အေျခခံအဂၤလိပ္အသံုး ၂၀

၆၁။ before (adverb ႀကိယာ၀ိေသသန) မတိုင္မီက။ ယခင္က။ အရင္က။


၁။ before အား ယခုအခ်ိန္မတိုင္ခင္ မည္သည့္အခ်ိန္ ‘at any time before now’ ကိုမဆိုရည္ညႊန္းရန္သံုးႏိုင္သည္။ ၄င္းအား present perfect tense (have + past participle) ႏွင့္သံုးေလ့ရွိသည္။

 • Have you seen this film before?  
  ဒီ႐ုပ္ရွင္ကိုအရင္က ၾကည့္ဖူးလား။
 • I’ve never been here before.  
  ဒီေနရာကိုအရင္က မေရာက္ဖူးေသးဘူး။

 

Before အား “ယင္းမတိုင္ခင္” ‘before then’ သို႔မဟုတ္ အတိတ္ကမိမိေျပာေနသည့္အခ်ိန္မတိုင္ခင္  ‘before the past time that we are talking about’. ကို ရည္ညႊန္းရန္လည္းသံုးႏိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ past perfect tense (had + past participle) ႏွင့္သံုးေလ့ရွိသည္။

 

 • She realized that she had seen him before.
  သူ႔ကို အရင္က ျမင္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သူမ သတိျပဳမိသြားသည္။

 

၂။ three days before, a year before, a longtime before ကဲ့သို႔ေသာအသံုးမ်ားတြင္ “ယင္းမတိုင္ခင္” ‘before then’ အေနႏွင့္ past perfect tense တြင္သံုးသည္။

 

 • When l went back to the school that l had left eight years before, everything was different.
  အရင္ရွစ္ႏွစ္တာကာလက စြန္႔ခြာခဲ့သည့္ ေက်ာင္းကိုျပန္ေရာက္ခိ်န္မွာေတာ့ အရာရာသည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ။

 

၆၂။ before (conjunction သမၺႏၶ၊ စကားဆက္) -ခင္၊ မျပဳခင္၊ မျဖစ္ခင္

 

clause + before + clause

before + clause, + clause

 

၁။ before  အား clause ႏွစ္ခုအားခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္သံုးႏိုင္သည္။ ဥပမာ-  “ ေအ သည္ ဘီ မျဖစ္ခင္ အရင္ျဖစ္သည္ A happened before B happened” သို႔မဟုတ္ “ဘီမျဖစ္ခင္ ေအ အရင္ ျဖစ္သည္ Before B happened, A happened.”  အဓိပၸါယ္မွာအတူတူပင္ျဖစ္သည္။


*** Before ကိုေရွ႕မွာထားေရးလွ်င္  “ေကာ္မာ ,” ပါသည္ကို သတိျပဳပါ။

 

 • l bought a lot of new clothes before I went to America.
  အ၀တ္အစားသစ္မ်ားစြာ အေမရိကမသြားခင္ ၀ယ္ခဲ့သည္။

 • Before I went to America, l bought a lot of new clothes.
  အေမရိကမသြားခင္  အ၀တ္အစားသစ္မ်ားစြာ ၀ယ္ခဲ့သည္။

 • He did military service before he went to university. ( = He did military service first.)
  တကၠသိုလ္မတက္ခင္ စစ္မႈထမ္းခဲ့သည္။ (စစ္မႈထမ္းတာကအရင္ျဖစ္)

 • Before he did military service, he went to university. ( = He went to university first.)
  စစ္မႈမထမ္းခင္ တကၠသိုလ္တက္ခဲ့သည္။ (တကၠသိုလ္တက္တာကအရင္ျဖစ္)

၂။ before clause တြင္ အနာဂါတ္ကိုရည္ညႊန္းပါက present tense ကိုသံုးသည္။

 

 • I’ll  telephone you before you leave.' (NOT before you will leave.)
  ခင္ဗ်ားမသြားခင္ ကၽြန္ေတာ္တယ္လီဖုန္းဆက္မယ္။

၃။ အခန္႔သံုးေျပာဟန္ ေရးဟန္ (formal style) တြင္ before + -ing ပံုစံအား သံုးတတ္သည္။

