၅၀၁။ Books piled anyhow on shelves.
  စာအုပ္မ်ား စင္ေပၚတြင္   ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္လ်က္ရွိသည္။                                                                  

၅၀၂။ Can you see anything?
  ဘာျမင္ရသလဲ။
    ၅၀၃။I can't see anything.
  ကၽြန္ေတာ္ဘာမွၽမျမင္ရပါ။                                                                              

၅၀၄။You can buy anything you like.
  ဘာမဆို မင္းၾကိဳက္ရာ ၀ယ္ႏိုင္တယ္။
   ၅၀၅။ 'What would you like for your
    birthday?' ေမြးေန႕အတြက္   ဘာမ်ားလိုခ်င္ပါသလဲ။
   ၅၀၆။ 'Anything will do.
  ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ရပါတယ္။
    ၅၀၇။My uncle says I mustn't go but I'm going
    anyway. ဦးေလးကေတာ့   မသြားရဘူးလို႕ေျပာတယ္။   ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့   သြားမွာပဲ။
  ၅၀၈။  Anyway, he can't stop you.
  ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ခင္ဗ်ားကို   တားႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။
     ၅၀၉။  Have you seen my gloves anywhere?:
    I can't find them anywhere.
  ကၽြန္ေတာ့္ လက္အိတ္ကို   တစ္ေနရာရာမွာမ်ား ခင္ဗ်ား   ေတြ႕မိသလား။

ဘယ္ေနရာမွာမွၽ   ရွာမေတြ႕လို႕ပါ။
    ၅၁၀။'Where will I put these?' 'Anywhere will
    do.' ဒါေတြကို ဘယ္မွာ   ထားရမွာလဲ၊ ဘယ္ေနရာ   ထားထားျဖစ္ပါတယ္။       

၅၁၁။It's a pity it has started to rain, but at any
    rate we can still enjoy ourselves at the
    cinema. မိုး႐ြာေတာ့စိတ္ပ်က္စရာပဲ၊  

ဒါေပမဲ့ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ ရုပ္ရွင္ေတာ့   ၀င္ျပီးၾကည့္ႏိုင္ပါ ေသးတယ္။
    ၅၁၂။The Queen is coming to see us-at any rate,
    that's what John says. ဘုရင္မၾကီးက   ငါတို႕ကို လာေတြ႕ေတာ့မယ္တဲ့၊

  ဟုတ္မဟုတ္ မေျပာတတ္ဘူး၊   ဂၽြန္က အဲဒီအတိုင္းေျပာတယ္။                                       

၅၁၃။   I don't believe the story but I'll check it in
    any case. ေျပာတာကိုေတာ့   မယံုဘူး၊ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္  

ဟုတ္မဟုတ္ ၾကည့္လိုက္ဦးမွပဲ။

   ၅၁၄။ He has bought a car.  သူ ကားတစ္စီး၀ယ္ျပီးျပီ။

    ၅၁၅။Have I your leave to go?
  ကၽြန္ေတာ္သြားလုိ႕ ရပါျပီလား။
 ၅၁၆။He is home on leave at the moment.
  သူဟာ ေလာေလာဆယ္   ခြင့္နဲ႕အိမ္ျပန္ေရာက္ေနတယ္။
   ၅၁၇။I took my leave (of the others) and
    went out.
ကၽြန္ေတာ္   ႏႈတ္ဆက္ျပီး ထြက္ခြာခဲ့သည္။                                                  

၅၁၈။  My name is Alexander but I’m called
    Sandy by my friends.

  ကၽြန္ေတာ့္အမည္  Alexander ျဖစ္ေသာ္လည္း   မိတ္ေဆြမ်ားက
    Sandy ဟုေခၚၾကသည္။
၅၁၉။ I saw you turn that card over-I call
    that cheating.
ဖဲခ်ပ္ လွန္တာကို   ကၽြန္ေတာ္ျမင္လိုက္တယ္။  

