အစည္းအေ၀းကို ဦးေဆာင္က်င္းပရန္ အဂၤလိပ္စကား အသံုးအႏႈန္းမ်ား


အလုပ္လုပ္သူတိုင္း အစည္းအေ၀းေတြနဲ႕ကင္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အစည္းအေ၀းကိုပါ မလြဲမေသြ ဦးေဆာင္ရမွာပါ။ အစည္းအေ၀းကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ဦးေဆာင္က်င္းပႏုိင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈကို အဖြဲ႕အစည္းေတြက အမ်ားႀကီး တန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။ အစည္းအေ၀း စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဦးေဆာင္ က်င္းပသူအေနနဲ႕ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မယ့္ ပံုစံကို သတ္မွတ္ၿပီး သေဘာတူညီထားတဲ့ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္အတုိင္း လိုက္နာဖို႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္ခန္းစာမွာ အားလုံးကိုခ်ဳံငံုမိေအာင္ တင္ျပထားပါတယ္။ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူက အစည္းအေ၀း စတင္ခ်ိန္ ေျပာၾကားရာမွာ ေအာက္ပါ အပိုင္းမ်ား ပါ၀င္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  • တက္ေရာက္လာသူမ်ားရဲ႕ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ရယူၿပီး စနစ္တက် ေနရာယူၾကေစျခင္း
  • ႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားျခင္း
  • အစည္းအေ၀း က်င္းပရတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း
  • အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္နဲ႕ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားျခင္း
  • တက္ေရာက္သူမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ အသီးသီးကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း
  • အစည္းအေ၀း စတင္ျခင္း
အစည္းအေ၀း စတင္ခ်ိန္ ေျပာဆိုပံုကို နမူနာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ အသံုး၀င္မယ့္ စကား အသံုးအႏႈန္းေတြကို ထင္႐ွားေအာင္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
Right, if we could start now.
အခု အစည္းအေ၀း စတင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
First of all, I’d like to welcome you all to Bunbury Industries and, in particular, our guests from our regional offices in Europe and Asia.
ပထမဆံုး အေနနဲ႕ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား အားလံုး အထူးသျဖင့္ ဥေရာပနဲ႕ အာ႐ွ ေဒသ အဆင့္ ႐ံုးမ်ားက ဧည့္သည္မ်ားကို Bunbury စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႐ံုးကေန ႀကိဳဆိုပါတယ္။
As you will be aware, we’ve called this meeting in order to clarify some of the issues arising from our 2010 strategy.
သိ႐ွိၾကၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာ နဲ႕ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ကိစၥရပ္ အခ်ိဳ႕ကို ႐ွင္းလင္းလိုတဲ့ အတြက္ ဒီအစည္းအေ၀းကို ေခၚယူရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
I trust you all have a copy of the agenda and the meeting should take about two hours, so I aim to finish by 12.30 at the latest.
အားလံုး အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ ရ႐ွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းက ၂နာရီေလာက္ ၾကာမွာမို႕ ၁၂နာရီခြဲထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အစည္းအေ၀း ၿပီးႏုိင္မယ္လို႕ ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္။
John has agreed to take the minutes and Peter is going to give us some background.
ဂၽြန္က မွတ္တမ္း ေရးသားပါမယ္။ ပီတာက ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္ေတြကို ဦးစြာ တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
So Peter, would you like to start…
အခု ပီတာကို စတင္ ေျပာၾကားဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ...
အစည္းအေ၀း ဦးေဆာင္က်င္းပသူဟာ အဖြင့္ ေျပာၾကားရာမွာ အစည္းအေ၀း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ၿပီးစီးႏိုင္ဖို႕ အထူးႀကိဳးစားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အစည္းအေ၀း ဖြင့္လွစ္ပံုကေတာ့ စနစ္တက် အေလးအနက္ ဖြင့္လွစ္တဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ ဌာနခြဲေတြ၊ ဌာနေတြမွာ အလြတ္သေဘာ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကိုလည္း သံုးႏုိင္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအတုိင္း ခပ္တိုတို ေျပာၾကားၿပီးေတာ့လည္း အစည္းအေ၀းကို စတင္ႏိုင္ပါတယ္။
OK, let’s start.
ကဲ စ လုိက္ၾကစို႕။
Thanks for coming and you all got a copy of the agenda by email. အစည္းအေ၀းလာတက္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူး တင္ ပါတယ္။အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ကိုလည္း အီးေမးလ္နဲ႕ ပို႕ထားပါတယ္။
