၄၉။ as if and as though သလိုမ်ိဳး၊ ကဲ့သို႔

 

as if/though + subject + present/past verb

as if/though + subject + past verb with present meaning

 

၁။ As if ႏွင့္ as though သည္အဓိပၸါယ္တူသည္။

အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ပံုရသည္/ျဖစ္ဟန္ရွိသည္ ေျပာလိုသည့္အခါသံုးသည္။

 

 • lt looks as if/though it’s going to rain.
  မုိးရြာေတာ့မယ့္အတိုင္းပဲ။ 
 • l felt as if/though l was dying.
  ေသေတာ့မလို ခံစားရတယ္။

၂။ အေျခအေနတစ္ရပ္သည္ “အစစ္အမွန္မဟုတ္” ဟုျပလိုသည့္အခါ as if/ as though ၏ေနာက္တြင္ past tense ႏွင့္သံုးသည္။

တကယ္ရည္ညႊန္းသည့္ကာလကေတာ့ ပစၥဳပၸန္ကာလျဖစ္သည္။

ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ

 • He looks as if he's rich. (Perhaps he is rich.)
  သူကခ်မ္းသာပံုရတယ္။ (ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ)
 •  She talks as if she was rich. (But she isn’t.)
  သူက သူေဌးႀကီးေလသံနဲ႔ေျပာတယ္။ (သူ မခ်မ္းသာတာသိတယ္)

 

formal style တြင္သံုးေသာအခါ as if/as though ၏ေနာက္တြင္ was အစား were ကိုသံုးႏိုင္သည္။ “အစစ္အမွန္မဟုတ္” သေဘာျဖစ္သည္။

 • She talks as if she were  rich.

 

 as if/though အစား like ကိုလည္းသံုးႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္အေမရိကန္အဂၤလိပ္တြင္သံုးသည္။ အရပ္ေျပာအလြန္ဆန္ပါသည္။

 • It looks like it’s going to rain.
  မိုးရြာေတာ့မယ့္ပံုပဲ။

၅၀။ as much/many . . . as . . .       ပမာဏ … ေလာက္/ ေလာက္  . . . မ်ားမ်ား


as much . . . as . . .  အား ေရတြက္၍မရသည့္နာမ္/ နာမ္အနည္းကိန္းႏွင့္သံုးသည္။

as many . . . as . . . အား ေရတြက္၍ရသည့္နာမ္ အမ်ားကိန္းႏွင့္သံုးသည္။

 

ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

 • We need as much time as possible.
  အခ်ိန္ရႏိုင္သေလာက္မ်ားမ်ားလိုတယ္။
 • We need as many cars as possible.
  ကားေတြရႏိုင္သေလာက္မ်ားမ်ား လိုတယ္။

As much/many ေနာက္တြင္ နာမ္မလိုက္ဘဲလည္းသံုးႏိုင္သည္။

 • I ate as much as I wanted.
  စားခ်င္သေလာက္မ်ားမ်ား စားခဲ့တယ္။
 • Rest as much as possible.
  တတ္ႏိုင္သေလာက္မ်ားမ်ား အနားယူပါ။
 • ‘Can I borrow some books?’ ‘Yes, as many as you like. '
  “စာအုပ္တစ္ခ်ိဳ႕ငွားလို႔ရမလား” “ ရပါတယ္။ ႀကိဳက္သေလာက္ယူ

 

၅၁။ as well as . . . သာမက. . . လည္းပဲ

 

noun/adjective/adverb + as well as + noun/adjective/adverb

clause + as well as -ing . . .

As well as  -ing . . . + clause

 

As well as သည္ ‘not only . . . but also’ ႏွင့္အဓိပၸါယ္အလြန္နီးစပ္သည္။ . . . သာမက. . . လည္းပဲ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

 

 • He’s got a car as well as a motorbike.
  သူ႔မွာကားတစ္စီးသာမက ဆိုင္ကယ္တစ္စီးလည္းရွိသည္။
 • She's clever as well as beautiful.
  သူမသည္ လိမၼာသည့္အျပင္ လွပသည္။

 

as well as ၏ေနာက္တြင္ verb လိုက္သည့္အခါ -ing ပံုစံႏွင့္သံုးသည္။

 • Smoking is dangerous, as well as making you smell bad.
  ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ႀကီးရံုသာမက အနံ႔အသက္လည္းဆိုးေစသည္။
 • As well as breaking his leg, he hurt his arm.
  သူေျခေထာက္က်ိဳးသည့္အျပင္ လက္ေမာင္းလည္းထိခိုက္သြားသည္။
  (NOT As well as he broke his leg)

 

Note the difference between:

 • She sings as well as playing the piano. ( = She only plays, but also sings.)
 • သူသီခ်င္းဆိုသည့္အျပင္ စႏၵရားလည္းတီးသည္။
 • She sings as well as she plays the piano. ( = Her singing is as good as her playing.)
 • သူစႏၵရားတီးတာေကာင္းသေလာက္ သီခ်င္းဆိုတာလည္းေကာင္းတယ္။

 

၅၂။ as, when and while (things happening at the same time) စဥ္တြင္၊ စဥ္အတြင္း၊ ေနစဥ္။ ခုိက္

တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အရာမ်ား

 

၁။ ရွည္ၾကာသည့္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပ်က္ေနစဥ္တြင္ အျခားကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပ်က္သည္ကိုေျပာလိုသည့္အခါ as, when, or while ကိုသံုးသည္။

ပိုရွည္ၾကာသည့္ျဖစ္ရပ္အတြက္ past progressive tense (was/were + -ing) ကိုသံုးေလ့ရွိသည္။

 

As/When/While A was happening, B happened.

