သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၂)

ယေန႕ စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ အစီအစဥ္မွာ ကဲန္ညာအစိုးရက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလုပ္ကားေဟာင္းေတြကို  ဆိပ္ကမ္းမွာပဲသိမ္းလိုက္ျပီးသည္ ဖ်က္ဆီးပစ္မယ္လို႕ သတင္းထုတ္ျပန္ထားတာကို ဖတ္ျပီး မွတ္သားဖြယ္ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕ကိုေလ့လာၾကပါမယ္။

_______________________


Kenya: Thousands of foreign cars 'to be destroyed' 

The Kenyan government is planning to destroy thousands of foreign cars because they don't meet strict import rules, it appears.

More than 2,000 Japanese cars worth over 4bn Kenyan shillings (£27.8m; $46.2m) have been seized at the port in Mombasa because they were more than eight years old when they arrived in the country, the Daily Nation newspaper reports. Destroying the vehicles will "send a strong message to those flouting regulations", says Ethics and Anti-Corruption Commission chairman Mumo Matemu.

Kenya is a big market for second-hand Japanese cars, because both countries drive on the left. In 2013, nearly 52,000 vehicles were exported to Kenya, Japanese customs figures show.

Kenya retains the services of an independent Japanese company to inspect all used vehicles heading to its ports. But the government says it is unclear how the 2,000 seized cars were cleared by the Kenya Revenue Authority, the country's tax agency.

The appetite for Japanese cars means that Kenyans are frequently warned about bogus companies operating on the internet, either dealing in illegal cars or simply stealing customers' money.

Text source - http://www.bbc.co.uk/news/blogs-news-from-elsewhere-26529736

 

_______________________မွတ္သားဖြယ္ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕

strict import rules = တင္းက်ပ္ေသာသြင္းကုန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား

seize = တားျမစ္သည္၊ (ရဲစသည္တို႕မွ) သိမ္းသည္၊ ဖမ္းဆီးသည္။ (seized at the port = ဆိပ္ကမ္းတြင္သိမ္းလိုက္သည္)
flout = ဆန္႔က်င္သည္။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳသည္။ (... those flouting regulations = စီးမ်ဥ္းစီးကမ္းမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳသည္)
Ethics and Anti-Corruption Commission = လူက်င့္ဝတ္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္
unclear = မရွင္းလင္း၊ မသဲကြဲ
Kenya Revenue Authority = ကဲန္ညာႏိုင္ငံ အခြန္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕
appetite = စားခ်င္စိတ္။ အာသာ။ ရမၼက္။ တဏွာ။ ဆႏၵ။ အလို။ ေတာင့္တမႈ။ အာသီသ။ (The appetite for Japanese cars .... = ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလုပ္ကားမ်ားကို သုံးျခင္ေသာဆႏၵ)
bogus = အတုအေယာင္

 

ကြက္လပ္မ်ားကို a, an, the စသည္ျဖင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ article ျဖည့္ပါ။


(1)__________ Kenyan government is planning to destroy thousands of foreign cars because they don't meet strict import rules, it appears.

More than 2,000 Japanese cars worth over 4bn Kenyan shillings (£27.8m; $46.2m) have been seized at (2)__________ port in Mombasa because they were more than eight years old when they arrived in (3)__________ country, (4)__________ Daily Nation newspaper reports. Destroying (5)__________ vehicles will "send (6)_______ strong message to those flouting regulations", says Ethics and Anti-Corruption Commission chairman Mumo Matemu.

Kenya is (7)_________ big market for second-hand Japanese cars, because both countries drive on (8)__________ left. In 2013, nearly 52,000 vehicles were exported to Kenya, Japanese customs figures show.

Kenya retains (9)__________ services of (10)________ independent Japanese company to inspect all used vehicles heading to its ports. But (11)__________ government says it is unclear how (12)__________ 2,000 seized cars were cleared by (13)__________ Kenya Revenue Authority, (14)__________ country's tax agency.

(15)__________ appetite for Japanese cars means that Kenyans are frequently warned about bogus companies operating on (16)__________ internet, either dealing in illegal cars or simply stealing customers' money.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Answers
(1) The, (2) the, (3) the, (4) the, (5) the, (6) a, (7) a, (8) the, (9) the, (10) an
(11) the, (12) the, (13) the, (14) the, (15) The, (16) the

Related Links:

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၁)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၂)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၃)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၄)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၅)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၆)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၇)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၈)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၉)

Views: 2226

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service