ဆင္တူရိုးမွားသတိထားအဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁၄)

confidant, confidante ႏွင့္ confident

၄င္းစကားလံုးသံုးလံုးသည္ စာလံုးေပါင္းႏွင့္အသံထြက္ပါဆင္တူသျဖင့္ မွားတတ္ပါသည္။

 

CONFIDANT (က်ားမႏွစ္မိ်ဳးလံုးတြင္သံုးသည္။)

CONFIDANTE (မတြင္သာသံုးသည္။)  သည္ “လူယံု၊ လူယံုေတာ္။ မိမိအတြင္းေရးကိုစိတ္ခ်လက္ခ်ေျပာႏိုင္သည့္သူ” ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ရသည့္ noun ျဖစ္သည္။

 

a close confidant အနီးကပ္လူယံု

 

CONFIDENT သည္ “(ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္)ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိေသာ။ စိတ္ခ်လက္ခ်ယံုၾကည္ ေသာ။ ေသခ်ာေသာ။” အဓိပၸါယ္ရသည္။ adjective ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ noun ပံုစံမွာ confidence ျဖစ္သည္။

 

 • Be a bit more confident in yourself!
  ကိုယ့္ကိုယ္ကို နည္းနည္းယံုၾကည္မႈထားစမ္းပါ။

 • They don't sound confident about the future of the industry.
  လုပ္ငန္းစုရဲ႕အနာဂါတ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ယံုၾကည္မႈရွိတဲ့ေလသံမေပါက္ဘူး။

 • I'm confident of his skills as a manager.
  သူ႔ရဲ႕မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္အစြမ္းကို စိတ္ခ်ပါတယ္။

[confident + that]

 • Are you confident that enough people will attend the event?
  ပြဲကိုလူေတြေမွ်ာ္မွန္းသလို လာၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထားလား။


Connection ႏွင့္ connexion


စာလံုးေပါင္းႏွစ္ခုစလံုးမွန္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဒုတိယစာလံုးကိုအသံုးနည္းပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အဘိဓါန္မ်ားတြင္ မေဖာ္ျပပါ။

 

consist in ႏွင့္ consist of

 

CONSIST IN သည္ to have something as a major and essential part or quality:

“အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ ပင္မဂုဏ္ရည္တစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္သည္။ ၄င္းအေပၚမွီတည္သည္။ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္” ဟုအဓိပါပၸါယ္ရသည့္ phrasal verb ျဖစ္သည္။

 • The beauty of air travel consists in its speed and ease.
  ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္၏အလွတရားသည္ ၄င္း၏ျမန္ဆန္သက္သာမႈအေပၚ အဓိကမွီတည္သည္။

[+ ing form of verb]

 • For her, happiness consists in watching television and reading magazines.
  သူမအတြက္ေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၏ အႏွစ္သာရဟူသည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ျခင္းႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားဖတ္ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

 

CONSIST OF သည္ to be made of or form from something “-ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။ -တို႔ ပါ၀င္သည္။” ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

 

 • The team consists of four Europeans and two Americans.
  အသင္းတြင္ ဥေရာပသားေလးေယာက္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွစ္ေယာက္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

 • It's a simple dish to prepare, consisting mainly of rice and vegetables.
  ဒါကခ်က္ဖို႔လြယ္တဲ့ဟင္းလ်ာတစ္ခုပါ။ အဓိကအားျဖင့္ဆန္နဲ႔အသီးအရြက္ေတြပဲ ပါ၀င္တယ္။


contagious ႏွင့္ infectious

၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္ တစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ ေရာဂါမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။ နည္းလမ္းတက် ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ contagious သည္ တစ္ဦးထံမွတစ္ဦး ခႏၶာကိုယ္ အထိအေတြ႕မွတစ္ဆင့္ ကူးဆက္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။ infectious ကေတာ့ ေလ၊ ေရ မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တင္စားသည့္အေနႏွင့္သံုးစြဲရာတြင္ေတာ့ ၄င္းတို႔အား အျပန္အလွန္ ေရလဲသံုးႏိုင္ပါသည္။

