ဆင္တူရိုးမွားသတိထားအဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁၃)


colonel ႏွင့္ kernel

၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္ အသံထြက္တူသျဖင့္ အေျပာတြင္မွားႏိုင္ပါသည္။

 

Colonel  သည္ “အထက္တန္းစစ္ဘက္ရာထူး ဗိုလ္မွဴးႀကီး” အဓိပၸါယ္ရသည့္ noun ျဖစ္သည္။

 

 • Colonel is the military rank between lieutenant-colonel and brigadier.
  ဗိုလ္မွဴးႀကီးသညဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အၾကားရွိ စစ္ဘက္အဆင့္အတန္း ျဖစ္သည္။

Kernel  သည္ “ ၁။ အဆန္။ အေစ့။ ၂။ အခရာ။ အခ်က္အခ်ာ။ အႏွစ္ခ်ဳပ္။ ” အဓိပၸါယ္ရသည့္ noun ျဖစ္သည္။

 

 • the kernel of her argument. 
  သူမအေၾကာင္းျပခ်က္၏ ဆိုလိုရင္း

 • There is often a kernel of truth in what they say.
  သူတို႔ေျပာရာမွာ အမွန္တရားအႏွစ္အသား ပါတတ္သည္။


complement ႏွင့္ compliment

complement = that which completes ျဖည့္ေပးသည့္အရာ၊ ၿပီးျပည့္စံုေစသည့္အရာျဖစ္သည္။

 

 • Strawberries and cream complement each other perfectly.
  စေတာ္ဘယ္ရီႏွင့္မလိုင္သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ အစပ္အဟပ္တည့္လိုက္ဖက္ေစသည္။

 • The music complements her voice perfectly.
  ေတးဂီတက သူမအသံကိုၿပီး ျပည့္စံုေအာင္ ပံ့ပိုးေပးသည္။

 • the ship's complement 
  တက္စံုရြက္စံု (သေဘၤာမာလိန္မွဴးႏွင့္တကြ ေလွသားအားလံုးအျပည့္အစံုအသင့္ျဖစ္ေနသည္။)

 

complementary အစပ္အဟပ္တည့္ေသာ။ လိုက္ဖက္ေသာ

 

 • My family and my job both play an important part in my life, fulfilling separate but complementary needs.
  ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုနဲ႔ အလုပ္ဟာ  ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ ႏွစ္ခုစလံုးအေရးပါတယ္။  သီးျခားစီလိုက္ဖက္စြာ ျဖည့္စြမ္းေပးေနတယ္။

complementary angle  ေထာင့္မွန္ျဖည့္ဖက္ေထာင့္


complementary medicine = alternative medicine ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ေဖာ္စပ္ေသာ ေဆးမ်ဳိးမသံုးသည့္ ကုသနည္း။ သဘာဝကုထံုး။

 

compliment  = praise, flattering remarks  ● ၁။ [C] ခ်ီးမြမ္းျခင္း။ ခ်ီးမြမ္းစကား။ ေျမႇာက္လံုးပင့္လံုး။

 

 • pay somebody a compliment
  ခ်ီးမြမ္းသည္ 

 • She's always fishing for compliments.
  သူကေတာ့ အၿမဲတမ္းခ်ီးမြမ္းခံရဖို႔ ဆြယ္ေနေတာ့တာပဲ။

 • I take it as a compliment (= I am pleased) when people say I look like my mother.
  အေမနဲ႔တူတယ္လို႔အေျပာခံရတဲ့အခါ ခ်ီးမြမ္းတယ္လို႔ပဲမွတ္ပါတယ္။ (ပီတိျဖစ္သည္)

 

၂။ compliments [pl] (fml) ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သျခင္း။ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းျခင္း။

 

 • My compliments to your wife 
  သင့္ဇနီးအတြက္ကၽြႏ္ုပ္၏ႏႈတ္ခြန္းဆက္သျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 • I complimented her on her English.
  ကၽြန္ေတာ္က သူမရဲ႕အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

