စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ စကားစုမ်ား - အစည္းအေ၀းက်င္းပၿခင္း (အပိုင္း ၂)

Reading the Minutes (notes) of the Last Meeting (ျပီးခဲ့တဲ့အစည္းအေ၀း၏ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကို ဖတ္႐ႈျခင္း)

 

To begin with I’d like to quickly go through the minutes of our last meeting.

(ပထမဦးဆံုး ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႕ ျပီးခဲ့တဲ့ အစည္းအေ၀းရဲ႕ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကို ျမန္ျမန္ေလး တင္ျပလိုပါတယ္)

 

First, let’s go over the report from the last meeting, which was held on (date).

(ပထမဆံုးအေနနဲ႔ (ေန႔စြဲ) မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုး အစည္းအေ၀းရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို တင္ျပလိုပါတယ္)

 

Here are the minutes from our last meeting, which was on (date). (ေဟာဒီမွာ (ေန႔စြဲ) ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အစည္းအေ၀းရဲ႕ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္)

 

Dealing with Recent Developments (လတ္တေလာတိုးတက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း)

 

Jack, can you tell us how the XYZ project is progressing

(ဂ်က္ XYZ စီမံခ်က္ရဲ႕ တိုးတက္မႈအေျခအေနဟာဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာကိုေၿပာၿပႏူိင္မလား)

 

Jack, how is the XYZ project coming along?

(ဂ်က္ XYZ စီမံခ်က္ဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ တိုးတက္ေနၿပီ လဲ)

 

John, have you completed the report on the new accounting package?

(ဂြ်န္ စားရင္ကိုင္ေခ်ာထုပ္အသစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာ ျပီးပါျပီလား)

 

Has everyone received a copy of the Tate Foundation report on current marketing trends?

(လက္ရွိ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Tate Foundation ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို လူတိုင္းရပါျပီလား)

 

Moving Forward  (ေရွ႕ဆက္ျခင္း)


So, if there is nothing else we need to discuss, let’s move on to today’s agenda.

(ကဲဒီလိုဆို တစ္ျခားေဆြးေႏြးစရာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္ ဒီေန႔အစီအစဥ္ကို စလိုက္ၾကရေအာင္)

 

Shall we get down to business?

(လုပ္ငန္းစလိုက္စို႕လား)

 

Is there Any Other Business?

(တစ္ျခားကိစၥရွိပါေသးလား)

 

If there are no further developments, I’d like to move on to today’s topic.

(ေနာက္ထပ္တိုးတက္မႈေတြ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒီေန႔ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာကို စလိုက္ခ်င္ပါတယ္)

 

Introducing the Agenda (အစီအစဥ္ကို တင္ဆက္ျခင္း)


Have you all received a copy of the agenda?

(လူတိုင္း အစီအစဥ္စာရြက္ ရပါျပီလား)

 

There are X items on the agenda. First, … second, … third,… lastly,…

(အစီအစဥ္ထဲမွာ အေၾကာင္းရာ X ခု ပါ ပါတယ္။    ပထမ … …၊ ဒုတိယ … …၊ တတိယ … … ၊ ေနာက္ဆံုး …)

 

Shall we take the points in this order?

(အခ်က္အလက္ေတြကို ဒီအစီအစဥ္အတိုင္း စဥ္းစားၾကရေအာင္လား)

 

If you don’t mind, I’d like to … go in order today (OR) skip item 1 and move on to item 3. I suggest we take item 2 last.

(ကိစၥမရွိဘူးဆိုရင္ ဒီေန႔ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႔ အစီအစဥ္အတိုင္းသြားခ်င္ပါတယ္။ (သို႔) ပထမအေၾကာင္းအရာကို ေက်ာ္ျပီး တတိယ အေၾကာင္းအရာကို စလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ဒုတိယ အေၾကာင္းအရာကိုေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွ စဥ္းစားဖို႔ အၾကံျပဳလုိပါတယ္)

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ စကားစုမ်ား -(အပိုင္း ၁)

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic


Views: 1952

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks for your sharing.

 

thz for ur sharing.

it is good to get me knowledge.

ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။

Thanks for sharing.

I like this post.

This site give me many information.I like to read it. So please share it more if you have more about this site. Thank you for sharing this site to everyone. Thank you very much.

many thks for your  sharing. it is very useful for at present

 

ႊေက်းဇူးပါ...

hundreds of thanks for this page

ko phyo

it is good to get me knowledge

 

 

  • i     hope      you    will   send    section ( 3 ),   associating   with   business

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service