နားမလည္ေသာအသံုးမ်ားကိုေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

လာေရာက္ဖတ္ရွဳ သူမ်ားကိုေက်ဇူးတင္ပါသည္။

 

၃၂၁။It's a quarter after ten.
  ၁၀ နာရီထိုးျပီး ၁၅-မိနစ္။                                                                        

၃၂၂။ They arrived soon after.  သူတို႕ မ်ားမၾကာမီ ေရာက္လာၾကသည္။
 ၃၂၃။After he died we moved house twice.
  သူ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕   အိမ္ႏွစ္ခါ ေျပာင္းေနခဲ့ၾကသည္။
 ၃၂၄။ The country is suffering from the
    aftermath of the war.
  ႏိုင္ငံသည္ စစ္ၾကီး၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို   ခံေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
၃၂၅။He told me afterwards that he had not
    enjoyed the film.
  ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ျပီး ေနာက္မွ   မၾကိဳက္ဘူးဟု သူေျပာသည္။                            

  ၃၂၆။   I won't invite him. After all, I don't
    really know him. သူ႕ကို   ဖိတ္မည္မဟုတ္ပါ။ တကယ္ေတာ့လည္း   သူ႕ကို ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။                                                                              

   ၃၂၇။ So you've come after all.
  မင္း ေပၚလာေသးသကိုး။                                                                        

၃၂၈။  What are you after?
  မင္း ဘာလိုခ်င္တာလဲ။
   ၃၂၉။ The police are after him.
  သူ႕ကို ရဲေတြလိုက္ေနတယ္။                                                                      

 ၃၃၀။I met Maung Maung as I was coming
    home;
အိမ္ျပန္စဥ္ ကၽြန္ေတာ္   ေမာင္ေမာင့္ကို ေတြ႕တယ္။
   ၃၃၁။ We'll be able to talk as we go.
  သြားရင္းနဲ႕ စကားေျပာတာေပါ့။                                                               

  ၃၃၂။  As I am leaving tomorrow, I've bought
    you a present.
နက္ျဖန္   ခရီးထြက္မွာမို႕လို႕ ခင္ဗ်ားအတြက္   လက္ေဆာင္တစ္ခု၀ယ္လာတယ္။
    ၃၃၃။If you are not sure how to behave, do
    as I do.
ဘယ္လိုေနထိုင္ရမယ္ဆိုတာ  မသိရင္ ငါလုပ္တဲ့အတုိင္းလိုက္လုပ္။
    ၃၃၄။ As you know, I'll be leaving tomorrow.
  ခင္ဗ်ားသိတဲ့အတိုင္း   ကၽြန္ေတာ္နက္ျဖန္သြားမယ္။
  ၃၃၅။  Old as I am, I can still fight. အိုေပမဲ့   တစ္ပြဲတစ္လမ္းေတာ့ ႏႊဲႏိုင္ပါေသးတယ္။
   ၃၃၆။ Much as I want to, I cannot go.
    ကၽြန္ေတာ္သြားခ်င္တိုင္း   မသြားႏိုင္ေတာ့ပါ။
    ၃၃၇။Tom is English, as are Dick and Harry.
    Tom  အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးျဖစ္သလို   ထိုနည္းတူစြာ
    Dick ႏွင့္ Harry တို႕လည္း အဂၤလိပ္ေတြပါပဲ။
  ၃၃၈။  The bread was as hard as a brick.
  ဒီေပါင္မုန္႕က အုတ္ခဲလိုပဲမာတယ္။                                                               

၃၃၉။  He was dressed as a woman. သူသည္   မိန္းမတစ္ေယာက္ကဲ့သို ၀တ္စားထားသည္။                                                                                 

၃၄၀။  I am regarded by some people as a bit
    of a fool.

ကၽြန္ေတာ့္ကို   တခ်ိဳ႕ကခပ္႐ူးရူးမိုက္မိုက္ေကာင္လို႕ သေဘာထားၾကတယ္။
  ၃၄၁။He treats the children as adults.
  သူသည္ ကေလးမ်ားကို   လူၾကီးအလား ဆက္ဆံသည္။
    ၃၄၂။He is greatly respected both as a person
    and as a politician.
သူ႕ကို   သာမန္လူပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊   ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအေနျဖင့္   လည္းေကာင္း အလြန္ေလးစားၾကသည္။
   ၃၄၃။ The thief was caught by the police almost
    immediately. As for the stolen jewels,
    they were found in a dustbin.

  ရဲတို႕က သူခိုးကို ခ်က္ခ်င္းလိုလို   ဖမ္းလိုက္ႏိုင္တယ္။ ခိုးရာပါ   လက္၀တ္ရတနာမ်ားကိုမူ   အမိႈက္ပံုးထဲမွ ျပန္ရသည္။
   ၃၄၄။ He acted as if he were mad. သူသည္   ႐ူးသကဲ့သို႕ ျပဳမူသည္။
   ၃၄၅။ He spoke as though he knew all about
    our plans.
ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏   အၾကံမ်ားကို အားလံုးသိေနသကဲ့သို႕   သူေျပာဆိုသည္။
    ၃၄၆။He opened his mouth as if to speak.
  စကားေျပာ မည့္ဟန္ျဖင့္   သူပါးစပ္ျပင္လိုက္သည္။
    ၃၄၇။You look as if you are going to faint.
  ခင္ဗ်ားကို ၾကည့္ရတာ မူးေမ့   သြားမယ့္အတိုင္းပဲ။                                       

၃၄၈။   I'm willing to read his book, but as to
    publishing it,that's a different matter.

  ကၽြန္ေတာ္သူ႕စာအုပ္ကို ဖတ္ပါမယ္။   ဒါေပမဲ့ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ဖို႕ကေတာ့   ေနာက္တစ္ပိုင္းေပါ့။

 ၃၄၉။Although he hurried, the shop was closed
    when he got there.
     သူ အျမန္ဆံုးသြားေသာ္လည္း   သူ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဆိုင္ပိတ္သြားျပီ။
    Note: although should not be followed by but:
              Although he is poor, he is honest.

၃၅၀။He didn't get the job despite all his
    qualifications.
  သူ႕တြင္ အရည္အခ်င္းမ်ား   ႐ွိေသာ္လည္း အလုပ္မရခဲ့ပါ။

Views: 823

Reply to This

Replies to This Discussion

May you be successful in all!

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service