အျမဲတမ္း ေငြစုႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္း

[Zawgyi]

အလုပ္လုပ္ရင္း သံုးလိုက္ စားလုိက္ႏွင့္ သင္ ေငြမစုျဖစ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အျမဲတမ္းအတြက္ စိတ္ပူစရာအလြန္ေကာင္းလွပါသည္။ ကၽြန္မသည္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ေလးရွိသည့္ အေရးေပၚ အသံုးလိုျခင္းဘ၀မွ ကင္းေ၀းေအာင္ နည္းနာမ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရွိၿပီး ယခုလက္ရွိမွာ လုိက္နာက်င့္ ၾကံၾကည့္ေနပါသည္။ သင့္အတြက္ အသံုး၀င္မည္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းမိသျဖင့္ သိမွတ္ထားသမွ် ျပန္လည္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေလာကတြင္ မထင္မွတ္ေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳလွ်င္ မိမိႏွင့္ မိမိကို မွီခုိ အားထားေနရေသာ သူ အားလံုး အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ စိတ္ပူစရာ မလိုေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိျခင္းကို ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရန္ အတြက္ ယခုလက္ရွိ တတ္ႏုိင္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ၾကိဳတင္ စဥ္းစား ျပင္ဆင္ ထားရန္ အထူး အေရးၾကီးလွေပသည္။ ဟုတ္ၿပီ။ ကၽြန္မတို႔အေနျဖင့္ ဘာေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမလဲဆိုတာ သိထားဖို႔ လိုပါသည္။ ဒါမွသာ ေနာင္ေရးအတြက္ စိတ္ေအးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

(၁) Budget plan တစ္ခု ေရးဆြဲပါ။ Budget plan တြင္ ၀င္ေငြ၊ စုေငြ၊ အေၾကြး ျပန္ဆပ္ေငြ၊ စားေသာက္စရိတ္၊ သြားလာေရးစရိတ္၊ အေထြေထြ အသံုး စသျဖင့္ သတ္မွတ္ျပီး ထို plan အတုိင္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး လုိက္နာ သံုးစြဲသင့္ေပသည္။ ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္ကို စာရင္းမွတ္သားထားျခင္းျဖင့္ သံုးစဲြမိသည့္ ေငြပမာဏကို ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါသည္။

(၂) ကိုယ္ပုိင္ၾကြယ္၀မႈ ဘယ္ေလာက္ ရွိေနျပီလဲ ဆုိတာကို တြက္ခ်က္ မွတ္သားပါ။ ကိုယ္ပိုင္ အသားတင္ ၾကြယ္၀မႈ (net worth) ဆုိသည္မွာ ကုိယ့္ ပိုင္ဆုိင္မႈ စုစုေပါင္း၊ အိမ္၊ ကား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တစ္ျခား ပိုင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား စသည့္တုိ႔၏ တန္ဖုိး စုစုေပါင္းႏွင့္ ကုိယ္ေပးစရာ ရွိသည့္ credit card မွ အေၾကြး၊ အိမ္ကို ေခ်းေငြႏွင့္ ဝယ္ထားသည္ဆုိလွ်င္ ဆပ္ရန္ က်န္သည့္ ပမာဏ စသည္ အေၾကြး စုစုေပါင္း ျခားနားခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ Net worth ကို တုိးပြားေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ တိတိက်က် ထားသင့္သည္။

(၃) အမွန္တစ္ကယ္ လိုအပ္မွာသာ ေခ်းေငြ ရယူသံုးစြဲပါ။ လစဥ္ ျပန္ေပးရသည့္ amount မွာ နည္းေသာ္လည္း အေၾကြး ျပန္ဆပ္သည့္ အခ်ိန္ ျပည့္ေသာအခါ ကုိယ္၀ယ္ယူသည့္ ပစၥည္းအတြက္ အမွန္တစ္ကယ္ ေပးလုိက္ရသည့္ တန္ဖုိးမွာ အလြန္ပင္ မ်ားျပား ေနမည္ကို သတိရွိပါ။ တတ္ႏုိင္ရင္ အရစ္၀ယ္ယူမႈသည္ အတိုးႏႈန္းမ်ားျပားလွသျဖင့္ လိုအပ္မွ ၀ယ္ယူသံုးစဲြပါ။ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ေရွာင္က်ဥ္သင့္ေပသည္။

