အဂၤလိပ္စာ စကားစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ TOEFL IELTS စသည့္ စာေမးပဲြမ်ားတြင္ အေျပာနွင့္ အၾကားစြမ္း ရည္ကို တစ္ခုစီ စစ္ေဆးေသာ္လည္း လက္ေတြ ့တြင္မူ အေျပာသည္ အၾကားနွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္သံုးရ သည့္ စြမ္းရည္ျဖစ္ပါသည္။

 

စကားေျပာရာတြင္ နားမေထာင္ဘဲ ေျပာမရပါ။ သူတစ္ပါးေျပာသည္ကို နားမလည္ဘဲနွင့္လည္း ျပန္ ေျပာ၍မရပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ စကား ေလ့က်င့္ရာတြင္ အၾကားစြမ္းရည္ကို မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ ထားပါက အေျပာစြမ္း ရည္ အတြက္ပါအေထာက္အကူရျပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို ့ရာတြင္ အေျပာအ တြက္ အသံုး၀င္ရန္ ဘယ္လိုနားေထာင္ရမလဲဆိုသည္ကို သိထားဖို ့လိုပါလိမ့္မည္။

 

အေျခခံအဆင့္ အေျပာအတြက္ ေန ့စဥ္သံုးအဂၤလိပ္စကားကိုို မ်ားမ်ား စ နားေထာင္သင့္သည္။ တစ္ေၾကာင္းျခင္း၏ တိုက္ရုိက္အဓိပၸာယ္ကို သိရန္ၾကိဳးစားျခင္းထက္ ေျပာသည့္ အေျခအေနကို သိ ေအာင္ပထမအားထုတ္သင့္သည္။ သို ့မွသာ ထိုေျပာစကားတစ္ေၾကာင္းစီ၏ အဓိပၸာယ္ကို နားလည္ ျပီး ျပန္သံုးတတ္ပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ Good Evening Good Night ဆိုသည့္စကားစုမ်ားကို လူတုိင္း နားလည္ပါလိမ့္မည္။ တိုက္ရုိက္ အဓိပၸာယ္ကိုလည္း သိပါလိမ့္မည္။
သို ့ေသာ္ ထိုတိုက္ရုိက္ အဓိပၸာယ္ နွင့္ ညေနေမွာင္သြားေသာအခါ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ေတြ ေတြ ့ခ်င္းGood Night ဟု သြားနွဳတ္ ဆက္၍ မရပါ။ Good Evening ဟုသာနွဳတ္ဆက္ရပါလိမ့္မည္။

 

ဤသည္မွာ စကားေျပာနွင့္ အတူပါလာသည့္ မည္သည့္ ဘာသာစကားတြင္မဆိုရွိသည့္ မိခင္ဘာသာ စကားေျပာသူမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္သြားေျပာင္း၍မရပါ။ ညေနမွမဟုတ္တာ။ေတြ ့တဲ ့ အခ်ိန္က ည ေရာက္ေနလို ့ေတြ ့ေတြ ့ခ်င္း Good Night ပဲေျပာမယ္ဟု ဆိုကာ ေစာဒကတက္၍မရပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ စကားေျပာခန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို နားေထာင္ထားသင့္သည္။ ထိုစကားေျပာခန္းမ်ားတြင္ပါသည့္ ခဏခဏၾကားရေသာ စကားစုမ်ားကို ယဥ္ပါးေနေအာင္ ျပန္သံုးနိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားသင့္သည္။

 

ဥပမာ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးေတြ ့လ်င္ How are you? How do you do? ကို အျမဲလိုလိုၾကားရေသာအ ခါ ေၾသာ္ နွဳတ္ဆက္လ်င္ထိုစကားစုကို သံုးသည္ဆိုသည္ကို မွတ္ထားသင့္သည္။ ထိုသို ့ ေသာ ေျခ အေနအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စကားစုမ်ားကို နားေထာင္ေလ့က်င္ဖို ့ရန္ သင္ခန္းစာ စာအုပ္ တိပ္ေခြမ်ားရွိပါသည္။ အင္တာနက္တြင္လည္းရွာနိုင္ပါသည္။ http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/howto/in...

 

စာအုပ္ခ်ည္းပဲဖတ္ကာ မေလ့လာသင့္ပါ။ စာအုပ္နွင့္တိပ္ေခြ သို ့မဟုတ္ အင္တာနက္တြင္လည္း နား ေထာင္လုိ ့ရသည့္ စာအိမ္မ်ိဳးကိုရွာထားသင့္ပါသည္။ သို ့မွသာ ေလယူေလသိမ္းကို ပါသိပါလိမ့္မည္။ accent ကို မဆိုလိုပါ။ intonation အသံအနိမ့္အျမင့္ကို ဆိုလိုပါသည္။ ဥပမာ Good Morining ကို ပင္ စတင္နွဳတ္ဆက္သူနွင့္ ျပန္လည္နွဳတ္ဆက္သူ အသံအနိမ့္အျမင့္မတူပါ။ အရင္ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ေျပာခဲ့သည့္ ၀ါက် ဖိသံနွင့္လည္းဆိုင္ပါသည္။ နားေထာင္ရင္းလည္းလုိက္ရြတ္ဆိုသင့္ပါသည္။

