as . . .

three times as. . .as

 

 • The green one isn’t half as good as the blue one. အစိမ္းတစ္ခုက အျပာတစ္၀က္ေလာက္ေတာင္မေကာင္းဘူး။
 •  A colour TV is twice as expensive as a black and white. ေရာင္စံု႐ုပ္ျမင္သံၾကားက အျဖဴအမည္းထက္ႏွစ္ဆေစ်းႀကီးတယ္။

 

၄၇။  as, because and since (reason) ေသာေၾကာင့္၊ ျဖစ္သည့္အတြက္၊

 

as/because/since + clause + clause

clause + as/because/since + clause

 

Because အားတစ္ခုခုအတြက္အေၾကာင္းျပသည့္အခါတြင္သံုးသည္။

 • Because I was ill for six months l lost my job.
  ေျခာက္လေလာက္ေနမေကာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္သြားတယ္။

 

ဆင္ေျခအေၾကာင္းတရားသည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါက ၀ါက်၏ေနာက္ဆံုးတြင္ထားေျပာသည္။

 • Why am l leaving? I’m leaving because I’m fed up!
  ငါဘာလို႔ထြက္သြားရတယ္ဟုတ္လား။ ငါထြက္တာ စိတ္ကုန္ေနလို႔။

 

၀ါက်အတြင္းတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးအေၾကာင္းအရာမဟုတ္ပါက သို႔မဟုတ္ သိထားၿပီးေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါက as ႏွင့္ since ကိုသံုးသည္။ since ကပို၍ခန္႔ညားသည္။

As  ႏွင့္ since ပါေသာ clause တို႔သည္ ၀ါက်၏အစတြင္လာေလ့ရွိသည္။

 

 • As it's raining again, we shall have to stay at home. မိုးထပ္ရြာေနလို႔ အိမ္ထဲမွာပဲေနရလိမ့္မယ္။
 • Since he had not paid his bill, his electricity was cutoff. သူက်သင့္ေငြ မေပးရေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မီးအျဖတ္ခံရသည္။

 

၄၈။ as and like သလို။ ကဲ့သို႔

၁။ similarity တူညီမႈ


(က) အရာ၀တၳဳတို႔တူညီသည္၊ ဆင္တူသည္ ေျပာလိုေသာအခါ as ႏွင့္ like ကိုသံုးႏိုင္သည္။

Like သည္ ၀ိဘတ္ (preposition)ျဖစ္သည္။ နာမ္(noun) သို႔မဟုတ္ နာမ္စား(pronoun) ၏ေရွ႕တြင္ထားသံုးသည္။

 

like + noun/pronoun

 

 • You look like your sister. (NOT . . .  as your sisterမင္းက မင္းညီမနဲ႔တူတယ္။
 •  He ran like the wind. It's like a dreamသူေလလိုပဲေျပးတယ္။ အဲဒါက အိပ္မက္လိုပဲ။
 •  She’s dressed just like me. သူ၀တ္ထားတာကၽြန္မနဲ႔အတူတူလုိပဲ။

 

like အားဥပမာေပးရန္သံုးသည္။

 • He's good at some subjects, like mathematics. (NOT . . . as mathematicsသူကတစ္ခ်ိဳ႕ဘာသာရပ္ေတြမွာေတာ္တယ္။ ဥပမာ သခ်ၤာ။
 • In mountainous countries, like Switzerland, . . . ဆြစ္ဇာလန္ကဲ့သို႔ေသာ ေတာင္ထူထပ္သည့္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ . . .

 

(ခ)  As သည္ သမၺႏၶ (conjunction) တစ္ခုျဖစ္သည္။ as ကို clause တစ္ခု၏ေရွ႕တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ိဘတ္ပါစကားစု တို႔ေရွ႕တြင္လည္းေကာင္းသံုးသည္။

 

as + clause

as+ preposition phrase

 

 • Nobody knows her as I do. သူ႔အေၾကာင္းကိုငါသိသေလာက္ဘယ္သူမွမသိဘူး။
 • We often drink tea with the meal, as they do in China. လက္ဖက္ရည္ကိုအစားအေသာက္နဲ႔တြဲေသာက္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာသူတို႔လုပ္သလိုေပါ့။
 • In 1939, as in 1914, everybody wanted war. ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ကလိုပဲ လူတိုင္းကစစ္ကိုလိုလားေနခဲ့ၾကတယ္။
 • On Friday, as on Tuesday, the meeting will be at 8.30. ေသာၾကာေနမွာ ၾကာသပေတးေန႔လိုပဲ အစည္းအေ၀း ရွစ္နာရီခြဲမွာစမယ္။

