သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၆)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ေနစၾကာ၀ဠာအဖြဲ႕အစည္းထဲက ၿဂိဳလ္ေတြအေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္သိပါသလဲ။ ယေန႕ စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ အစီအစဥ္မွာ learnenglishteens.britishcouncil.org မွ "The Carbon Planet " လို႕ေခၚတဲ့ ေအာက္စီဂ်င္ထက္ ကာဗြန္ပိုမ်ားေသာ ၿဂိဳလ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ဆံုး သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္အေၾကာင္းေတြကို ရွင္းျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္႐ႈျပီး မွတ္သားဖြယ္ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕ကိုေလ့လာၾကပါမယ္။

ဘာသာစကားအေနႏွင့္သာမက ဗဟုသုတပါရေစမဲ့ သင္ခန္းစာျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္လို႕အဆင္ေျပေစဖို႕ အဂၤလိပ္ဘာသာတစ္ပိုဒ္ ျမန္မာဘာသာတစ္ပိုဒ္ ေရးျပထားပါတယ္။


The Carbon Planet (ေအာက္စီဂ်င္ထက္ ကာဗြန္ ပိုမ်ားေသာ ျဂိဳဟ္)


A planet the size of Jupiter has been discovered and it is one of the hottest ones known to us. This has made scientists think about how planets are formed.

ဂ်ဴပီတာျဂိဳဟ္ရဲ႕ အရြယ္ေလာက္ရွိတဲ့ ျဂိဳဟ္တစ္လံုးကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားပါတယ္။ ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိထားၿပီးသား ျဂိဳဟ္ေတြထဲက အပူဆံုးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတြ႕ရွိခ်က္က ျဂိဳဟ္ေတြရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားပံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိပၸံပညာရွင္ေတြကို စဥ္းစားေစခဲ့ပါတယ္။


Heat signature (အပူရွိန္ေဖာ္ညႊန္းခ်က္)

Planets such as Earth have more oxygen than carbon, but what if the composition was reversed? This is a question opened up by a recent discovery of a 'diamond planet' by US and UK scientists, led by Nikku Madhusudhan of the Massachusetts Institute of Technology, and including researchers from Belfast’s Queens University and the University of Warwick.

ကမၻာကဲ့သို႔ေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားတြင္ ကာဗြန္ထက္ေအာက္စီဂ်င္က ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လို႔ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားရင္ ဘယ္လိုေနမလဲ? ဒီေမးခြန္းကိုေတာ့ မက္ဆခ်ဴးဆက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (Massachussets Institute of Technology) မွ Niku Madhusudhan ေခါင္းေဆာင္တဲ့ US နဲ႔ UK သိပၸံပညာရွင္ ေတြက "စိန္ျဂိဳဟ္" (diamond planet) ကို လက္တေလာရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့အခါမွာ ေမးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ ဘယ္ဟ္ဖတ္(ခ) ဘုရင္မတကၠသိုဟ္ (Belfast Queen's University) ႏွင့္ ၀ါး၀စ္(ခ) တကၠသိုဟ္ (Warwick University) မွ သုေတသန ပညာရွင္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။


The planet is 1200 light years away from Earth and was observed using NASA's Spitzer Space Telescope. Dr Marek Kukula of the Royal Greenwich Observatory in London, whose role is to interpret and comment on astronomical discoveries made by British scientists, explained that researchers initially used the SuperWASP (Wide Angle Search for Planets) robotic observatories operating continuously, all year around.

၎ျဂိဳဟ္က ကမၻာကေန အလင္းႏွစ္ ၁၂၀၀ အကြာအေ၀း မွာရွိၿပီး နာဆာ (NASA) ရဲ႕ Spitzer နကၡတ္တာရာၾကည့္ မွန္ေျပာင္း နဲ႔ ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ Royal Greenwich Observatory မွ Dr Marek KuKula က "သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ ပထမဦးဆံုးေတာ့ Super WASP (Wide Angle Search for Planets) စက္ရုပ္သံုးပညာကို အသံုးျပဳထားတဲ့ နကၡတ္တာရာၾကည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အဆက္မပ်က္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေလ့လာခဲ့ပါတယ္" လို႔ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ Dr. Marek KuKula ဆိုတာကေတာ့ ၿဗိတိသွ် သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ နကၡတၱေဗဒႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို အဓိပၸါယ္ေကာက္ေပးၿပီး ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ကို ေပးရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။


They detected the planet, then it was observed with the Spitzer Space telescope, which according to Dr Kukula 'detected the heat coming from the planet, and from that heat signature they can tell what this planet is made from'.

Dr KuKula တို႔က ၎ျဂိဳဟ္ကို ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ Spitzer နကၡတ္တာရာၾကည့္ မွန္ေျပာင္း ျဖင့္ ၎ကိုေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ Dr KuKula ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရဆိုရင္ သူတို႔ဟာ ဒီျဂိဳဟ္ကထြက္လာတဲ့အပူရွိန္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအပူရွိန္ ေဖၚညႊန္းခ်က္ကေနၿပီး ၎ျဂိဳဟ္ဟာ ဘာနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားသလဲဆိုတာကို ေျပာႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။


Giant planet (ထူးထူးကဲကဲႀကီးမားေသာျဂိဳဟ္)

The planet is very different to Earth. ‘It’s a giant planet,’ explains Dr Kukula, ‘a gas planet, a bit like Jupiter in our solar system. But the interesting thing that they've discovered is that it has a very different composition to the planets in our solar system. So where our planets have a half fraction of oxygen then carbon, this planet has it the other way around, it has more carbon than oxygen.’ This suggests that there is more than one way to make a solar system and the range of planets in the universe could be much wider than previously thought.

