ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၆)

 

ante- ႏွင့္ anti- ေရွ႕ဆက္စကားလံုးႏွစ္လံုး

၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္အသံထြက္တူသည့္အတြက္မွားယြင္းသံုးစြဲတတ္သည္။ ေရွ႕ဆက္စကားလံုးျဖစ္သည့္ ANTE- သည္ before မတိုင္ခင္၊ အရင္ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္။

 

 • antenatal = before birth မေမြးဖြားမီကာလ
 • anteroom/antechamber = နားေနခန္း
 • The ministers waited for their meeting in the Cabinet anteroom၀န္ႀကီးမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား နားေနခန္း ထဲတြင္ အစည္းအေ၀းအတြက္ေစာင့္ဆိုင္းၾကသည္။

 

ANTI- သည္ against ဆန္႔က်င္ဖက္ျပဳသည္ ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္။ ေရွ႕ဆက္စကားလံုးအေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးသန္႔ေသာ္လည္းေကာင္းသံုးေလ့ရွိသည္။

 • anti-social behavior = လူမႈေရးေခါင္းပါးေသာ၊ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကိုဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူ
 • anti-abortion activists/groups  = ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိုဆန္႔က်င္သည့္သူ၊ အဖြဲ႕
 • anti-ageing creams = (အသားအေရ)အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးသည့္လိမ္းေဆး
 • We've received a lot of anti letters  about (= letters opposing) that newspaper article. သတင္းစာေဆာင္းပါးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္သည့္တုန္႔ျပန္စာ အမ်ားအျပားရထားသည္။
 • Just because I won't join you, it doesn't mean that I'm anti (= against) you. ငါမပါတာနဲ႔ မင္းကို ဆန္႔က်င္တယ္ လို႔မဆိုႏိုင္ပါဘူး။

 

antenna

ဤစကားလံုးသည္ အနည္းကိန္းတြင္ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း အမ်ားကိန္းတြင္ ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္ေပၚမူတည္၍ စာလံုးေပါင္းေျပာင္းသြားသည္။

 • ANTENNAE = အင္းဆက္ပိုးမ်ားႏွင့္ပင္လယ္သတၱ၀ါအခ်ိဳ႕တို႔၌ပါေသာ ဦးမွင္။

  He has great intelligence and fine political antennae.
  သူက ထက္ျမက္တဲ့ဥာဏ္ရည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအကင္းပါးနပ္မႈစြမ္းရည္ရွိတယ္။

 • ANTENNAS = ရုပ္ျမင္သံၾကားအင္တနာတိုင္၊ ေကာင္းကင္တိုင္။

 

appendix

ဤစကားလံုးသည္ လည္း အမ်ားကိန္းတြင္ ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္ေပၚမူတည္၍ စာလံုးေပါင္းေျပာင္းသြားသည္။

 • APPENDIXES = အူအတက္

  She had her appendix out last summer.
  မႏွစ္ေႏြက သူ အူအတက္ ခြဲစိတ္ထုတ္လိုက္ရတယ္။

 • APPENDICES = (စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၏)ေနာက္ဆက္တြဲ

  There's an appendix at the end of the book with a list of dates.
  စာအုပ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးမွာ ေန႔စြဲနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲစာရင္းတစ္ခုပါတယ္။

 

appreciate

ဤစကားလံုးတြင္အဓိကအဓိပၸါယ္သံုးမ်ိဳးျဖင့္သံုးေလ့ရွိသည္။

 • I appreciate your kindness. (= recognise gratefully) ခင္ဗ်ားရဲ႕ကူညီမႈ(ၾကင္နာမႈ)ကို အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 •  I appreciate that you have had a dicult time lately. (= understand) ခင္ဗ်ားဒီအေတာအတြင္းအခက္အခဲနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတာကို နားလည္ပါတယ္။(ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္)

