ဆင္တူရိုးမွားသတိထားအဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁၂)

certain ႏွင့္ curtain


၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္ c ႏွင့္စေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ c သည္ “s” သံထြက္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ “k” သံထြက္တတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္အသံထြက္ႏွင့္စာလံုးေပါင္းမွားတတ္ပါသည္။

certain သည္ “ေသခ်ာေသာ” ဟူသည့္ adjective ျဖစ္သည္။

 • Are you certain that he apologized?
  သူေတာင္းပန္တယ္ဆိုတာမင္း ေသခ်ာလား။

Curtain သည္ ခန္းဆီး၊ လိုက္ကာ ဟူသည့္ noun ျဖစ္သည္။

 • Please draw the curtains.
  ခန္းဆီးမ်ား ဆြဲ(မ/ခ်) လိုက္ပါ။

ျပည္ဖံုးကား။ ကန္႔လန္႔ကာ။

 • The curtain rose/ went up.
  ျပဇာတ္/အၿငိမ့္ စၿပီ။

 

check ႏွင့္ cheque


check အား ႀကိယာအေနႏွင့္သံုးပါက “ရွာေဖြသည္၊ စစ္ေဆးသည္၊ ေသခ်ာေအာင္လုပ္သည္” စသည့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ သံုးသည္။

 

 • You should always check your oil, water and tyres before taking your car on a long trip.
  ခရီးရွည္မထြက္ခင္ ကားရဲ႕ ဆီ၊ ေရ၊ တာယာ ေတြကို ေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးသင့္တယ္။

 • Customs stopped us and checked.
  အေကာက္ခြန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုတား၍ ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးသည္။

Check (or) Cheque  = a printed form, used instead of money, to make payments from your bank account: ခ်က္လက္မွတ္။ ေငြသားအစား မိမိဘဏ္ေငြစာရင္းမွ ေငြထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ေပးရန္သံုးသည့္ ပံုႏွိပ္ထားသည့္ ေငြေၾကးပံုစံတစ္မ်ိဳး။

 

Check ႏွင့္ Cheque သည္ noun အေနႏွင့္သံုးလွ်င္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တြင္ check ဟုသံုးၿပီး ၿဗိတိန္တြင္ေတာ့ cheque ဟုသံုးသည္။

 • May I pay by cheque? (not ‘check’ as in the United States)
  ခ်က္လက္မွတ္ႏွင့္ေပးလို႔ရမလား။

 • I wrote him a cheque for £50.
  သူ႔အား ေပါင္ ၅၀ တန္ ခ်က္လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ေရးေပးလိုက္သည္။

 

childish ႏွင့္  childlike


childish သည္ ကေလးဆန္ေသာ၊ ကေလးကဲ့သို႔ျပဳမူေသာ အဓိပၸါယ္ရသည့္ အႏုတ္လကၡဏာျပသည့္ စကားလံုးျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးလူႀကီးတစ္ေယာက္က ကေလးေလးကဲ့သို႔ ျပဳသည့္အမူအက်င့္ မ်ားကိုရည္ညႊန္းသံုးစြဲသည္။

 

 • childish handwriting
  ကေလးလက္ေရး

 • childish attitude/action.  
  ကေလးစိတ္/ကေလးအျပဳအမူ

 

ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္ childlike သည္ ကေလးႏွင့္တူေသာ၊ ကေလးတစ္ေယာက္လို အျပစ္ကင္းေသာ အဓိပၸါယ္ရသည့္ အျပဳသေဘာဆန္သည့္စကားလံဳးအေနႏွင့္သံုးသည္။

 • a childlike innocence/quality 
  ကေလးတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔အျပစ္ကင္းေသာ

 • All her life she had a childlike trust in other people.
  သူမဘ၀တစ္ေလ်ာက္လံုး တစ္ျခားလူမ်ားအေပၚ ကေလးတစ္ေယာက္လို ႐ိုးစင္းစြာယံုၾကည္ခဲ့သည္။

