နားေထာင္တိုင္းလည္း မၾကားပါ။ ၾကားတိုင္းလည္း နားမလည္ပါ။

ဘာသာစကားတစ္ခုကိုေလ့လာရာတြင္ အၾကားသန္ေအာင္ပါအားထုတ္ရသည္။ အၾကားသန္ေအာင္ မ်ားမ်ား နား ေထာင္ရာမွတစ္ပါး အျခားမရွိပါ။ နားေထာင္စရာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး စကား ေျပာေသာအခါတြင္ သူတစ္ ပါးဘာေျပာသလဲဆိုသည္ကို ၾကားေအာင္ နားေထာင္ရသည္။ ရုပ္ရွင္ဂီတ စသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖစရာမ်ားနွင့္ သတင္းမိန္ ့ခြန္းစသည့္ အခ်က္အလက္တို ့ကိုနားေထာင္ရာ တြင္ လည္း ၾကားေအာင္ နားေထာင္ရပါသည္။


ၾကားေအာင္ နားေထာင္ျခင္း


မိခင္ဘာသားစကားမဟုတ္သည့္ စကားျဖင့္ ေျပာေသာသူတစ္ပါး ေျပာစကား သို ့မဟုတ္ သတင္း သို ့မဟုတ္  ပံုျပင္ တစ္ပုဒ္ကို နား ေထာင္ၾကည့္ပါ။ ဘာၾကားပါသလဲ။ ကိြကြိ ကြကြ အိအိ အအ ဒိဒိ ဒဒ ကလဲြျပီး ဘာမွၾကားမည္ မထင္ပါ။ ၾကားဖို ့ဘာလိုသလဲ။ အေျခခံ စကားသံတို ့ကို ၾကား နုိင္ရပါမည္။

အဂၤလိပ္စကားနွင့္ ပတ္သက္လ်င္  Phoneme ဟုေခၚေသာ /s/, /i:/ စသည့္ အဂၤလိပ္ စကာသံတို ့ နွင့္နားယဥ္ ေန ရ ပါ မည္။ ၎စကားသံတို ့ကို နွစ္မ်ိဳးခဲြထားသည္။ ဗ်ည္းသံ consonant ႏွင့္ သရသံ vowel တို ့ျဖစ္သည္။ /s/, /b/, /k/ စသည္တို ့သည္ ဗ်ည္းသံမ်ားျဖစ္၍  /i:/, /u:/  တို ့သည္ သရသံမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအသံမ်ားေပါင္း၍ စကား လံုး တစ္ လံုး၏ အသံျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ဥ ပ မာ အားျဖင့္ see သည္ /s/ ႏွင့္ /i:/ တို ့ေပါင္းကာ /si:/ ဟု အ သံ ထြက္ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ စကားသံမ်ားအနက္က ဗ်ည္းသံအခ်ိဳ ့ကို ၿမန္မာစကားသံတို ့နွင့္ ဖလွယ္ နိုင္၏။ /s/ ကို /စ / သ ံနွင့္  ထြက္ လ်င္  လူတိုင္းနားလည္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ  ့ဗ်ည္းသံတို ့ကိုမူ ထပ္တူမက်သည့္တိုင္ နားလည္ေအာင ္ထြက္နိုင္

ပ ါလိမ့္မည္။ ဥပမာ /k / ကို /က / နွင့္ ထြက္သည့္အခါမ်ိဳးကိုဆိုလိုပါသည္။ အဂၤလိပ္သရသံတို  ့သည္ လည္း ထိုနည္း လည္းေကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ အဂၤလိပ္စကားသံ အကုန္လံုးကို ျမန္မာ စကားသံနွင့္ ဖလွယ္၍ မရနိုင္ပါ။ ထိုကဲ့သို ့ေသာ ျမန္မာ စကား သ ံနွင့္ အလြယ္ တကူ ဖလွယ္၍ မရ နိုင္ေသာ /v/ , / eI/ စသည့္ အဂၤလိပ္ စကား သံမ်ိဳးကို ပိုျပီးဂရုစိုက္ ေလ့ က်င့္ ထားသင့္ပါသည္။ စကားသံမ်ားကို သိရုံမွ်မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ အသံထြက္နုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားသင့္ပါသည္။