Let’s try and finish by 11.
၁၁နာရီမွာ ၿပီးႏုိင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးၾကပါမယ္။
First item on the agenda is recruitment, Claire?
ပထမဆံုးေဆြးေႏြးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ၀န္ထမ္းသစ္ခန္႕ထားေရးျဖစ္ပါတယ္။ ကလဲယာ က ေဆြးေႏြးေပးပါဦး။
အစည္းအေ၀း မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ရပ္ကေတာ့ သေဘာတူညီထားတဲ့ အစီအစဥ္ကေန ေသြဖည္သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေဆာင္က်င္းပသူရဲ႕ အခန္းက႑ကေတာ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဆီ ျပန္ၿပီး ဦးတည္ေပးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ဖို႕ အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း အခ်ိဳ႕ ႐ွိပါတယ္။
I think we are getting sidetracked here, let’s get back to the agenda.
ဒါဆိုရင္ေတာ့ အစီအစဥ္ကေန ေခ်ာ္ထြက္သြားၿပီထင္ပါတယ္။ အစီအစဥ္အတုိင္းဘဲ ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္။
I think we are moving away from the point, let’s return to the agenda.
လိုရင္းအခ်က္ မဟုတ္ေတာ့ဘူးထင္ပါတယ္။ အစီအစဥ္မွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးၾကပါ။
It’s an interesting discussion, but perhaps we can save it for a separate meeting.
စိတ္၀င္စားစရာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သီးျခားအစည္းအေ၀းတစ္ခုလုပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရမယ္ ထင္ပါတယ္။
ဦးေဆာင္က်င္းပသူအေနနဲ႕ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း ျဖစ္ေစဖို႕ကိုလည္း သတိထားၿပီး အခ်ိန္နဲ႕ ေဆြးေႏြးၾကဖို႕ တိုက္တြန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
I’m wary of the time, so can we move on to item 3 on the agenda.
အခ်ိန္သိပ္မရေတာ့တဲ့အတြက္ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ နံပါတ္ ၃ ကို ဆက္ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္။
Time is running short, so shall we turn to the next item.
အခ်ိန္နည္းေနတဲ့အတြက္ ေနာက္ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကို ကူးေျပာင္းပါမယ္။
ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဦးေဆာင္က်င္းပသူတစ္ဦးအေနနဲ႕ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာသူအားလံုး ပါ၀င္ ေျပာဆိုႏိုင္ေအာင္လည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရပါတယ္။
စကားနည္းသူေတြကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖို႕ အားေပးရာမွာ ဘာမွလည္း မေျပာဘူးလို႕ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္တဲ့ You’ve been very quiet (စကားနည္းလွခ်ည္လား)။ We haven’t heard from Tricia yet (ထရီ႐ွာရဲ႕ စကားသံကို မၾကားရေသးဘူး) စသည္ျဖင့္ ေျပာတာဟာ သိပ္မေကာင္းပါဘူး။ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႐ွိေၾကာင္း၊ ထင္ျမင္ခ်က္ကို တန္ဖိုး ထားေၾကာင္း ထင္႐ွားေစတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ားက ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဥပမာ...
You have knowledge in this field, Emma. What’s your view?
အင္မာကေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာမွာ သိနားလည္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုမ်ား ထင္ျမင္ပါသလဲ လို႕ ေျပာၾကားႏုိင္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ဦးေဆာင္က်င္းပသူက အစည္းအေ၀းကို စနစ္တက် အၿပီးသတ္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။
Well, can I draw the meeting to a close now.
အခုအစည္းအေ၀းကို အၿပီးသတ္ပါေတာ့မယ္။
Let’s review the main points of our discussion.
ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြကို ျပန္သံုးသပ္ ၾကရေအာင္.
We decided that…………….
ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ... ျဖစ္ပါတယ္။
Mel, you are going to check………………….
မယ္လ္ ကေတာ့ ... ကုိ စစ္ေဆးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Thank you, that’s all for today.
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီေန႕ အစည္းအေ၀းကေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႕ဘဲ အၿပီးသတ္ပါမယ္။

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

Views: 6775

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks for sharing.

A good post! it helps me very much.

great , thank you

Very useful topic and thanks for your sharing knowledge.

THANK
I feltplease this agenda
so, thinks alot
thanls
Thank .

Thank you. Good post.

I can't copy this.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service