၀ါက်တည္ေဆာက္ပံု အ႐ႈပ္အေထြးေတြကို ပိုင္ႏိုင္ကြၽမ္းက်င္ဖို႕နဲ႕ တိက်မွန္ကန္စြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏုိင္ဖို႕ အကူအညီျဖစ္ေအာင္ သဒၵာစည္းမ်ဥ္း ၁၁ခုကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

သဒၵာစည္းမ်ဥ္း ၁၁ခုထဲမွာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ Active Voice

 

ဘယ္ဘာသာစကားမဆို Active Voice ၀ါက်ဆိုရင္ ျပဳလုပ္သူ ကတၱား subject နဲ႕ စတာဘဲ။ အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ ကတၱား subject ေနာက္က ျပဳလုပ္မႈကို ေဖာ္ျပတဲ့ ႀကိယာ verb လုိက္တယ္။ ျပဳလုပ္မႈကို ခံယူတဲ့ object ႐ွိရင္ ႀကိယာ verb ေနာက္က လုိက္ရတယ္။ / S+V+O (ကတၱား+ႀကိယာ+ကံ) လို႕ ပံုေသနည္းနဲ႕ မွတ္ထားႏိုင္တယ္။ ဒီစည္းမ်ဥ္းဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တယ္။

 

ဥပမာအခ်ိဳ႕ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

Mary walked the dog. ေမရီက ေခြးကို လမ္းေလွ်ာက္ေခၚသြားတယ္။

The dog liked Mary. ေခြးက ေမရီကို ႏွစ္သက္တယ္။

 I did not like the dog. ဒို႕က ေခြးကို မႏွစ္သက္ဘူး။

 

၀ါက်မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

 

+V+O ၀ါက်တစ္ခုရဲ႕ေနာက္က coordinating conjunction ခ်ိတ္ဆက္သမၺႏၶ ခံၿပီး ေနာက္ ွ+ဠ+ဥ ၀ါက်တစ္ခု လိုက္လို႕ ရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ပံုေသနည္းက S+V+O, COORDINATING CONJUNCTION+S+V+O (ကတၱား+ႀကိယာ+ကံ ေကာ္မာ ခ်ိတ္ဆက္သမၺႏၶ + ကတၱား+ႀကိယာ+ကံ) ျဖစ္ပါတယ္။

 

coordinating conjunction ခ်ိတ္ဆက္သမၺႏၶေတြကို မေမ့ေအာင္ ေ႐ွ႕ဆံုးအကၡရာေတြကို တြဲၿပီး ဒီလိုမွတ္လို႕ရတယ္။

 

FANBOYS

 

    * For အေၾကာင္းကေတာ့

    * And ၿပီးေတာ့

    * Nor ၿပီးေတာ့ မ --- ဘူး

    * But သို႕ေသာ္

    * Or အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္

    * Yet ဒါေပမယ့္

    * So အဲဒီေတာ့

 

ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ေကာ္မာ

 

ေျပာစရာ ၂ခုကို ၀ါက်တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဆက္ေပးခ်င္ရင္ FANBOYS လို႕ အတိုေကာက္ မွတ္ထားတဲ့ ခ်ိတ္ဆက္သမၺႏၶေတြကို သံုးပါတယ္။ ေကာ္မာခံေပးဖို႕ကို မေမ့ပါနဲ႕။

 

ဥပမာ -

 

I do not walk Mary's dog, nor do I wash him. ေမရီရဲ႕ ေခြးကို ဒို႕ လမ္းေလွ်ာက္ေခၚမသြားဘူး၊ ေရလည္း မခ်ိဳးေပးဘူး။

Mary fed her dog, and I drank tea. ေမရီက သူ႕ေခြးကို အစာေကြၽးၿပီး ဒို႕က လက္ဖက္ရည္ေသာက္တယ္။

Mary feeds and walks her dog every day, but the dog is still hyperactive. ေမရီက သူ႕ေခြးကို အစာေကြၽးၿပီး ေန႕တိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ေခၚသြား ေပမယ့္ ေခြးက အၿငိမ္မေနႏိုင္ ခုန္ေပါက္ေနတံုးဘဲ။

 

တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တန္းစီတဲ့အခါ ေနာက္ဆံုးေ႐ွ႕မွာ သံုးတဲ့ ေကာ္မာ

 

ေနာက္ဆံုးေ႐ွ႕မွာ သံုးတဲ့ေကာ္မာကို ေအာက္စဖို႕ေကာ္မာလို႕လည္း ေခၚတယ္။ သဒၵာစည္းမ်ဥ္း ၁၁ခုထဲမွာ ေနာက္ဆံုးေ႐ွ႕ေကာ္မာသံုးရမယ္ဆိုတဲ့ စည္းမ်ဥ္းဟာ အျငင္းပြားမႈ အမ်ားဆံုး စည္းမ်ဥ္းျဖစ္တယ္။ အခ်ိဳ႕က အဲဒီေနရာမွာ ေကာ္မာလံုး၀ မသံုးခ်င္ၾကဘူး။ မသံုးတတ္တဲ့သူေတြလည္း ႐ွိတယ္။ ေနာက္ဆံုးေ႐ွ႕မွာ သံုးတဲ့ ေကာ္မာက သာမန္အားျဖင့္ "and"  ရဲ႕ ေ႐ွ႕မွာ သံုးတာျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ၀ါက်မွာဆိုရင္ "and" ရဲ႕ ေ႐ွ႕ "dog"  ရဲ႕ ေနာက္မွာ သံုးထားတယ္။