၎ျဂိဳဟ္ႀကီးသည္ ကမၻာႏွင့္မတူပါ။ "၎ဟာ ထူးထူးကဲကဲႀကီးမားတဲ့ျဂိဳဟ္ႀကီးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနစၾကာ၀ဠာ အဖြဲ႕ အစည္းမွာရွိတဲ့ ဂ်ဴပီတာျဂိဳဟ္နဲ႔ နည္းနည္းတူတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ ၎ျဂိဳဟ္ရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေန စၾက၀ဠာအဖြဲ႕အစည္းမွာရွိတဲ့ ျဂိဳဟ္ေတြရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ မတူဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနစၾကာ၀ဠာရွိ ျဂိဳဟ္ေတြမွာ ကာဗြန္ထက္ ေအာက္စီဂ်င္ကပိုမ်ားေပမဲ့ ဒီျဂိဳဟ္ေတြႀကီးမွာေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနၿပီး ကာဗြန္က ေအာက္စီဂ်င္ထက္ ပိုမ်ားေနပါတယ္" လို႔ Dr.KuKula က ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေနစၾက၀ဠာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ပံုတည္ေဆာက္နည္း တစ္နည္းထက္ပိုရွိၿပီး ျဂိဳဟ္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာလည္း ယခင္က ထင္ထားတာထက္ ပို၍ မ်ားျပားတယ္ဆိုတာကို သိရပါတယ္။


Diamonds and graphite (စိန္ႏွင့္ ဂရက္ဖိုက္မ်ား)

Dr Kukula says that if there are smaller planets in the same solar system with a similar composition, rich in carbon, their rocks could be rich in minerals such as carbon and diamonds, unlike Earth which has silica, the sand that rocks on Earth are made from. ‘This is where this diamond planet idea comes from; they haven’t actually detected a diamond planet yet,’ explains Dr Kukula. It’s hypothetical, ‘but you can imagine strange landscapes with black graphite rocks lying around and the surface could be covered with sticky liquids instead of water.’

"ဒီျဂိဳဟ္ႀကီးတည္ရွိေနတဲ့ ေနစၾကာ၀ဠာအဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ၎ႏွင့္တည္ေဆာက္ပံုျခင္း တူညီၿပီး ၎ထက္ ပိုၿပီး ေသးငယ္ေသာ ျဂိဳဟ္ေတြရွိေနမယ္ဆိုရင္ ၎ျဂိဳဟ္ေတြေပၚမွာရွိတဲ့ ေက်ာက္တံုးေတြမွာ ကာဗြန္၊ စိန္ကဲ့သို႔ ေသာ သတၱဳမ်ားျဖင့္ ျပည့္၀ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကမၻာႏွင့္မတူပါ။ ကမၻာေပၚရွိ ေက်ာက္တံုးမ်ားမွာေတာ့ ဆီလီကာ (Silica) သတၱဳဓါတ္ေတြပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေနၿပီး စိန္ၿဂိဳဟ္ (diamond planet) ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးျဖစ္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ထို႕ကဲ့သို႔ေသာ ျဂိဳဟ္ကို မေတြ႕ေသးပါဘူး" လို႔ Dr.KuKula က ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ စိတ္ကူးယဥ္မွန္းဆခ်က္သက္သက္ပဲ ျဖစ္ေပမဲ့လည္း ဒီျဂိဳဟ္ေပၚမွာ ရွိေနမဲ့ မည္းနက္တဲ့ ဂရက္ဖိုက္ေက်ာက္မ်ား ျပန္႔ၾကဲေနတဲ့ထူးဆန္းတဲ့ ရႈခင္းနဲ႔ မ်က္ႏွာျပင္က်ေတာ့လည္း ေရအစား ေစးကပ္တဲ့ အရည္ေတြနဲ႔ ဖံုးလႊမ္းေနမဲ့ ပံုစံကို စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။

Text source - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/science-uk/carbo...


မွတ္သားဖြယ္ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕

  • composition = ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းမႈ။
  • Space Telescope = နကၡတ္တာရာၾကည့္ မွန္ေျပာင္း။
  • astronomical discoveries = နကၡတၱေဗဒႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား။
  • researchers = သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ား။
  • planet = ျဂိဳဟ္။
  • solar system = ေနစၾကဝဠာ။
  • minerals = တြင္းထြက္ပစၥည္း
  • silica = ေက်ာက္၊ သဲ တို႕တြင္ ေတြ႕ရေသာ ဆီလီကြန္ ျဒပ္ေပါင္း။
  • hypothetical = စိတ္ကူးသက္သက္မွ် ျဖစ္ေသာ။
  • graphite = ခဲနက္။

Related Links:

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၁)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၂)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၃)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၄)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၅)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၆)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၇)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၈)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၉)

Views: 982

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service