 

informal English တြင္ as ထက္ often အားပိုသံုးသည္။ အေမရိကန္အဂၤလိပ္တြင္ ပိုသိသာသည္။

 • Nobody loves you like l doငါခ်စ္သလိုဘယ္သူမွမင္းကိုမခ်စ္ဘူး။

 

၂။ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ Function

လူတစ္ေယာက္လုပ္ကိုင္ရသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာတို႔ကိုေျပာသည့္အခါ like ကိုမသံုးဘဲ as ကိုသာသံုးသည္။

 • He worked as a waiter for two years. (NOT . . . like a waiter  ) သူစားပြဲထိုးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာလုပ္ခဲ့သည္။
 • Please don't use your plate as an ashtrayပန္းကန္ျပားကို ေဆးလိပ္ျပာခြက္အျဖစ္မသံုးပါႏွင့္။

 

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

Views: 2044

Reply to This

Replies to This Discussion

ဆရာ့ွဆီက လမ္းညႊန္ခ်က္ေလးေတာင္းခ်င္လုိ႔ပါ...ကြ်န္ေတာ္ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ပက္သက္ၿပီးအားနည္းခ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ေတာ့ ေလ့လာေနလ်က္ပါ။

အခု ဒီဆုိဒ္ကုိလည္း သိတာသိပ္မၾကာေသးပါဘူး။ ဒီလုိပဲ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ပက္သက္ၿပီး website ေတြမွာလုိက္ရွာရင္းနဲ႔ ေတြ႔သြားလုိ႔ႏွစ္သက္သြားပါတယ္။ အခုမွေတြ႔မိတာဆိုေတာ့ လုိခ်င္သမွ်အကုန္ copy ယူထားပါတယ္။

ဒီမွာကြ်န္ေတာ္သေဘာက်တာက စာေၾကာင္းတုိင္းမွာ ဘာသာၿပန္ေလးေတြထည့္ေပးထာေတာ့ကြ်န္ေတာ္တို႔လုိ အားနည္းခ်က္ ရွိသူေတြအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူၿဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာတဲ့အခါ အဆင္မေၿပၿဖစ္တာက အၿမဲ အင္တာနက္ဖြင့္ၿပီး သုံးဖုိ႔ဆုိတာမလြယ္ပါဘူး။ အဂၤလိပ္လုိေၿပာျခင္ေပမယ့္ ေလ့လာအားနည္းခဲ့တာေၾကာင့္ တတ္မိသမွ် ဖတ္မိသမွ်ေတြဟာ အရာမေရာက္ေသးပါဘူး။ အေကာင္းဆုံမဟုတ္ရင္ေတာင္မွ ေၿပာခ်င္တာေလးေတြကို ေကာင္းမြန္စြာေလးေၿပာခ်င္ေရးခ်င္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြ၀ယ္ဖတ္။ ခဏပါပဲ။ လက္တမ္းဖတ္၊ ေနာက္ေမ့သြား၊ ေနာက္ပစ္ထားရင္းနဲ႔ ဒီလုိနဲ႔ပဲ အသက္ေတြၾကီးၿပီး အဂၤလိပ္စာအားနည္းခ်က္ေတြမ်ားလာပါတယ္။ ၀န္ထမ္းဘ၀မွာလည္း ႏုိင္ငံၿခားသားေတြနဲ႔ဆက္ဆံ၇တဲ့ အခါမွာလည္း Yes,No ဆုိတာကလြဲၿပီး အပုိမေၿပာႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ သူေၿပာတာကို ထုိက္သင့္သေလာက္နားလည္ေနေပမယ့္...ကုိယ္ေၿပာခ်င္တာကို ထမင္းစား ေရေသာက္ေလာက္ကုိေၿပာဖုိ႔ စိတ္ထဲစာစီေနတာ၊ မွားမွာစုိးတာနဲ႔ မေၿပာႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔ေတြ႔တာနဲ႔ ေရွာင္သြားတာကမ်ားေနတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ အခုခ်ိန္မွာ English စာနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ဘယ္လုိၿပန္ေလ့လာသင့္သလဲ...ဆုိတာ အၾကံေလးေပး ေပးပါခင္ဗ်ာ....

ၿပီးေတာ့ ဇာတ္လမ္းပုံစံ လုိစကားေၿပာ ဘာသာၿပန္စာတမ္းထိုး သင္ခန္းစာ CD, DVD, CD Rom ေတြမ်ားရွိရင္ ေၿပာၿပေပးပါလား။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

မ်ဳိးမင္းကို

Dear Sir,

So many thanks.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service