ပထမေဆာင္းပါးတြင္ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာရာ၌ ထားေလ့ရိွၾကေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ရည္ရြယ္သည့္ အတိုင္းေျပာနိဳင္ ေရးနိဳင္ ဖတ္နိဳင္ နားေထာင္နိဳင္မွဳရိွမရွိကို ဆန္းစစ္ၾကည့္နိဳင္သည့္ စံ အခ်ိဳ ့ကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ နံပါတ္ (၅)၊ (၆) နွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္တင္ျပလိုပါသည္။

(၅) အားလပ္ခ်ိန္ ဗဟုသုတ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳအတြက္အေထာက္အကူရရန္

ရုတ္တရက္ စဥ္းစားၾကည့္လ်င္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေရးၾကီးသည္ဟု ထင္စရာမရွိပါ။ ဘာသာစကားေလ့လာရသည့္ အျခားအေၾကာင္းတို ့နွင့္ နွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ အဂၤလိပ္စကားေလ့လာသူမ်ားကိုလည္း သိပ္ ေတြ ့ရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သို ့ေသာ္ အားလပ္ခ်ိန္၌ ဗဟုသုတရွာလို၍ သို ့မဟုတ္ ေပ်ာ္စရာရွာလို၍လည္းအဂၤလိပ္စာ၊စကား ကိုေလ့လာသင့္ၾကပါသည္။

အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာေနၾကသည့္ ယေန ့လူငယ္လူလတ္ အမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္စာကို သူငယ္တန္းမွစ၍ သင္ယူခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာတန္းကို သင္ယူေနၾကသည့္အခ်ိန္အထိ ထမင္းစားေရေသာက္ အဆင့္ကုိပင္ ဘာေၾကာင့္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္မသံုးတတ္ၾကသနည္းဟု ေမးစရာရွိပါသည္။ အဂၤလိပ္စာကို မသိမသာ ေသာ္လည္းေကာင္း သိသိသာသာေသာ္လည္းေကာင္း ရံြ  ့ ေနေသာေၾကာင့္ဟုေျပာလ်င္ လြန္မည္မထင္ပါ။ သင္ယူခဲ့ရပံု၊ သင္ယူခဲ့ရသည့္သင္ခန္းစာနွင္ ့သင္ယူခဲ့ရသည့္အေျခအေနတို ့က အဂၤလိပ္စာပိုဒ္တခုကို ေကာက္မဖတ္ခ်င္ေအာင္အထိတြန္းပို ့ေနသည္ဟု ထင္စရာရွိပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ သင္ယူပံုသင္ယူနည္းကိုၾကည့္လ်င္ ျပန္အသံုးျပဳတတ္ဖို ့ထက္ ျပန္စာအံတတ္ဖို ့ကို ဦးစားေပးရ၏။ သင္ယူရသည့္သင္ခန္းစာမ်ားသည္လည္း သဒၵါဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားက ျပန္သံုးျပသည့္ အဆင့္(Production)အထိမပါဘဲ ၎တို ့ကို သိရုံသိသည့္ (Recognition) အဆင့္အထိသာပါ၏။ သင္ယူရသည့္အေျခအေနကလည္း ေက်ာင္းသားအေရအတြက္မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဆရာကိုေၾကာက္ရျပီး သိခ်င္တာ မေမးရဲ ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း အဂၤလိပ္စာကို စာေမးပဲြနွင့္သာ တဲြျမင္ေလ့ရွိ၏။

အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤဘာသာစကားနွင့္စာကို ေလ့လာေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျပီးေသာအခါ ေက်ာင္းသားဘ၀က အဂၤလိပ္စာနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခံစားမွဳမ်ား ျပန္ေပၚလာျပီး ေလ့လာသည့္ အခါတြင္လည္း ေက်ာင္းတြင္သံုးခဲ့သည့္ နည္းမ်ားကိုသာ ျပန္သံုးတတ္ၾကပါသည္။ ေယဘူယ် ဆိုရလ်င္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာျဖစ္ရန္ အဆံုး၌ စာေမးပဲြတစ္ခုကိုသာ ဦးတည္တတ္ၾကျပီး ထိုစာေမးပဲြျပီးလ်င္ သံုးၾကည့္ဖို ့ရန္ မၾကိဳးပမ္္းေတာ့ပါ။ ထို ့ျပင္ေလ့လာရာ၌လည္း သဒၵါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုသာ မရအရသိေအာင္ အားထုတ္တတ္ၾကျပီး ျပန္သံုးဖို ့ အခက္အခဲရွိေနတတ္ၾကပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ားကိုဖတ္သင့္သည္။ အဂၤလိပ္ ရုပ္ရွင္ သတင္း သီခ်င္းမ်ားကိုနားေထာင္သင့္သည္။ အဂၤလိပ္လိုေျပာနုိင္သည့္ေနရာမ်ားကိုရွာထားသင့္သည္။ မရွိလ်င္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဆံုေတြ ့ေျပာသင့္သည္။ အနည္းဆံုး G talk ေျပာလ်င္ပင္ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ စာရုိက္သင့္ပါသည္။ ထိုအခါ စာ ဟုျမင္ေသာအျမင္ေလ်ာ့လာပါလိမ့္မည္။ ေန ့စဥ္ဘ၀ထဲတြင္အသံုးတည့္ေသာ ဘာသာစကားသာျဖစ္သည္ဟု ျမင္လာျပီး ေပ်ာ္လာပါလိမ့္မည္။ သဒၵါနွင့္ပတ္သက္ေသာ အသံုးမ်ားကိုလည္း က်က္မွတ္ဖို ့အားမထုတ္ရေတာ့ဘဲ အလိုလိုသိလာျပီး ျပန္သံုးတတ္လာပါလိမ့္မည္။ ပထမေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အဂၤလိပ္စာ စ ဖတ္ရန္ၾကိဳးစားလ်င္ မိမိစိတ္၀င္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာကို စရွာၾကည့္ပါ။ နားေထာင္လ်င္လည္း ဤအတိုင္းပင္။ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ရာ non fiction ဟုေခၚေသာ ပထ၀ီ၊ သမိုင္း စသည့္ စာအုပ္မ်ား၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေပးနိုင္ေသာ fiction ဟုေခၚသည့္ ၀တၴ ဳ ကဗ်ာ စသည့္ စာအုပ္မ်ား၊ သတင္း အားကစား၊ ရုပ္ရွင္စသည့္ ၾကည့္ရွဳနားေထာင္စရာမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ယခု ဤ ၀က္ဗ္ဆိုဒ္တြင္ အသင္း၀င္ထားေသာ အင္တာနက္နွင့္ မစိမ္းသူမ်ားအဖို ့မူ ဖတ္စရာ၊နားေထာင္စရာ မ်ား မ်ားျပားလြန္းသည္ဟုေျပာလ်င္ လြန္မည္မထင္ပါ။ (ဥပမာ Wikipedia ကို လြယ္ကူေသာ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးထားေသာ website ရွိပါသည္။http://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page)


(၆) ပညာရပ္တစ္ခုကိုပိုမို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ေလ့လာရာတြင္ အေထာက္အကူရရန္

မိမိ သင္ယူေနေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္တစ္ခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာလိပ္ တကၠသိုလ္တန္းဘာသာရပ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြမ္းက်င္ရန္ ထိုပညာရပ္နွင့္ဆိုင္သည့္ ျပဌာန္းဖတ္စာအုပ္၊ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ သုေတသန စာေစာင္မ်ားစြာတို ့သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အေရအတြက္မ်ားစြာထြက္ေနပါသည္။ website မ်ားေပၚတြင္လည္း အခ်ိဳ ့ကို အခမဲ့ဖတ္နိုင္ပါသည္။

ဥပမာ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္ကို ေလ့လာေနသူအတြက္ ျပည္ပနိင္ငံမ်ားရွိ
စာ နယ္ ဇင္း မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဖတ္နိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ ့တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာရပ္နွင့္ပတ္သက္ေသာ၀က္ဗ္ဆိုဒ္မ်ား ရွိတတ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ Stanford တကၠသိုလ္က ဒႆန ေဗဒပညာရပ ္(Philosophy) နွင့္ပတ္သက္ေသာ စာမ်က္နွာတစ္ခုကို အခမဲ့ဖတ္နိုင္ရန္ဖြင့္ထား၏။http://plato.stanford.edu/

ထို ့ျပင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာေစာင္မ်ားကို စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ အပိုဖတ္နိုင္သူမ်ားက ေပးထားသည့္ ျပဌာန္းစာအုပ္ကိုသာ ဖတ္သူမ်ားထက္ သာမည္၊ ေရွ ့ေရာက္မည္ဆိုသည္မွာ ေျပာဖို ့လုိမည္ပင္မထင္ပါ။

ဘဲြ ့ဒီဂရီသင္တန္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ မိမိ္၏ အတတ္ပညာ အသိပညာ ျမင့္လို၍ေလ့လာလ်င္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာေပမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနွင့္စာကို ကၽြမ္းက်င္ပါက လြယ္လင့္တကူဖတ္ရွဳနိုင္ပါလိမ့္မည္။
အဂၤလိပ္စာ ဘာသာစကားကို စတင္ေလ့လာရာတြင္ မည္သို ့ ေလ့လာသင့့္ပံုကို ေနာင္လာမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။ 

 

Views: 1740

Reply to This

Replies to This Discussion

I'm looking forward to yours posts. Thanks.

အခုလိုမ်ိဳး ေစတနာေရွ႕ထားၿပီး ရွင္းျပေပးတာ ကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။

တကယ္ကို ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစလို႔ (ထပ္ေျပာပါရေစ) အရမ္း အရမ္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ.။

Thankyou very much.

my friend
thank you

Millions of Thanks , my friend.

Thank you very much sir.I am a learner.I have to KNOWLEDGE.

thanks

thank you very much.May  you be happy.

thank u very much

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service