စာပံုစံ (Text type) နွင့္ ကၽြမ္း၀င္မွဳက စာဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ယခင္တစ္ပတ္ ေဆာင္းပါးတြင္ ဆိုခဲ့ပါသည္။ ယခုတစ္ပတ္ စာအထားအသို အေၾကာင္းကို ၾကည့္ၾကပါမည္။

ေအာက္ပါစာေၾကာင္းမ်ားကို မည္သို ့နားလည္ပါသလဲ။

(၁) ေထာင္တန္သည့္စကားရယ္ေပါ့

(၂) ေထာင္တန္သည့္စကား  ရယ္ေပါ့

(၃) ေထာင္တန္သည့္စကားရယ္  ေပါ့

(၄) ေထာင္တန္သည့္စကား  ရယ္  ေပါ့


တစ္ေၾကာင္းစီကုိ တစ္မ်ိဳးစီနားလည္နိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါလဲ။ စကားလံုးတစ္လံုးစီ အတိအက်၊ ၀ါက် တည္ ေဆာက္ပံု အတိအက်တူေသာ္လည္း ဘယ္အရာက တစ္ေၾကာင္းစီ၏ အဓိပၸာယ္ကို  ထို ့သို ့ကဲြျပားေစ ေအာင္ျပဳပါ သ လဲ။ စကားလံုးတစ္လံုးစီ၏ အကြာအေ၀းက ထုိသို ့ဖန္ တီး ထား ပါသည္။ space ဟုေခၚသည့္ စကားစု တစ္ခုနွင့္ တစ္ခုအၾကားရွိ ကြက္လပ္က ဆိုလုိသည့္ အဓိပၸာယ္ ကို ‘ေဆာင္’ သြားသည္ဟု ေျပာ နိုင္ ပါသည္။ ဤ ကြက္လပ္ space သေဘာကို အဂၤလိပ္စာတြင္ ပိုေတြ ့နုိင္ပါသည္။ Iamateacher ဟုဆိုလ်င္ မည္သူမွ် နားလည္မည္မထင္ပါ။ I am a teacher. ဟုေရးမွသာလ်င္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာစာေၾကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဤသည္မွာ စကားလံုး တစ္ခုနွင့္တစ္ခုၾကားရွိ ကြက္လပ္ သေဘာတစ္ခုတည္းသာလ်င္ရွိပါေသးသည္။ စာေၾကာင္း တစ္ခုနွင့္တစ္ခုၾကား၊  တစ္ပိုဒ္နွင့္တစ္ပိုဒ္ၾကား၊ စာတစ္မ်က္နွာနွင့္ တစ္မ်က္နွာၾကားရွိကြက္လပ္မ်ား က  ဖန္တီး နိုင္သည့္ အဓိပၸာယ္မ်ားအေၾကာင္းမပါေသးပါ။ ကြက္လပ္ ကဲ့သို ့ စာ၏အဓိပၸာယ္ကို  ကူညီဖန္တီးနိုင္သည့္ အျခား ‘အရာ’ မ်ားစြာရွိပါေသးသည္။ ထို ‘အရာ’ မ်ားကို Text Clues ဟုေခၚၾကပါသည္။ ‘စာအထားအသို’ ဟုလြယ္လြယ္ ဘာသာျပန္လ်င္ရနိုင္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ 

အဂၤလိပ္စာ စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ေတြ ့ရတတ္ေသာ စာအထားအသို အခ်ိဳ  ့ကိုၾကည့္ၾကပါစို ့။

ဤ ‘ျမန္မာကြန္ယက္’ စာအိမ္ (website) ၏ မာတိကာစာမ်က္နွာကိုပဲ ဥပမာေပးကာ ေျပာလုိ ပါ သည္။

