သေဘာမတူေၾကာင္းကို နားဝင္ခ်ိဳယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆိုနည္းမ်ား

[ Zawgyi ]

ၿပီးခဲ့ေသာ တစ္ပတ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သူတစ္ပါးအား ေတာင္းဆိုမႈျပဳရာတြင္ ပိုမို၍နားဝင္ခ်ဳိေစရန္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ Softeners ေခၚ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစသည့္အရာမ်ား (ယဥ္ေက်းေသာစကားလံုးမ်ားႏွင့္ စကားလံုးစုမ်ား) ကို ေလ့လာၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ပါသည္။ ဒီတစ္ပတ္တြင္္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ သေဘာမတူေသာအခါတြင္ ရိုင္းျပေသာေလသံမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ (သို႔) ျပင္းထန္ေသာ ေလသံေပါက္သည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား မေဖာ္ျပခ်င္ေသာအခါမ်ဳိးတြင္ အသံုးျပဳေသာ စကားစု အမ်ဳိးအစားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

I disagree with you. (ကၽြႏ္ုပ္ သင္ႏွင့္ သေဘာထားမတူပါ။) ဟူ၍ ေျပာဆိုျခင္းသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ေလသံေပါက္ၿပီး၊ လူအမ်ားက ၎ကို အသံုးမျပဳၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သေဘာမတူမႈကို တကယ္ေဖာ္ျပလိုၿပီး၊ ဤစကားလံုးစုကို အသုံးျပဳလိုေသာအခါမ်ိဳးတြင္လည္း ပထမဆံုး ေတာင္းပန္ျခင္းအားျဖင့္ အနည္းငယ္ ႏူးည့ံေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။

 • I’m afraid I disagree with you there. / I’m sorry, I disagree with you there. (ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ အဲ့ဒီေနရာမွာ ငါ မင္းႏွင့္သေဘာထား မတူညီပါ။) 


“I disagree with you ” ကို အနည္းငယ္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစေသာ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ၎ကို “I have to say” (ကၽြႏ္ုပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္) ႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 • I have to say, I disagree with you, James. (ငါေျပာရမယ္ဆိုရင္ ငါ မင္းႏွင့္ သေဘာထားမတူႏိုင္ဘူး၊ ဂ်ိမ္း(စ္)) 


သို႔ေသာ္လည္းပဲ မၾကာခဏဆိုသလို သေဘာထားမကိုက္ညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္အခါ ျပင္းထန္မႈ ေလ်ာ့နည္းေသာစကားလံုးစုမ်ဳိးကို သံုးရန္ ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ အသံုးမ်ားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ “I’m not sure ….” (ကၽြႏ္ုပ္မေသခ်ာပါ။) သုိ႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္အဓိပၸာယ္ဆင္တူေသာ ေနာက္ထပ္စကားစုတစ္ခုကို ေရွ႕တြင္ခံ၍အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။

 • I’m not sure I agree with you there. (အဲ့ဒီမွာ ငါ မင္းနဲ႔ သေဘာထားတူတယ္ဆိုတာ မေသခ်ာဘူး။) 
 • I’m not sure that’s always true. (ဒါအျမဲတမ္း မွန္ကန္တယ္ဆိုတာ ငါ မေသခ်ာဘူး။)
 • I’m not convinced that’s the case. (ဒီဟာအမွန္လို႔ ငါ ဘဝင္က်လက္မခံဘူး။) 