Complimentary အား  ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခမဲ့ အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္းသံုးႏိုင္သည္။

 

 • Complimentary remarks  ခ်ီးမြမ္းသည့္မွတ္ခ်က္
 • Complimentary tickets/meals  အခမဲ့လက္မွတ္/ အခမဲ့ အစားအေသာက္

 

Complex ႏွင့္ complicated

ဤစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္ ‘made up of many different intricate and confusing aspects. ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ’  အဓိပၸါယ္ရေသာ္လည္း သံုးသည့္ေနရာမတူပါ။ တြဲဖက္သံုးစြဲရသည့္ စကားလံုးမ်ား အဓိပၸါယ္မ်ား ကြာျခားပါသည္။

 

Complex အား ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေသာ၊ အႏုစိပ္ေသာ intricate အဓိပၸါယ္ႏွင့္သံုးပါ။


(က) အစိတ္အပိုင္းမ်ား စြာ ဆက္စပ္ပါဝင္ေသာ။

a complex system/network  ႐ႈပ္ေထြးေသာစနစ္/ကြန္ယက္

 

(ခ) ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြး ေသာ။


a complex argument/system/problem/subject  ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြး ေသာ  ျငင္းဆိုခ်က္/စံနစ္/ျပႆနာ/ဘာသာရပ္

 

 • The situation was more complex than we realized.
  အေျခအေနကေတာ့ ထင္ထားတာထက္ပို ႐ႈပ္ေထြးေနတယ္။

Complicated အား “difficult to understand နားလည္ရခက္ေသာ” အဓိပၸါယ္ႏွင့္သံုးပါ။

ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေစသည္။

 • Her refusal to help complicates matters.
  အကူအညီကို သူမ၏ျငင္းဆိုခ်က္က အေျခအေနေတြကို ႐ႈပ္ေထြးသြားေစသည္။

က) (often less formal than complex) အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ ဆက္စပ္ပါဝင္ေသာ။ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ ေသာ။

 • complicated wiring/machinery

 

(ခ) ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ။

 • a very complicated situation/process/matter
 • a ridiculously complicated plot
 • He's married to her, and she's in love with his brother-in-law, and…oh, it's too complicated to explain!

 

Compose ႏွင့္ comprise

အေျခခံအားျဖင့္ ၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္ “ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္သည္” အဓိပၸါယ္ရသျဖင့္ အေရာအေရာအေထြးေထြးသံုးတတ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သဒၵါအထားအသိုအရ သူ႕အသံုးႏွင့္သူ ရွိပါသည္။ ေအာက္တြင္ေလ့လာၾကည့္ပါ။

 

be composed of sth  ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းသည္။ ေပါင္းစပ္သည္။

 • Water is composed of hydrogen and oxygen.
  ေရသည္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ႏွင့္ေအာက္စီဂ်င္တို႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

 

composed  adj စိတ္ခ်ဳပ္ထိန္းထားေသာ။ စိတ္တည္ၿငိမ္ေသာ။

 • a composed manner/look 
  တည္ၿငိမ္ေသာ ဟန္အမူအရာ၊ အသြင္အျပင္

 • He remained perfectly composed.
  သူကေတာ့ဟန္မပ်က္လံုး၀တည္ၿငိမ္လ်က္။

 

Comprise  v (က) ဖြဲ႔စည္းပါဝင္သည္။

 • a committee comprising people of widely differing views
  အျမင္မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကြဲလြဲသည့္လူမ်ားပါ၀င္သည့္ေကာ္မတီ

 • The course comprises a class book, a practice book and an audio tape.
  သင္႐ိုးတြင္ ေက်ာင္းသားကိုင္စာအုပ္၊ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္ႏွင့္ အသံသြင္းတိပ္ေခြ တို႔ပါ၀င္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]


- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1419

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks :)

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service