ပထမ စာလံုးအရြယ္အစားမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ စာအိမ္၏ နာမည္ျဖစ္ေသာ Myanmar Networkနွင့္ Managing and Influencing Meeting စသည့္ ေၾကာ္ျငာတံဆိပ္(icon) မ်ားပါ စာ လံုး မ်ား ကို အျခားစာလံုးမ်ားထက္ အရြယ္ ပိုၾကီး ျပီးေတြ ့ရပါမည္။ ဒုတိယအားျဖင့္ စာလံုးပံုသဏၭာန္ (font) ကိုၾကည့္ပါ။ ေၾကာ္ျငာစာလံုးမ်ားကုိ ပံုသဏၭာန္မ်ိဳးစံုျဖင့္ေတြ ့ရပါမည္။ တတိယ စာလံုးမ်ား၏ အ ေရာင္ကိုၾကည့္ပါ။ ေၾကာ္ျငာစာလံုးမ်ားကို အေရာင္မ်ိဳးစံုျခယ္ထားပါသည္။ ထိုေၾကာ္ျငာမ်ားကို သတိျပဳမိေစလိုေသာေၾကာင့့့္ျဖစ္သည္။ ထို ့ျပင္ ေၾကာ္ျငာတံဆိပ္မ်ား၏ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို Mouse ၏ ျမွား ( Arrow Tip)  ေထာက္ လိုက္ပါက ေၾကာ္ျငာ၏ စာမ်က္နွာမ်ားကို လွန္ေလွာဖတ္ရွဳ ( click ) လုပ္နိုင္သည့္သေဘာျဖင့္ လက္ညွိဳး ပံုေသးေလးတစ္ခုေပၚလာသည္ကို ေျပာဖို ့လိုမည္မထင္ပါ။

ေၾကာ္ျငာမဟုတ္သည့္ အျခားစာလံုးမ်ားကို တစ္ရြယ္တည္း၊ တစ္ပံုသဏၭာန္တည္း (Times New Roman  ႏွင့္ Zawgyi-One ဟုထင္သည္။) ေတြ ့ရပါမည္။ ၎ စာလံုးမ်ား၏အေရာင္ကို အနက္ ေရာင္နွင့္ အျပာေရာင္ နွစ္မ်ိဳးတည္း သာ သံုးထားပါသည္။ အနက္ေရာင္စကားလံုးမ်ားကို လွန္ေလွာဖတ္ရွဳ၍မရပဲ  အျပာေရာင္စကားလံုးမ်ားကိုသာ လွန္ေလွာဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျပာေရာင္စာလံုးမ်ားကို ေခါင္းစဥ္မ်ား အျဖစ္ယူဆနုိင္ပါမည္။

ဤစာလံုးအရြယ္အစား၊ ပံုသဏၭာန္ နွင့္စာလံုးအေရာင္တို ့သည္ စာအထားအသိုနွင့္ပတ္သက္သည့္ အရာ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ျပင္ ၎တို ့သည္ စာပံုစံနွင့္မ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အင္တာနက္ စာ မ်က္နွာမ်ားတြင္ အဓိက အားျဖင့္ အေရာင္ မ်ားက ဆိုလိုသည့္အဓိပၸာယ္ကို ေပၚေစ တတ္ပါသည္။ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ စကားလံုး အရြယ္အစားက အဓိပၸာယ္ေဖာ္ တတ္ၾကပါသည္။စာအုပ္မ်ားတြင္ မာ တိ ကာ၊ မိတ္ဆက္၊ အခန္းစဥ္ စသည့္ အထားအသိုတို ့က အေရးၾကီးတတ္ပါသည္။ ( ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း စကားလံုးမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကို ေဖးမေဖာ္ေဆာင္ ေပးသည့္ အရာ မ်ားဟု နားလည္ နိုင္ပါသည္။ )

ထို ့ေၾကာင့္ စာပံုစံမ်ိဳးစံုကို ဖတ္ရွဳ ထိေတြ ့ျပီး စာပံုစံတစ္မ်ိဳးစီ၏ ဖဲြ ့စည္းပံုနွင့္ စကား လံုး အထား အသို မ်ားကို သတိျပဳ ေလ့လာထားပါက စာဖတ္ရာတြင္ မ်ားစြာ အကူအညီရပါလိမ့္မည္။ (အင္တာနက္ စာအိမ္ မ်ားကို အစမ္းဖတ္ၾကည့္ပါ။) မည္သို ့အကူအညီရပါသလဲ။ ေရွ ့ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ဆက္ပါ မည္။ 

 

Views: 2255

Reply to This

Replies to This Discussion

thxsssssss

thanks

ေနာက္ထပ္သင္ယူေလ့လာစရာမ်ားလည္း တင္ေပးပါလို႕   ေလးစားစြာျဖင့္

ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိလ်က္

thank you brother

thanks

ဆက္လက္တင္ျပမည္ကို ေမွ်ာ္ေနပါတယ္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေနာက္ထပ္လဲတင္ေပးပါဦး။ေက်းဇူးပါ

thank!

Thanks

thanks ...

ဆက္လက္တင္ျပမည္ကို ေမွ်ာ္ေနပါတယ္

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service