ျဗိတိသွ်ေကာင္စီရွိ အခမဲ့အဂၤလိပ္စာသင္တန္း

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီရွိ WAVE အဖြဲ႕မွလာမည့္သင္တန္းကာလအတြင္း၌ အခမဲ႕အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမည့္ သင္တန္းအားစတင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား maungshweyee@gmail.com သို႕လိပ္မူျပီးစံုစမ္းေမးျမန္ႏိုင္ပါသည္။ (သင္တန္းႏွင့္ပက္သက္ေသာအေသးစိတ္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအား E mail ျဖင့္သာဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။)

Views: 624

Reply to This

Replies to This Discussion

စတင္မည့္ေန႔ရက္၊အခ်ိန္ႏွင့္ၾကာျမင့္ကာလသိရွိလိုပါသည္

စတင္မည့္ေန႔ရက္၊အခ်ိန္ႏွင့္ၾကာျမင့္ကာလသိရွိလိုပါသည္

may i also want to  know when ?

Thank a lots

တက္ေရာက္လိုသူမ်ား maungshweyee@gmail.com သို႕ အီးေမးလ္ပို႕၍ စံုစမ္းေမးျမန္ႏိုင္ပါသည္။ Thank you!

when ?  where ? and how long will it takes?

and I also want to know the time table.

ေက်းဇူးျပဳ၍ maungshweyee@gmail.com သို႕ အီးေမးလ္ပို႕၍ စံုစမ္းေမးျမန္ႏိုင္ပါသည္။ Thank you!

 

hi
Thank you.
GCE level သင္‌တန္‌း‌ေတြ‌ေရာဖြင္‌့ပါသလား

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service