ဤကဲ့သို႔ေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ တိက်မႈပိုမိုေလ်ာ့နည္းသည့္ တစ္စံုတစ္ခုကို ေျပာေနသည့္ ပံုစံေပါက္ေနေသာ္ျငား လည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ “ I don’t agree ” (ကၽြႏ္ုပ္သေဘာမတူပါ။) ဟုသာဆုိလုိပါသည္။ ၎ကဲ့သို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္ ေယဘူုယ်အားျဖင့္ သေဘာမတူျခင္းကို အနည္းငယ္ ပိုမိုႏူးညံ့စြာ ေျပာဆိုျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူစြာပင္ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးေနသေယာင္ျပဳ၍ ေျပာဆိုခ်က္တစ္ခုကို သေဘာမတူေၾကာင္း တန္ျပန္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဤသုိ႔ျပဳျခင္းသည္လည္း အနည္းငယ္ပိုမိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ သေဘာမတူနည္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 • Statement : In any case, women are better at there sorts of tasks than men. (ေျပာဆိုခ်က္:ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးေတြက ဒီလိုတာဝန္အမ်ဳိးအစားေတြမွာ ေယာက္်ားေတြထက္ ပိုသာပါတယ္။)
 • Response : Is that really true? In my experience, men are just as good. (ျပန္ေျဖျခင္း : ဒါတကယ္ပဲ မွန္တယ္လား၊ ကၽြႏ္ုပ္အေတြ႕အႀကံဳအရဆိုလွ်င္ ေယာက္်ားေတြလည္း တူညီစြာ ေတာ္ပါတယ္။) 
 • Response : Is that always the case? I know plenty of men who are just as good as women. (ဒါအၿမဲတမ္းမွန္လို႔လား၊ အမ်ဳိးသမီးေတြလိုပဲ ေတာ္တဲ့အမ်ဳိးသားေတြ ကၽြႏ္ုပ္အမ်ားႀကီး သိပါတယ္။) 
 • Response: Do you think so? I’m not so sure that’s the case. (တု႔ံျပန္ပံု : သင္ အဲ့ဒီလို ထင္တယ္လား၊ အဲ့ဒါမွန္တယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္ သိပ္မေသခ်ာပါဘူး။)


သေဘာမတူမႈအား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာေစရန္ျပဳလုပ္ေသာ တတိယနည္းလမ္းမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို သင္နားလည္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သူတု႔ိေျပာေနေသာအရာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းက မွန္ကန္သည္ကို လက္ခံေၾကာင္း ပထမဆံုး ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးမွ သင္သည္ သေဘာထားမတူညီသည္မွာ မည္သည့္အရာဟူသည္ကို တိက်စြာ ဆက္လက္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။

 • I take your point – she’s a very experienced teacher, but I’m afraid I don’t think she’s right for this particular job. (သင္ေျပာေသာအခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံပါတယ္။ သူမဟာအလြန္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြႏ္ုပ္ ဝမ္းနည္းစြာႏွင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ သူမသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္မ်ဳိးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္မထင္ပါ။) 
 • I do understand what you’re saying. I just don’t think we have the resources to do this. (သင္ဘာေျပာေနသလဲဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္ တကယ္ကို နားလည္ပါတယ္။ အဲ့ဒါ ကို လုပ္ဖို႔အတြက္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဆီမွာ ရွိတယ္လုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္ မထင္ရံုသာျဖစ္ပါတယ္။)
 • I hear what you’re saying – the problem needs fixing. I just don’t think now is the time to do it. (ခင္ဗ်ားဘာေျပာေနသလဲဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္ၾကားပါတယ္။ ျပႆနာကေျဖရွင္းဖို႔လိုေနတယ္။ အခု အဲ့ဒါလုပ္ရမယ့္အခ်ိန္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္ မထင္ရံုသာျဖစ္ပါတယ္။) 


ေသခ်ာသည္ကေတာ့ သင္ သည္ သင္ ေရြးခ်ယ္ေသာမည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မဆို လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားမတူမႈ ျပသႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ သင္သည္ ထိုသို႔ေျပာဆိုရာတြင္ အလြန္တိုက္ရိုက္ဆန္လြန္း သို႔မဟုတ္ ရိုင္းျပလြန္းေသာ ေလသံမေပါက္ေစရန္ ေသခ်ာခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ အထက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားအားသုံးပါရန္ အၾကံျပဳပါရေစ။

Dictionaryblog.cambridge.org မွ Kate Woodford ၏ I’m afraid I disagree with you ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


[ Unicode ]

