ဆင္တူ႐ိုးမွားသတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၉)

Biannual ႏွင့္ biennial

 

biannual သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ twice a year (not -n-).

biennial သည္ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ခါ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလၾကာျမင့္သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ရည္ညႊန္းသည္။

 

The committee has just published its biannual report.
ေကာ္မတီသည္ ၄င္း၏ႏွစ္၀က္အစီရင္ခံစာကိုထုတ္ေ၀လိုက္ၿပီ။

The plant is biennial.

ထိုပင္သည္ ႏွစ္ႏွစ္ခံ(ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ)အပင္ျဖစ္သည္။

 

Bidding ႏွင့္ biding

 

bidding သည္  “(ေလလံပဲြတြင္) ေဈးၿပိဳင္ေပးသည္။ ေလလံဆဲြသည္။ ေဈးႏႈန္းအဆိုျပဳသည္၊ ေဈးၿပိဳင္တင္သြင္းသည္။ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သည္။ ႏႈတ္ဆက္သည္။” အဓိပၸါယ္ရသည့္ႀကိယာ၏ ing ပံုစံျဖစ္သည္။ bid + ing = bidding

 

The bidding at the auction was fast and furious.

ေလလံပြဲမွေစ်းၿပိဳင္ေပးျခင္းသည္ အႀကိတ္အနယ္ပင္ျဖစ္သည္။

Bidding farewell, the knight cantered away.

ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာၾကားကာ သူရဲေကာင္းသည္ ျမင္းကိုအသားက်စီးသြားခဲ့သည္။

 

biding သည္ “အခြင့္ေကာင္းေစာင့္သည္။” အဓိပၸါယ္ရသည့္ႀကိယာ bide ၏ ing ပံုစံျဖစ္သည္။ bide + ing = biding.


She was biding her time until she could get her revenge.

သူမသည္ လက္စားေခ်ခြင့္ရသည္အထိ အခ်ိန္ေကာင္းေစာင့္ေနခဲ့သည္။

 

Blond ႏွင့္ blonde

ယင္းစကားလံုးႏွစ္ခုလံုးသည္ “ေျပာင္းဖူးေမႊးေရာင္ဆံပင္ ေရႊေရာင္ေဖ်ာ့ ဆံပင္ရွိေသာသူတစ္ဦး၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ဆံပင္ကို ရည္ညႊန္းရန္အတြက္သံုးသည္။ သို႔ရာတြင္


blond က ေယာက်္ားေလးကို ရည္ညႊန္းသည္။ a blond man

blonde က မိန္းကေလးကိုရည္ညႊန္းသည္။ a blonde woman

 

Boarder ႏွင့္ border

boarder သည္ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အိမ္တြင္ အခေပးေနသူျဖစ္သည္။ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသား။ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား။

border သည္ နယ္ျခားစည္း၊ အကန္႔အသတ္၊ အနားသတ္ ျဖစ္သည္။

 

This school has 300 boarders and 150 day pupils.

ထိုေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ၃၀၀ ရွိၿပီး ေန႔ေက်ာင္းသား ၁၅၀ ရွိသည္။

The train crosses the border between France and Spain.

ရထားသည္ ျပင္သစ္ႏွင့္စပိန္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္သည္။

 

Born ႏွင့္ borne

ေအာက္ပါ၀ါက်မ်ားကိုနမူနာၾကည့္ပါ။

Dickens was born in Portsmouth.

ဒစ္ကင္သည္ ပို႔စ္ေမာက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

 

She has borne five children.

သူမသည္ ကေလးငါးေယာက္ ေမြးဖြားထားသည္။

He has borne a heavy burden of guilt all his life.

သူ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အျပစ္ရွိသည့္၀န္ထုပ္ႀကီးထမ္းထားရသည္။

 

 

Borrow ႏွင့္ lend

သူတို႔သည္ တစ္စံုတစ္ခုကို ေခ်းငွားသည္ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

borrow သည္ မိမိက သူမ်ားထံမွေခ်းယူသည့္အခါသံုးသည္။

lend သည္ မိမိက သူမ်ားကို ေခ်းငွားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

 

May I borrow your pen? (= use your pen temporarily)

ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားေဘာပင္ေလးခဏငွားလို႔ရမလား။

Please lend me your pen. (= pass it to me and allow me to use it)

ခင္ဗ်ားေဘာပင္ေလးကၽြန္ေတာ့္ကိုငွားပါလား။

She doesn't like lending her books.

သူက သူ႔စာအုပ္ေတြသိပ္မငွားခ်င္ဘူး။

 


ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674


Read more -

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၂)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၃)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၄)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၅)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၆)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၇)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၈)

ဆင္တူ႐ိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၉)

ဆင္တူ႐ိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁၀)


Views: 1967

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service