အခန္႕သုံးအဂၤလိပ္စကားအသုံးမ်ားျဖင့္ အီးေမးလ္ေရးသားျခင္း

[Zawgyi]

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုသုံးတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ semi-formal လို႕ေခၚတဲ့ အလြန္ယဥ္ေက်းေသာအသုံး ႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးအသုံးၾကားက မေလွ်ာ့မတင္းလြန္းတဲ့ အေခၚအေဝၚ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကိုသာ တြင္တြင္သုံးၾကပါတယ္။ ခင္မင္ပ်ဴငွါ တဲ့ အေခၚအေဝၚ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ယဥ္ေက်းေသာအခန္႔သုံး အသုံးအႏႈန္း၊ ဝါက်ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား ေရာေႏွာျပီးသုံးတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္မသိကြၽမ္းတဲ့ ကိုယ့္အသိုင္းအဝန္းရဲ့ျပင္ပမွ လူမ်ား၊ အျခားကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးသားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရုံးဆန္ဆန္ အခန္႕သုံး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို သုံးၾကပါတယ္။

အခန္႕သုံး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႕ေရးတဲ့ အီးေမးလ္ေတြကို ကုန္ပစၥည္းမွာယူ/ဝယ္ယူရာ၊ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးရာ၊ ေတာင္းပန္ရာ အစရွိတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ သုံးၾကျပီး ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးတခ်ိဳ႕မွာေတာ့ မိမိရဲ့ အထက္ကျဖစ္ေစ ေအာက္ကျဖစ္ေစ ရာထူးအဆင့္ကြဲတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ (colleague လို႕အဂၤလိပ္လိုေခၚပါတယ္) မ်ားထံအီးေမးလ္ေပးပို႕ရာမွာ အခန္႕သုံး အဂၤလိပ္စကားသုံးၾကပါတယ္။

ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက သင့္ကို အခန္႕သုံးအဂၤလိပ္စကားအသုံးမ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ထုတ္ ခဲြျခား သုံးစြဲႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

အီးေမးလ္အဖြင့္ နဲ႕ အပိတ္ - Openings and closings


ပုံမွန္သုံးေနက် အီးေမးလ္အဖြင့္ နဲ႕ အပိတ္ေတြကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႕ စာေရးသူက အခန္႕သုံး သုံးထား မထားကို ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ Dear .... အစရွိတဲ့ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားအျပီးမွာ opening sentences လို႕ေခၚတဲ့ အီးေမးလ္အဖြင့္ဝါက် လာပါတယ္။ အခန္႕သုံး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုသုံးထားတဲ့ အီးေမးလ္အဖြင့္ဝါက် တခ်ိဳ႕ကေတာ့ -

• I hope that all is well with you. (သင္အားလုံးအဆင္ေျပေနသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္)
• I was just emailing to request some assistance. (အကူအညီတခ်ိဳ႕ေတာင္းခံရန္ ကြၽန္ဳပ္ အီးေမးလ္ေပးပို႕ျခင္းျဖစ္သည္) (ပိုမိုယဥ္ေက်းသည့္ဝါက်ျဖစ္ေစရန္ past continuous tense ကိုသုံးထားသည္ကို သတိျပဳမိပါသလား)
• Thank you for your email of 12 March. (သင္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ပို႕လိုက္ေသာ အီးေမးလ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)


အထက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္အဖြင့္မ်ားကို အစိုးရ ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကားေရးတဲ့ အလြန္အလုပ္သေဘာဆန္တဲ့ အီးေမးလ္ေတြမွာမသုံးပါဘူး။ အေႂကြးေတာင္းတဲ့စာလိုမ်ိဳးေတြမွာလဲ မသုံးၾကပါဘူး။


အတိုသုံးမ်ား - Contractions


အခန္႕သုံး အဂၤလိပ္ဘာသာအီးေမးလ္ေတြမွာ I’m, he’d, you’ll စတဲ့ အတိုသုံးမ်ားကိုမသုံးပါဘူး။

အခန္႕သုံး - I am writing to ask if you have seen the news from Mr Dalton. (Mr Dalton ထံမွသတင္းကို သင္ျမင္ျပီးပါသလား သိလို၍ ကြၽန္ဳပ္ စာပို႕ျခင္းျဖစ္သည္)
အနည္းငယ္ ရုံးဆန္တဲ့အသုံး (semi-formal)/ အရပ္သုံး - I’m writing to ask if you’ve seen the news from Jo. (ဆိုလိုရင္း မွာအထက္ပါ ဝါက်ႏွင့္ တူတူပင္ျဖစ္သည္)


ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွျခင္း၊ခြင့္ျပဳျခင္း စသည္ကိုျပေသာၾကိယာမ်ား - Modal verbs


ယဥ္ေက်းစြာေတာင္းဆိုျခင္း နဲ႕ ညႊန္ၾကားျခင္းတို႕အတြက္ would ၊ could အစရွိတဲ့ modal verb ေတြကိုသုံးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရင္းႏွီးစြာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးသုံးရာမွာနဲ႕ အနည္းငယ္ ရုံးဆန္တဲ့အသုံးေတြမွာလဲ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွျခင္း၊ခြင့္ျပဳျခင္း စသည္ကိုျပေသာၾကိယာေတြကို အလားတူသုံးၾကပါေသးတယ္။


အခန္႕သုံး - Would you be able to deliver the report by tomorrow? (သင္ မနက္ျဖန္မွာ အစီရင္ခံစာတင္ေပးႏိုင္မလားဗ်ာ)
အနည္းငယ္ ရုံးဆန္တဲ့အသုံး (semi-formal) - Can you deliver the report by tomorrow? (ဆိုလိုရင္း မွာအထက္ပါ ဝါက်ႏွင့္ တူတူပင္ျဖစ္သည္)

အခန္႕သုံး - Could you ask David to come to the meeting? (David ကို အစည္းအေဝးတက္ဖို႕ လာခိုင္းေပးပါလား)
အနည္းငယ္ ရုံးဆန္တဲ့အသုံး (semi-formal) - Can you ask David to come to the meeting? (ဆိုလိုရင္း မွာအထက္ပါ ဝါက်ႏွင့္ တူတူပင္ျဖစ္သည္)


ေမးခြန္းမ်ား - Questions


ရုံးသုံး၊ အခန္႕သုံး အဂၤလိပ္ဘာသာအီးေမးလ္ေတြမွာ တိုက္႐ိုက္ေမးခြန္း direct questions ေတြထက္ သြယ္ဝိုက္ေမးခြန္း indirect questions ေတြကိုသာအသုံးမ်ားပါတယ္။

အခန္႕သုံး - I wonder if you would like to join us for dinner on Tuesday. (အဂၤါေန့မွာ သင္ကြၽန္ုပ္တို႕နဲ႕အတူ ညစာစားႏိုင္မလား သိခ်င္ပါတယ္)
အရပ္သုံး - Do you want to join us for dinner on Tuesday? (အဂၤါေန့မွာ ခင္ဗ်ားကြၽန္ေတာ္တို႕နဲ႕အတူ ညစာစားႏိုင္မလားဗ်)

အခန္႕သုံး - Could you see if the components have been ordered yet? (စက္အစိတ္အပိုင္းေတြ မွာျပီးျပီလားဆိုတာကို တစ္ခ်က္ေလာက္စစ္ေဆးေပးႏိုင္ပါလား)
အရပ္သုံး - Have the components been ordered yet? (စက္အစိတ္အပိုင္းေတြ မွာျပီးျပီလားဗ်)


ယဥ္ေက်းတဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားလုပ္တဲ့အခါမွာလဲ သြယ္ဝိုက္ေမးခြန္း indirect question ကို သုံးေလ့ရွိပါတယ္။

အခန္႕သုံး - Would you like to see the new prototype? (ပုံစံငယ္ကို သင္ၾကည့္လိုပါသလား)
အရပ္သုံး - Do you want to see the new prototype? (ပုံစံငယ္ကို ၾကည့္မလားဗ်)


ေဝါဟာရအသုံး - Vocabulary


ရုံးသုံး၊ အခန္႕သုံး အဂၤလိပ္ဘာသာအီးေမးလ္ေတြမွာ အရပ္သုံး ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အီးေမးလ္ေတြနဲ႕ အနည္းငယ္ကြဲျပားတဲ့ ေဝါဟာရအသုံး ေတြပါပါတယ္။ အရပ္သုံး ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အီးေမးလ္ေတြကေတာ့ phrasal verb ေတြကို လိႈင္လိႈင္သုံးျပီး စကားေျပာအတိုင္းနီးပါး ေရးၾကပါတယ္။