 

chord ႏွင့္ cord

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary  တြင္  chord ႏွင့္ cored ႏွစ္ခုစလံုးအား အသံထြက္/kO:d/ ဟုသာျပပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသံတူ စာလံုးေပါင္းမွားတတ္ပါသည္။


Chord အား ဂီတသေကၤတ ႏွင့္ သခ်ၤာညီမွ်ျခင္းမ်ားတြင္သံုးသည္။
Cord အား ႀကိဳး၊ ခ်ည္ေႏွာင္စရာ အေနႏွင့္ သံုးသည္။

 • play a chord on the piano/ guitar
  စႏၵယား၊ ဂစ္တာတြင္ လက္ကြက္တစ္ကြက္၊ ေကာ့တစ္ခု တီးခတ္သည္။

 • Where's the cord that ties back the curtains?
  ခန္းဆီးခ်ည္တဲ့ႀကိဳးေတြ ဘယ္မွာလဲ။

 • Have you got some cord that I can tie this parcel up with?
  ဒီပါဆယ္ထုပ္ဖို႔ ႀကိဳးမ်ားရွိလား။

 

umbilical cord  ခ်က္ႀကိဳး

spinal cord   ေက်ာ႐ိုးနဗ္ေၾကာ။

vocal cords. အသံႀကိဳး၊ အသံအိုး

 

clothes ႏွင့္ cloths


အသံထြက္မတူပါ။ CLOTHES သည္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားသည့္၀တ္ဆင္စရာအထည္ျဖစ္သည္။ things such as dresses and trousers that you wear to cover, protect or decorate your body.

 

 • She usually wears smart/casual clothes.
  သူမသည္ စမတ္က်သည့္ (ထသြားထလာ) အ၀တ္မ်ား ၀တ္ေလ့ရွိသည္။

 • I'm just putting my clothes on.
  ကၽြန္ေတာ္ အ၀တ္လဲ ေနတုန္းပဲ။

 • designer clothes   
  ဒီဇိုင္နာခ်ဳပ္အက်ႌ

 • a clothes shop
  အထည္ဆိုင္

 

cloths သည္ သုတ္စရာ အ၀တ္အပိုင္းအစျဖစ္သည္။ cloths are dusters or scraps of material.

 • a dishcloth  
  ပန္းကန္သုတ္အ၀တ္စ၊ ပန္းကန္ေဆးအ၀တ္ဖတ္

 • a floor cloth 
  ၾကမ္းသုတ္၀တ္

 • a tablecloth 
  စားပြဲခင္း

 

coarse ႏွင့္ course


၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္ အသံထြက္ဆင္တူသျဖင့္ အေျပာတြင္မွားႏိုင္ပါသည္။

 

coarse သည္ “ၾကမ္းေထာ္ေသာ၊ မႏုေသာ” အဓိပၸါယ္ရသည့္ adjective ျဖစ္သည္။

 • coarse sand
  သဲၾကမ္း

 • coarse  breadcrumbs
  ၾကမ္းေသာ ေပါင္မုန္႔အစအန၊ အက်ိဳးအေၾက

 • a coarse joke 
  ၾကမ္းေသာ(ညစ္ညမ္းေသာ)ဟာသ

 • coarse language
  ၾကမ္းတမ္းေသာစကား၊ ဖ႐ုႆ၀ါစာ

 

course သည္ noun ျဖစ္ၿပီး “လမ္းေၾကာင္း၊ ဦးတည္ရာ” အဓိပၸါယ္ရသည္။

 • The pilot avoided a collision by changing course.
  ေလယာဥ္မွဴးသည္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေလယာဥ္အခ်င္းခ်င္း၀င္တိုက္မႈမွ ေရွာင္လႊဲခဲ့သည္။

 

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

 


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 1271

Reply to This

Replies to This Discussion

Dear IT,

I cannot find the main room. 

Already delete or not ?

Thanks and best regards,

Sweetie

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service