 

Pets R Us has lizards, dogs, and birds. ပက္စ္အာရ္ယူဆိုတဲ့ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေလးေတြ ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္မွာ အိမ္ေျမာင္ေတြ၊ ေခြးေတြနဲ႕ ငွက္ေတြ ေရာင္းတယ္။

 

စာရင္းတစ္ခုလို တန္းစီၿပီး ေဖာ္ျပမယ္ဆိုရင္ ေကာ္မာနဲ႕ ခြဲျခားေပးတာျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ၀ါက်မွာ စကားလံုး တစ္လံုးစီဘဲ ပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ခြဲျခားေပးရတာျဖစ္တယ္။ လြယ္တာေပါ့။ စကားလံုး အမ်ားႀကီး ပါလာရင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စည္းမ်ဥ္းကေတာ့ ဒီအတုိင္းပါဘဲ။

 

Pets R Us has lizards and frogs, dogs and cats, and parakeets and macaws. ပက္စ္အာရ္ယူ ဆိုင္မွာ အိမ္ေျမာင္ေတြနဲ႕ ဖားေတြ၊ ေခြးေတြနဲ႕ေၾကာင္ေတြ နဲ႕ ၾကက္တူေ႐ြးေတြနဲ႕ ၾကက္ေတာေတြ ေရာင္းတယ္။

 

ဒီဥပမာ၀ါက်မွာ ေနာက္ဆံုးေ႐ွ႕ေကာ္မာက ၀ါက်ထဲမွာပါတဲ့ ေနာက္ဆံုး "and"  ရဲ႕ ေ႐ွ႕မွာ မဟုတ္တာကို သတိျပဳပါ။ ေနာက္ဆံုးေ႐ွ႕ေကာ္မာရဲ႕ ေနာက္မွာ "and" ထည့္ေျပာတာကလည္း ဆိုလုိ႕ေကာင္းေအာင္သာ ျဖစ္တယ္။ သဒၵာနည္းအရေတာ့ "and" ပါပါ မပါပါ မထူးပါဘူး။ အဓိပၸာယ္က ဒီအတုိင္းပါဘဲ။

 

ဆီမီကိုလံ Semicolon

 

သဒၵာစည္းမ်ဥ္းေတြကို ေဖာ္ျပမယ္ဆိုေတာ့ ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္ေတြထဲက ဘာႀကီးမွန္း မသိဆံုးျဖစ္တဲ့ ဆီမီကိုလံ မပါလို႕ ဘယ္ျဖစ္မွာဘဲ။ ဆီမီကိုလံကို ေၾကာက္ဖို႕ မလိုဘူး။ သံုးရတာ အလြယ္ဆံုးျဖစ္တယ္။ စိတ္ကူး ႏွစ္ခုကို ဆက္စပ္ေပးခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လို ဆက္စပ္ရမွန္းမသိဘူးဆိုရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ အပင္ပန္းခံၿပီး ဆက္စပ္သမၺႏၶ coordinating conjunction မေ႐ြးခ်င္ဘူးဆိုရင္ ဆီမီကိုလံကို သံုးလိုက္ႏုိင္တယ္။ စိတ္ကူး ၂ခု ကြဲျပားေနၿပီး သီးျခား ၀ါက် ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႕ ထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ၀ါက် တစ္ေၾကာင္းတည္း ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဆီမီကိုလံနဲ႕ ေဖာ္ျပတာျဖစ္တယ္။

 

Mary's dog is hyperactive; it won't stop barking or sit still. ေမရီရဲ႕ေခြးက အၿငိမ္မေနႏိုင္ဘူး၊ ေဟာင္ခ်ည္းေနတယ္၊ ၿငိမ္ၿငိမ္ မထိုင္ေနႏိုင္ဘူး။

My heart is like a cup of Lapsang Souchong tea; it's bitter and smoky ဒို႕ရဲ႕ ႏွလံုးသားက လက္ဆန္ဆူေခ်ာင္ လက္ဖက္ရည္လိုျဖစ္ေနတယ္၊ ခါးလည္းခါး၊ တ႐ွဴး႐ွဴး တ႐ွဲ႐ွဲနဲ႕။

Mary has to walk her dog every day; it is the most hyperactive dog anyone has ever seen. ေမရီကသူ႕ရဲ႕ေခြးကို ေန႕တိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ေခၚတယ္၊ ဘယ္သူမဆို ဒီထက္ အၿငိမ္မေနႏိုင္တဲ့ေခြး ေတြ႕ဖူးမွာ မဟုတ္ဘူး။

ဆက္ပါမည္

Views: 2790

Reply to This

Replies to This Discussion

Good for me .Thanks.

Thank you so much

thank a lot.

yes thank you very much.

thanks for this post

i have known semicolon from this

တကယ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ အပိုင္းေတြကိုလည္း ေစာင့္ဖတ္ပါ့မယ္။

Thanks

thanks.....waiting for new posts if possible :)

အသံထြက္အေခြကုိလည္း ေဒါင္းေလာ့ဒ္ လုပ္ခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ် ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ေနာ္

thanks

I want to know the last sentence " it is the most hyperactive dog anyone has ever (or) never seen.

Thank for your sharing

ေက်းဇူး

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service