(၄) တတ္ႏုိင္သမွ် အေၾကြးကို ျမန္ျမန္ ျပန္ဆပ္ပါ။ Credit card outstanding bill, အိမ္၀ယ္ရန္ ေခ်းယူထားသည့္ mortgage စသည္တုိ႔ကို ျမန္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ ျပန္ဆပ္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။ အေၾကြး ေစာေစာေက်လွ်င္ အတုိးေပးရသည့္ ေငြေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ သက္သာ ႏုိင္မည္ကို သတိရွိပါ။

(၅) အေရးေပၚအတြက္ ေငြကို ၾကိဳတင္ စုထားပါ။ ကုိယ့္လစာ ၂-၃ လစာေလာက္ထိ အနည္းဆံုး emergency အတြက္ ရွိေနရန္ စုပါ။ ျခြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ အတုိးမ်ားသည့္ အေၾကြးမ်ား ရွိေနလွ်င္ေတာ့ ေငြစုရန္ထက္ ထိုအေၾကြးမ်ားကို အရင္ဆပ္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ အနာဂတ္ကာလ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဘာျဖစ္မည္ကို မည္သူမွ် ၾကိဳတင္ မသိႏုိင္ေပ။ လက္ရွိ လုပ္ေနသည့္ အလုပ္ မရွိေတာ့လွ်င္ မည္သို႔ေနမည္ အေရးေပၚ ေဆးကုသရန္ လုိလွ်င္ မည္သို႔ သံုးမည္ကို ၾကိဳတင္ စဥ္းစား စုေဆာင္း ထားပါ။

(၆) အတိုးမ်ားသည့္ အေၾကြးေတြကို ဆပ္ျပီးသည္ႏွင့္ short term အတြက္ လစဥ္ပံုမွန္ စုေငြ သပ္သပ္ထားပါ။ Short term အတြက္ စုေငြ ဆုိသည္မွာ holiday trip ထြက္ရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းတစ္ခုခု ဝယ္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ deposit account တစ္ခု ဖြင့္ရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ investment တစ္ခုခု လုပ္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း စသည္တုိ႔အတြက္ ျဖစ္သည္။

(ရ) မိမိပုိင္ဆုိင္မႈကို လံုျခံဳ စိတ္ခ်ရရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ insurance ပမာဏတစ္ခုခု ၀ယ္ထားပါ။ အေရးေပၚ ေဆးကုလုိက္ရ၍ စုေဆာင္း ထားသမွ် အကုန္ သံုးလုိက္ရသည္ ဆုိလွ်င္ ျပန္လည္ က်န္းမာလာသည့္အခါ အစမွ ျပန္စရေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ lifestyle ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ insurance တစ္ခုခု ဝယ္ယူ ထားသင့္သည္။

(၈) အလုပ္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္ retirement အတြက္ ၾကိဳတင္ စဥ္းစားထားပါ။ အသက္ ငယ္ငယ္ကတည္း စတင္ စဥ္းစားမွသာ စိတ္ပူစရာ မလိုေသာ retirement ဘ၀တစ္ခုရျပီး က်န္ရွိေသာ ဘ၀အခ်ိန္ကို ေငြေၾကးအတြက္ စိတ္ပူစရာမလုိပဲ ျဖတ္သန္း ႏုိင္မည္ကို သတိျပဳပါ။

(၉) ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွံရန္ စဥ္းစားပါ။ ေငြစုျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရရွည္တြင္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ သေဘာတုိ႔အရ စုေဆာင္း ထားေသာ ပမာဏမွ ရေသာ အတုိးသည္ ဘယ္ေလာက္မွ မရွိေတာ့ပဲ ေငြစုသူ အတြက္ မ်ားစြာ နစ္နာ ဆံုးရႈံး တတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရးေပၚ အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ပမာဏတစ္ခု စုေဆာင္းျပီးသား ရွိျပီဆုိလွ်င္ ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွံမႈအတြက္ စတင္ စဥ္းစားပါ။ ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွံျခင္း ဆုိသည္မွာ ေငြေၾကး ေျမာက္ျမားစြာ တတ္ႏုိင္ေသာ သူေဌးမ်ားႏွင့္သာ ဆုိင္ေသာ အလုပ္မဟုတ္ပါ။ အနာဂတ္အတြက္ ၾကိဳတင္ စဥ္းစားေသာ လူတုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။

