သံုးႏႈန္းမွတ္သားအဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရမ်ား (၂၉)


ANSWER အေျဖ၊ ေျဖၾကားသည္။


၁။ to say something when someone asks a question or speaks to you
တစ္ေယာက္ေယာက္က ေမးခြန္းေမးလာသည့္အခါ၊ စကားေျပာလာသည့္အခါ ျပန္ေျဖ၊ ျပန္ေျပာသည္။

 

answer [VI/T] ေျဖၾကားသည္။ ျပန္ေျဖသည္။

 • Jamie thought carefully before answering.
  ေဂ်မီသည္ အေျဖျပန္မေျဖခင္ အေလးအနက္စဥ္းစားသည္။

 • I said hello to her, but she didn't answer.
  ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္သူ ဘာမွျပန္မေျပာဘူး။

 • “Why don't you just leave?"  
  “သြားမွာသာသြားစမ္းပါကြာ။”
  “I'd like to,” " she answered, “but I have nowhere else to go."
  “သြားခ်င္တာေပါ့ရွင္” သူမျပန္ေျဖသည္။ “ ဒါေပမယ့္ သြားစရာေနရာမွမရွိဘဲ။”

 

answer a question ေမးခြန္းတစ္ခုအားေျဖသည္။

 • I had to answer a lot of questions about what I was doing that morning.
  အဲဒီမနက္ ဘာလုပ္ေနလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြအမ်ားႀကီးကိုေျဖခဲ့ရတယ္။

answer + that

 

 • John answered that he knew nothing about the robbery.
  ဂၽြန္သည္ ဓါးျပတိုက္မႈအတြက္ ဘာမွ်မသိပါ ဟုေျဖခဲ့သည္။

 

answer somebody တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုျပန္ေျဖသည္။ ျပန္ေျပာသည္။

 

 • Why don't you answer me?
  မင္းငါ့ကိုဘာလို႔ျပန္မေျပာတာလဲ

 

“she didn't answer to me” သို႔မဟုတ္ “She didn't answer to my question’. ဟုမေျပာပါႏွင့္။

“She refused to answer me” သို႔မဟုတ္ “She didn't answer my question.” ဟုေျပာပါ။

  

Answer [n C] အေျဖ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကေမးခြန္းေမးသည့္အခါ၊ ေျပာသည့္အခါ တုန္႔ျပန္သည့္အရာ

 

 • I called out her name, but there was no answer.
  သူ႔အမည္ကိုေအာ္ေခၚတယ္။ ဒါေပမယ့္ တုံ႔ျပန္သံမၾကားရ။

 • Each time I ask him when the work will be done, l get a different answer.
  အလုပ္ဘယ္ေတာ့ၿပီးမလဲဟု သူ႔ကိုေမးသည့္အခါတိုင္း အေျဖတစ္မ်ိဳးစီၾကားရသည္။

 

give sb an answer အေျဖေပးသည္။

 

 • I should be able to give you a definite answer tomorrow.
  မနက္ျဖန္မွာေတာ့ အေျဖတိတိက်က်တစ္ခု ေပးႏိုင္ေကာင္းမွာပါ။

 

the answer is (that) အေျဖကေတာ့

 • Why don’t people complain? The answer is that they are frightened of losing their jobs.
  လူေတြဘာေၾကာင့္မတိုင္ၾကသလဲ။ အေျဖကေတာ့ သူတို႔အလုပ္ျပဳတ္မွာေၾကာက္လို႔ပါပဲ။

 

answer + to ေျဖၾကားသည္။ တု႔ံျပန္သည္။

 

 • These are important questions, and we want answers to them.
  ဒါေတြဟာအေရးႀကီးတဲ့ေမးခြန္းေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒါေတြကိုျပန္လည္ေျဖၾကားခ်င္ပါတယ္။

 

reply [V I/T ] ေျဖသည္။ ျပန္ၾကားသည္။ အေၾကာင္းျပန္သည္။

အထူးသျဖင့္ အေရးအဂၤလိပ္စကားတြင္သံုးသည္။

 

 • “I’m so sorry, " he replied.  
  “အလြန္၀မ္းနည္းပါသည္” ဟု သူျပန္ၾကားခဲ့သည္။

 • Before she could reply, Grant put the phone down.
  သူျပန္မေျဖႏိုင္ခင္ ဂရန္႔ဖုန္းခ်သြားခဲ့သည္။

 

reply + that

 

 • Lisa replied that she didn’t like playing tennis.
  လီဆာသည္ တင္းနစ္ကစားျခင္းအားမႀကိဳက္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့သည္။

 

reply to a question

 

 • The Senator refused to reply to any more questions.
  အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းသည္ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ားထပ္ေျဖရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

