သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၄)

ယေန႕ စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ အစီအစဥ္မွာ Lana Winter-Hebert ေရးသားထားသည့္ 10 Benefits of Reading: Why You Should Read Every Day ကိုမွီးညမ္းေရးသားထားတဲ့ စာဖတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး (၁၀) ခုအေၾကာင္းကိုရွင္းျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးရဲ့ ပထမပိုင္းကို ဖတ္႐ႈျပီး မွတ္သားဖြယ္ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕ကိုေလ့လာၾကပါမယ္။ ဘာသာစကားအေနႏွင့္သာမက ဗဟုသုတပါရေစမဲ့ သင္ခန္းစာျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္လို႕ပိုျပီးအဆင္ေျပေစဖို႕ အဂၤလိပ္ဘာသာတစ္ပိုဒ္ ျမန္မာဘာသာတစ္ပိုဒ္ ေရးျပထားပါတယ္။

10 Benefits of Reading: Why You Should Read Every Day

When was the last time you read a book, or a substantial magazine article? Do your daily reading habits center around tweets, Facebook updates, or the directions on your instant oatmeal packet? If you’re one of countless people who don’t make a habit of reading regularly, you might be missing out: reading has a significant number of benefits, and just a few benefits of reading are listed below.

စာဖတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး (၁၀)ခု - ေန႔စဥ္စာဖတ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းရင္း

စာအုပ္တစ္အုပ္(သို႔) အႏွစ္သာရရွိတဲ့ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ကို သင္ေနာက္ဆံုးဖတ္ခဲ့တာ ဘယ္တုန္းကပါ လဲ? သင့္ရဲ႕ ေန႔စဥ္စာဖတ္တဲ့ အေလ့အထဟာ Twitter ေပၚမွာ တင္တဲ့ tweets ေတြ၊ Facebook ေပၚတင္တဲ့ စာသားအသစ္ေတြ၊ သင့္ရဲ႕ အသင့္စားေကြကာအုတ္အထုပ္က ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ဖတ္တာေလာက္ကိုပဲ အဓိကထားေနပါသလား? သင္ဟာ ေရတြက္လို႔မရတဲ့ စာဖတ္တဲ့ အေလ့အထမရွိတဲ့ လူေတြထဲက တစ္ေယာက္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ဟာ အခြင့္အေရးေတြကို လက္လြတ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းမွာ ထင္ရွားတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ့အထဲက ေအာက္မွာ တခ်ိဳ႕ကိုသာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

1. Mental Stimulation - Studies have shown that staying mentally stimulated can slow the progress of (or possibly even prevent) Alzheimer’s and Dementia, since keeping your brain active and engaged prevents it from losing power.
၁။ ဦးေႏွာက္ကို လံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္း - ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဦးေႏွာက္ကို အဆက္မျပတ္လံႈ႔ေဆာ္မႈေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ Alzheimer's နဲ႔ Dementia ေရာဂါမ်ားတိုးတက္လာျခင္းကို ေႏွာက္ေႏွးေစႏိုင္ပါတယ္(သို႔) တားဆီးႏိုင္ပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဦးေႏွာက္ကို အအားမထားဘဲ အခ်ိန္ျပည့္လႈပ္ရွားေစမယ္ဆိုရင္ ၄င္း၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား က်ဆံုးတာကို တားဆီးႏိုင္ပါတယ္။

2. Stress Reduction - No matter how much stress you have at work, in your personal relationships, or countless other issues faced in daily life, it all just slips away when you lose yourself in a great story.
၂။ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း - အလုပ္ထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ပို္င္ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ (သို႔) ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရရွိထားတဲ့ ဖိအား (stress) ေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ထဲမွာ ႏွစ္ျမႇဳပ္ပစ္လိုက္တာနဲ႔ အားလံုး ေျပေလ်ာ့သြားပါတယ္။

3. Knowledge - Everything you read fills your head with new bits of information, and you never know when it might come in handy.
၃။ ဗဟုသုတ - သင္ဖတ္သမွ်စာေတြဟာ သင့္ဦးေႏွာက္ထဲကို အသိပညာ ဗဟုသုတအသစ္ေတြကို ျဖည့္ေပးေနပါ တယ္။ ဒီဗဟုသုတေတြက တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဘယ္လို အသံုး၀င္လာမယ္ဆိုတာကို မသိႏိုင္ပါဘူး။