ပြီးခဲ့သော တစ်ပတ်က ကျွန်ုပ်တို့ သူတစ်ပါးအား တောင်းဆိုမှုပြုရာတွင် ပိုမို၍နားဝင်ချိုစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် Softeners ခေါ် ပျော့ပျောင်းစေသည့်အရာများ (ယဉ်ကျေးသောစကားလုံးများနှင့် စကားလုံးစုများ) ကို လေ့လာကြည့်ရှု့ခဲ့ပါသည်။ ဒီတစ်ပတ်တွင်် အခြားသူများနှင့် သဘောမတူသောအခါတွင် ရိုင်းပြသောလေသံမျိုး မဖြစ်စေရန် (သို့) ပြင်းထန်သော လေသံပေါက်သည့် ထင်မြင်ယူဆချက်များ မဖော်ပြချင်သောအခါမျိုးတွင် အသုံးပြုသော စကားစု အမျိုးအစားကို လေ့လာကြည့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

I disagree with you. (ကျွန်ုပ် သင်နှင့် သဘောထားမတူပါ။) ဟူ၍ ပြောဆိုခြင်းသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် အလွန်ပြင်းထန်သည့် လေသံပေါက်ပြီး၊ လူအများက ၎င်းကို အသုံးမပြုကြပါ။ သို့သော်လည်း အကယ်၍ ပြင်းပြင်းထန်ထန် သဘောမတူမှုကို တကယ်ဖော်ပြလိုပြီး၊ ဤစကားလုံးစုကို အသုံးပြုလိုသောအခါမျိုးတွင်လည်း ပထမဆုံး တောင်းပန်ခြင်းအားဖြင့် အနည်းငယ် နူးည့ံပျော့ပျောင်းမှု ဖြစ်စေရန် ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။
I’m afraid I disagree with you there. / I’m sorry, I disagree with you there. (တောင်းပန်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီနေရာမှာ ငါ မင်းနှင့်သဘောထား မတူညီပါ။) 

“I disagree with you ” ကို အနည်းငယ်ပျော့ပျောင်းစေသော နောက်ထပ် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ၎င်းကို “I have to say” (ကျွန်ုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်) နှင့် စတင်မိတ်ဆက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
I have to say, I disagree with you, James. (ငါပြောရမယ်ဆိုရင် ငါ မင်းနှင့် သဘောထားမတူနိုင်ဘူး၊ ဂျိမ်း(စ်)) 

သို့သော်လည်းပဲ မကြာခဏဆိုသလို သဘောထားမကိုက်ညီကြောင်း ဖော်ပြသည့်အခါ ပြင်းထန်မှု လျော့နည်းသောစကားလုံးစုမျိုးကို သုံးရန် ပိုမိုနှစ်သက်ကြပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန် အသုံးများသော နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ “I’m not sure ….” (ကျွန်ုပ်မသေချာပါ။) သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူသော နောက်ထပ်စကားစုတစ်ခုကို ရှေ့တွင်ခံ၍အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။
I’m not sure I agree with you there. (အဲ့ဒီမှာ ငါ မင်းနဲ့ သဘောထားတူတယ်ဆိုတာ မသေချာဘူး။) 
I’m not sure that’s always true. (ဒါအမြဲတမ်း မှန်ကန်တယ်ဆိုတာ ငါ မသေချာဘူး။)
I’m not convinced that’s the case. (ဒီဟာအမှန်လို့ ငါ ဘဝင်ကျလက်မခံဘူး။) 

ဤကဲ့သို့သော ပြောဆိုချက်များသည် တိကျမှုပိုမိုလျော့နည်းသည့် တစ်စုံတစ်ခုကို ပြောနေသည့် ပုံစံပေါက်နေသော်ငြား လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် “ I don’t agree ” (ကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။) ဟုသာဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ပြောဆိုခြင်းသည် ယေဘူုယျအားဖြင့် သဘောမတူခြင်းကို အနည်းငယ် ပိုမိုနူးညံ့စွာ ပြောဆိုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