 

replying - replied - have replied

* “He replied me”. ဟုမေျပာပါနဲ႔။ “He replied” ဟုသာ object မပါဘဲေျပာပါ။

 

reply [n C] အေျဖ၊ တုံ႔ျပန္မႈ၊ ျပန္ၾကားခ်က္။


တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေမးလာ ေျပာလာသည္ကိုတု႔ံျပန္ခ်က္။ 
(အေရးတြင္အဓိကသံုးပါသည္။)

 

 • “Yes, I think we should be going,” was her reply.
  “ဟုတ္တယ္ ကၽြန္မတို႔သြားသင့္ၿပီထင္တယ္။” ကေတာ့ သူ႔အေျဖပင္။

 • Kathy murmured a reply, but I couldn't hear it.
  ကက္သီက မပြင့္တပြင့္ျပန္ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ကၽြန္ေတာ္မၾကားရ။

 

reply to a question/request/inquiry/ accusation  အေမးတစ္ခု၊ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခု၊ စံုစမ္းမႈတစ္ခု၊ စြပ္စြဲမႈတစ္ခုကို တု႔႔ံျပန္သည္။

 

 • He turned and left the room, without waiting for a reply to his question.
  သူ႔ေမးခြန္းရဲ႕အေျဖကိုမေစာင့္ဘဲ အခန္းထဲကသူလွည့္ထြက္သြားခဲ့သည္။

 

၂။ to answer a letter, invitation, or advertisement စာတစ္ေစာင္၊ ဖိတ္စာတစ္ေစာင္၊ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို ျပန္ေျဖၾကားသည္။ တုံ႔ျပန္သည္။

 

write back [phrasal verb ] စာျပန္ေရးသည္။

မိမိထံစားေရးထားသူထံသို႔စာျပန္သည္။

 • I wrote back and said that of course they could stay with us.
  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္လာေနႏိုင္သည္ဟု ျပန္စာေရးခဲ့သည္။

 

write back + to

 • You must write back to Amy and tell her all the news.
  ေအမီ့ထံစာျပန္ေရးၿပီးသတင္းအားလံုးေျပာျပရမည္။

 • I wrote to Franca three weeks ago but she hasn't replied yet.
  လြန္ခဲ့သည့္သံုးပတ္က ဖရန္ကာ ထံစာေရးခဲ့ေပမယ့္ သူအေၾကာင္းမျပန္ေသးပါ။

reply to a letter/invitation/advertisement

 

 • Becky hasn’t replied to our invitation so I assume she isn’t coming.
  ဘက္ကီက တို႔ရဲ႕ဖိတ္စာကိုမတုံ႔ျပန္ေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူမလာေတာ့ဘူးလို႔ထင္တယ္။

 • If you want to reply to this ad, write to the above address.
  ဤေၾကာ္ျငာအားအေၾကာင္းျပန္လိုပါက အထက္ပါလိပ္စာသို႔ေရးပို႔ပါ။

 

reply - replied - have replied - replying

* ‘reply a letter’, 'reply an advertisement’ စသည္ျဖင့္မေျပာပါႏွင့္။

‘reply to a letter/ advertisement’  ဟု to ထည့္ေျပာပါ။

 
 

reply  [n C]  စာ/ဖိတ္စာ/ေၾကာ္ျငာ တစ္ခုအားအေၾကာင္းျပန္သည့္ စာ

 

 • Any customer who complains to the bank will receive a reply within 48 hours.
  ဘဏ္သို႔မေၾကနပ္ခ်က္တိုင္တန္းသူ မည္သည့္စားသံုးသူမဆို ၄၈ နာရီအတြင္း အေၾကာင္းျပန္စာ ရရွိပါလိမ့္မည္။

reply + to

 • We got over a hundred replies to our advertisement.
  ေၾကာ္ျငာအား အေၾကာင္းျပန္ခ်က္တစ္ရာေက်ာ္ ရထားသည္။

 

answer [v T]  စာ/ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို ျပန္လည္ေရးသားေျဖၾကားသည္။


answer a letter or advertisement သည္ ၄င္းအားေရးသားသူထံ စာေရးအေၾကာင္းျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 • Paola got the job by answering an ad in the paper.
  ေပၚလာသည္ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုအား စာေရးေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ အလုပ္ရသြားသည္။

 

* ’answer to a letter’, ‘answer to an advertisement’  ဟုမသံုးပါႏွင့္။

answer a letter/advertisement  ဟုသာ to မပါဘဲ သံုးပါ။


 
 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674
ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ ၾသဂုတ္လတြင္ဖြင့္မည့္ Effective Presentation Skills workshop ႏွင့္ CVs, Letters of Application and Interviews workshop မ်ားအတြက္စာရင္းေပးႏိုင္ျပီ Presentation ထိေရာက္စြာျပဳလုပ္နည္းစနစ္မ်ား သင္တန္း (Effective Presentation Skills Workshop)


