သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၃၀)

 

၃။ anser the telephone/door ဖုန္းေျဖၾကားသည္။ တံခါးသြားဖြင့္ေပးသည္။


answer the phone တယ္လီဖုန္းသံမည္သည့္အခါ ဖုန္းကိုင္၍ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။
answer the door တံခါးေခါက္သံၾကား၍သြားဖြင့္ေပးသည္။

 

 • I knocked and knocked but no one answered.
  ကၽြန္ေတာ္တံခါးဆက္ကာဆက္ကာေခါက္ေသာ္လည္း မည္သူမွလာမဖြင့္ေပးေခ်။

 • He still isn’t answering my calls.
  သူငါ့ဖုန္းေတြကိုျပန္မေျဖေသးဘူး။

 

*** ‘answer to the phone/door’ ဟုမေျပာပါႏွင့္။
‘answer the phone/door’  ဟုသာေျပာပါ။

 

get the phone / door ဖုန္းေျဖျခင္း၊ တံခါးသြားဖြင့္ေပးျခင္းအဓိပၸါယ္ႏွင့္ အေျပာစကားတြင္သံုးသည္။

 

 • “I think that’s the phone." “It's OK - I'll get it."
  “ဖုန္းလာေနတယ္နဲ႔တူတယ္။”  “ရတယ္ ငါကိုင္လိုက္မယ္။”
 • Can someone get the door – I’m in the shower!
  တစ္ေယာက္ေယာက္တံခါးသြားဖြင့္ေပးပါလား။ ငါ ေရခ်ိဳးေနလို႔။

get - got - have got (gotten) – getting

 

there was no answer / there was no reply  BRITISH ဘယ္သူမမရွိဘူး။


တယ္လီဖုန္းျပန္ေျဖမည့္သူ၊ တံခါးလာဖြင့္ေပးမည့္သူ တစ္ေယာက္မွ် မရွိဟုဆိုလိုသည္။

 

 • She tapped on Mike's door but there was no answer.
  မိုက္တို႔အိမ္ေရွ႕တံခါးသြားေခါက္ေသးတယ္။ ဘယ္သူမွလာမဖြင့္ေပးဘူး။ 
 • I’ve been trying to call Cathy all morning and there's no reply.
  ကက္သီကို တစ္မနက္လံုးေခၚေနတာ ဘယ္သူမွဖုန္းမကိုင္ဘူး။

 

၄။ in a test or competition စာေမးပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု


answer  [n C] စာေမးပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု၏ အေျဖ။

 • Write your answers on a postcard and send it to this address.
  မိမိအေျဖကို ပို႔စကတ္တြင္ေရး၍ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ပို႔ပါ။

the answer (အျဖမွန္)

 • And the answer is  Washington DC!
  အျဖမွန္သည္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ ျဖစ္ပါသည္။

 

answer + to  (ေမးခြန္းတစ္ခု၏) အေျဖ

 • What’s the answer to question 4?
  ေမးခြန္းနံပါတ္ေလးရဲ႕အေျဖမွန္ကဘာလဲ။

 

the right/ wrong answer   အေျဖမွန္/မွား

 • The first person to call us with the right answer will win 10 CDs of their choice.
  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ပထမဦးဆံုး အေျဖမွန္ဖံုးဆက္ေျပာၾကားသူ သည္ စီဒီ ဆယ္ခ်ပ္ လက္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။

 

answer  [V  I /T] အေျဖေပးသည္။


Answer a question
 ေမးခြန္းတစ္ခုကိုအေျဖေပးသည္။

 • You have 20 minutes to answer all the questions.
  မးခြန္းအားလံုးကိုေျဖဖို႔  မိနစ္ ၂၀ အခ်ိန္ရသည္။

answer correctly/wrongly  မွန္ကန္စြာ/မွားယြင္းစာ ေျဖသည္။

 • If you answer correctly, you could win a video camera.
  အေျဖကို မွန္ေအာင္ေျဖႏိုင္ရင္ ဗီဒီယိုကင္မရာတစ္ခု ရမယ္။

Solution [n C] ေျဖရွင္းနည္း။ ရႈပ္ေထြးသည့္ျပႆနာတစ္ခု၏အေျဖ။

 • Have you worked out the solution yet?
  ျပႆနာရဲ႕အေျဖကို စဥ္းစားထားၿပီးၿပီလား။


solution + to (ပေဟဠိ) အေျဖ။

 • The solution to last week's cross-word puzzle is on page 25.
  ယခင္အပတ္၏ စကားလံုးပေဟဠိ ၏ အေျဖသည္ စာမ်က္ႏွာ ၂၅ တြင္ရွိပါသည္။