 

ထိုစကားစုမ်ားအျပင္ အေျပာအတြက္သိထားသင့္သည့္ သီးသန္ ့စကားလံုးမ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။ cool wow စသည့္ စကားလံုးမ်ားျဖစ္သည္။ ဘယ္အခ်ိန္တြင္သံုးသလဲ။ သတိျပဳေလ့လာသင့္ပါသည္။ ရုပ္ပံုပါျမင္ရသည့္ ဗီဒီယို အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာမ်ိဳးဆိုလ်င္ ေလ့လာရပိုလြယ္ကူပါသည္။ Family Album USA စသည့္ ဒီဗီဒီမ်ား၊ FOLLOW ME စသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ စီဒီမ်ားကို ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ရုပ္ရွင္ၾကည့္လ်င္လည္း ေကာင္းပါသည္။

 

အဂၤလိပ္ သဒၵါေလ့လာေနလ်င္လည္း အေျပာအတြက္ အသံုး၀င္မည့္ သဒၵါပံုစံမ်ားကို ဦးစားေပးေလ့ လာသင့္ပါသည္။ တစ္ဘက္ကျပန္ေျပာလ်င္ သဒၵါပံုစံတစ္ခုစီကိုလည္း ဘယ္ေနရာမွာသံုးသလဲဆို သည္ကို သိေအာင္အားထုတ္သင့္ပါသည္။ ပံုစံကိုသာ တည္ေဆာက္တတ္သည့္ အဆင့္ျ့ဖစ္ေသာ စာအုပ္ေပၚတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာလုပ္ျပီး ရပ္မေနသင့္ပါ။ ဥပမာ Let’s read ဆိုပါစို ့။ Let us (verb) ,Let me (v), Let him (v)စသည္ျဖင့္ ေျပာလို ့ရသည္ကိုသိသည့္ အဆင့္ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ဘယ္အ ေျခ အ ေန မ်ိဳးတြင္သံုးသလဲ ဆိုသည္ကိုသိရပါမည္။ ျပန္လည္းေျပာဆိုသံုး ဖူးရပါမည္။

 

တစ္ေယာက္တည္း ဖတ္လုိက္ နားေထာင္လုိက္ လုိက္ဆိုလိုက္၊ ၾကည့္လုိက္ ေလ့လာလုိက္ ေျပာ နုိင္ျပီလားေမးလ်င္ လံုး၀ မေျပာနုိင္ေသးပါဟုဆိုရပါမည္။ စကားေျပာရသည့္ အေျခအေန အမ်ိဳး မ်ိဳး တြင္ ကိုယ္တိုင္ ထိုစကားစုမ်ား ၀ါက်မ်ားကို သံုးမွသာ တကယ္ေျပာနိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေျပာနိုင္မည့္ ေနရာ၊ သင္တန္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုရွာထားသင့္ပါသည္။ ထို ့ေနာက္ ပုံမွန္ေတြ ့ျပီး ေျပာသင့္ပါသည္။

 

ေမးစရာရွိလာပါသည္။ အျမဲလိုလိုေတြ ့၊ အဂၤလိပ္လိုေျပာ။ တစ္ေန ့လည္း နွဳတ္ဆက္၊ ေနေကာင္းလား ေမး၊ ျပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က ဘာလုပ္လဲေမး၊ ျပီးျပန္။ ထုိသို ့ဆိုလ်င္လည္း အေျခအေန တစ္မ်ိဳးနွစ္ မ်ိဳးေလာက္ကိုသာ ကၽြမ္းပါလိမ့္မည္။ ဆံုတိုင္းဆံုတိုင္း ေျပာဆိုစရာ ေခါင္းစဥ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးရွာထား သင့္ပါသည္။ သို ့မဟုတ္ ျမန္မာ စာအုပ္ျဖစ္ေစ၊ အဂၤလိပ္ အလြယ္ဖတ္စာအုပ္ျဖစ္ေစ တစ္အုပ္အုပ္ကို ေဆြးေႏြးသင့္ၾကပါသည္။ ထိုအခါ ကိုယ္ၾကားဖူးထားသည့္ ေမးခြန္းေမးပံုေမးနည္း၊ ေျဖပံုေျဖနည္းစ သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးစံုနွင့္ ဆိုင္သည့္ စကားစုမ်ာကိုလည္း ျပန္သံုးျပီသားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ Fluency ဟု ဆိုေသာ နွဳတ္သြက္လ်ာသြက္မွဳ အတြက္လည္းေလ့က်င့္ျပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

 

Views: 2013

Reply to This

Replies to This Discussion

It is really kind of you.

That's very precious for us.

thank u very much for ur kindness

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

this is really kind of you.Thank you so much.

thanks

thanks so much for your kindness!

Thank you very much , teacher . I like your post . 

thanks a lot . we need to know it. Thanks !

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service