ဆင္တူရိုးမွားသတိထားအဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁၁)

canon ႏွင့္ cannon

canon သည္ (က) စည္းမ်ဥ္း၊ ျပဌာန္းခ်က္၊ က်မ္းရင္း၊ (ခ) ခရစ္ယာန္ပင္မအသင္းေတာ္၏ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမွဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ (ဂ) စာဆိုတစ္ဦးဦးအမွန္တကယ္ေရးသည္ဟု လက္ခံထားေသာစာမ်ား က်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။

 • A canon is a cleric.

 • This play offends against all the canons of good taste. ဤျပဇာတ္သည္ ျပဇာတ္ေကာင္း ဂုဏ္အဂၤါျပဌာန္းခ်က္တို႔မွ ေသြဖီလ်က္ရွိသည္။

 • the Shakespearean canon ရွိတ္စပီးယားလက္ရာမ်ား

 

cannon သည္ အေျမာက္ လက္နက္ျဖစ္သည္။

 • A canon is a large gun. အေျမာက္သည္ လက္နက္ႀကီး ဖစ္သည္။

 

canvas ႏွင့္ canvass

canvas သည္ noun ျဖစ္သည္။ uncountable အေနႏွင့္သံုးသည့္အခါ ရြက္ဖ်င္တဲ၊ သေဘၤာရြက္ လုပ္ရာတြင္သံုးသည့္ အ၀တ္ၾကမ္းျဖစ္သည္။ countable အေနႏွင့္သံုးသည့္အခါ ပန္းခ်ီဆရာတို႔ ဆီေဆးပန္းခ်ီဆြဲသည့္ ေအာက္ခံပိတ္သား၊ ပန္းခ်ီကား ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

 • Canvas is a rough cloth. ကင္းဗတ္သည္ ဖ်င္ၾကမ္းျဖစ္သည္။

 • I love sleeping under canvas. ကၽြန္ေတာ္သည္ ရြက္ဖ်င္တဲႏွင့္ အိပ္ရသည္ကိုႏွစ္သက္သည္။

 • These two canvases by Hockney would sell for £500 000. ေဟာ့က္နီး၏ ဤပန္းခ်ီကားႏွစ္ခ်ပ္သည္ ေပါင္ ငါးသိန္းမွ်ႏွင့္ေရာင္းထြက္မည္။

 

canvass သည္ ႏိုင္ငံေရးမဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည္။ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္းလိုက္ကာ မဲဆြယ္သည္ဟူသည့္ verb ျဖစ္သည္။ အျခားအဓိပၸါယ္အေနႏွင့္ ဆႏၵခံယူသည္။ လူအမ်ားဆႏၵကို ေမးျမန္းသည္ဟုလည္းသံုးေလ့ရွိသည္။

 

 • I've been out canvassing for the Labour Party every evening this week. ကၽြန္ေတာ္ ဒီတစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္သမားပါတီအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ထြက္ေနသည္။

 • The council has been canvassing local opinion/local people to get their thoughts on the proposed housing development. အဆိုျပဳထားသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လူထုသေဘာထားအျမင္မ်ား သိႏိုင္ရန္ ေလ့လာေမးျမန္းလ်က္ရွိသည္။

 

capital punishment ႏွင့္ corporal punishment

capital punishment  သည္ ေသဒဏ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ the death penalty ျဖစ္သည္။ corporal punishment ကေတာ့ ႐ိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သည္။

 

cast ႏွင့္ caste

၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္အသံထြက္တူပါသည္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့အလြန္ကြာျခားလွသည္။
cast သည္ (က) ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္ရွင္တစ္ခုတြင္ပါ၀င္မည့္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္သည္။


(ခ) ပံုစံခြက္၊ မို plaster cast (ဂ) အရိပ္က်ေစသည္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။
 

 • He was often cast as the villain. သူသည္ မၾကာခဏ လူဆိုးခန္းမွ သ႐ုပ္ေဆာင္ရ ေလ့ရွိသည္။

 • The moon cast a white light into the room. လသည္အခန္းတြင္အျဖဴေရာင္အလင္းတန္းတစ္ခု ျဖန္႔ခင္းေပးထားသည္။

caste သည္ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးဇာတ္ခြဲျခားမႈစံနစ္ျဖစ္သည္။

 • high-caste Brahmins ျဗဟၼဏဇာတ္ျမင့္
 • the caste system ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ခြဲျခားသည့္စံနစ္

