အဂၤလိပ္စာေလ့လာရာတြင္ အသိမ်ားေလ ပိုလြယ္ေလ


အၾကားသန္ရန္အားထုတ္ရာတြင္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး ဘာကို နားေထာင္မလဲ ဆို သည္ မွာလည္း ကဲြျပားသြားနိုင္သည္။ ပညာရပ္တစ္ခုကို အဂၤလိပ္စကားေျပာတကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ သင္ယူဖို ့ ရည္ရြယ္ပါက လက္ခ်ာဟု အမ်ားေခၚၾကေသာ ေဟာေျပာပို ့ခ်ခ်က္မ်ားကို နားလည္နုိင္စြမ္းရွိရမည္။ ထို ့့ျပင္ ၀ိုင္းဖဲြ  ့ေဆြးေႏြး ေျပာဟန္(seminar) ကိုလည္း ယဥ္ပါးထား ရပါလိမ့္မည္။

ထိုသို ့နားေထာင္စရာမ်ားကို အင္တာနက္စာအိမ္မ်ားေပၚတြင္ရွာနိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာ သူမ်ားအတြက ္သီး သန္ ့ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကိုမူ သိပ္ရွာေတြ ့မည္မဟုတ္ဘဲ ပံုမွန္ စကားေျပာနွဳန္းျဖင့္ ေျပာေသာ ေဟာေျပာမွဳ၊ ေဆြး ေႏြးမွဳ စကားေျပာမ်ားကိုသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ နား ေထာင္နုိင္ပါ လိမ့္ မည္။ bbcworldservice.com bbc.co.uk စာအိမ္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို  ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာထားေသာ နားေထာင္စရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ဤေနရာတြင္ အခက္အခဲတစ္ခုရွိပါသည္။ ေျပာေသာ အသံမ်ား၊ စကားလံုးမ်ားကို အကုန္ ဖမ္းမိလ်င္ေသာ္မွ နားမ လည္လုိက္ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးရွိနုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာေသာ အေၾကာင္းအရာကို တီးမိေခါက္မိမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ဘီဘီစီ အဂၤလိပ္ပိုင္းရွိ သိပံၸဆိုင္ရာ သတင္းလႊာေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမွဳ အစီအစဥ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေပေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကိုလည္းေကာင္း နားေထာင္ ရာတြင္ ထိုအေၾကာင္းတို ့၏ အေျခခံ သေဘာမ်ားကိုအနည္းငယ္ တီးမိေခါက္ မိရွိထားပါက ျမန္ျမန္နားလည ္နိုင္ပါ လိမ့္မည္။

ေမးစရာရွိပါသည္။ ထိုအရာတို ့ကို မသိ္ပါ။ ေက်ာင္းတြင္မသင္ခဲ့ရပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ ဘယ္လုိသိနိုင္ မလဲ။ သတိျပဳ စရာ တစ္ခု ရွိ ပါသည္။ ၎ေရဒီယို အစီအစဥ္မ်ားမွာ သိပံၸပညာရွင္ စာေပပညာရွင္ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားအတြက္သာ သီးသန္ ့ထုတ္လုပ္ထားသည္မဟုတ္ပါ။ သူလိုကိုယ္လို သာမန္နားဆင္သူမ်ားအတြက္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးထား ခ်က္ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေမးျမန္းသူက နားေထာင္သူမ်ား လုိက္ နိုင္မည္ဟု ထင္သည့္ ေနရာက စ ထားတတ္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ထိုအရာေတြကို မသိ၍ စ နားမေထာင္ဘူးဟု ဆင္ေျခမေပးသင့္ပဲ အေၾကာင္းအရာ အသစ္မ်ားကို စိတ္ ၀င္ စားေအာင္ အားထုတ္သင့္ပါသည္။  