Presentation တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္လာမည္။
Presentation တက္ေရာက္သည့္ ပရိသတ္အေပၚမူတည္၍ လိုအပ္သလို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္။
ရုပ္ပံု၊ ဓာတ္ပံုစသည္တို႕မည္သို႕ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳရမည္၊ အသံႏွင့္ကိုယ္အမူအရာကိုမည္သို႕ ထိထိေရာက္ေရာက္သုံးရမည္ ကိုပိုမိုသိရွိလာမည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေပးေသာ သင္တန္းျပီးဆုံးေၾကာင္း လက္မွတ္ရရွိမည္။
စေနေန႔တြင္သာ သင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရုံး/ေက်ာင္း အခ်ိန္မ်ားလြတ္သည္။
သင္တန္းေၾကး - က်ပ္ ၁၂၀,၀၀၀ (က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ တစ္ႏွစ္ အသင္းဝင္ခြင့္ပါ ပါျပီး )
သင္တန္းခ်ိန္ - စေနေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၃ နာရီခြဲ အတြင္း တြင္ျဖစ္မည္ [ တရက္ ၆ နာရီ x ၃ ရက္ (၂ ရက္၊၉ ရက္ ႏွင့္ ၁၆ ရက္ ၾသဂုတ္လ) = စုစုေပါင္း ၁၈ နာရီ ]


CV ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာေရးသားနည္း၊ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုနည္းသင္တန္း (CVs, Letters of Applications and Interviews Workshop)

အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္ job description မ်ားကိုေသခ်ာစြာဖတ္႐ႈနားလည္ေစမည္ 
စည္းရုံးဆြဲေဆာင္မႈရွိ၍ နည္းစနစ္က်နေသာ CV ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေရးတတ္ေစမည္ 
သင္၏အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားသည္ကို အလုပ္ေခၚသူမွဖတ္႐ႈသည့္အခါ မည္သို႕နားလည္ခံစားရမည္ကို သေဘာေပါက္ေစမည္။

ေနာင္တြင္ျပန္လည္ကိုးကားႏိုင္မည့္ အလုပ္ရွာေနသူမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမွတ္တမ္းမ်ားပါ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွာေနသူမ်ား၊ အလုပ္ေလွ်ာက္မည့္သူမ်ား အားလုံးအတြက္ လက္ေတြ႕အသုံးဝင္သည္။ 

စေနေန႔တြင္သာ သင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရုံး/ေက်ာင္း အခ်ိန္မ်ားလြတ္သည္။
သင္တန္းေၾကး - က်ပ္ ၈၀,၀၀၀ (က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ တစ္ႏွစ္ အသင္းဝင္ခြင့္ပါ ပါျပီး )
သင္တန္းခ်ိန္ - စေနေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၃ နာရီခြဲ အတြင္း တြင္ျဖစ္မည္ [ တရက္ ၆ နာရီ x ၃ ရက္ (၂၃ ရက္ ႏွင့္ ၃၀ ရက္ ၾသဂုတ္လ) = စုစုေပါင္း ၁၂ နာရီ ]

သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ (Placement test) ေျဖရန္လိုပါသည္။ အထူးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္မလိုပါ။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကး မွာ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းေခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းမ်ားယူေဆာင္၍ ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ (၁၀:ဝဝ) အတြင္း ၇၈၊ ကမ္းနားလမ္း ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ လာေရာက္ေျဖဆိုရပါမည္။ 

ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုရန္စာရင္းေပးသြင္းျခင္းကို ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္မတိုင္မွီတြင္ ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္လက္ခံမည္ျဖစ္၍ အျမန္စာရင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

တစ္တန္းတြင္သင္တန္းသား အမ်ားဆုံး ၁၆ ဦးသာလက္ခံမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ (Placement test) ေျဖဆိုရန္ ေနရာရယူရန္အတြက္စာရင္းေပးရန္ ဤ call back form - http://tinyurl.com/bc-call-back-form - အားျဖည့္ပါ (သို႕) ဖုံး ၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁၊ ၂၅၄၆၅၈ တို႕သို႕ အျမန္ဆက္သြယ္ပါ။ Call back form ျဖည့္ပါက British Council မွဖုံးျပန္ဆက္ေပးပါမည္။ enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕ အီးေမးလ္ပို႕၍ျဖစ္ေစ www.facebook.com/BritishCouncilMyanmar မွ message ေပးပို႕၍ျဖစ္ေစလည္းအခ်ိန္မေရြး စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Views: 1617

Reply to This

Replies to This Discussion

great

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service