 •  My cottage has appreciated in value already. (= increased) ကၽြန္ေတာ့္တစ္ထပ္တိုက္ကေလး တန္ဖိုးတက္သြားၿပီ။

arbiter ႏွင့္ arbitrator

arbiter စီရင္ပိုင္သူ၊ အဆံုးအျဖတ္ေပးသူ၊ ျပႆနာတစ္ရပ္ကိုၾကား၀င္ဆံုးျဖတ္ေပးသူ။

the arbiters of fashion/taste = ဖက္ရွင္/အရသာ အရည္အေသြးကိုသတ္မွတ္သူ

 

 • The government will be the final arbiter in the dispute over the new road. လမ္းအသစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အျငင္းပြားမႈတြင္ အစိုးရသည္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္သူ ျဖစ္မည္။

 

arbitrator = အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္မွားဆံုးျဖတ္ေပးရန္ တရား၀င္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ ခံုသမာဓိ၊ ဒိုင္လူႀကီး

 

arbitrator ႏွင့္ mediator

arbitrator သည္အဆံုးအျဖတ္ေပးသူျဖစ္ေသာ္လည္း mediator ကေတာ့ ဘက္ႏွစ္ဖက္ ၾကား၀င္ညွိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေပးသူသာျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။

 • He served as an arbitrator in a series of commercial disputes in India. သူ အိႏၵိယတြင္ စီးပြားေရးအျငင္းပြားမႈအမႈတြဲမ်ား၏ ခံုသမာဓိအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

 •  He has been acting as a mediator between the rebels and the authorities. သူပုန္မ်ားႏွင့္အစိုးရတို႔အၾကား ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး အေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

 

artist ႏွင့္ artiste

အစဥ္အလာအားျဖင့္ artist သည္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု စသည့္ ကၽြမ္းက်င္သည့္အႏုပညာရွင္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ artiste သည္ သီဆိုကျပေဖ်ာ္ေျဖသူ performer, entertainer မ်ားကိုရည္ညႊန္းသည္။ သို႔ရာတြင္ယခုအခါတြင္ အဆိုပါအႏုပညာရွင္အားလံုးအား artist ဟုေပါင္းစည္းေခၚေ၀ၚလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ artiste သည္ အပိုစကားလံုးတစ္လံုးျဖစ္လာေနသည္။

 • Picaso is one of my favourite artistsပီကာဆိုသည္ကၽြန္ေတာ္အႀကိဳက္ဆံုး ပန္းခ်ီဆရာ ျဖစ္သည္။

 • He described her as one of the greatest film artists of the 20th century. သူမသည္၂၀ ရာစု၏အႀကီးက်ယ္ဆံုးသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားထဲမွတစ္ေယာက္ဟု သူကဆိုသည္။

 • a popular 19th century music-hall artiste = ၁၉ ရာစုေက်ာ္ၾကားသည့္ ဂီတပြဲ႐ံုေဖ်ာ္ေျဖေရးပညာရွင္
 • circus artistes = ဆပ္ကပ္တြင္ေဖ်ာ္ေျဖသူမ်ား

as ႏွင့္ like

like ၏ေနာက္တြင္ ႀကိယာမပါဘဲသံုးေလ့ရွိသည္။ as ကိုေတာ့၄င္းေနာက္တြင္ႀကိယာပါပုဒ္စု clause ျဖင့္သံုးေလ့ရွိသည္။ ၄င္းတို႔အား “ကဲ့သို႔၊ သလို” ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္သံုးသည္။

 • You look as if you have seen a ghost. / You look as though you have seen a ghost. နင့္ၾကည့္ရတာ သရဲျမင္လိုက္သလိုပဲ။

 • AS I expected, he’s missed the train. ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားသလိုပဲ သူရထားမမီလိုက္ဘူး။

 • You look LIKE your mother. မင္းက မင္းအေမနဲ႔(႐ုပ္ျခင္း)တူတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

Read more -

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၂)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၃)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၄)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၅)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၆)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၇)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၈)

ဆင္တူ႐ိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၉)

ဆင္တူ႐ိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁၀)


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

Views: 1847

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service