ဒါလိမ္ရိုက္တယ္လို႕   ဆိုရမွာပဲ။
၅၂၀။   Call everyone over here.
  ဒီကိုလာၾကဖို႕ အားလံုးကို ေခၚလိုက္ပါ။
    ၅၂၁။She called louder so as to get his attention.
  သူၾကားေလာက္ေအာင္ အသံကို ျမႇင့္၍   ထပ္ေခၚလိုက္သည္။
၅၂၂။   They called him for an interview for the job:
  အလုပ္အတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းရန္   သူအားေခၚလိုက္သည္။
  ၅၂၃။  He called a doctor.
  ဆရာ၀န္အားပင့္သည္။
၅၂၄။  I shall call at your house this evening.
  ဒီညေန ခင္ဗ်ားအိမ္ကို လာလည္မယ္။
    ၅၂၅။You were out when I called.
  ကၽြန္ေတာ္လာလည္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ား   အျပင္သြားေနတယ္။
၅၂၆။I’ll call you at 6 p.m. ညေန ၆ နာရီမွာ   မင္းဆီကို ငါဖုန္းဆက္မယ္။
  a call for help. အကူအညီေတာင္းသံ။
 the call of a blackbird.
  ေျမလူးငွက္နက္၏ တြန္က်ဴးသံ။
၅၂၇။The teacher made a call on the boy’s parents.
  ဆရာမသည္ သူငယ္၏ မိဘမ်ားထံ    သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုသည္။
၅၂၈။  I’ve just had a call from the police.
  ရဲက ခုတင္ပဲ တယ္လီဖုန္းဆက္တယ္။
 the call of the sea. အဏၰ၀ါ၏   (ဖိတ္) ေခၚသံ။
၅၂၉။There’s less call for coachmen nowadays.
  ယေန႕ေခတ္အခါတြင္   ျမင္းလွည္းသမားကို   အသံုးနည္းလာသည္။
၅၃၀။You've no call to say such things!
  ဒီလိုဟာေတြ ေျပာဖို႕ ဘာမွ   အေၾကာင္းမ႐ွိဘူး။
၅၃၁။ Teaching is a worthwhile calling.
  ဆရာအလုပ္ဟာ မြန္ျမတ္တဲ့   အသက္ေမြးမႈျဖစ္တယ္။
    a public telephone box.
  အမ်ားသံုး တယ္လီဖုန္း႐ံု။
၅၃၂။This calls for quick action. ဒီကိစၥ   အလ်င္အျမန္လုပ္ဖို႕ လိုတယ္။
၅၃၃။  I’ll call for you at eight o’clock.
  မင္းကို ၈ နာရီမွာ လာေခၚမယ္။
  ၅၃၄။The party’s been called off. ဧည့္ခံပြဲကို   ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။
၅၃၅။  I’ll call on him tomorrow. နက္ျဖန္သူ႕ကို   ကၽြန္ေတာ္သြားေတြ႕မယ္။  

၅၃၆။  He called me up from the airport.
  ေလဆိပ္က ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ဖုန္းဆက္တယ္။
 ၅၃၇။  I’ll give you a call tomorrow.
  မနက္ျဖန္ မင္းကို ငါ   ဖုန္းဆက္မယ္။
၅၃၈။ Which of the doctors is on call tonight?
  ဒီညအေရးေပၚ တာ၀န္က်တာ   ဘယ္ဆရာ၀န္လဲ။                                                                                                                      

    ၅၃၉။God made the Earth.
  ဤကမၻာၾကီးကုိ   ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းသည္။
   ၅၄၀။ She makes all her own clothes.
  သူ႕အ၀တ္အစားမ်ားကုိ   သူ႕ဘာသာခ်ဳပ္သည္။
   ၅၄၁။ He made it out of paper.   သူသည္ထုိအရာကုိ စကၠဴႏွင့္လုပ္ယူသည္။
    to make a muddle / mess of the job.
  ကိစၥရပ္တစ္ခုကုိ ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္   လုပ္သည္။
    to make lunch / coffee.
  ေန႕လယ္စာ/ေကာ္ဖီစီစဥ္သည္။
    make an arrangement / agreement /
    deal / bargain.

  အစီအစဥ္ခ်မွတ္သည္/သေဘာတူညီသည္/   အေပးအယူလုပ္သည္/ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိႏွင့္ရသည္။                                                           

၅၄၂။  They made her do it. သူတို႕၏   ေစခိုင္းခ်က္အရ သူလုပ္ရသည္။
   ၅၄၃။ He made me laugh.
  ကၽြန္ေတာ္ရယ္ေအာင္ သူလုပ္သည္။                                                                          

 ၅၄၄။   I made it clear.
  ကၽြန္ေတာ္အတိအလင္းေျပာခဲ့သည္။
   ၅၄၅။ You've made me very unhappy.
  မင္းငါ့ကိုေသာကေရာက္ေအာင္   လုပ္တယ္။                                                         

၅၄၆။He makes $ 100 a week.
  သူတစ္ပတ္ေဒၚလာ တစ္ရာစီတယ္။
    to make a profit. အျမတ္ရသည္။
၅၄၇။    He'll make an excellent teacher.
  သူသည္အလြန္ေတာ္ေသာ   ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာမည္။
၅၄၈။    I make the total 483.
  စုစုေပါင္း ၄၈၃ ဟု   ခန္႕မွန္းသည္။
၅၄၉။     He was made manager.
  သူ႕ကုိမန္ေနဂ်ာခန္႕သည္။
၅၅၀။    He made several attempts (= attempted
    several times).
  သူအၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။

Views: 591

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you very much.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service