B happened as/when/while A was happening.

 

 • As I was walking down the street I saw Joe driving a Porsche.
  ကၽြန္ေတာ္လမ္းအတိုင္းေလွ်ာက္လာတုန္း ဂ်ိဳးက Porsche ကားတစ္စီးေမာင္းလာတာေတြ႕တယ္။
 • The telephone rang when I was having a bath.
  ကၽြန္ေတာ္ေရခ်ိဳးေနတုန္း တယ္လီဖုန္းလာတယ္။
 • While they were playing cards, somebody broke into the house.
  သူတို႔ဖဲကစားေနစဥ္ အိမ္ထဲသို႔တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေဖာက္ထြင္းသြားသည္။

 

As, when and while တို႔အား present tenses မ်ားႏွင့္လည္းအလားတူသံုးႏိုင္သည္။

 

 • Please don't interrupt me when I’m speaking.
  ကၽြန္ေတာ္စကားေျပာေနတုန္းျဖတ္မေျပာပါနဲ႔။
 •  I often get good ideas while I'm shaving.
  မၾကာခဏဆိုသလို မုတ္ဆိတ္ေနတုန္း အႀကံေကာင္းေတြရတယ္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE
UK ႏိုင္ငံရွိ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေႏြရာသီသင္တန္းတို တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းအေၾကာင္း ပညာေရးေဟာေျပာပြဲ

UK ႏိုင္ငံရွိ Discovery Summer, Ellesmere ေကာလိပ္ ႏွင့္ St. Edmund ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေႏြရာသီသင္တန္းတို တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕၊ တနဂၤေႏြေန႕ တြင္ နံနက္ ၉:၃၀ မွ ေန႕လည္ ၁၂:၃၀ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၎ေႏြရာသီသင္တန္းတိုသည္ အသက္ ၇ႏွစ္ မွ ၁၈ႏွစ္ၾကား ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ UK ႏိုင္ငံတြင္ေခတၱေနထိုင္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာအျဖစ္ ေျပာၾကားသည့္ UK ႏိုင္ငံသားဆရာမ်ားထံမွ သက္တူရြယ္တူ UK ေက်ာင္းသားမ်ားအျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ သင္ၾကားခြင့္ရပါမည္။ ၎သင္တန္းတိုတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ မသိရွိေသးသည့္ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာမွ သက္တူရြယ္တူ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားလည္း ရရွိႏိုင္မည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား၊ ႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အားကစားႏွင့္အႏုပညာ၊ ဘာသာစကားအစရွိသည့္ ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူခြင့္ရရွိပါမည္။ UK ႏိုင္ငံ၏ ေႏြရာသီကာလမွာ ဇူလိုင္ႏွင့္ ဩဂုတ္လမ်ားျဖစ္ၾကျပီး UK ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ေနထိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံး ပြင့္လင္းရာသီခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလမွာ အနည္းဆုံး ၂ ပတ္မွ အမ်ားဆုံး ၆ ပတ္ အထိ ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလအခ်ိန္ကို ကိုယ္႔စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Mr. Brendan Wignall, Headmaster of Ellesmere College ကိုယ္တိုင္ မိဘမ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားပါမည္။

ေဟာေျပာမည့္သူမ်ား - 

Mrs. Jane Merrick, Managing Director, Discovery Summer
Mr. Ross Parsons, Overseas Marketing Manager, St Edmund’s College
Mr. Brendan Wignall, Headmaster, Ellesmere College
ေဟာေျပာမည့္ေနရာ
Self-Access Centre၊ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္၊ ၇၈ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္

ေဟာေျပာမည့္ေန႕ရက္ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ - နံနက္ ၉:၃၀ မွ ၁၂:၃၀ နာရီအထိ

စာရင္းသြင္းရန္
Online မွစာရင္းေပးႏိုင္သည္။ ဖုန္း ၂၅၄၆၅၈၊ ၂၅၆၂၉၀-၁ လိုင္းခြဲ ၃၄၄၃၊ ၃၃၁၁ (သို႕) အီးေမးလ္လိပ္စာ education.enquiries@mm.britishcouncil.org တို႕သို႕လည္း ဆက္သြယ္စာရင္းေပးႏိုင္သည္။

ေဟာေျပာပြဲအား  အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ေသာလည္း ျမန္မာဘာသာျပန္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနရာရရွိေစရန္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးၾကပါရန္ႏိႈးေဆာ္ပါသည္။

Views: 2064

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service