(၁၀) ကေလးရွိလွ်င္ ငယ္စဥ္ ကတည္းက ပိုက္ဆံတန္ဖိုး နားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပးပါ။ ငယ္ငယ္ကတည္းက သင္ၾကားညႊန္ျပ ေပးမွသာလွ်င္ ပိုက္ဆံ စကိုင္ေသာ အရြယ္ေရာက္လွ်င္ သံုးသင့္ မသံုးသင့္ စဥ္းစားတတ္ျပီး စုေဆာင္း တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္ေပၚေစပါမည္။

ဒါေတြကေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရး စိတ္ပူစရာမလုိတဲ့ အနာဂတ္တစ္ခု ရဖုိ႔အတြက္ လက္ရွိ အခ်ိန္ကေန စတင္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္တာေတြဆိုတာ ေျပာၾကားရင္း တတ္ႏုိင္သမွ် လုိက္နာ က်င့္ၾကံၾကေစဖို႔ တိုက္တြန္းေရးသားလုိက္ရပါေတာ့သည္။

မေနာျဖဴေလး

[Unicode]

အလုပ်လုပ်ရင်း သုံးလိုက် စားလိုက်နှင့် သင် ငွေမစုဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်းအတွက် စိတ်ပူစရာအလွန်ကောင်းလှပါသည်။ ကျွန်မသည်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဖြစ်လေးရှိသည့် အရေးပေါ် အသုံးလိုခြင်းဘဝမှ ကင်းဝေးအောင် နည်းနာများကို လေ့လာတွေ့ရှိပြီး ယခုလက်ရှိမှာ လိုက်နာကျင့် ကြံကြည့်နေပါသည်။ သင့်အတွက် အသုံးဝင်မည်လို့လည်း ခန့်မှန်းမိသဖြင့် သိမှတ်ထားသမျှ ပြန်လည် ရေးသားတင်ပြလိုက်ရခြင်းပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။


လောကတွင် မထင်မှတ်သော အခက်အခဲ ပြဿနာများနှင့် ကြုံလျှင် မိမိနှင့် မိမိကို မှီခို အားထားနေရသော သူ အားလုံး အတွက် ငွေရေးကြေးရေးအရ စိတ်ပူစရာ မလိုသော အခြေအနေတွင် ရှိခြင်းကို ဖြစ်ပါသည်။ ထို အခြေအနေသို့ ရောက်ရန် အတွက် ယခုလက်ရှိ တတ်နိုင်သော အချိန်တွင် ကြိုတင် စဉ်းစား ပြင်ဆင် ထားရန် အထူး အရေးကြီးလှပေသည်။ ဟုတ်ပြီ။ ကျွန်မတို့အနေဖြင့် ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာ သိထားဖို့ လိုပါသည်။ ဒါမှသာ နောင်ရေးအတွက် စိတ်အေးမည် ဖြစ်ပါသည်။  


(၁) Budget plan တစ်ခု ရေးဆွဲပါ။ Budget plan တွင် ၀င်ငွေ၊ စုငွေ၊ အကြွေး ပြန်ဆပ်ငွေ၊ စားသောက်စရိတ်၊ သွားလာရေးစရိတ်၊ အထွေထွေ အသုံး စသဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး ထို plan အတိုင်း အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်နာ သုံးစွဲသင့်ပေသည်။ နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်ကို စာရင်းမှတ်သားထားခြင်းဖြင့် သုံးစွဲမိသည့် ငွေပမာဏကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။


(၂) ကိုယ်ပိုင်ကြွယ်ဝမှု ဘယ်လောက် ရှိနေပြီလဲ ဆိုတာကို တွက်ချက် မှတ်သားပါ။ ကိုယ်ပိုင် အသားတင် ကြွယ်ဝမှု (net worth) ဆိုသည်မှာ ကိုယ့် ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်း၊ အိမ်၊ ကား၊ ကွန်ပျူတာနှင့် တစ်ခြား ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများ စသည့်တို့၏ တန်ဖိုး စုစုပေါင်းနှင့် ကိုယ်ပေးစရာ ရှိသည့် credit card မှ အကြွေး၊ အိမ်ကို ချေးငွေနှင့် ဝယ်ထားသည်ဆိုလျှင် ဆပ်ရန် ကျန်သည့် ပမာဏ စသည် အကြွေး စုစုပေါင်း ခြားနားချက်ပင် ဖြစ်သည်။ Net worth ကို တိုးပွားစေရန် ရည်မှန်းချက် တိတိကျကျ ထားသင့်သည်။