4. Vocabulary Expansion -  The more you read, the more words you gain exposure to, and they’ll inevitably make their way into your everyday vocabulary. Being articulate and well-spoken is of great help in any profession.
၄။ ေဝါဟာရက်ယ္ျပန္႔လာျခင္း - စာမ်ားမ်ားဖတ္ေလ ပိုမ်ားျပားတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ရေလျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေ၀ါဟာရေတြဟာ လည္း သင့္ရဲ႕ ေန႔စဥ္သံုးေ၀ါဟာရစာရင္းထဲသို႔ မလဲြမေသြ၀င္ေရာက္လာမွာ ျဖစ္ပါတ္။ စကားအရာမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ ေျပာဆိုႏိုင္တာ၊ ေျပျပစ္စြာ ေျပာႏိုင္တာဟာ ဘယ္အလုပ္အကိုင္မွာမဆို ႀကီးမားတဲ့ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

5. Memory Improvement - When you read a book, you have to remember an assortment of characters, their backgrounds, ambitions, history, and nuances, as well as the various arcs and sub-plots that weave their way through every story. Every new memory you create forges new synapses (brain pathways) and strengthens existing ones, which assists in short-term memory recall as well as stabilizing moods.
၅။ မွတ္ဉာဏ္အား ပိုမိုတိုးတက္လာျခင္း - သင့္အေနနဲ႔ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္တဲ့အခါ ဇာတ္ေကာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕  ေနာက္ခံအေၾကာင္း ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ သမိုင္းေတြ၊ မသိသာတဲ့ ကဲြျပားခ်က္ေတြအျပင္ ဒီ၀တၳဳရဲ႕ ဇာတ္အိမ္ကို ပံုေဖာ္ေပးသြားတဲ့ အေ၀့အ၀ိုက္ေတြပါတဲ့ ဇာတ္ကြက္ေတြကို မွတ္ရပါတယ္။ အမွတ္ရစရာတစ္ခုခုျဖစ္ ေပၚေလတိုင္း ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အာ႐ံုေၾကာလမ္းသစ္ေတြျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ရွိလက္စ အာ႐ံုေၾကာအေဟာင္း ေတြကိုလည္း အားျဖည့္ေပးပါတယ္။ ဒါကလည္း သင့္ရဲ႕  အခ်ိန္တိုတြင္ မွတ္ဉာဏ္ကို အေထာက္အပံ့ ေပးတဲ့ အျပင္ စိတ္အေနအထားကိုလည္း တည္ၿငိမ္ေစပါတယ္။

Text source - http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/10-benefits-reading-why-...

မွတ္သားဖြယ္ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕

  • substantial = မည္မည္ရရ ျဖစ္ေသာ၊ ျပည့္ျပည့္စုံစုံရွိေသာ၊ စို႕စို႕ပို႕ပို႕ရွိေသာ / Of considerable importance, size, or worth. 
  • tweets = လူမႈကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Twitter တြင္ တင္ေသာ စကားလုံး၊ အေၾကာင္အရာမ်ား / Postings made on the social media website Twitter.
  • Alzheimer’s = Alzheimer’s disease / အယ္လဇိုင္းမားေရာဂါ၊ သက္ၾကီးမ်ားတြင္အဓိက ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ဦးေႏွာက္မွတ္ညဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာေရာဂါတစ္မ်ိဳး / Progressive mental deterioration that can occur in middle or old age, due to generalized degeneration of the brain. It is the commonest cause of premature senility.
  • dementia = ဦးေႏွာက္ေရာဂါ (သို႕) ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ေသာ စိတ္က်မ္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈတစ္မ်ိဳး / A chronic or persistent disorder of the mental processes caused by brain disease or injury and marked by memory 
  • disorders, personality changes, and impaired reasoning.
  • inevitably = မလဲြဧကန္၊ မလြဲမေသြ / As is certain to happen; unavoidably. 
  • well-spoken = စကားႂကြယ္ေသာ၊ အေျပာေကာင္းေသာ။ စကားႂကြယ္သည္၊ အေျပာေကာင္းသည္။ 
  • nuance = မသိသာတဲ့ ကဲြျပားခ်က္ / A subtle difference in or shade of meaning, expression, or sound

ေနာက္ေန႕ေတြမွာ ဒုတိယပိုင္းကိုတင္ေပးပါမယ္

Related Links:

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၁)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၂)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၃)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၄)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၅)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၆)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၇)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၈)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၉)

Views: 1565

Reply to This

Replies to This Discussion

It's very useful for youth and we well spent our time by reading it.
Reading is a great exercise for health when simple thought is thought objectively.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service