 

censer ၊ censor ႏွင့္ censure

censer သည္ ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားတြင္ အေမြးတိုင္ထည့္သည့္ခြက္၊ အေမြးနံ႔သာမီးၿမိႇဳက္ပူေဇာ္သည့္ ခြက္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းစကားလံုးအား အခ်ိဳ႕အဘိဓါန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမထားပါ။

censor ကေတာ့ စာအုပ္စာေပ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ မဂၢဇင္း၊ ျပဇာတ္တစ္ခုခုအား လူထုသို႔မတင္ျပမီ အမ်ားျပည္သူသို႔ ျပသသင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္ တည္းျဖတ္ေပးသည့္ တာ၀န္ယူရသည့္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

 

 • The book was heavily censored when first published. ထိုစာအုပ္သည္ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေ၀စဥ္က ျပင္းထန္စြာ တည္းျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။

 • censorship of the press စာနယ္ဇင္း တည္းျဖတ္မႈ

 

censure သည္ အျပဳအမူတစ္ရပ္အတြက္ ျပင္းထန္စြာျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

 • His dishonest behaviour came under severe censure.
  သူ၏မ႐ိုးသားသည့္အျပဳအမူသည္ အျပင္းအထန္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခံရသည္။

centenarian ႏွင့္ centurion


centenarian သည္ အနည္းဆံုးအသက္တစ္ရာေနရသူျဖစ္သည္။
centurion သည္ ေရွးေခတ္ေရာမစစ္တပ္တြင္ တပ္သားတစ္ရာကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသူ တပ္မွဴးျဖစ္သည္။

 

cereal ႏွင့္ serial


၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္ အသံထြက္တူေသာ္လည္းအဓိပၸါယ္ကြဲျပားပါသည္။
cereal သည္ ေကာက္ႏွံပင္၊  ႏွံစားပင္မွရသည့္ အႏွံအေစ့တို႔ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ စားေသာက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

 • cereal crops ႏွံစားေကာက္ပဲသီးႏွံပင္မ်ား

 • She eats a bowl of cereal every morning. သူမသည္မနက္တိုင္း ေကြကာတစ္ပန္းကန္ ေသာက္သည္။

 

serial သည္ အစဥ္လိုက္ျဖစ္ေသာ၊ အခန္းဆက္၀တၳဳ၊ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းမ်ားကိုေခၚသည္။

 • Most of her novels have been made into television serials at some time. သူမ၏၀တၳဳရွည္အမ်ားစုသည္ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲ အျဖစ္႐ိုက္ကူးခဲ့ရသည္။

 

ceremonial ႏွင့္ ceremonious


၄င္း adjective ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ceremony ဟူသည့္ noun မွလာသည္။ ceremonial သည္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးအခမ္းနားမ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုရည္ညႊန္းသည္။

 • a ceremonial dress ပြဲတက္၀တ္စံု

 

ceremonious ကေတာ့ ကိန္းႀကီးခမ္းႀကီးႏိုင္ေသာ၊ အလြန္အမင္းယဥ္ေက်းလြန္းဟန္ျပဳေသာ အမူအရာကို သံုးသည္။

 • He shook hands ceremoniously with each of his supporters as they arrived. သူ႔ပရိတ္သတ္ႏွင့္အမူပိုပို လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္သည္။

 

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE
British Council Library (Yangon) တြင္ ဩဂုတ္လ၌ IELTS အစမ္းစာေမးပြဲ က်င္းပမည္ (အသင္းဝင္မ်ားအတြက္သာ)


IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေနသူမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲအေတြ႔အႀကံဳ ရရွိရန္ႏွင့္ မိမိ၏ အရည္အခ်င္း ကို ႀကိဳတင္ အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ British Council Library ႏွင့္ Exams Services မွ ပူးေပါင္း ျပီး IELTS စာေမးပြဲကို အခမဲ႔အစမ္းေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ IELTS Pre-test ေမးခြန္းမ်ားကို Cambridge ESOL Exams မွ ျပဳစုကာေျဖဆိုၿပီးေသာအခါတြင္လည္း ယူေက တြင္ အကဲျဖတ္ၿပီး result ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။


ေျဖဆိုရမည္႔ component မ်ားမွာ Academic Module မွ Listening ႏွင့္ Reading တို႕ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူ မည္သူမဆို British Council Library တြင္ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။


စာေမးပြဲက်င္းပမည္႔ ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ

ေန႔ရက္ - ဩဂုတ္လ (၂၄)ရက္ ေန႕ ၂၀၁၄ တနဂၤေႏြေန့
အခ်ိန္ - ေန႔လည္ ၁ နာရီ
ေနရာ - British Council Library, ၇၈ ကမ္းနားလမ္း, ရန္ကုန္


အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈရန္ link - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/ielts-pretest-august-2014

Views: 717

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service