 

၅။ the answer to a problem ျပႆနာတစ္ရပ္၏အေျဖ

 

answer ျပႆနာတစ္ရပ္ေျဖရွင္းနည္း

answer + to

 • There are no easy answers to today's environmental problems.
  ယေန႔ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူသည့္အေျဖ(နည္းလမ္း) မရွိပါ။

 

the answer ျပႆနာတစ္ရပ္ေျဖရွင္းရန္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း

 • Some people think cars should be banned from the city, but I don’t think that's the answer.
  လူတစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကားေတြကိုၿမိဳ႕တြင္းမွာတားျမစ္ပိတ္ပင္သင့္တယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းနည္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ဘူး။


solution [n C]
ေျဖရွင္းနည္း။ အထူးသျဖင့္ ခက္ခဲ၊ ရႈပ္ေထြးသည့္ျပႆနာတစ္ခု၏အေျဖ။


solution+ to

 • Nuclear power can never be the only solution to our energy problems.
  ကၽြႏ္ုပ္တို႔စြမ္းအင္ျပႆနာမ်ားအတြက္ အႏုျမဴစြမ္းအင္သည္ တစ္ခုတည္းေသာအေျဖ ဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။|


find a solution/come up with a solution အေျဖရသည္။ ေျဖရွင္းနည္း ရွာေတြ႕သည္။

 • So far, all attempts to find a solution have failed.
  အခုအထိေတာ့ အေျဖထုတ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားမႈမ်ားအားလံုး က်႐ံႈးခဲ့ရသည္။

 

solve  [v/T]  ျပႆနာတစ္ရပ္အား ေအာင္ျမင္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။

 • The only way to solve the city’s housing problems is to spend a lot more money on new homes.
  ၿမိဳ႕၏ အိမ္ယာျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္း သည္ အိမ္ယာသစ္မ်ားအတြက္ ေငြအေျမာက္အမ်ား ပိုမိုသံုးစြဲရန္ျဖစ္သည္။

 

know what to do ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ဘာလုပ္ရမလဲသိသည္။

 • Go and ask Larry — he’ll  know what to do.
  လယ္ရီ႕ကိုသြားေမးၾကည့္။ သူ ဘာလုပ္ရမလဲ သိလိမ့္မယ္။

   

know what to do + about

 • Carrie thought her boyfriend is seeing another girl, but she didn’t know what to do about it.
  သူ႔ရည္းစားက တစ္ျခားေကာင္မေလးနဲ႔တြဲေနတယ္လို႔ ကယ္ရီ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဘာလုပ္ရမွန္းလဲမသိဘူးျဖစ္ေနတယ္။


ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

LESSONS FROM OUR ARCHIVEျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ေဟာေျပာပြဲ

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္ စာၾကည့္တိုက္တြင္ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ တနလၤာေန႕ ညေန ၅ နာရီတြင္ “Evolving the Spirit - 10 Steps to Change the World” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Anthony Russel မွေဟာေျပာပါမည္။ 

Anthony Russel သည္ “ Chandos Foundation” ၏ တည္ေထာင္သူျဖစ္ျပီး အၾကမ္းဖက္မႈ႕ကို ဆန္႕က်င္ေသာ သမိုင္းပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ "Evolving the Spirit - From Democracy to Peace" စာအုပ္အား ေရးသားထားသူ ျဖစ္သည့္ Anthony Russel သည္ ဤေဟာေျပာပြဲတြင္ စစ္မွန္ေသာ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ရင့္က်က္မႈရရွိရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ 

ေန႕ရက္ - ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္
အခ်ိန္ - ညေန ၅ နာရီ
ေနရာ - ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္ စာၾကည့္တိုက္ (၇၈ ကမ္းနားလမ္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

အြန္လိုင္းမွ စာရင္းသြင္းရန္ -> http://tinyurl.com/libtalk-sep-14

သူ၏ အေၾကာင္း အျပည့္အစုံကို ဤဝက္ဗ္ဆိုက္ (http://www.thechandos.com/thefounder.htm) တြင္ သြားေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

ေဟာေျပာပြဲကို အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး၊ မွတ္ပံုတင္(သို႔မဟုတ္) အျခားသက္ေသခံကဒ္တစ္ခုခု ယူေဆာင္လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Views: 2384

Reply to This

Replies to This Discussion

Useful for me. Thank you very much Sa yar

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service