နားေထာင္တိုင္းလည္း မၾကားပါ။ ၾကားတိုင္းလည္း နားမလည္ပါ။ (၂)

အဂၤလိပ္စကားလံုးတို ့၏ အသံထြက္တြင္ရွိသည့္ ဖိသံstress သေဘာကို “နားေထာင္တိုင္းလည္း မၾကားပါ။ ၾကားတိုင္းလည္း နားမလည္ပါ” ေဆာင္းပါးတြင္ေျပာခဲ့ပါသည္။ စာေၾကာင္းတြင္ပါသည့္ ဖိသံသေဘာ ကို ဆက ္ပါ မည္။

စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းကိုရြတ္ဆိုရာတြင္လည္း ဖိသံပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ I went to school. ကိုေျပာရာတြင္ went နွင့္ school ကို အျခား I နွင့္ to တို ့ထက္ ပိုရွည္ရွည္နွင့္ က်ယ္က်ယ္ ေျပာ ေလ့ရွိပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ နာမ္၊ ၾကိယာ စသည့္ အခ်က္အလက္ကိုေဖာ္ျပသည့္ content words ဟု ပညာရွင္မ်ားကေခၚၾကေသာ စာလံုးမ်ားကို နာမ္စား၊ ၀ိဘတ္စသည့္ စာေၾကာင္း တည္ ေဆာက္သည့္ function words ဟုပညာရွင္မ်ားကေခၚၾကေသာ စာလံုးမ်ားထက္ ပိုျပီး က်ယ္က်ယ္ နွင့္ ရွည္ရွည္ ရြတ္တတ္ၾကပါသည္။ အထက္ပါစာေၾကာင္းတြင္ ဘယ္ကိုသြားသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အ လက္ကို အသားေပးျပီး wentနွင့္ school ကို ဖိသံျဖင့္ ထြက္ပါသည္။ ဤသေဘာကို သိလ်င္ နား ေထာင္ရာတြင္ ဖိသံနွင့္ ထြက္သည့္စကားလံုးမ်ားကိုပိုျပီး သတိျပဳလ်က္ ၾကား ေအာင္နား ေထာင္ သင့္ပါသည္။

နားေထာင္က်င့္နည္းေသးလ်င္ မည္သည့္ စကားလံုးမ်ားကို ဖိသံနွင့္ ထြက္သြားသည္ကို အလြယ္တကူဖမ္းမိဦးမည္မ ဟုတ္ပါ။ ထို ့ျပင္ စာေၾကာင္းမ်ားတြင္ စကားလံုးတစ္လံုးနွင့္တစ္လံုးကို တစ္ဆက္တည္း ရြတ္သြားသည္ကိုလည္း နားယဥ္ဦးမည္မဟုတ္ပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ အၾကားစြမ္းရည္တိုးတက္ လိုလ်င္ မ်ားမ်ားနားေထာင္၍ေလ့က်င့္ျခင္းမွတပါး အျခားမရွိပါ။

သို ့ေသာ္ အၾကားစြမ္းရည္စတင္ေလ့က်င့္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္အခက္အခဲမ်ားရွိတတ္ပါသည္။ အသံထြက္ကို ဖမ္းမိေသာ္လည္း စကားလံုးကို မသိမျမင္ထားဘူးလ်င္ ဘာဆိုလိုသည္ကိုသိမည္မဟုတ္ပါ။ စကားလံုးကို ျမင္ထားဘူးေသာ္လည္း ၎၏အဓိပၸာယ္နွင့္ သံုးပံုသံုးနည္းကို မသိထားလ်င္လည္း ၾကားသာ ၾကားလိုက္ေသာ ္လည္း နာလည္ မည္မဟုတ္ပါ။

ထို ့ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ ေ၀ါဟာရၾကြယ္ေအာင္ အားထုတ္ထားသင့္ပါသည္။ အဖတ္စြမ္းရည္ေလ့က်င့္ရာတြင္ ေတြ ့ရ ေသာ ေ၀ါဟာရအသစ္မ်ား၏ အသံထြက္မ်ားကိုသိျပီး ကိုယ္တိုင္ ထြက္နုိင္သည္ အထိ အားထုတ္သင့္ပါသည္။ သို ့မွ သာ နားေထာင္ရာတြင္ ထိုစကားလံုး အသစ္ကို ၾကားသည့္အခါ၌ “မိ” နိုင္ပါမည္။ အဘိဓာန္ပါ အသ ံထြက္ သေကၤတ မ်ားျဖင့္ စကားလံုးတိုင္း၏ အသံထြက္ကို သိ နုိင္ ေၾကာင္းေျပာခဲ့ဲျပီးပါျပီ။ အြန္လိုင္း အဘိဓာန္မ်ားတြင္လည္း အသံ ထြက္အမွန္ကို နားေထာင္နဳိင္ပါသည္ထို ့ျပင္ စကားလံုးအသစ္၏အဓိပၸာယ္နွင့္ သံုးပံုသံုးနည္းကိုလည္း တစ္ပါတည္း သိေအာင္ၾကိဳး စား ရ ပါမည္။ ေ၀ါဟာရၾကြယ္၀ျခင္းက စာဖတ္ျခင္းနွင့္ နားေထာင္ျခင္းကိုမ်ားစြာ အေထာက ္အကူ ေပးပါသည္။