 

 • infectious laughter ကူးစက္တတ္ေသာအေပ်ာ္ဓါတ္
 • contagious enthusiasm / infectious enthusiasm ကူးစက္တတ္သည့္ စိတ္အားထက္သန္မႈ
 • Fear is contagious  အေၾကာက္တရားသည္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံလြယ္သည္။
 • Smiles are contagious အျပံဳးသည္ထံုကူးတတ္သည္။

 

Contemptibleႏွင့္ contemptuous


CONTEMPTIBLE
  adj   အထင္ေသးဖြယ္၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ

 • Her behaviour was contemptible.
  သူ႔အျပဳအမူက အထင္ေသးဖြယ္ျဖစ္သည္။

 

CONTEMPTUOUS adj  အဆိုပါအထင္ေသး၊ စက္ဆုပ္သည့္အမူအယာျပသူ

 • He was very contemptuous of 'popular' writers, whom he described as having no talent.
  သူဟာ ေပၚပင္စာေရးဆရာေတြကို ပင္ကိုအရည္အေသြးမရွိသူမ်ားအျဖစ္ စက္ဆုပ္တတ္သူျဖစ္သည္။

 

continual ႏွင့္ continuous


CONTINUAL
သည္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းႏွင့္ မၾကာခဏျဖစ္သည္ ဟူသည့္စကားလံုးျဖစ္သည္။

အေႏွာင့္အယွက္ရွိသည့္သေဘာပါသည္။

 

 • I've had continual problems with this car ever since I bought it.
  ငါ့မွာ ဒီကားကို၀ယ္လိုက္ကတည္းက ျပႆနာေတြ မၾကာခဏ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနေတာ့တာပဲ။

 • I'm sorry - I can't work with these continual interruptions.
  ၀မ္းနည္းပါတယ္။ ဒီလို မၾကာခဏ အေႏွာင့္အယွက္ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္လို႔မရပါဘူး။

 

CONTINUOUS ကေတာ့ အၾကားအလပ္မရွိ၊ အတားအဆီးမရွိ ဆက္လက္ျဖစ္သည္ ဟူသည့္စကားလံုး ျဖစ္သည္။

 

 • continuous pain
  မျပတ္တမ္းနာက်င္မႈေ၀ဒနာ

 • My computer makes a continuous low buzzing noise.
  ကၽြန္ေတာ့္ကြန္ပ်ဴတာက တ၀ီ၀ီဆူညံသံ မျပတ္တမ္းထြက္ေနေတာ့တာပဲ။

 • A continuous white line (= line without spaces) in the middle of the road means no overtaking
  လမ္းလယ္က(အၾကားအလပ္မရွိ) မ်ဥ္းရွည္ဟာ ေက်ာ္မတက္ရသည့္ သေကၤတ ျဖစ္သည္။


Correspondent ႏွင့္ co-respondent


CORRESPONDENT
သည္ စာေပးစာယူျပဳသူျဖစ္သည္။

 • I'm a terrible correspondent - I never seem to get the time to write.
  ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခပ္ညံ့ညံ့စာေပးစာယူသမားပဲ။ စာေရးဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွအခ်ိန္မရသလိုပဲ။

 

a war correspondent စစ္သတင္းေထာက္

 

CO-RESPONDENT သည္ လင္ခန္းမယားခန္း ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈမ်ားတြင္ ေဖာက္ျပားသူအိမ္ေထာင္ဖက္(လင္/မယား)ႏွင့္ မေလ်ာ္ကန္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ဆင့္ေခၚခံရသည့္ သူ/ညႊန္းဆိုခံရသူ ျဖစ္သည္။

(လင္ကြာ မယားကြာ အမႈမ်ား၌) တိုင္တန္းခံရသူ။ (တရားမမႈမ်ား၌) ေလွ်ာက္ထားခံရသူ။

the person with whom a married person is said to have committed adultery (= sex outside marriage):

 • He was cited/named as co-respondent in the divorce.

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 1146

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးပါဆရာ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service