အလားတူစွာပင် မေးခွန်းတစ်ခု မေးနေသယောင်ပြု၍ ပြောဆိုချက်တစ်ခုကို သဘောမတူကြောင်း တန်ပြန်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ပြုခြင်းသည်လည်း အနည်းငယ်ပိုမိုပျော့ပျောင်းသော သဘောမတူနည်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
Statement : In any case, women are better at there sorts of tasks than men. (ပြောဆိုချက်:ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးတွေက ဒီလိုတာဝန်အမျိုးအစားတွေမှာ ယောက်ျားတွေထက် ပိုသာပါတယ်။)
Response : Is that really true? In my experience, men are just as good. (ပြန်ဖြေခြင်း : ဒါတကယ်ပဲ မှန်တယ်လား၊ ကျွန်ုပ်အတွေ့အကြုံအရဆိုလျှင် ယောက်ျားတွေလည်း တူညီစွာ တော်ပါတယ်။) 
Response : Is that always the case? I know plenty of men who are just as good as women. (ဒါအမြဲတမ်းမှန်လို့လား၊ အမျိုးသမီးတွေလိုပဲ တော်တဲ့အမျိုးသားတွေ ကျွန်ုပ်အများကြီး သိပါတယ်။) 
Response: Do you think so? I’m not so sure that’s the case. (တု့ံပြန်ပုံ : သင် အဲ့ဒီလို ထင်တယ်လား၊ အဲ့ဒါမှန်တယ်လို့ ကျွန်ုပ် သိပ်မသေချာပါဘူး။)

သဘောမတူမှုအား ပျော့ပျောင်းလာစေရန်ပြုလုပ်သော တတိယနည်းလမ်းမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ပြောကြားချက်ကို သင်နားလည်ကြောင်း သို့မဟုတ် သူတို့ပြောနေသောအရာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက မှန်ကန်သည်ကို လက်ခံကြောင်း ပထမဆုံး ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြီးမှ သင်သည် သဘောထားမတူညီသည်မှာ မည်သည့်အရာဟူသည်ကို တိကျစွာ ဆက်လက်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
I take your point – she’s a very experienced teacher, but I’m afraid I don’t think she’s right for this particular job. (သင်ပြောသောအချက်ကို ကျွနု်ပ်လက်ခံပါတယ်။ သူမဟာအလွန် အတွေ့အကြံုရင့်ကျက်သော ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ် ဝမ်းနည်းစွာနှင့် ပြောရမည်ဆိုလျှင် သူမသည် ဤကဲ့သို့သော အလုပ်မျိုးနှင့် သင့်လျော်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မထင်ပါ။) 
I do understand what you’re saying. I just don’t think we have the resources to do this. (သင်ဘာပြောနေသလဲဆိုတာ ကျွန်ုပ် တကယ်ကို နားလည်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ ကို လုပ်ဖို့အတွက် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေ ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှာ ရှိတယ်လို့ ကျွန်ုပ် မထင်ရုံသာဖြစ်ပါတယ်။)
I hear what you’re saying – the problem needs fixing. I just don’t think now is the time to do it. (ခင်ဗျားဘာပြောနေသလဲဆိုတာ ကျွန်ုပ်ကြားပါတယ်။ ပြဿနာကဖြေရှင်းဖို့လိုနေတယ်။ အခု အဲ့ဒါလုပ်ရမယ့်အချိန်လို့ ကျွန်ုပ် မထင်ရုံသာဖြစ်ပါတယ်။) 

သေချာသည်ကတော့ သင် သည် သင် ရွေးချယ်သောမည်သည့်နည်းလမ်းနှင့်မဆို လွတ်လပ်စွာ သဘောထားမတူမှု ပြသနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် ထိုသို့ပြောဆိုရာတွင် အလွန်တိုက်ရိုက်ဆန်လွန်း သို့မဟုတ် ရိုင်းပြလွန်းသော လေသံမပေါက်စေရန် သေချာချင်သည်ဆိုလျှင်တော့ အထက်ပါ နည်းလမ်းများအားသုံးပါရန် အကြံပြုပါရစေ။

Dictionaryblog.cambridge.org မှ Kate Woodford ၏ I’m afraid I disagree with you ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Related Lesson - အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုရာတြင္ မိမိေျပာစကားကို ညင္သာေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစသည့္ so...