အၾကားစြမ္းရည္ေလ့က်င့္ရာတြင္ ေ၀ါဟာရအခက္အျပင္ ေတြ  ့ရမည့္ အျခားအခက္တစ္ခုမွာ ျမန္နွဳန္း ေနွးနွဳန္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနွးေႏွးေျပာသည့္ အေျပာကို နိုင္ငံျခားဘာသာစကားေလ့လာသူမ်ား အဖို ့ ပို၍ နားလည ္နိုင္ မည္ဆို သည္မွာ ေျပာဖို ့လိုမည္မထင္ပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ ေနွးေနွးေျပာသည့္ စကားေျပာမ်ိဳးကုိနားေထာင္ျပီး စတင္ေလ့က်င့္သင့္ ပါ သည္။ ၎စကားေျပာမ်ိဳးကို  အင္တာနက္တြင္ရွာနိုင္ပါသည္။ဂူဂဲလ္ Google စာမ်က္နွာ search box “ ရွာကြက္”တြင္ Listening Exercises for English Language Learners ဟုစာရုိက္ရွာၾကည့္ပါ။ ဘီဘီစီ ဗီအုိေအ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာ စာအိမ္မ်ား တြင္လည္း ေနွးေနးေျပာထားသည့္ စကားေျပာမ်ားကို နားေထာင္နိုင္ပါသည္။

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

http://www.voanews.com/learningenglish/home/


၎အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာ စာအိမ္မ်ား၏ အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ ေျပာသည့္ အေၾကာင္းကို မွတ္တမ္း တင္ထားျပီး ျဖစ္သည္။ အသံဖိုင္ စာရြက္ေပၚတြင္ Text ဟူေသာ အမွတ္အသားတစ္ခုရိွေနတတ္ျပီး ၎ကို ဖြင့္ဖတ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို စာဖိုင္အမ်ားစုမွာ PDF ဖိုင္မ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။ထို ့ ေၾကာင့္  စာ ဖိုင္ကိုဖတ္လ်က္ နားေထာင္နုိင္ပါသည္။ ထို ့ေနာက္ စာဖိုင္မပါဘဲ အနည္းဆံုးေနာက္ထပ္တစ္ ၾကိမ္ နားေထာင္နိုင္ပါသည္။ ထိုအခါထြက္သြားသည့္အသံထြက္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား နွင့္ အသံ ေန အသံထားမ်ား accent ကိုပါ လြယ္လင့္တကူ က်က္မိ သြားပါလိမ့္မည္။ေနာက္ပိုင္း အ ၾကား စြမ္း ရည္ တက္လာသည့္အခါ စာဖိုင္မပါဘဲ ၾကား ႏို္င္ပါလိမ့္မည္။
 

ဤေနရာတြင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိလာပါသည္။ အျပင္ေလာကတြင္ နားေထာင္သည့္အခါ မည္သည့္ စာဖိုင္မွမပါပါ။  ဘယ္သူမွ ေနွးေနွးမေျပာပါ။ ထို ့ျပင္ ဘာသာစကားေလ့လာသူမ်ားအတြက္ စီစဥ္ထားေသာ သင္ ခန္း စာမ်ား တြင္ ေျပာ ထားသည့္ အေျပာသည္ အျပင္ေလာကတြင္ေျပာသည့္ အေျပာမ်ားနွင့္ ထပ္တူမက်ပါ။ထို ့ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို ့ေလ့က်င့္ထားျခင္းမ်ိဳးက အကူအညီေပးနိုင္ပါမည္လားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိပါသည္။ အကူအညီေပးနိုင္ပါသည္ဟု ဘာသာေဗဒပညာရွင္မ်ားက ဆိုၾကပါသည္။

သို ့ေသာ္ထိုပညာရွင္မ်ားစကားျဖင့္ မေက်နပ္သင့္ပါ။ ထိုသို ့သင္ခန္းစာ နားေထာင္ျခင္မ်ိဳးကိုေလ့က်င့္ေန သည့္ တစ္ ခ်ိန္တည္းတြင္ ေန ့စဥ္အျပင္ေလာကရွိ နားေထာင္စရာမ်ားကိုလည္း တစ္ေန ့နည္းနည္း စီ နားေထာင္ သြားသင့္ပါ သည္။(ဥပမာ သတင္း ရုပ္ရွင္) သို ့မွသာ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး စကား ေျပာေသာအခါတြင္ လည္းေကာင္း ရုပ္ရွင္ဂီတ စသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖစရာမ်ားနွင့္ သတင္း မိန္ ့ခြန္းစသည့္ အခ်က္အလက္တို ့ကိုနားေထာင္ရာ တြင္ လည္း ေကာင္း အမွန္တကယ္ၾကားျပီးနားလည္နိုင္ ေအာင္ျပင္ဆင္ျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

Views: 2379

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank You.

That is really helpful to me. Thanks you very much indeed.

Thanks !

thanks.

thanks

thank you
thank you
thanks a lot Ko Kyaw.........
and can i have some more please !

Thanks a lot .

Thank you

Thanks you so much

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service