ဘာသာစကား ေလ့လာတဲ့အခါ စကားလံုးေတြဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဓိပၸာယ္တူေပမယ့္ အသံုးအႏႈန္းမတူတာေတြ၊စကားလံုးတူေပမယ့္ အဓိပၸယ္မတူတာေတြ စသည့္အခ်က္ေတြကို ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း မလြဲမေသြ ေတြ႔ႀကံဳၾကရမွာပါ။ စကားလံုးတစ္လံုးကို အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္စကား ေျပာရာတြင္ မ်ားစြာ အသံုးဝင္ႏုိင္ပါတယ္။

 

ဒီတစ္ပတ္မွာ “Pay” ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ေလ့လာၾကရေအာင္ ….

 

Pay ကို verb (ႀကိယာ) အျဖစ္သံုးေသာ ပံုစံမ်ား

 

-       How much did you pay for the tickets?

လက္မွတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ေပးခဲ့ရလဲ

-       I paid the driver (in/with) cash.

ကားသမားကို ေငြးသားနဲ႔ ရွင္းခဲ့တယ္။

-       Would you prefer to pay with/by cash, cheque or credit card?

အေႂကြးကဒ္၊ ခ်က္လက္မွတ္ နဲ႔ ေငြသား ဘာနဲ႔ ရွင္းခ်င္လဲ

-       I paid (out) a lot of money to get the washing machine fixed and it still doesn't work!

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ျပင္တာ ပိုက္ဆံေတာ္ေတာ္ ကုန္တယ္၊ ခုထက္ထိ မေကာင္းေသးဘူး။

-       The company pays £220 a week for people to act as couriers.

ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြကို ကုမၸဏီက တစ္ပတ္ကို ေပါင္-၂၂၀ ေပးတယ္။

-       Accountancy may be boring but at least it pays well.

စာရင္းကိုင္ ပညာက ပ်င္းဖို႔ေကာင္းရင္ ေကာင္းမယ္၊ ဒါေပမယ့္ လစာကေတာ့ ေကာင္းတယ္။

-       Please pay attention, I’ve got something important to say.

ေက်းဇူးျပဳၿပီး အာ႐ုံစိုက္ေပးပါ၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အေရးႀကီးေျပာ စရာ ရွိတယ္။

-       It's always nice to be paid a compliment.

ခ်ီးမြမ္းစကား ေျပာရတာ အၿမဲတမ္း ေကာင္းပါတယ္။

-       I pay respect to my teacher.

ဆရာ့ကို အ႐ိုအသေပးတယ္။

-       If you leave your address, I'll pay a call on you when I'm in the area.

မင္းက လိပ္စာေပးထားရင္ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီဖက္ကို ေရာက္တဲ့အခါ မင္းဆီကို လာလယ္မွာေပါ့။

-       I will pay you back next week.

ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို ေနာက္တစ္ပတ္မွာ ပိုက္ဆံ ျပန္ဆပ္မယ္။

-       Crime doesn’t pay.

-       ရာဇဝတ္ေဘး ေျပးမလြတ္။

-       Please read this book. It pays.

-       အဲဒီစာအုပ္ ဖတ္ၾကည့္ပါ၊ အရမ္းအက်ိဳးရွိတယ္။

 

Pay ကို noun (နာမ္) အျဖစ္သံုးေသာ ပံုစံမ်ား

 

Pay = လစာေငြ

How much pay do you get?

ခင္ဗ်ား လုပ္ခ လစာ ဘယ္ေလာက္ရလဲ

 

Pay ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားအသံုးအႏႈန္း ပံုစံမ်ား

 

Payload         = (သေဘၤာ၊ ေလယာဥ္ စသည္တြင္ ေလာင္စာဆီအျပင္) သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ဝန္ခ်ိန္

                   = ဗံုး၊ လက္နက္ တို႔၏ ေပါက္ကြဲအား

                   = အာကာသ၊ ဒံုးယာဥ္၊ ၿဂိဳလ္တု တို႔တြင္ ပါရွိေသာ ပစၥည္းကရိယာ

Paymaster     = လစာထုတ္ေပးသူ အရာရွိ

                   = ေငြေပး၍ တရားမဝင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ကာ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္သူ

Payout          = ေငြ မ်ားမ်ားစားစား ထုတ္ေပးျခင္း

Payroll          = ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဝန္ထမ္း လစာစာရင္း

Paysilp          = လစာရွင္းတမ္း စာရြက္

Pay-bed        = ျပင္ပဆရာဝန္၏ လူနာအျဖစ္ ျပည့္သူေဆး႐ံုတက္ရာ၌ အခေပးရေသာ ခုတင္

Pay-claim       = လစာတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္

Pay-day         = လစာထုတ္ရက္

Payee           = ေငြလက္ခံသူ

Payer            = ေငြေပးရသူ

Pay-packet    = လစာ၊ လုပ္ခေငြ စာအိတ္

Pay-phone     = အမ်ားသံုး တယ္လီဖုန္း

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူေတြ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း ႂကြယ္ဝ ၾကပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး (UMK)

Be the Best !

Views: 272

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service