သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၁)

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအားသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္စက္မ်ား အေၾကာင္းကိုေရးသားထားသည့္ ေအာက္ပါေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ အားလုံးကိုနားလည္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကိဳးစားဖတ္ၾကည့္ပါ။ စာဖတ္သည္ဟုသေဘာမထားပဲ ဂ်ာနယ္ဖတ္သည္ဟုသေဘာထား၍ အဘိဓာန္မၾကည့္ဘဲ ေလး-ငါးခါဖတ္ၾကည့္ပါက တေျဖးေျဖးပိုမိုနားလည္လာပါမည္။ တဝက္ခန္႕နားလည္လွ်င္ပင္ အေတာ္အဆင္ေျပေနပါျပီ။

ေၾကညက္စြာဖတ္ျပီးပါက ေလ့က်င့္ခန္းကို လုပ္လိုက လုပ္ၾကည့္ပါ။ "စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္" အစီအစဥ္ကို တစ္ပတ္လွ်င္အနည္းဆံုး ႏွစ္ၾကိမ္တင္ေပးပါမည္။ ၾကိဳးစားဖတ္႐ႈပါက စာဖတ္စြမ္းရည္ေသခ်ာေပါက္တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။


_______________________

Portable Electricity for Developing World

In her book on the future of work – Shift – Professor Lynda Gratton of the London Business School writes that, ‘the core of any revolution in the way work gets done is inevitably changes in energy.’ So when the International Energy estimate that 1.3 billion people on the planet do not have access to electricity, it’s a humanitarian issue that also inhibits the possibility of local people changing their own circumstances. It’s why three former graduates of Imperial College London, Christopher Baker-Brian, Mansoor Hamayun and Laurent Van Houcke, set up BBOXX, a company providing off-grid solar powered electricity.

Mass Electrification

As Executive Partner Global Strategy Mansoor Hamayun explains, the idea began as an undergraduate electrical engineering student, as he reflected on the fact that so much of the world had no access to electricity. ‘That sparked an interest,’ says Hamayun, ‘it’s an engineering problem, a political problem, a technology problem.’

At Imperial College he believed there were the intellectual resources to begin to tackle this, to take classroom learning and apply it. ‘I started up a charity called e.quinox which started to raise money to develop initial concepts and we were very successful. By the time we graduated we had electrified something like 600 households in Rwanda. We were spending our summer Easter breaks raising money, travelling to Rwanda and living in the village, developing the program and training up local people.’

Developing and distributing solar-powered battery packs proved a hugely successful idea. The last two years at Imperial College were exciting, as the charity began to attract a lot of interest and awards from organisations such as JP Morgan and the Institute of Electrical and Electronics Engineers. But, says Hamayun, “I realised I was spending 90% of my time fund-raising and doing 10% of what I actually wanted to do.” In order to shift that around they set up a for-profit business, BBOXX, that has the social aim of mass electrification.

User-Based Design

They developed a range of different solar-powered systems. There are small portable battery boxes with USB ports for phones, that can be charged from the grid, storing energy or can be powered by a flexible panel. Then there are large systems that can be deployed in hospitals and schools. Most importantly, they continued to approach the development of their work with the same they had used as students – go and stay with local communities.

‘We took a very user-based design approach. We spent a lot of time talking to people, living in the village to be able to understand what the people wanted. At the lower end of the scale, people wanted phone chargers and ability to move the product around as they moved around. At the higher end, people wanted another set of specifications.’

At the heart of this is the understanding that the technical skills in these areas aren’t the same as the UK. It’s why the ‘plug-and-play’ design has proved so popular. ‘Everything comes from one box. In the $7,000-$8000 range everything is one box. That makes installation really easy and that has propelled our growth quite a lot.’ Not only is it clean energy but it also offers an alternative to kerosene. The company monitors the impact and the data shows the real difference this has made to people’s lives and economic opportunity. The learning curve of these electronic engineering graduates is steep. ‘We spent the first year designing the product, the second year started launching in the market and now in the 4th year, we are in 14 countries.’


Text source - http://www.britishcouncil.org/cubed/future-technology/bboxx  


_______________________

မွတ္သားဖြယ္ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕

inevitably = မလဲြဧကန္
humanitarian issue = လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားဖြယ္ရာကိစၥ
former graduates = ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား
solar-powered battery packs =ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး ဓာတ္ခဲထုပ္မ်ား
for-profit business = အျမတ္အစြန္းရရန္တည္ေထာင္ထားေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း
the grid = မဟာဓာတ္အားလိုင္း (ပင္မဓာတ္အားလိုင္း)
user-based design = သုံးစြဲသူမ်ားလြယ္ကူစြာသုံးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဒီဇိုင္း
‘plug-and-play’ design = အရန္သင့္သုံးႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဒီဇိုင္း
impact = အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ ရလဒ္

Fill in the blanks with the words given. 

at

at

from

but

around

in

by

in

like

of

on

to

up

 

 

As Executive Partner Global Strategy Mansoor Hamayun explains, the idea began as an undergraduate electrical engineering student, as he reflected (1) _____  the fact that so much (2)_____  the world had no access (3)_____  electricity. "That sparked an interest," says Hamayun, "its an engineering problem, a political problem, a technology problem." (4)_____  Imperial College he believed there were the intellectual resources (5)_____   begin (6)_____  tackle this, (7)_____  take classroom learning and apply it. "I started (8)_____   a charity called equinox which started (9)_____   raise money (10)_____  develop initial concepts and we were very successful. (11)_____ the time we graduated we had electrified something (12)____ 600 households (13)_____ Rwanda. We were spending our summer Easter breaks raising money, travelling (14)_____ Rwanda and living (15)_____ the village, developing the program and training (16)_____ local people."

Developing and distributing solar-powered battery packs proved a hugely successful idea. The last two years (17)_____ Imperial College were exciting, as the charity began (18)_____ attract a lot (19)_____ interest and awards (20)_____ organisations such as JP Morgan and the Institute (21)_____ Electrical and Electronics Engineers. (22)_____, says Hamayun, "I realised I was spending 90% (23)_____ my time fund-raising and doing 10% (24)_____ what I actually wanted (25)_____ do." (26)_____ order (27)_____ shift that (28)______ they set (29)_____ a for-profit business, BBOXX, that has the social aim (30)_____ mass electrification.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Answers

(1) on, (2) of, (3) to, (4) At, (5) to, (6) to, (7) to, (8) up, (9) to, (10) to
(11) By, (12) like, (13) in, (14) to, (15) in, (16) up, (17) at, (18) to, (19) of, (20) from
(21) of, (22) But, (23) of, (24) of, (25) to, (26) In, (27) to, (28) around, (29) up, (30) of

Related Links:

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၁)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၂)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၃)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၄)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၅)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၆)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၇)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၈)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၉)

Views: 1944

Reply to This

Replies to This Discussion

Useful reading.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service