ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ရက္တို သင္တန္းသစ္မ်ား

 

 

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးဌာနမွ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ သင့္ကေလးငယ္မ်ားအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းအသစ္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀မ္းသာစြာျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ ဤသင္တန္းမ်ားဟာ ပံုမွန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ကြဲျပားျခားနားစြာ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဤသင္တန္းမ်ားမွ သင့္ကေလးငယ္၏ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ (၄)မ်ိဳးစလံုး ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ေခတ္မီသင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားစြာျဖင့္ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

PRIMARY LEARNERS

 

ဘယ္သူေတြအတြက္လဲ

 

ယခုဖြင့္လွစ္မယ့္ Primary သင္တန္းဟာ အသက္(၇)ႏွစ္မွ (၉)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဘာေတြသင္ၾကားမွာလဲ

 

ဒီသင္တန္းကို ျဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ကေလးစာေပႏွင့္ ပံုျပင္ေျပာနည္းမ်ားအေပၚ အေျချပဳလို႕ သင္ၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွ သင့္ကေလးငယ္မ်ားအား အဂၤလိပ္စာဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္ႏွင့္ စာဖတ္သည့္ အေလ့အထကို ႏွစ္ျခိဳက္လာေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါမည္။

 

ပံုေျပာျခင္း အေျချပဳသင္ၾကားနည္းစနစ္မွ သင့္ကေလးရရွိမည့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကေတာ့

 

 • ကေလးအသက္အရြယ္အလိုက္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာစိတ္ကို ပိုမိုတိုးပြားလာေအာင္ ပံုျပင္မ်ားက စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊
 • ကေလးမ်ား ရင္းႏွီးသိရွိနားလည္ႏိုင္မည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊
 • ကေလးငယ္အား အဂၤလိပ္စကား ပိုမိုေျပာဆိုႏိုင္ေစရန္ ပံုျပင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၊
 • ကေလးငယ္မ်ား အဂၤလိပ္၀ါက်ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ အသံထြက္မ်ားကို ပံုျပင္မ်ားမွတဆင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သတိျပဳမိေစႏိုင္ျခင္း၊
 • ကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္အရြယ္အလိုက္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈတစိတ္တေဒသကို ပံုျပင္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း တို႕ ျဖစ္ပါသည္။

 

TWEEN LEARNERS

 

ဘယ္သူေတြအတြက္လဲ

 

ယခုဖြင့္လွစ္မယ့္ Tween Learners သင္တန္းဟာ အသက္(၁၀)ႏွစ္မွ (၁၂)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဘာေတြသင္ၾကားမွာလဲ

 

ဒီသင္တန္းဟာ Tween Learner  မ်ား အတြက္ အေၾကာင္းအရာအေျချပဳလို႕ သင္ၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာ အေျချပဳသင္တန္းမွ ရရွိမည့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကေတာ့

 • အေၾကာင္းအရာအေျချပဳသင္ၾကားနည္းစနစ္ဟာ ကေလးငယ္ကို ပံုမွန္သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စာအုပ္ထက္ ပိုမိုတက္ႂကြစြာ ေလ့လာသင္ယူစိတ္ျဖစ္ေပၚေအာင္ အားေပးျခင္း၊
 • ဤသင္ၾကားနည္းစနစ္ဟာ ကေလးငယ္ကို ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားရသည့္ အျခားဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာႏွင့္ မတူ ကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို ေပးစြမ္းႏုိင္ျခင္း၊
 • ဤသင္ၾကားနည္းစနစ္ဟာ သင့္ကေလးရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ပိုမိုသိရွိလာေအာင္ အေထာက္အကူေပးျခင္း၊
 • ဤသင္ၾကားနည္းစနစ္မွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားရဲ႕ ၀ါက် ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ အသံထြက္တို႕ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာႏွင့္ နားလည္သတိျပဳမိေစျခင္း၊
 • ဤသင္ၾကားနည္းစနစ္မွ ကေလးငယ္ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင့္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ (၄)မ်ိဳးစလံုး တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။

 

SECONDARY LEARNERS

 

ဘယ္သူေတြအတြက္လဲ

 

