ျမန္မာ လိုေျပာၿပီး စလစ္ ကို အဂၤလိပ္လို ဘယ္လိုေျပာရင္ ရပါလဲ

ျမန္မာ စကားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေျပာၿပီး စလစ္ သို႕မဟုတ္ ေျပာတဲ့့ အတိုင္း တည္ပါေစ စတာမ်ိဳးေတြ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ဖက္က တစ္ေယာက္က Challenge လုပ္တာကို လက္ခံ လိုက္တဲ့ သေဘာ စိန္လိုက္ ေလ လို႕ ေျပာတဲ့ သေဘာ မ်ိဳး ပါ။ အဲ တာကို အဂၤလိပ္လို ေျပာခ်င္ ရင္ ဘယ္ လို႕ ေျပာ ေလ့ ေျပာထ ရိွ ၾကပါလဲ။ 

Views: 1075

Reply to This

Replies to This Discussion

Keep your promise as you said .

keep your words!!!

He is a man of his words.

Have your words

I take your word.

it's a deal!

Thanks all.

Challenge accepted!

It's deal !

I already had your words.

I have your words

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service