မိမိ မသိေသးေသာ အေၾကာင္းအရာကို မည္သို  ့စိတ္၀င္စားေအာင္ အားထုတ္ပါမလဲ။ အလြယ္ကူဆံုးမွာ  ေမးခြန္း ထုတ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ သတၲ၀ါမ်ား အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲမွဳျဖစ္စဥ္Evolution  အေၾကာင္း ၾကားလိုက္ သည္ဆိုပါစို ့။ ဘယ္သတၲ၀ါေတြကိုေျပာတာလဲ။ အဆင့္ဆင့္ဆိုတာဘာလဲ။ ေျပာင္းတယ္ဆိုတာ ဘယ္လို ေျပာင္း တာ ကို ေခၚတာလဲ။ ျဖစ္စဥ္ဆိုတာကေရာ။ဘယ္ေလာက္ၾကာသလဲ စသည့္ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးၾကည့္ပါ။ နား ေထာင္ သည့္ အစီအစဥ္တြင္ရွင္းျပထားတတ္ပါသည္။ ထိုအခါ နားေထာင္ရာတြင္ ဘာအခ်က္အလက္ကို ဂရု စိုက ္ရွာ ေဖြရမည္ကိုလည္း  သိျပီးျဖစ္သြား ပါလိမ့္မည္။အကယ္၍ နားေထာင္သည့္ အစီအစဥ္တြင္ မိမိသိလုိသည့္ ေမးခြန္း၏ အေျဖပါမလာပါက အင္တာနက္တြင္ evolution theory အေၾကာင္းဖတ္နိုင္မည့္ စာအိမ္ကို ရွာၾကည့္နုိင္ပါသည္။ အလြယ္အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးထားေသာ စာအိမ္မ်ားကို ရွာလိုပါက evolution theory for kids ဟု စာရုိက္ရွာေဖြပါ။ ထိုအခါ အဖတ္ စြမ္းရည္ကိုပါေလ့က်င့္ျပီးသား ျဖစ္သြားပါျပီ။  

ဆိုခဲ့ျပီးသည့္အတိုင္း တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္တြင္ ပညာသင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ ေလ့ လာ လ်င္ ေဟာေျပာ ပို ့ခ်မွဳ ပံုစံ ေဆြးေႏြးမွဳ ပံုစံတို ့နွင့္ အကၽႊမ္း၀င္ရန္ အေၾကာင္းအရာေျဗာက္ေသာက္ကို သိထားဖို ့ရန္လိုပါသည္။ ထို ့ျပင္ ထိုဗဟုသုတမ်ားက မိမိ၏ေလ့လာမွဳကိုပါ အေထာက္အကူေပးပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ ဆို ေသာ္ မိမိအထူးျပဳသင္ယူေနသည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ဆရာမ်ားက အျခားနယ္ပယ္မွ အေၾကာင္းအရာတို ့  ့ကို  ဆက္စပ္ျပတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ နားမအ ေတာ့ဟုေျပာ နိုင္ပါမည္။

ထိုမွ်မကပါ။ IELTS TOEFL စသည့္ စာေမးပဲြေျဖရာတြင္လည္း အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။ ထုိစာေမးပဲြမ်ားတြင္ အၾကားစြမ္းရည္စစ္ေဆးသည့္ နားေထာင္စရာမ်ားတြင္ ထိုထိုေသာ အေၾကာင္း အရာ မ်ားစြာပါ၏။ သိထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို နားေထာင္ရသည္က ဘာမွမသိဘဲ အသံမ်ား စကားလံုးမ်ားကိုသာ လိုက္နားေထာင္ရသည္ထက္ ပို၍ လြယ္ကူပါလိမ့္မည္။ အဖတ္စြမ္းရည္ ကိုေျဖရာ တြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရးရာတြင္လည္း သူ မ်ား သံုးထားသည့္ ဖန္တရာေတ အ ခ်က္မ်ားထက္သာေအာင္ ေရးနုိင္ပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းတစ္ခုမွာ မ်ားျပားလွေသာ သိစရာမ်ားအနက္ ဘယ္အရာကို အရင္သိေအာင္ အားထုတ္သင့္ သလဲ ဆိုေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ဖတ္စရာမ်ားမ်ား နားေထာင္စရာမ်ားမ်ားကို ရွိရန္ နိုင္ငံ တကာသတင္းမ်ားကို စတင္ စိတ္ ၀င္စားၾကည့္ပါဟု အၾကံေပးလိုပါသည္။ ေျမပံုကိုလည္း ဂူဂဲလ္ ေျမပံု googlemap မွရွာနိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံ တစ္ ခုစီ၏ ေခတ္ေဟာင္း ေခတ္သစ္သမိုင္းကိုလည္း အင္တာ နက္ ေပၚတြင္ လက္ေခ်ာင္း တစ္ခ်က္နွစ္ခ်က္နွိပ္ျဖင့္ပင္ ရွာ ဖတ္နိုင္ပါျပီ။

အသိမ်ားမ်ား ရွာနိုင္ၾကပါေစ။

 

 

 

Views: 2480

Reply to This

Replies to This Discussion

Good!

Thank you so much

I want to get some more share.

yes .i will try.thank you .

thanks

That's very true.

Thank you so much. I will try

thank

thanks

AWESOME!

Thanks a million.

absolutely true....

Thank...

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service