ယခုဖြင့္လွစ္မယ့္ Secondary Learners သင္တန္းဟာ အသက္(၁၃)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဘာေတြသင္ၾကားမွာလဲ

 

Secondary Learners မ်ားအတြက္ ဤသင္တန္းကို DVD မ်ားအေပၚ အေျခခံ သင္ၾကားမွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤသို႕ DVD အေျချပဳသင္ၾကားနည္းသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာ ကို ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 • DVD သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ရွင္းျပရန္ခက္ခဲသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ေလးမ်ားကို ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာ တင္ဆက္ေပးထားျခင္း၊
 • DVD သင္ခန္းစာမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာသူမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ အဂၤလိပ္စကားကို ထင္ဟပ္ျပသျခင္း၊
 • DVD သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား ယေန႕လက္ရွိ ကမ္ၻာ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုစိတ္ပါ၀င္စားစြာ စူးစမ္းေလ့လာတတ္ေစရန္ အေထာက္အကူေပးျခင္း၊
 • DVD သင္ခန္းစာမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္(၄)မ်ိဳးစလံုးကို ဖြံ႕ျဖိဳး  တိုးတက္ေစသည့္အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေစမည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။

 

YOUNG ADULTS

 

ဘယ္သူေတြအတြက္လဲ

 

Young Adults သင္တန္းဟာ အသက္(၁၆)ႏွစ္မွ (၁၇)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဘာေတြသင္ၾကားမွာလဲ

 

ဤသင္တန္းသည္ လူငယ္ေလးမ်ားအား အုပ္စုဖြဲ႕၍ ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕က်က် ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေစမည့္ သင္ၾကားနည္းအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ ဤသင္ၾကားနည္း၏ အက်ိဳး ရလဒ္မ်ားကေတာ့ -

 • Internet ကို အသံုးျပဳ၍ အခ်က္အလက္ရွာေဖြစုေဆာင္းသည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္၊
 • စစ္မွန္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ဘာသာစကားနမူနာမ်ားကို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေစသည္။
 • မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို သိနားလည္ေစမည့္ တန္ဖိုးရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိေစသည္။
 • အုပ္စုဖြဲ႕၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မွတဆင့္ ဘာသာစကား စြမ္းရည္(၄)မ်ိဳးစလံုး ဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳေစသည္။

 

သင္တန္းမ်ား၏ကာလဘယ္ေလာက္ၾကာျမင့္မွာလဲ

 

နာရီေပါင္း(၃၀)ႏွင့္ ရက္ေပါင္း(၁၃)ရက္ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းမ်ားကို မတ္လ(၂၃)ရက္မွာ စတင္ျပီး ဧျပီလ(၈)ရက္ေန႕တြင္ ျပီးဆံုးမွာပါ။ သင္တန္းမ်ားကို တနလၤာမွ ေသာၾကာမနက္ပိုင္း သို႕မဟုတ္ ေန႕လည္ပိုင္းမွာ သင္ၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ခန္းစာတစ္ခုဟာ (၂)နာရီႏွင့္ (၃၀)မိနစ္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ျပီး တစ္တန္းကို သင္တန္းသား (၁၈)ေယာက္ အမ်ားဆံုး လက္ခံ ေပးသြားမွာပါ။

 

သင္တန္းေၾကး

 

သင္တန္းေၾကးတစ္ခုလွ်င္ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္စာ စာၾကည့္တိုက္၀င္ေၾကးမ်ား လည္း အပါအ၀င္ USD ၁၅၀ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Registration

 

တက္ေရာက္လိုသူကေလးမ်ား အေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (Placement Test) ေျဖရန္ မလိုပဲ အသက္ခြဲျခားႏိုင္ရန္ အတြက္ ေမြးစာရင္း (သို႕မဟုတ္) သန္းေခါင္စာရင္း ယူေဆာင္လာ၍ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕မွစတင္ကာ ၾကိဳတင္စာရင္း ေပးႏိုင္ပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

 

သိလိုသည္မ်ားကို ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁၊ ၂၅၄၆၅၈ သို႕ ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ေစ၊ englishcourses@mm.britishcouncil.org သို႕ email ေပးပို႕၍ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

Views: 211

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service