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

 

 • ဘန္းစကားေလ့လာၾကမလား (Are You Up for Slang? by Tom Hayton)

  ''ဘန္းစကား'' သည္ အလြတ္သေဘာ ႏႈတ္ျဖင့္ သို႕မဟုတ္ စာျဖင့္ သိေစေသာ စကားစုအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝထဲကအသံုးအႏႈန္းလို႕လည္း ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဘန္းစကားကို ေဒသအလိုက္ သို႕မဟုတ္ လူမႈအုပ္စုအလိုက္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ေလ့ ႐ွိၾကတယ္။ လူမႈေရး ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအလိုက္ လ်င္ျမန္စြာ ေပၚေပါက္လာတတ္ၿပီး ေန႕ခ်င္းညခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ဘန္းစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ဥပမာမ်ားနဲ႕ ရွင္းျပထားပါတယ္။
 • မွားတတ္ေသာစကားလံုးမ်ား (Commonly Confused Words by Guy Perring)

  အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ စကားလံုးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဆင္တူရိုးမွားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ မၾကာခဏ ေရာေထြးျပီး မွားတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ အေနာက္တိုင္းက ပ်ိဳရြယ္သူတို႕သဘာ၀ နွစ္ေယာက္တည္း အျပင္ထြက္လည္ပတ္ၾကတဲ့အခါ (ရိုးရိုးသားသားပါ) ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္ျဖစ္တယ္ဆိုပါစို႕။ ရုပ္ရွင္က ပ်င္းစရာေကာင္းလို႕ ဒို႕ေတာ့ ပ်င္းလိုက္တာလို႕ ေျပာခ်င္တာနဲ႕ “I’m boring” လို႕ ေျပာမိတယ္ဆိုပါစို႕။ boring ဆိုတာ ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္ လို႕ အဓိပၸါယ္ထြက္ပါတယ္။ ဒို႕က ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့လူလို႕မွားေျပာမိပါျပီ။ ဒီအခိ်န္မွာ တစ္ဖက္သားက ေဖးေဖးမမ မေျပာဘဲ “Yes, you are” ''ဟုတ္တယ္၊ ပ်င္းစရာေကာင္းသူဘဲ'' လို႕ အေငၚတူးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီဆက္ဆံေရးဟာ အနည္းဆံုး အဲဒီေန႕ လူခ်င္းမခဲြမခ်င္း အဆင္ေျပေတာ့မယ္ မထင္ဘူး။

  Bring နဲ႕ take၊ borrow နဲ႕ lend၊ boring နဲ႕ bored စတဲ့ မွားတတ္ေသာစကားလံုးမ်ားမ်ားကို ေနာက္ထပ္မမွားရေအာင္ဘယ္လို ခြဲျခားမလည္းဆိုတာကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ဆရာ Guy Perring မွ ေရးသားရွင္းျပထားပါတယ္။
 • စကားေျပာရာမွာ အသံကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳျခင္း (Be Vocal by Guy ...

  အလုပ္ထဲမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႕ အဓိကအေရးပါတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ တစ္ခုကေတာ့ စကားေျပာဆိုတဲ့အခါ အသံပိုင္းဆုိင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိ႐ွိနားလည္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိေရး အေထာက္အကူျဖစ္ဖို႕ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို အသံုးျပဳတတ္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာဆိုရာမွာ ၀ါက်ထဲမွာပါတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြထဲမွာ ဘယ္ေ၀ါဟာရကို အေလးအနက္ ျပဳသလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ အေရးပါ ပါတယ္။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 4367

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks a lot!
Really noteworthy.
Thank you
Thanks a lot

It sound really good. Sometime We need to express our feeling of deny more softly in common speaking.

Thank you very much for your explanation

Thank u
Thanks

Thank you.

I am a mamber but don't receiveed your message. because
Wow a great lesson!thanks a lot

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service