အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၁၁)

၅၁။ removed by admin

၅၂။ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္တ့ဲအခါမွာ အဘိဓာန္ကိုင္ၿပီးၾကည့္ပါ။ ႐ုပ္ရွင္ေတြမွာ ဒီစကားလုံးကိုပဲ အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ သုံးထားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားလုံးေတြကို ပထမအႀကိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကားတ့ဲအခါမွာ အေရးႀကီးတ့ဲစကားလုံးေတြကို အဘိဓာန္မွာ ရွာထားမယ္ဆိုရင္ ႐ုပ္ရွင္လည္း ဆုံးေရာ အဲဒီစကားလုံးေတြကို တတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ စာတမ္းထိုးၿပီး ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဘိဓာန္ သုံးရတာ ပိုၿပီးေတာ့ လြယ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၅၃။ အသံထြက္သေကၤတေတြကို သင္ထားပါ။ အသုံးျပဳပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ စာလုံးေပါင္း ပံုစံေတြက အသံအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားတယ္။ အသံထြက္သေကၤတေတြကို သင္ယူၿပီး Vocabulary ေရးတ့ဲအခါမွာ အသံထြက္သေကၤတပါ တစ္ပါတည္းေရးျခင္းအားျဖင့္ Vocabulary သင္တ့ဲအဆင့္တစ္ဆင့္ ထပ္ျဖည့္ ႏိုင္တယ္၊ ပိုၿပီး ႏွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္ ေလ့လာႏိုင္တဲ့အျပင္ အသံထြက္လည္း ပိုေကာင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံထြက္တစ္ခုတည္းကိုပဲ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ စာလုံးေပါင္းထားတာေတြကို မွန္းဆၿပီး အသံထြက္စရာ မလိုေတာ့တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္လည္း ပိုၿပီးေတာ့ လြယ္ကူအဆင္ေျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅၄။ စာလုံးေပါင္းစည္းမ်ဥ္းေတြကိုသင္ယူပါ။ အဂၤလိပ္စာလုံးေပါင္းက ႀကံဳရာက်ပန္း စာလုံးေပါင္းတာမ်ဳိးလို႕ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ စကားလုံး အမ်ားစုက စည္းမ်ဥ္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ကိုက္ညီေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာ mad နဲ႕ made လိုမ်ဳိး ေနာက္ဆုံးမွာ e ပါတ့ဲအတြက္ အသံထြက္ေျပာင္းလဲသြားတာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

၅၅။ ကိုယ့္အသံကို အသံသြင္းထားၿပီး ျပန္နားေထာင္ပါ။ ဆရာဆရာမက အသံထြက္ျပင္ေပးတာမ်ဳိးမရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ နည္းပါးလို႕ရွိရင္ ကိုယ့္ဘာသာ အသံသြင္းၿပီး ျပန္နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ အသံထြက္ေတြ တကယ္တမ္း မွန္ေအာင္ ထြက္ႏုိင္ရဲ႕လား ျပန္ၿပီးၾကားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။


အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၁)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၂)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၃)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၄)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၅)

အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၆)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၇)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၈)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၉)

အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၁ဝ)


- ေနာက္ေန႕မွဆက္ပါမည္-

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 2572

Reply to This

Replies to This Discussion

That is really invaluable for me.

Thanks a lot of your kindness.

I totally disagree fact # 51, why people need to drink just for confidence. This is wrong encouragement and wrong concept for the English learners especially youth and female who never use to drink, OR who are not yet at age for drinking.

I agreed and have it removed. 

Thank you so much for your prompt response.

In the most of it, I think the way (51) is the best for me. :P

the Admin why u remove it the number 51? what is that let me know ?
51?I wanna know it too.

Thanks.These way are very good for me.

Thank you so much!

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service