နားမလည္ေသာအသံုးမ်ားကိုေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

လာေရာက္ဖတ္ရွဳ သူမ်ားကိုေက်ဇူးတင္ပါသည္။

Aung Naing Soe

၃၈၁။ Send me an account.
  ေငြေတာင္းခံလႊာကို   ကၽြႏ္ုပ္ထံပို႕လုိက္ပါ။
၃၈၂။ You must keep your accounts in order;
  သင္၏ ေငြစာရင္းကို   အစီအစဥ္တက်ထားရမည္။
       an account book.
  ေငြစာရင္းစာအုပ္။
   ၃၈၃။ I have (opened) an account with
    the Central Bank.
  ဗဟိုဘဏ္တြင္ ဘဏ္စာရင္း      ဖြင့္ထားပါသည္။          

    ၃၈၄။I have an account at the Yoma Co.
  ႐ိုးမကုမၸဏီတြင္   (အေၾကြး၀ယ္ႏိုင္ရန္)   စာရင္းဖြင့္ထားသည္။
    a full account of his holiday.
  သူ႕အားလပ္ရက္ အတြင္းက   သူ႕အေတြ႕အၾကံဳဇာတ္လမ္းစံု။
   ၃၈၅။ He is studying accountancy.
  စာရင္းကိုင္ပညာကို သူ   ေလ့လာသင္ၾကားေနသည္။
    ၃၈၆။He employs an accountant to deal
    with his income tax:
  ၀င္ေငြခြန္ ကိစၥေဆာင္႐ြက္ရန္   စာရင္းကိုင္ တစ္ဦးခန္႕ထားသည္။
 ၃၈၇။I can account for the mistake.
  အမွားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္   ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။                                      

       ၃၈၈။  She stayed indoors on account
    of the bad weather.
  ရာသီဥတု ဆိုး၀ါးေသာေၾကာင့္   သူ အိမ္ျပင္မထြက္ေပ။
    ၃၈၉။You don't have to leave early on
    my account.
  ငါ့အတြက္ေၾကာင့္ မင္း   ေစာေစာသြားစရာမလိုပါဘူး။
    ၃၉၀။   On no account must  you open that
    door.
မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွၽ   ဤတံခါးကိုမင္းမဖြင့္ပါႏွင့္။
    ၃၉၁။   We must take his illness into
    account when assessing his work.

  သူ၏လုပ္ငန္းကို အကဲ   ျဖတ္လွၽင္သူ၏နာမက်န္း   ျဖစ္မႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ထည့္သြင္း   စဥ္းစားရမည္။                                                                                        

၃၉၂။     She refused to give an answer to his questions.
  သူ႕ေမးခြန္းမ်ားကို မိန္းကေလးက   အေျဖမေပးဘဲေနသည္။                                

 ၃၉၃။  The answer to your transport difficulties
    is to buy a car.

  သြားေရးလာေရးျပႆနာ   အခက္အခဲအတြက္ အေျဖကေတာ့   ကားတစ္စီး၀ယ္လိုက္ဖို႕ပဲ။
   ၃၉၄။ Answer my questions, please;
  တစ္ဆိတ္ေလာက္ ကၽြန္ေတာ္   ေမးတဲ့ေမးခြန္းကို ေျဖပါ။
   ၃၉၅။ Why don't you answer the letter?
  ဘာျဖစ္လို႕ စာမျပန္တာလဲ။
   ၃၉၆။ He answered the telephone as soon as it rang;
  တယ္လီဖုန္းျမည္သည္ႏွင့္   သူ ထူးလိုက္သည္။
   ၃၉၇။ Could you answer the door, please?
  တံခါးေခါက္သံၾကားတယ္၊   သြားၾကည့္လိုက္ပါဦး။
   ၃၉၈။ This will answer my requirements.   ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္   လံုေလာက္ပါတယ္။
    ၃၉၉။The police have found a man answering
    (to) that description.

  ရဲတို႕သည္ ထိုသို႕ ပံုပန္းသဏၭာန္   ရွိသူကို ေတြ႕ရွိသြားၾကသည္။
   ၄၀၀။ I will be answerable to you for his good
    behaviour;
သူ ေကာင္းေကာင္းေနဖို႕   ကၽြန္ေတာ္ တာ၀န္ယူပါတယ္။
   ၄၀၁။ She is answerable for the whole project.
  စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအတြက္   သူ႕မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။                                            

  ၄၀၂။    I'll answer to your mother for you safety.
  မင္းမွဲ႕တစ္ေပါက္ မစြန္းရေအာင္   ငါတာ၀န္ယူေၾကာင္း မင္းအေမကို   ေျပာခဲ့ပါ့မယ္။                                                                                      

 ၄၀၃။    You'll answer for your rudeness one day!
  မင္းရဲ႕ ႐ိုင္းပ်မႈအတြက္   တစ္ေန႕ေန႕မွာ မင္း   ဒုကၡလွလွေရာက္လိမ့္မယ္။

    ၄၀၄။It's time the government acted to lower taxes.
  အစိုးရက အခြန္ေတာ္ေလွၽာ့ေကာက္ရန္   တစ္ခုခုလုပ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ။
၄၀၅။    He acted foolishly at the meeting.
  သူသည္ အစည္းအေ၀းတြင္   မဆင္မျခင္ျပဳမူသည္။
  ၄၀၆။ He has acted (the part of Romeo) in 
    many theatres;

  ဇာတ္႐ံု အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္   (႐ိုမီယိုအျဖစ္) သူ   သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
   ၄၀၇။ I thought he was dying, but he was only
    acting
(= pretending).
  ကၽြန္ေတာ္က သူေသေတာ့မယ္လို႕   ထင္တာ၊ ဒါေပမဲ့ သူက   ဟန္ေဆာင္ေနတာကိုး။ 
  ၄၀၈။  Running away is an act of cowardice;
  ထြက္ေျပးျခင္းသည္ သူရဲေဘာေၾကာင္ေသာ   လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။
    ၄၀၉။He committed many cruel acts.
  သူသည္ရက္စက္မႈ အမ်ားအျပား   က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။
    Acts of parliament.
  ပါလီမန္ အက္ဥပေဒမ်ား။
၄၁၀။ This play has five acts.
  ဤျပဇာတ္တြင္အခန္း   (၅) ခန္းရွိသည္။
an act called The Mingalar-U-Nya':
  မဂၤလာဦးညဟု ေခၚေသာ   ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္။

Views: 830

Reply to This

Replies to This Discussion

I've already copied your Miscellaneous and Easy English.

Thanks a lot of your kindness.

May you be fulfill English knowledge to our citizens!

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service