အခန္႕သုံး - I would like to request some assistance. (ကြၽန္ုပ္အကူအညီရလိုေၾကာင္းေတာင္းဆိုပါတယ္)
အရပ္သုံး - I’d like to ask for some help. (ကြၽန္ေတာ္အကူအညီေတာင္းလိုပါတယ္)

အခန္႕သုံး - Once I have received the information from our suppliers, I will reply to Mr Brown’s email. (ကြၽန္ုပ္၏ကုန္ပို႕သူမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရလွ်င္ရျခင္း Mr Brown ၏ အီးေမးလ္အား အေၾကာင္းျပန္ပါမယ္)
အရပ္သုံး - After I hear back from the suppliers, I’ll get back to Mr Brown. (ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ့ကုန္ပို႕သူမ်ားထံမွ သတင္းရတာနဲ႕ Mr Brown အားအက်ိဳးအေၾကာင္းျပန္ေျပာပါမယ္)


တခ်ိဳ႕အသုံးေတြမွာ ေအာက္မွာျပထားတဲ့အတိုင္း အခန္႕သုံး၊ အရပ္သုံး သိသိသာသာ ကြဲျပားတာေလးေတြရွိပါတယ္။ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ထဲမွာ အခန္႕သုံး နဲ႕ အရပ္သုံးကိုတြဲေရးမိရင္ေတာ့ နားလည္ဖို႕မခက္ေပမဲ့ စာ'လွ' မွာမဟုတ္ပါဘူး။


အခန္႕သုံး - Thank you
အခန္႕သုံး - I would like to apologize for …
အခန္႕သုံး - I would appreciate it if you …
အခန္႕သုံး - Would you happen to know … ?
အခန္႕သုံး - Unfortunately, I will not be able to …
အခန္႕သုံး - I am unable to say whether …
အခန္႕သုံး - I would rather not …

အရပ္သုံး - Thanks
အရပ္သုံး - Sorry for …
အရပ္သုံး - Can you … ?
အရပ္သုံး - Do you know … ?
အရပ္သုံး - I can’t …
အရပ္သုံး - I don’t know whether …
အရပ္သုံး - I don’t want to …


ဒီေလာက္ဆိုရင္ စာဖတ္သူတို႕ အခန္႕သုံးအဂၤလိပ္စကားအသုံးမ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ထုတ္ ခဲြျခား သုံးစြဲႏိုင္ျပီလို႕ ထင္ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္ဖို႕အတြက္ကေတာ့ အဆက္မျပတ္ေရရွည္ ေလ့လာရပါမယ္။ ျဖတ္လမ္းမရွိပါဘူး။ သင္တန္းတက္ရန္အခ်ိန္မေသးဘူးဆိုရင္ Myanmar Network ရဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာမ်ား ကို ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

[Unicode]

အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ များသောအားဖြင့် semi-formal လို့ခေါ်တဲ့ အလွန်ယဉ်ကျေးသောအသုံး နှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးအသုံးကြားက မလျှော့မတင်းလွန်းတဲ့ အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်းများကိုသာ တွင်တွင်သုံးကြပါတယ်။ ခင်မင်ပျူငှါ တဲ့ အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်းများကို ယဉ်ကျေးသောအခန့်သုံး အသုံးအနှုန်း၊ ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံများ ရောနှောပြီးသုံးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်မသိကျွမ်းတဲ့ ကိုယ့်အသိုင်းအဝန်းရဲ့ပြင်ပမှ လူများ၊ အခြားကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းများကို ဆက်သွယ်ရေးသားမယ်ဆိုရင်တော့ ရုံးဆန်ဆန် အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို သုံးကြပါတယ်။

အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ရေးတဲ့ အီးမေးလ်တွေကို ကုန်ပစ္စည်းမှာယူ/ဝယ်ယူရာ၊ ကြိုတင်စာရင်းပေးရာ၊ တောင်းပန်ရာ အစရှိတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ သုံးကြပြီး ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းကြီးတချို့မှာတော့ မိမိရဲ့ အထက်ကဖြစ်စေ အောက်ကဖြစ်စေ ရာထူးအဆင့်ကွဲတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (colleague လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ပါတယ်) များထံအီးမေးလ်ပေးပို့ရာမှာ အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားသုံးကြပါတယ်။

အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များက သင့်ကို အခန့်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားအသုံးများထဲမှ တချို့ကို ဖော်ထုတ် ခွဲခြား သုံးစွဲနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။

အီးမေးလ်အဖွင့် နဲ့ အပိတ် - Openings and closings


ပုံမှန်သုံးနေကျ အီးမေးလ်အဖွင့် နဲ့ အပိတ်တွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ စာရေးသူက အခန့်သုံး သုံးထား မထားကို ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Dear .... အစရှိတဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားအပြီးမှာ opening sentences လို့ခေါ်တဲ့ အီးမေးလ်အဖွင့်ဝါကျ လာပါတယ်။ အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသုံးထားတဲ့ အီးမေးလ်အဖွင့်ဝါကျ တချို့ကတော့ -

• I hope that all is well with you. (သင်အားလုံးအဆင်ပြေနေသည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်)
• I was just emailing to request some assistance. (အကူအညီတချို့တောင်းခံရန် ကျွန်ုပ် အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်) (ပိုမိုယဉ်ကျေးသည့်ဝါကျဖြစ်စေရန် past continuous tense ကိုသုံးထားသည်ကို သတိပြုမိပါသလား)
• Thank you for your email of 12 March. (သင် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင်ပို့လိုက်သော အီးမေးလ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်)


အထက်ဖော်ပြပါ အီးမေးလ်အဖွင့်များကို အစိုးရ နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များကြားရေးတဲ့ အလွန်အလုပ်သဘောဆန်တဲ့ အီးမေးလ်တွေမှာမသုံးပါဘူး။ အကြွေးတောင်းတဲ့စာလိုမျိုးတွေမှာလဲ မသုံးကြပါဘူး။


အတိုသုံးများ - Contractions


အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာအီးမေးလ်တွေမှာ I’m, he’d, you’ll စတဲ့ အတိုသုံးများကိုမသုံးပါဘူး။

အခန့်သုံး - I am writing to ask if you have seen the news from Mr Dalton. (Mr Dalton ထံမှသတင်းကို သင်မြင်ပြီးပါသလား သိလို၍ ကျွန်ုပ် စာပို့ခြင်းဖြစ်သည်)
အနည်းငယ် ရုံးဆန်တဲ့အသုံး (semi-formal)/ အရပ်သုံး - I’m writing to ask if you’ve seen the news from Jo. (ဆိုလိုရင်း မှာအထက်ပါ ဝါကျနှင့် တူတူပင်ဖြစ်သည်)


ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်း၊ခွင့်ပြုခြင်း စသည်ကိုပြသောကြိယာများ - Modal verbs


ယဉ်ကျေးစွာတောင်းဆိုခြင်း နဲ့ ညွှန်ကြားခြင်းတို့အတွက် would ၊ could အစရှိတဲ့ modal verb တွေကိုသုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရင်းနှီးစွာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသုံးရာမှာနဲ့ အနည်းငယ် ရုံးဆန်တဲ့အသုံးတွေမှာလဲ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်း၊ခွင့်ပြုခြင်း စသည်ကိုပြသောကြိယာတွေကို အလားတူသုံးကြပါသေးတယ်။


အခန့်သုံး - Would you be able to deliver the report by tomorrow? (သင် မနက်ဖြန်မှာ အစီရင်ခံစာတင်ပေးနိုင်မလားဗျာ)
အနည်းငယ် ရုံးဆန်တဲ့အသုံး (semi-formal) - Can you deliver the report by tomorrow? (ဆိုလိုရင်း မှာအထက်ပါ ဝါကျနှင့် တူတူပင်ဖြစ်သည်)

အခန့်သုံး - Could you ask David to come to the meeting? (David ကို အစည်းအဝေးတက်ဖို့ လာခိုင်းပေးပါလား)
အနည်းငယ် ရုံးဆန်တဲ့အသုံး (semi-formal) - Can you ask David to come to the meeting? (ဆိုလိုရင်း မှာအထက်ပါ ဝါကျနှင့် တူတူပင်ဖြစ်သည်)


မေးခွန်းများ - Questions


ရုံးသုံး၊ အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာအီးမေးလ်တွေမှာ တိုက်ရိုက်မေးခွန်း direct questions တွေထက် သွယ်ဝိုက်မေးခွန်း indirect questions တွေကိုသာအသုံးများပါတယ်။


