ကိုယ့္ကိုခ်စ္တဲ့သူရဲ႕အႀကံေပးခ်က္ကို အခုေနမႀကိဳက္ေသးေပမယ့္ေရးမွတ္ထားပါ။


"Write down the advice of him who loves you, though you like it not at present."

English Proverb


ႀကီးက်ယ္တဲ့အရာေတြရဖို႔ စိတ္ကူးလည္းယဥ္ရမယ္။ တကယ္လည္းလုပ္ရမယ္။

"To accomplish great things, we must dream as well as act."

Anatole France


အေလ့အထေကာင္းတို႔သည္ ကိုယ့္ကိုေသြးေဆာင္ေနတဲ့ လိုခ်င္တပ္မက္မႈေတြကိုၾကံ႕ၾကံ႕ခံျငင္းဆန္ႏိုင္ျခင္းပင္။

Good habits result from resisting temptation.

Ancient Proverb


ေမးေသာသူသည္ ငါးမိနစ္စာအရူးျဖစ္သည္။ မေမးဘဲေနေသာသူသည္ ထာ၀ရ အ႐ူးျဖစ္ေတာ့မည္။

He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever.

Chinese Proverbေမတၱာဂ႐ုဏာတရားဟာ ကိုယ္က်င့္တရားတို႔၏အေျခခံျဖစ္သည္။

Compassion is the basis of all morality.

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)


အခန္းတစ္ခုထဲမွာ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးထိုင္မေနႏိုင္သည့္ အျဖစ္မွ လူတို႔၏စ႐ိုက္ဆိုးမ်ားျဖစ္လာေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္သိလိုက္ၿပီ။

I have discovered that all human evil comes from this, man's being unable to sit still in a room.

Blaise Pascal (1623 - 1662)

Views: 613

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot .

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service