(၃) အမှန်တစ်ကယ် လိုအပ်မှာသာ ချေးငွေ ရယူသုံးစွဲပါ။ လစဉ် ပြန်ပေးရသည့် amount မှာ နည်းသော်လည်း အကြွေး ပြန်ဆပ်သည့် အချိန် ပြည့်သောအခါ ကိုယ်ဝယ်ယူသည့် ပစ္စည်းအတွက် အမှန်တစ်ကယ် ပေးလိုက်ရသည့် တန်ဖိုးမှာ အလွန်ပင် များပြား နေမည်ကို သတိရှိပါ။ တတ်နိုင်ရင် အရစ်ဝယ်ယူမှုသည် အတိုးနှုန်းများပြားလှသဖြင့် လိုအပ်မှ ၀ယ်ယူသုံးစွဲပါ။ တတ်နိုင်သရွေ့ ရှောင်ကျဉ်သင့်ပေသည်။


(၄) တတ်နိုင်သမျှ အကြွေးကို မြန်မြန် ပြန်ဆပ်ပါ။ Credit card outstanding bill, အိမ်ဝယ်ရန် ချေးယူထားသည့် mortgage စသည်တို့ကို မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ပြန်ဆပ်ရန် ကြိုးစားပါ။ အကြွေး စောစောကျေလျှင် အတိုးပေးရသည့် ငွေထောင်ပေါင်း များစွာ သက်သာ နိုင်မည်ကို သတိရှိပါ။


(၅) အရေးပေါ်အတွက် ငွေကို ကြိုတင် စုထားပါ။ ကိုယ့်လစာ ၂-၃ လစာလောက်ထိ အနည်းဆုံး emergency အတွက် ရှိနေရန် စုပါ။ ခြွင်းချက် အနေဖြင့် အတိုးများသည့် အကြွေးများ ရှိနေလျှင်တော့ ငွေစုရန်ထက် ထိုအကြွေးများကို အရင်ဆပ်ရန် စဉ်းစားသင့်သည်။ အနာဂတ်ကာလ မည်သည့် အချိန်တွင် ဘာဖြစ်မည်ကို မည်သူမျှ ကြိုတင် မသိနိုင်ပေ။ လက်ရှိ လုပ်နေသည့် အလုပ် မရှိတော့လျှင် မည်သို့နေမည် အရေးပေါ် ဆေးကုသရန် လိုလျှင် မည်သို့ သုံးမည်ကို ကြိုတင် စဉ်းစား စုဆောင်း ထားပါ။


(၆) အတိုးများသည့် အကြွေးတွေကို ဆပ်ပြီးသည်နှင့် short term အတွက် လစဉ်ပုံမှန် စုငွေ သပ်သပ်ထားပါ။ Short term အတွက် စုငွေ ဆိုသည်မှာ holiday trip ထွက်ရန် အတွက် လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ဝယ်ရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ deposit account တစ်ခု ဖွင့်ရန် အတွက် လည်းကောင်း၊ investment တစ်ခုခု လုပ်ရန်အတွက် လည်းကောင်း စသည်တို့အတွက် ဖြစ်သည်။


(ရ) မိမိပိုင်ဆိုင်မှုကို လုံခြံု စိတ်ချရရန်အတွက် လိုအပ်သော insurance ပမာဏတစ်ခုခု ၀ယ်ထားပါ။ အရေးပေါ် ဆေးကုလိုက်ရ၍ စုဆောင်း ထားသမျှ အကုန် သုံးလိုက်ရသည် ဆိုလျှင် ပြန်လည် ကျန်းမာလာသည့်အခါ အစမှ ပြန်စရပေမည်။ ထို့ကြောင့် မိမိ၏ lifestyle နှင့် ကိုက်ညီသော insurance တစ်ခုခု ဝယ်ယူ ထားသင့်သည်။


(၈) အလုပ် မလုပ်နိုင်တော့မည့် အချိန် retirement အတွက် ကြိုတင် စဉ်းစားထားပါ။ အသက် ငယ်ငယ်ကတည်း စတင် စဉ်းစားမှသာ စိတ်ပူစရာ မလိုသော retirement ဘဝတစ်ခုရပြီး ကျန်ရှိသော ဘဝအချိန်ကို ငွေကြေးအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပဲ ဖြတ်သန်း နိုင်မည်ကို သတိပြုပါ။