 

 • Please put out all lights before leaving the office.
  ႐ံုးမဆင္းမီ မီးအားလံုးအား ပိတ္ခဲ့ပါ။

 • Before beginning the book, he spent five years on research.
  စာအုပ္ စ မေရးခင္ သူမသည္ သုေတသန ငါးႏွစ္ၾကာမွ်လုပ္ခဲ့သည္။

 

၆၃။ before (preposition ၀ိဘတ္) မတိုင္ခင္။ မတိုင္မီ။ ႏွင့္ in front of အေရွ႕တြင္

 

before: time

in front of: place

 

 • I must move my car before nine o’clock.
  ကားကို ကိုးနာရီ မတိုင္ခင္ ေရႊ႕ရမယ္။

 • It’s  parked in front of the post office.
  ကားက စာတိုက္ေရွ႕မွာ ရပ္ထားတယ္။

in front of သည္ တစ္ခုခု၏ မ်က္ႏွာမူရာအေရွ႕ဘက္အေနႏွင့္သာသံုးသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ လမ္း/ျမစ္/ အခန္း စသည္၏ဟိုဘက္ဒီဘက္ အေနႏွင့္မသံုးပါ။

 • There ’s a pub opposite my house. (NOT . . . in front of my house )
  ကၽြန္ေတာ့္အိမ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ အရက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ရွိသည္။

   

 • We stood facing each other across the train. (NOT . . .  in front of each other)
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရထားေပၚတြင္ အခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာမူလ်က္ထိုင္ၾကသည္။
   

 

၆၄။  begin and start စတင္သည္


၁။ begin ႏွင့္ start တြင္ အဓိပၸါယ္အေထြအထူး ကြာျခားမႈမရွိပါ။

 

 • I started/began  teaching when I was twenty-four.
 • ကၽြန္ေတာ့္အသက္ ၂၄ ႏွစ္တြင္ စာ စသင္ခဲ့သည္။

 • If John doesn’t come soon, let’s start/begin without him.
  ခဏၾကာလို႔ ဂၽြန္မလာရင္ သူမပါဘဲ စၾကစို႔။

အစႏွင့္အဆံုး ပံုမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အရာ၊ အေလ့အထမ်ားကိုေျပာရန္ start ကိုသံုးေလ့ရွိသည္။

 

 • It’s  starting to rain.  
  မိုးစရြာလာၿပီ။

 • What time do you start teaching tomorrow morning?
  မနက္ျဖန္ဘယ္အခ်ိန္ စာ စသင္မွာလဲ။

ရွည္ၾကာသည့္၊ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပဳလုပ္ရသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ begin အားပိုသံုးေလ့ရွိသည္။ formal style တြင္လည္းသံုးသည္။

 

 • Very slowly, I began to realize that there was something wrong.
  တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဘာမွမမွားခဲ့ဟု သတိျပဳမိလာခ့ဲသည္။

 • We will begin the meeting with a message from the President.
  သမၼတထံမွ သတင္းစကားျဖင့္ အစည္းအေ၀းအား စတင္ပါမည္။


၂။ Start (but not begin) အား


(က) ခရီးတစ္ခုစတင္ရန္   ‘start a journey’

 • I think we ought to start at six, while the roads are empty.
  လမ္းရွင္းသည့္အခ်ိန္ ေျခာက္နာရီေလာက္ ခရီးစ သင့္တယ္လို႔ထင္တယ္။


(ခ) စက္ယႏၱရားတစ္ခု စတင္အလုပ္လုပ္သည္ ‘start working’ (for machines)

 • The car won’t start. 
  ကား စက္မႏိုးဘူး။

 

(ဂ) စက္ယႏၱရားတစ္ခု စတင္ရန္ ‘make (machines) start’

 • How do you start the washing machine?
  အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ကို ဘယ္လို စလုပ္ရမလဲ။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674


 

Views: 1726

Reply to This

Replies to This Discussion

အေျခခံ အသံုး Post ေတြကို

pdf လုပ္ၿပီးတင္ေပးပါလားအကို

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service