သို ့မွသာ နားေထာင္ေသာအခါ သူတစ္ပါး ထြက္ သည့္ အသံထြက္ကိုနားလည္နဳိင္ပါမည္။ ဆရာလြတ္ ေလ့လာ နိုင္ ေသာ အသံထြက္စာအုပ္မ်ားျဖင့္ ထို စ ကား သံတို ့ကို ေလ့လာနိင္ပါသည္။သို ့မဟုတ္ အင္တာနက္ စာအိမ  ္မ်ား တြင္လည္း ေလ့လာ နိုင္ ပါ သည္။ starfall.com သည္ အဂၤလိပ္စကားသံတို ့ကိုသာမက စာဖတ္လ်င္ ထုိအသံတို ့ ဘယ္လို ေပါင္း စပ္ျပီးဖတ္ရသည္ကို စနစ္တက် သင္ျပေသာ စာအိမ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ထို ့ေနာက္ အဂၤလိပ္စကားသံတို ့တြင္ ရွိသည့္ ဖိသံ stress သေဘာကို က်က္မိရပါမည္။ ဖိသံသည္ ဗမာ  စကားသံတြင္ မရွိပါ။ အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားကို ဖိသံ ျဖင့္ထြက္နိုင္မွ သူတစ္ပါးေျပာဆိုလ်င္ဘာစကားလံုးကို အသံထြက္သြားသည္ကို ၾကားနိုင္ပါမည္။ ဖိသံဆိုသည္မွာ စကားလံုးတစ္လံုးရွိ သရသံတစ္ခုကို အျခားသရသံထက္ ပို၍ က်ယ္က်ယ္နွင့္ ရွည္ရွည္ ရြတ္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ mayor ဆိုပါစို ့။ သရသံ /eI/နွင့္  // တို ့နွစ္သံပါသည္။ ေရွ ့ကသရသံကို ေနာက္ကသရသံထက္ ပိုျပီး က်ယ္က်ယ္ႏွင့္ ရွည္ရွည္ ရြတ္ရပါမည္။ ဒုတိယ သရသံကို ပိုတိုးျပီး ပိုတိုေအာင္ထြက္ရပါမည္။ /ရား /ဟုမထြက္ပဲ / ရာ/ ဟုထြက္ရမည္ဟုဆိုလိုပါသည္။

ယခုသံုးသြားသည့္ phonetic symbols ဟုေခၚသည့္ အဂၤလိပ္ စကားသံ သေကၤတမ်ားကိုလည္း သိေနေအာင္ အား ထုတ္ထားသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ English to English အဘိဓာန္ကိုၾကည့္ျပီး စကားလံုးတိုင္း၏ အ သံထြက္မွန္ကို မည္သူ ့အကူအညီမွ်မပါဘဲ သိနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ e-dictionary ႏွင့္ online- dictionary မ်ားတြင္လည္း အသံထြက္မ်ား အဆင္သင့္ပါ ပါသည္။(dictionary ဆိုေသာ စကားလံုးကို google search engine တြင္ရွာၾကည့္ ျပီးအဂၤလိပ္စကားလံုး အသံထြက္မ်ားကို dictionary website မ်ားတြင္ ေလ့လာၾကည့္ပါ။)

ထိုသို  ့စကားလံုးမ်ား၏ အသံထြက္မ်ားကို ေလ့လာျပီးလ်င္ ၀ါက်မ်ားတြင္ ထိုစကားလံုးမ်ားဆက္သြားေသာအခါ မည္သို  ့အသံထြက္သည္ကို ဆက္လက္ ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ဥပမာ She is so naive ၀ါက်တြင္ စကား လံုး တစ္ လံုးစီ၏ အသံထြက္နွင့္ ၀ါက်တစ္ခုလံုးကိုရြတ္သည့္ အသံထြက္မတူပါ။ အထက္တြင္ေျပာခဲ့ေသာ starfall.com တြင္ ေလ့လာနိုင္သည္။

အဂၤလိပ္ စကားသံတို ့ကို သိရုံမွ်အားထုတ္၍ မရပါ။ ကိုယ္တိုင္ရြတ္ဆိုျပီး ေလ့က်င့္ရပါမည္။ သို ့မွသာ နားေထာင္လ်င္ စကားေျပာသူ ထြက္သြားသည့္ စကားသံ အသံထြက္ကို ၾကား နိုင္ပါမည္။ စကား သံမ်ားကို ရင္းနွီးျပီးေနာက္ နား ေထာင္သမွ် အဂၤလိပ္စကားတို ့ကို ၾကား ေနေအာင္ မည္သို ့ေလ့ က်င့္ပါမည္လဲ။ ၾကားျပီး နားလည္ေအာင္ ဘာေတြ လိုအပ္လဲ။ လာမည့္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ဆက္ပါမည္။

Views: 2090

Reply to This

Replies to This Discussion

Many Thanks :)

a very nice post.

ခု အေပၚက ၀က္ဆိုက္ starfall.com ရဲ႕ အသံထြက္က အဂၤလန္ အသံထြက္လား အေမရိက အသံထြက္၀က္ဆိုက္တခုေလာက္ညြန္းေပးပါ ေက်းဇူး ကမၻာပါ..

thinks

Thank!

thanks for your sharing

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

thank a lot

thanks

Thank you very much!

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာလြန္ အသံထြက္
ေလ႔က်င့္နည္းစာအုပ္က ဘယ္မွာရႏိုင္လဲ စာအုပ္အမည္က ဘယ္သိလဲဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္
ဆရာ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service