သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၃)

ယေန႕ စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ အစီအစဥ္မွာ ယူေကႏိုင္ငံ မွာ တစ္ေပါင္ (ေငြ)အေၾကြေစ့မ်ား အတုအပျပဳလုပ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ေဒါင့္ ၁၂ ေဒါင့္ပါေသာ ဒဂၤါးအသစ္ထုတ္ရန္ စီစဥ္ေနေသာသတင္းတိုကို ဖတ္႐ႈျပီး မွတ္သားဖြယ္ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕ကိုေလ့လာၾကပါမယ္။

---------------------

RIP £1 Coin: The Treasury has unveiled plans for a new 12-sided pound coin to tackle forgery

The current circular £1 coin has become an easy target for forgers and will be replaced by a 12-sided version, chancellor George Osborne will say in the Budget today.

Introduced from 2017, the new pound coin will be the same shape as the 'threepenny bit' which went out of use in 1971. The Treasury says it will save taxpayers money by cutting down on fraud - the Royal Mint estimates there are about 45 million fake £1 coins in circulation.

The new £1 coin will still have the queen's head on one side, and there will be a public competition to design the 'tails' side of the coin. The 12-sided version will be constructed from two different coloured metals and contain an iSIS security feature - a new high security coinage currency system developed by The Royal Mint.

Last year the Bank of England announced the UK will switch to plastic pound notes from 2016, ending 320 years of paper money. The new 'polymer' notes will start with a new £5 note featuring Winston Churchill in 2016 and the Jane Austen £10 a year later.

Text source - http://www.managementtoday.co.uk/news/1285827/rip-1-coin


----------------------

မွတ္သားဖြယ္ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕

  • the Treasury = ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန (the government department responsible for budgeting for and controlling public expenditure, management of the national debt, and the overall management of the economy) 
  • unveil = လူအမ်ားသိရွိရန္ ပထမဦးစြာ ျပသသည္ (သို႕) ေၾကညာသည္ (show or announce publicly for the first time)
  • 12-sided = ေဒါင့္ ၁၂ ခုပါေသာ
  • tackle = (ရွုပ္ေထြးေသာ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲတစ္ခုကို) ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။ အေရးယူသည္ (make determined efforts to deal with a problem or difficult task) 
  • forgery = အတုအပျပဳလုပ္သည္ (the action of forging a copy or imitation of a document, signature, banknote, or work of art)
  • forger = အတုအပျပဳလုပ္သူ (a person who produces fraudulent copies or imitations)
  • fraud = လိမ္လည္မႈ။ လူလိမ္။ အလိမ္အညာ (wrongful or criminal deception intended to result in financial or personal gain/person or thing intended to deceive others, typically by unjustifiably claiming or being credited with accomplishments or qualities)
  • fake = အတုအပ (not genuine; imitation or counterfeit)

ကြက္လပ္မ်ားကို ေပးထားသည့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ preposition ျဖင့္ ျဖည့္ပါ။

about

by

down

for

from

in

of

with

on

out

to

 

 

The current circular £1 coin has become an easy target (1)___ forgers and will be replaced (2)__ a 12-sided version, chancellor George Osborne will say (3)__ the Budget today.

Introduced (4)____ 2017, the new pound coin will be the same shape as the 'threepenny bit' which went (5)___ __ use (6)__ 1971. The Treasury says it will save taxpayers money (7)__ cutting (8)____ __ fraud - the Royal Mint estimates there are (9)_____ 45 million fake £1 coins (10)__ circulation.

The new £1 coin will still have the queen's head (11)__ one side, and there will be a public competition (12)__ design the 'tails' side (13)__ the coin. The 12-sided version will be constructed (14)____ two different coloured metals and contain an iSIS security feature - a new high security coinage currency system developed (15)__ The Royal Mint.

Last year the Bank (16)__ England announced the UK will switch (17)__ plastic pound notes (18)____ 2016, ending 320 years (19)__ paper money. The new 'polymer' notes will start (20)____ a new £5 note featuring Winston Churchill (21)__ 2016 and the Jane Austen £10 a year later.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Answers
(1) for, (2) by, (3) in, (4) from, (5) out of, (6) in, (7) by, (8) down, (9) about, (10) in,
(11) on, (12) to, (13) of, (14) from, (15) by, (16) of, (17) to, (18) from, (19) of, (20) with, (21) in

Related Links:

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၁)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၂)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၃)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၄)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၅)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၆)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၇)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၈)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၉)

Views: 1732

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service