အခန့်သုံး - I wonder if you would like to join us for dinner on Tuesday. (အင်္ဂါနေ့မှာ သင်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူ ညစာစားနိုင်မလား သိချင်ပါတယ်)
အရပ်သုံး - Do you want to join us for dinner on Tuesday? (အင်္ဂါနေ့မှာ ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ညစာစားနိုင်မလားဗျ)

အခန့်သုံး - Could you see if the components have been ordered yet? (စက်အစိတ်အပိုင်းတွေ မှာပြီးပြီလားဆိုတာကို တစ်ချက်လောက်စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါလား)
အရပ်သုံး - Have the components been ordered yet? (စက်အစိတ်အပိုင်းတွေ မှာပြီးပြီလားဗျ)


ယဉ်ကျေးတဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်များလုပ်တဲ့အခါမှာလဲ သွယ်ဝိုက်မေးခွန်း indirect question ကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။

အခန့်သုံး - Would you like to see the new prototype? (ပုံစံငယ်ကို သင်ကြည့်လိုပါသလား)
အရပ်သုံး - Do you want to see the new prototype? (ပုံစံငယ်ကို ကြည့်မလားဗျ)


ဝေါဟာရအသုံး - Vocabulary


ရုံးသုံး၊ အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာအီးမေးလ်တွေမှာ အရပ်သုံး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အီးမေးလ်တွေနဲ့ အနည်းငယ်ကွဲပြားတဲ့ ဝေါဟာရအသုံး တွေပါပါတယ်။ အရပ်သုံး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အီးမေးလ်တွေကတော့ phrasal verb တွေကို လှိုင်လှိုင်သုံးပြီး စကားပြောအတိုင်းနီးပါး ရေးကြပါတယ်။

အခန့်သုံး - I would like to request some assistance. (ကျွန်ုပ်အကူအညီရလိုကြောင်းတောင်းဆိုပါတယ်)
အရပ်သုံး - I’d like to ask for some help. (ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းလိုပါတယ်)

အခန့်သုံး - Once I have received the information from our suppliers, I will reply to Mr Brown’s email. (ကျွန်ုပ်၏ကုန်ပို့သူများထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ ရလျှင်ရခြင်း Mr Brown ၏ အီးမေးလ်အား အကြောင်းပြန်ပါမယ်)
အရပ်သုံး - After I hear back from the suppliers, I’ll get back to Mr Brown. (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပို့သူများထံမှ သတင်းရတာနဲ့ Mr Brown အားအကျိုးအကြောင်းပြန်ပြောပါမယ်)


တချို့အသုံးတွေမှာ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း အခန့်သုံး၊ အရပ်သုံး သိသိသာသာ ကွဲပြားတာလေးတွေရှိပါတယ်။ အီးမေးလ်တစ်စောင်ထဲမှာ အခန့်သုံး နဲ့ အရပ်သုံးကိုတွဲရေးမိရင်တော့ နားလည်ဖို့မခက်ပေမဲ့ စာ'လှ' မှာမဟုတ်ပါဘူး။


အခန့်သုံး - Thank you
အခန့်သုံး - I would like to apologize for …
အခန့်သုံး - I would appreciate it if you …
အခန့်သုံး - Would you happen to know … ?
အခန့်သုံး - Unfortunately, I will not be able to …
အခန့်သုံး - I am unable to say whether …
အခန့်သုံး - I would rather not …


အရပ်သုံး - Thanks
အရပ်သုံး - Sorry for …
အရပ်သုံး - Can you … ?
အရပ်သုံး - Do you know … ?
အရပ်သုံး - I can’t …
အရပ်သုံး - I don’t know whether …
အရပ်သုံး - I don’t want to …


ဒီလောက်ဆိုရင် စာဖတ်သူတို့ အခန့်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားအသုံးများထဲမှ တချို့ကို ဖော်ထုတ် ခွဲခြား သုံးစွဲနိုင်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်ကတော့ အဆက်မပြတ်ရေရှည် လေ့လာရပါမယ်။ ဖြတ်လမ်းမရှိပါဘူး။ သင်တန်းတက်ရန်အချိန်မသေးဘူးဆိုရင် Myanmar Network ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများ ကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

Views: 5348

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service