ေခါင္းေဆာင္နဲ႕ သူေဌး ျခားနားခ်က္

အလုပ္မွာ ကိုယ့္ရဲ႔အႀကီးအကဲက ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လား၊ သူေဌး တစ္ေယာက္လားဆိုတာ အခုေဖာ္ျပမယ့္ အခ်က္ေတြက ခြဲျခားေပးပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္က ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ကိုယ့္ မွာ ဘယ္လိုအႀကီးအကဲမ်ိဳးရွိေနသလဲ။ ေခါင္းေဆာင္နဲ႕တူတဲ့ အႀကီးအကဲလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သူေဌးနဲ႕တူတဲ့ အႀကီးအကဲ လားဆိုတာ အခုေဖာ္ျပမယ့္ အခ်က္ေတြက ခြဲျခားေပးပါလိမ့္မယ္။ ေခါင္းေဆာင္နဲ႕ သူေဌးမတူညီတဲ့ အႀကီးမားဆုံး ကြာျခား ခ်က္ေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ ကြာျခားခ်က္

ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႔ ဝန္ ထမ္းေတြအေပၚမွာ ေမတၱာဂ႐ုဏာႀကီး မားတဲ့ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒါနဲ႕ ဆန္႕က်င္စြာပဲ သူေဌးဆိုတာက ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႔ဝန္ထမ္းေတြအေပၚမွာ ခံစားမႈကင္းမဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္က ကိုယ့္ရဲ႔ ဝန္ထမ္း ေတြရဲ႔ ေျပာဆိုသံေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို နားလည္ သေဘာေပါက္တဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ သူေဌးဆိုတာကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ အသံကိုလည္း နားမေထာင္ဘဲ ကိုယ့္ရဲ႔ အျမင္၊ ကိုယ့္ရဲ႔အတၱကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ တတ္တဲ့ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈမရွိတဲ့ သူမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းမႈကြာျခားခ်က္ အလုပ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုခုရရွိ တဲ့အခါ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က ‘ငါတို႕ရဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ’လို႕ သုံးႏႈန္းတတ္ၿပီး သူေဌးကေတာ့ ‘ငါ့ရဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ’ လို႕ သုံးႏႈန္းတတ္တာက ေခါင္းေဆာင္နဲ႕ သူ ေဌးရဲ႔ ကြာျခားတဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ပီသတဲ့သူကေတာ့ ငါတို႕ရဲ႔ ကုမၸဏီ၊ ငါတို႕ရဲ႔ ႀကိဳးစားမႈ၊ ငါတို႕ ရဲ႔ စြန္႕စားမႈစသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈတိုင္းမွာ အတူႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို အသိ အမွတ္ျပဳေျပာၾကားေလ့ရွိပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကြာျခားခ်က္

သူေဌးတစ္ေယာက္က သူ႕ရဲ႔ လက္ ေအာက္ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ ပညာကို အသုံး ခ်ဖို႕သက္သက္သာေတြးၿပီး ဝန္ထမ္းတစ္ ေယာက္ရဲ႔ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ဖို႕ဆို တာကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားတယ္။ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္ဆိုတာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညီမ်ွတဲ့ သေဘာထားခံယူခ်က္ရွိသူျဖစ္ တယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္မွာရွိတဲ့ ပညာကို အသုံးျပဳ႐ုံသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ရဲ႔ ဝန္ထမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ ႀကိဳးပမ္းတယ္။ အလုပ္ခြင္မွာ ဝန္ထမ္းေတြ ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။အဲဒီလိုကိုယ့္ရဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစတာက ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြအေပၚထားရွိတ့ဲ စိတ္ေစတ နာျဖစ္တယ္။ သူေဌးေတြမွာေတာ့ အဲဒီလို စိတ္ေစတနာမေတြ႔ရတတ္ဘူး။ ဝန္ထမ္း ေတြရဲ႔ ရွိသေလာက္ဦးေႏွာက္ကိုသာအသုံး ခ်သြားတယ္။ အဲဒီဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစတဲ့ ဘယ္လိုအခ်က္မ်ိဳးကိုမွ ခြင့္မျပဳဘူး။


တာဝန္ေပးမႈဆိုင္ရာ ကြာျခားခ်က္

လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုတာဝန္ေပးေစခိုင္း တဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႔ ဝန္ထမ္းကို အမိန္႕ဆန္ တဲ့ စကားလုံးကို သုံးစြဲတတ္သူက သူေဌး ေတြရဲ႔ အမူအက်င့္ပါ။ ‘မင္း ဒီအလုပ္ကို သြားလုပ္လိုက္စမ္း’ ‘မင္း ဒီကိစၥကို လုပ္ကို လုပ္ရမယ္’ ‘သြားလိုက္စမ္း’ စတဲ့အသုံးအ ႏႈန္းေတြကို သူေဌးေတြက သူ႕ရဲ႔ဝန္ထမ္း ေတြအေပၚ သုံးႏႈန္းတတ္ပါတယ္။ 
ကိုယ့္ရဲ႔ အႀကီးအကဲကေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ဆိုရင္ေတာ့ အမိန္႕အာဏာ ဆန္တဲ့ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းေတြၾကား ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခုခုကို တာဝန္ေပး ခ်င္တဲ့အခါမွာ ‘ငါတို႕ ဒါကိုေတာ့ လုပ္သင့္ တယ္’ ‘ဒီလိုေတာ့ ျဖစ္သင့္တယ္’ ‘ဒီကိစၥ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရေအာင္’ စသျဖင့္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းတာဝန္ေပး တတ္တာက ေခါင္းေဆာင္နဲ႕ သူေဌးရဲ႔ ကြာျခားခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုပါ။


ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကြာျခားခ်က္

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က ကိုယ့္ ရဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ လို႕ သေဘာထားတတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္း ခြင္မွာ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႕ တသားထဲရွိေန တတ္တာက ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြပါ။ သူေဌးကေတာ့ အဲဒါနဲ႕ ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာထားတတ္ပါတယ္။ သူေဌးတစ္ ေယာက္က သူ႕ရဲ႔ဝန္ထမ္းေတြကို ပိုက္ ဆံေပးၿပီး ခိုင္းေစလို႕ရတဲ့သူေတြလို႕ သေဘာထားတာေၾကာင့္ ေမာက္မာစြာနဲ႕ ကိုယ့္ရဲ႔လက္ေအာက္ငယ္သားလို သေဘာ ထားတတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အတူတြဲၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ သူေတြလို႕ သေဘာမထားႏိုင္ဘဲ ေငြေပးၿပီး ခိုင္းလို႕ရတဲ့သူေတြလို႕ သေဘာထားတတ္ ပါတယ္။ ဒါက ဆက္ဆံေရးပိုင္းမွာ သူေဌး နဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကြာျခားခ်က္တစ္ခုပါ။


အလုပ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကြာျခားခ်က္


ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က အလုပ္ နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေရရွည္ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္ မွန္းခ်က္ထားရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ကုမၸဏီ ရဲ႔ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေမ်ွာ္မွန္း ၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။ သူေဌး ကေတာ့ အဲဒီလိုသေဘာထားမ်ိဳးမရွိတတ္ ၾကပါဘူး။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ဆို ေရ ရွည္ကိုမၾကည့္ဘဲ ဆုံးျဖတ္တတ္ပါတယ္။ ေရတိုအျမင္ကိုပဲၾကည့္ၿပီး ေနာက္ထပ္ဘာ ျဖစ္ျဖစ္ မစဥ္းစားတတ္ၾကပါဘူး။


လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ Customer ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ယုံၾကည္မႈအမွတ္တံ ဆိပ္တစ္ခုကို ရယူႏိုင္ဖို႕ ႀကိဳးစားတာက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ႔ မူလရည္မွန္း ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သူေဌးကေတာ့ သူနဲ႕ ဆန္႕က်င္စြာပဲ ေရတိုအက်ိဳးအျမတ္အ တြက္ နာမည္ေကာင္းကို သိပ္အေလး မထားတတ္ၾကပါဘူး။ အရပ္စကားနဲ႕ဆို တစ္နပ္စားဉာဏ္လို႕ ေျပာလို႕ရပါတယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္းကို သိပ္အေလးအ နက္မထားဘဲ အက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုတည္း ကိုသာ ၾကည့္တတ္တာက သူေဌးနဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္ရဲ႔ အႀကီးမားဆုံး ကြာျခားခ်က္ျဖစ္ ပါတယ္။


စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကြာျခားခ်က္


စီမံခန္႕ခြဲမႈနဲ႕ပတ္သက္ရင္ ေခါင္း ေဆာင္ဆိုသူေတြက ကိုယ့္ရဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ ကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႕ တာဝန္ခြဲေ၀ေပး ေလ့ရွိပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘယ္ ေတာ့မွ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ကို အေသးစိတ္ကအစ စီမံခန္႕ခြဲတာမ်ိဳး မလုပ္ေဆာင္ပါဘူး။ သူေဌးေတြကေတာ့ ဝန္ထမ္းရဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းကို အေသး စိတ္စီမံခန္႕ခြဲတတ္တာေၾကာင့္ အဖြဲ႕လိုက္ တိုးတက္မႈေတြ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြက ေအာင္ျမင္ မႈရွိသင့္သေလာက္ မရွိဘဲ ဆုံး႐ႈံးရတတ္ပါ တယ္။ အေသးစိတ္ကအစ လိုက္လံေျပာ ဆိုမႈေတြေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ တက္ႂြက မႈေတြ ဆုံး႐ႈံးရသလို လုပ္ငန္ခြင္အတြင္းမွာ လည္း ေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ ေ၀းကြာသြားတတ္ ပါတယ္။


ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာကေတာ့ ဝန္ထမ္းအားလုံးကို သူ႕က်ြမ္းက်င္မႈနဲ႕သူ တာဝန္ခြဲေ၀ေပးတယ္။ အေသးစိတ္ကအစ သူ ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ မလုပ္ဘူး။ ဝန္ထမ္းေတြကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတယ္။ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကြာျခားခ်က္ ကလည္း ေခါင္းေဆာင္နဲ႕ သူေဌးရဲ႔ ကြာျခားခ်က္ေတြထဲက အဓိကအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။


ေက်ာ့ေကခိုင္ (အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္)

Views: 939

Reply to This

Replies to This Discussion

But some heads are only interested in their position not to loose. They also never consider about the staff's affair .

Believe it.

Sorry I simply disagree this. I feel your write this based on opinions not on facts. 

I agree with you. I feel so.

me too
So Good!

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service