(၉) ရင်းနှီး မြှုပ်နှံရန် စဉ်းစားပါ။ ငွေစုခြင်းသည် ကောင်းသော အလေ့အကျင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရေရှည်တွင် ငွေကြေး ဖောင်းပွမှု သဘောတို့အရ စုဆောင်း ထားသော ပမာဏမှ ရသော အတိုးသည် ဘယ်လောက်မှ မရှိတော့ပဲ ငွေစုသူ အတွက် များစွာ နစ်နာ ဆုံးရှုံး တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အရေးပေါ် အတွက် လုံလောက်သော ပမာဏတစ်ခု စုဆောင်းပြီးသား ရှိပြီဆိုလျှင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုအတွက် စတင် စဉ်းစားပါ။ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံခြင်း ဆိုသည်မှာ ငွေကြေး မြောက်မြားစွာ တတ်နိုင်သော သူဌေးများနှင့်သာ ဆိုင်သော အလုပ်မဟုတ်ပါ။ အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင် စဉ်းစားသော လူတိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။


(၁၀) ကလေးရှိလျှင် ငယ်စဉ် ကတည်းက ပိုက်ဆံတန်ဖိုး နားလည်အောင် သင်ကြားပေးပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သင်ကြားညွှန်ပြ ပေးမှသာလျှင် ပိုက်ဆံ စကိုင်သော အရွယ်ရောက်လျှင် သုံးသင့် မသုံးသင့် စဉ်းစားတတ်ပြီး စုဆောင်း တတ်သည့် အလေ့အကျင့် ဖြစ်ပေါ်စေပါမည်။


ဒါတွေကတော့ ငွေရေးကြေးရေး စိတ်ပူစရာမလိုတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခု ရဖို့အတွက် လက်ရှိ အချိန်ကနေ စတင် လုပ်ဆောင် နိုင်တာတွေဆိုတာ ပြောကြားရင်း တတ်နိုင်သမျှ လိုက်နာ ကျင့်ကြံကြစေဖို့ တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါတော့သည်။


မနောဖြူလေး

Views: 10064

Reply to This

Replies to This Discussion

No 1,2,6,7,8,9 ,10 အား တစ္​ပိုင္​တစ္​ႏိုင္​ စတင္​ က်င္​့သံုး​ေနၿပီ သူငယ္​ခ်င္​း​ေရ
လိုက္​နာက်င္​့သံုးႏိုင္​ရင္​အက်ိဳး႐ွိပါ​ေပတယ္​
ခင္​မင္​စြာျဖင္​့

​ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

စနစ္ေကာင္းတစ္ခုကိုတင္ျပေပးတ့ဲအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင
လိုက္နာက်င့္သံုးပါ့မယ္္
စနစ္ေကာင္းတစ္ခုကိုတင္ျပေပးတ့ဲအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္
လိုက္နာက်င့္သံုးပါ့မယ္္

မေတြ႕တာၾကာၿပီ သူငယ္ခ်င္းေရ.... ဘာေတြလုပ္ေနတုန္း...

လူမိုက္န႔ဲေငြ အတူမေနဆိုသလိုေပါ့။ ကိုယ္က လူမိုက္မွမဟုတ္တာ စုနည္းေလး သိိဖို႔ပဲလိုတာပါေနာ္...

ရန္​ကုန္​ျပန္​​ေရာက္​​ေနတာ ၂ လ​ေလာက္​႐ွိၿပီ ခုမွ စာ​ေတြျပန္​ဖတ္​ျပန္​​ေလ့လာ​ေနရတယ္​
​ေလာ​ေလာဆယ္​ နယ္​မထြက္​ျဖစ္​​ေသးဘူး
အင္​း ခုစုနည္​း​ေလးသိၿပီဆို​ေတာ့ ပိုလို႔​ေတာင္​အဆင္​​ေျပၿပီ ​ေက်းဇူး သူငယ္​ခ်င္​း

Thanks a lots.

သိပ္မွန္တာပဲ

Thank for your advice....

Thanks you

Thanks ..... :)

ခုေတာ့ မစုျဖစ္ေသးဘူး။ ခရီးေတြ သြားထားေတာ့ ပိုက္ဆံေတြ ေသာက္ေသာက္လဲကုန္ေနၿပီ။ :P

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service