အားလပ္ခ်ိန္ကိုလိုခ်င္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာသံုးပါ။

"Employ thy time well, if thou meanest to get leisure."

Benjamin Franklin

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ေလးပံုသံုးပံုေလာက္ကို သူတပါးႏွင့္တူေအာင္ တုပျခင္းျဖင့္ဆံုး႐ံႈးၾကေလ့ရွိသည္။

We forfeit three-fourths of ourselves in order to be like other people.
  - Arthur Schopenhauer

 

ေကာင္းေသာအျပဳအမူတစ္ခုသည္ဘယ္ေတာ့မွအလဟႆမျဖစ္။ သူတစ္ပါးကိုယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ သူသည္လူခ်စ္လူခင္မ်ား၏။ သူတစ္ပါးအားၾကင္နာမႈျပသူအား ေမတၱာေရာင္ျပန္ဟပ္၏။

A good deed is never lost: he who sows courtesy reaps friendship; and he who plants kindness gathers love.
Basil

 

သူမိုက္တစ္ဦးႏွင့္ျငင္းခုန္ျခင္းသည္ သူမိုက္ႏွစ္ေယာက္ရွိေၾကာင္းျပရာေရာက္၏။

Arguing with a fool proves there are two.
Doris M. Smith

 

သင္မ်ားမ်ားေျပာေလ သူတစ္ပါးကနည္းနည္းမွတ္မိေလ။

The more you say, the less people remember.
François Fénelon

 

ခ်ိဳသာေသာစကားအား အခြင့္သာတိုင္းေျပာရာ၏။

Never lose a chance of saying a kind word.
William Thackeray

 

သင့္အေၾကာင္းမေကာင္းေျပာဆိုအံ့။ မွန္သည္လည္းျဖစ္အံ့။ ျပဳျပင္ပါ။ မုသားျဖစ္အ့ံ။ ရယ္သြမ္းေသြးလိုက္ပါ။

If evil be said of thee, and if it be true, correct thyself; if it be a lie, laugh at it.
Epictetus

Views: 743

Reply to This

Replies to This Discussion

Nice!

သင့္အေၾကာင္းမေကာင္းေျပာဆိုအံ့။ မွန္သည္လည္းျဖစ္အံ့။ ျပဳျပင္ပါ။ မုသားျဖစ္အ့ံ။ ရယ္သြမ္းေသြးလိုက္ပါ

(၅) ႏွစ္ခုထပ္ေနတယ္ဗ်... ဒီဟာက (၆) ျဖစ္ရမွာ ထင္တယ္..... :)

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service